کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى ايران

اکتبر ۲۰۰۰ ـ کپنهاک

 

 

سخنرانيهاى کنگره سوم 

سخنرانى افتتاحيه منصور حکمت در کنگره سوم

 

معرفى قطعنامه اوضاع سياسى به کنگره سوم حزب سخنرانى منصور حکمت در کنگره

تصوير     صدا

اوضاع ايران و موقعيت ويژه حزب کمونيست کارگرى ايران

سخنرانى منصور حکمت در کنگره سوم

 صدا

مبارزه اقتصادى و سياسى طبقه کارگر

سخنرانى منصور حکمت در کنگره سوم

بخش ۱   بخش ۲

جنبش سرنگونى و شعار جمهورى سوسياليستى

سخنرانى حميد تقوايى در کنگره سوم

 

 

* * * * * * *

اسناد مصوب کنگره سوم حزب کمونيست کارگرى ايران

عکسهاى از کنگره سوم

مصاحبه با منصور حکمت در باره کنگره سوم حزب

پيام کنگره سوم به مردم ايران

 

 

 

بازگشت به کتابخانه

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب