چهارشنبه ١٩ ژانويه، ٦ نفر در ايران اعدام خواهند شد

صداى اعتراض خود را بر عليه اين جنايات بلندتر کنيد!

طبق اخبارى که به دست کميته بين المللى عليه اعدام رسيده است، جمهورى اسلامى ايران در صدد است دو روز ديگر، يعنى چهار شنبه ١٩ ژانويه، ٦ نفر را اعدام کند. خالد هردانى، شهرام و فرهنگ پور منصورى سه نفرى هستند که بجرم هواپيما ربايى دستگير و به اعدام محکوم شده اند. بنا به اظهار نظر وکيل اين سه نفر، قرار بود هر سه اين محکومين در روز سه شنبه اعدام شوند، ولى وکيل آنها، ظاهرا حکومت را راضى کرده که يک روز اجراى احکام را به عقب بياندازد. اخبارى که عصر روز دوشنبه ١٧ ژانويه، به دست ما رسيده حکايت از آن دارد که علاوه بر سه نفر مزبور، سه نفر ديگر نيز در ليست اعدام روز چهارشنبه قرار دارند.

جمهورى اسلامى ايران در يکماه اخير ١٧ نفر را به اعدام محکوم کرده است. کميته بين المللى عليه اعدام فراخوان به کمپينى جهانى بر عليه اين احکام جنايتکارانه داده است. با اعلام احتمال اجراى اين احکام در روز چهارشنبه، بايد هر چه زودتر اقداماتى را براى جلوگيرى از اجراى اين احکام در دستور گذاشت. فراخوان ما به همه نهادهاى مدافع حقوق انسانى اينست که فورا به اين احکام اعتراض کنند. از همه معترضين به اين احکام در کشورهاى اروپايى دعوت ميکنيم که با ارسال فاکس، يا تماس با کميسيونهاى حقوق بشر از دولتهاى اروپايى بخواهيد که فورا به جمهورى اسلامى ايران اعتراض کنند.

ما نبايد بگذاريم اين احکام به مرحله اجرا در بيايد. بيائيد دست به دست هم دهيم و با اعتراضات وسيع و جهانى مانع اجراى اين احکام و مانع جنايات بيشتر رژيم اسلامى شويم.

کميته بين المللى عليه اعدام

١٧ ژانويه ٢٠٠٥

تلفن تماس: ٠٠٤٩١٧٧٥٦٩٢٤١٣

minaahadi@aol.com

بازگشت به صفحه کمپين

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب