کميته بين المللى عليه اعدام

ملاقات با کميسيون حقوق بشر پارلمان آلمان

روز پنجشنبه ٢٠ ژانويه، مينا احدى هماهنگ کننده کميته بين المللى عليه سنگسار و سخنگوى کميته عليه اعدام، بهمراه يک هيئت با کميسيون حقوق بشر پارلمان آلمان ملاقات خواهد داشت. در اين ملاقات که به دعوت کميسيون حقوق بشر پارلمان انجام ميشود، در مورد نقض وحشيانه حقوق انسانى در ايران، احکام سنگسار و احکام فزاينده اعدام در ايران، اعدام نوجوانان و لزوم اعتراض علنى و رسمى به اين جنايات صحبت خواهد شد.

ما در اطلاعيه هاى بعدى نتايج اين نشست را به اطلاع خواهيم رساند.

کميته بين المللى عليه اعدام

تلفن تماس : ٠٠٤٩١٧٧٥٦٩٢٤١٣

minaahadi@aol.com

http://www.stop-executions.com

بازگشت به صفحه کمپين

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب