كميته بين المللي عليه اعدام

باز هم حكم اعدام عليه نوجوانان بنيامين ١٨ ساله را در ايران خطر اعدام تهديد ميكند!

بنيامين كه در دو سال قبل، در اثر نزاع با دوستش، وي را به قتل رسانده است، در هنگام ارتكاب جرم ١٦ ساله بود· او با وجود اينكه بارها به غير عمد بودن قتل اعتراف كرده، از سوي مقامات حكومت اسلامي به اعدام محكوم شده است· ·

 بر اساس خبر ، خبرگزاري فارس، حكم اعدام بنيامين، در دور اول بررسي،  از سوي دادگاه عالي حكومت نقض شد و مجددا هفته گذشته از سوي پنج قاضي مزبور تاييد و براي اجرا ابلاغ شد·

بدين ترتيب بنيامين ١٨ ساله در آستانه اجراي حكم اعدام است·

جمهوري اسلامي ايران كه با اجراي احكام اعدام بر عليه كودكان و نوجوانان شناخته شده است، ميكوشد اجراي احكام اعدام بر عليه جوانان و نوجوانان را شدت بخشد· كمتر از يكماه قبل بود كه  دو نوجوان به جرم همجنسگرايي در ايران اعدام شدند· اين احكام و پخش عكس گريه اين نوجوانان در صحنه اعدام، با موجي از ابراز نفرت گسترده و  اعتراضات جهاني روبرو شد·

اكنون با حكم اعدام عليه بنيامين، در حقيقت حكومت راه را براي اجراي احكام اعدام بر عليه جوانان ١٨ ساله هموار ميكند· دهها كودك و نوجوان زير ١٨ سال،  به دلايل مختلف دستگير شده و در زندانها، اسير دست حكومت اسلامي هستند و حكومت جنايت اسلامي منتظر ١٨ ساله شدن آنها است تا اعدامشان كند·

كميته بين المللي عليه اعدام  خواهان اعتراض فوري به اين حكم وحشيانه است و با تمام توان خود سعي خواهد كرد با دامن زدن به مبارزات و اعتراضات در سطح ايران و جهان مانع اجراي اين حكم وحشيانه شود·

 

به حكم اعدام بنيامين ١٨ ساله  اعتراض كنيد·

 

كميته بين المللي عليه اعدام

٢١ اوت ٢٠٠۵

تلفن تماس : 0049 177 56 92 413

minaahadi@aol.com

بازگشت به صفحه قبل

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب