کنگره پنجم - تابستان 1383

 

قرارها ، مصوابات و سخنراني ها

کنگره پنجم کنگره سوسياليسم و انقلاب. گفتگوى انترناسيونال ۵۵ با حميد تقوائى
با انرژى و سرعتى بيش از گذشته به پيش ميرويم
کنگره پنجم حزب کمونيست کارگرى با شکوه تمام برگزار شد
مبانى استراتژى و رئوس وظايف حزب براى سازماندهى انقلاب و کسب قدرت سياسى
قرار در مورد شورا و جنبش شورائى
قطعنامه در مورد حزب و قدرت سياسى بعد از جمهورى اسلامى
سياست رهبرى حزب کمونيست کارگرى عراق در قبال انشعاب در حزب
قطعنامه در مورد انشعاب راست از حزب
قرار عليه هتک حرمت، قرار در حمايت از فراکسيون چپ در حزب کمونيست کارگرى عراق، قرار در قدردانى از رفيق على جوادى، قرار در قدردانى از حميد تقوائى
سه قرار در مورد علنيت، ارتباط کميته مرکزى و دفتر سياسى و ارتباط اعضا و ارگانهاى رهبرى
پيام به خانواده هاى جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم
پيام به فعالين حزب کمونيست کارگرى در ايران
پيام کنگره پنجم حزب کمونيست کارگرى به کارگران ايران
قطعنامه پيرامون تلاشهاى جمهورى اسلامى براى دستيابى به سلاحهاى اتمى
کنگره پنجم کنگره سوسياليسم و انقلاب. گفتگوى انترناسيونال ۵۵ با حميد تقوائى ليدر حزب در باره کنگره پنجم

* * * * *

با انرژى و سرعتى بيش از گذشته به پيش ميرويم سخنرانى اختتاميه حميد تقوائى در  کنگره ۵

* * * * *