كميته بين المللي عليه اعدام

به ماشين آدمكشي جمهوري اسلامي متحدانه اعتراض كنيم!

دو نوجوان در ايران در آستانه اعدام

دهها نفر در هفته هاي اخير به اعدام محكوم شده اند·

روزي نيست كه خبر محكوميت به اعدام تعدادي را نشنويم· اين ماشين آدمكشي براي مقابله با مردم معترض بيش از پيش ، قرباني ميگيرد·

ديروز خبر محكوميت سينا ١٧ ساله موزيسين و متهم به قتل ، به اعدام منتشر شد· مصطفي پسر ١٦ ساله ديگري است كه در جريان نزاع يك نفر را به قتل رسانده و اكنون به پاي چوبه دار رفته است·

بنا به اعتراف يكي از مقامات حكومت، در اراك سي نفر در انتظار اعدام هستند· فاخته و م· ع  و كبرا رحمانپور و چندين نفر ديگر محكومين به اعدام در زندانهاي حكومت ، با اضطراب و وحشت منتظر اجراي احكام اعدام هستند·

به اين اوضاع بايد متحدانه و با قدرت تمام اعتراض كرد·

كميته بين المللي عليه اعدام همه نهادها و سازمانهاي مدافع حقوق انساني را فراميخواند به اين جنايات اعتراض كنند·

جمهوري اسلامي ايران همواره در مقابل اعتراضات جهاني و داخلي بر عليه اعدام، مجبور به عقب نشيني شده و تا كنون همين اعتراضات جان تعداد زيادي را نجات داده است·

بدنبال پخش خبر محكوميت به اعدام دو جوان بجرم همجنسگرايي در اراك، موجي از اعتراضات بين المللي به راه افتاد و اطلاعيه كميته بين المللي عليه اعدام در مورد اين دو نوجوان و فعاليتهاي سازمان همجنسگرايان ايراني باعث شده كه خبر اين احكام در رسانه هاي بين المللي منعكس شده و جمهوري اسلامي ايران را وادار به پاسخ دادن كند·

 يك مقام حكومتي در اراك بدنبال اين اعتراضات، اين خبر را تكذيب كرد و علت محكوميت به اعدام دو جوان در اراك را به مساﺌل ديگري ربط داد· گويي مشكل سازمانهاي مدافع حقوق انساني، علت محكوميت به اعدام بود و نه نفس عمل شنيع اعدام· اكنون محكوميت به اعدام دو نوجوان ١٦ و ١٧ ساله، يكبار ديگر توجه ها را بسوي حكومت جنايت اسلامي جلب كرده است·

سازمان عفو بين الملل، با انتشار اطلاعيه اي به احكام اعدام دو نوجوان در ايران، بشدت اعتراض كرده است·

كميته بين المللي عليه اعدام، از سازمانهاي مدافع حقوق انساني در دنيا و در ايران دعوت ميكند كه فورا به اين احكام اعتراض كنند·

به احكام فزاينده اعدام در ايران اعتراض كنيد· به احكام اعدام كودكان و نوجوانان در ايران متحدانه و فوري اعتراض كنيد·

 به كارزار جهاني اعتراض به احكام اعدام پيوسته و خواهان محاكمه و مجازات سران حكومت اسلامي بجرم جنايت عليه بشريت شويم· 

 

كميته بين المللي عليه اعدام

٢٦ اوت ٢٠٠۵

تلفن تماس: ٠٠٤٩١٧٧۵٦٩٢٤١٣

بازگشت به صفحه قبل

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب