کنگره چهارم حزب کمونيست کارگرى ايران

دوازدهم و سيزدهم دسامبر ۲۰۰۳ ـ آلمان

 

سخنرانيهاى کنگره چهارم

سخنرانى افتتاحيه کورش مدرسى

 
سخنرانى افتتاحيه منصور حکمت در کنگره سوم حزب  
سخنرانى حميد تقوايى در بزرگداشت منصور حکمت  
سخنراني ريبوار احمد ليدر حزب کمونيست کارگرى عراق  
گزارش تکميلى عملکرد حزب در فاصله بين کنگره ۳ و ۴ از اصغر کريمى  
قطعنامه حزب کمونيست کارگرى و چشم انداز انقلاب. حميد تقوايى  
بيانيه در مورد مذهب زدايى. على جوادى  
بيانيه عليه جنگ دو اردوى تروريسم در خاورميانه. فاتح شيخ  
بيانيه در مورد طبقه کارگر و قدرت سياسى. فاتح بهرامى  
بيانيه حقوق جهانشمول انسان. کورش مدرسى  
بيانيه حقوق زنان. آذر ماجدى  
سخنرانى اختتاميه. کورش مدرسى  
سخنرانى اختتاميه. حميد تقوايى  
   

مجموعه مقالاتى در رابطه با کنگره چهارم


قطعنامه درباره حزب کمونيست کارگرى و چشم انداز انقلاب در ايران  
قطعنامه درباره طبقه کارگر و قدرت سياسى  
اسناد مصوب کنگره چهارم حزب کمونيست کارگرى ايران. پي دی اف  
بايد خود را براى رهبرى انقلاب آماده کنيم  
کنگره چهار، کنگره انقلاب مصاحبه با آذر ماجدى، رئيس دفتر سياسى درباره کنگره چهارم حزب  
حقوق جهانشمول انسان مصاحبه با کورش مدرسى، درباره بيانيه حقوق جهانشمول انسان، مصوب کنگره چهارم حزب  
   

عکسهاى از کنگره چهارم

بخش اول

بخش دوم

 

بازگشت به کتابخانه

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب