انتشارات مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران

         
         

قطع آ پنج ١۶ صفحه 

قطع  A6 -double/  قطع  A6 -singel

قطع آ پنج ٥١ صفحه ٬ قطع جيبى

قطع آ پنج 22 صفحه ٬ قطع جيبى -

قطع آ شش

         

قطع آ پنج ٣٣٢ صفحه

 

ترجمه جدید جمشید هادیان٩٢٠ صفحه

 

قطع آ پنج ٥٠٤ صفحه

         

 

 

قطع آ پنج ١١٠ صفحه

 

قطع آ پنج ٢٤ صفحه

 

قطع آ پنج ٨٣ صفحه

         

 

 

قطع آ چهار ١٦٥ صفحه

 

قطع آ چهار ٥٤ صفحه

 

قطع آ پنج ١٦ صفحه

         

 

 

قطع آ پنج ٤١٧ صفحه

 

قطع آ پنج ٦٠ صفحه

 

قطع آ پنج ٨٦ صفحه

         

 

 

قطع آ پنج ٥٦ صفحه

 

قطع آ پنج ١١٤ صفحه

 

قطع آ پنج ٨٢٣ صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرشيو کتابها و جزوات

     
      مشخصات

نويسنده

عنوان

  قطع آ پنج ٥٠٤ صفحه

 

برگزيده اى از آثار منصور حکمت

  قطع آ پنج ٢٤ صفحه 

  حميد تقوايى

         حزب و جامعه در ايران

  قطع آ پنج ٦٠ صفحه 

     حميد تقوايى

   امواج انقلاب و خاکريز احمدى نژاد 

 

قطع جيبى

قطع آ پنج ٥١ صفحه 

 منصور حکمت

يک دنياى بهتر برنامه حزب کمونيست کارگرى

  قطع آ پنج ٨٢٣ صفحه   

اسناد مباحثات درونى حزب کمونيست کارگرى ايران

  قطع آ پنج ١١٠ صفحه

شهلا دانشفر

مبارزات کارگرى در دو دهه اخير

  قطع آ پنج ٨٣ صفحه

منصور حکمت

تاريخ شکست نخوردگان

  قطع آ چهار ٥٤ صفحه  

چند مقاله از حميد تقوايى

  قطع آ پنج ١٦ صفحه

اصغر کريمى

اعتصاب مدرسه انقلاب است

  قطع آ پنج ٤١٧ صفحه  

مجموعه از مقالات٬ مصاحبه ها و گزارشات درباره جنبش کارگرى

  قطع آ پنج ٨٦ صفحه

شهلا دانشفر

دو اعتصاب مهم٬ دو تجربه بزرگ

  قطع آ پنج ١٧ صفحه

شهلا دانشفر

سازماندهى حزبى در ايران

  قطع آ چهار ١٦٥ صفحه  

اسناد کنگره پنجم حزب کمونيست کارگرى ايران

 

قطع جيبى

قطع آ پنج ٢٣ صفحه

 منصور حکمت

مارکسيسم و جهان امروز

  قطع آ پنج ١٩ صفحه

منصور حکمت

مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونيست کارگرى

 

قطع جيبى

قطع آ پنج ٢٩ صفحه

منصور حکمت

دمکراسى: تعابير و واقعيات

  قطع آ پنج ٢٦ صفحه

منصور حکمت

ملت٬ ناسيونالسيم و برنامه کمونيسم کارگرى

  قطع آ پنج ٩ صفحه

منصور حکمت

روياهاى ممنوع مجاهد: چرا دولت مجاهدينى غير ممکن است

  قطع آ پنج ١٠ صفحه

منصور حکمت

در پايان يک دوره

  قطع آ پنج ١٣ صفحه

منصور حکمت

سناريوى سياه٬ سناريوى سفيد  بحثى پيرامون روند اوضاع سياسى در ايران

  قطع آ پنج ١٤ صفحه

منصور حکمت

ديپلوماسى يا انتخاب سياسى: کومه له جديد در "شکافهاى منطقه اى

  قطع آ پنج ٣ صفحه

منصور حکمت

ماهواره و آل احمدهاى پلاستيکى

 

قطع جيبى

قطع آ پنج ٨ صفحه

منصور حکمت

حقوق کودک٬ اسلام و حجاب گيت راه کارگر

  قطع آ پنج ١٣ صفحه

منصور حکمت

درباره سقط جنين٬ گفتگو با نشريه همبستگى

  قطع آ پنج ٣٦ صفحه

منصور حکمت

سياست سازماندهى ما در ميان کارگران

  قطع آ پنج ١٦ صفحه

منصور حکمت

اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم

  قطع آ پنج ١٤ صفحه

منصور حکمت

در حاشيه گزارش اوضاع بين المللى و موقعيت کمونيسم

  قطع آ پنج ٢٨ صفحه

منصور حکمت

درباره سياست سازماندهى کارگرى ما

  قطع آ پنج ٧٦ صفحه

منصور حکمت

مبانى کمونيسم کارگرى   سمينار اول کمونيسم کارگرى

  قطع آ پنج ٣٣٢ صفحه  

جلد ششم مجموعه آثار منصور حکمت

  قطع آ پنج ٤ صفحه

منصور حکمت

مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است

  قطع آ پنج ٣ صفحه

منصور حکمت

درسهاى بديهى برلين

  قطع آ پنج ٨ صفحه

منصور حکمت

سخنرانى افتتاحيه کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى ايران

  قطع آ پنج ٥ صفحه

منصور حکمت

زندگى بعد از دوم خرداد

  قطع آ پنج ٤ صفحه

منصور حکمت

آينده دوم خرداد

  قطع آ پنج ٤ صفحه

منصور حکمت

بحران کومه له و بازسازى ناسيوناليسم کرد

  قطع آ پنج ٤ صفحه

منصور حکمت

کنفرانس برلين و جناحهاى حکومت اسلامى

  قطع جيبى

منصور حکمت

فدراليسم شعارى ارتجاعى است

  قطع جيبى ١٦ صفحه آ چهار

منصور حکمت

تفاوتهاى ما

  قطع آ پنج ١٣ صفحه

منصور حکمت

حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سياسى

       
     

کتابهايى که در نوبت صفحه بندى هستند

   

حميد تقوايى

منصور حکمت که بود

   

منصور حکمت

دولت در دوره هاى انقلابى

   

منصور حکمت

خط لاتين بى تقصير است  تغيير خط  و "هويت ملى" ٬ نگاهى اجمالى

   

منصور حکمت

اسلام و اسلام زدايى

   

منصور حکمت

گفتگوى خصوصى با راديو انترناسيونال

       
       

ليست کتابهاى انتشارات مرتبا افزايش مى يابد٬ ما را براى داشتن يک کتابخانه کامل کمک کنيد. ترجمه٬ صفحه بندى٬ دادن ايده و پيشنهاد کمکهاى استکه ما از شما انتظار داريم. با تشکر