کميته بين المللى عليه اعدام

سى کودک محکوم به اعدام، در انتظار ١٨ ساله شدن!

سى نوجوان محکوم به اعدام در مرکزى به اسم " کانون اصلاح و تربيت " در تهران و رجايى شهر، زندانى هستند، تا به سن قانونى اعدام، يعنى ١٨ سالگى رسيده و حکومت آنها را اعدام کند!!!

اين يک فاجعه غير قابل تصور است که بايد در سراسر دنيا در مورد آن حرف زد. بايد اين خبر را به گوش جهانيان رساند. بايد از همه نهادهاى مدافع حقوق انسانى خواست به اين رفتار بيشرمانه و جنايتکارانه حکومت اسلامى پاسخ درخور را بدهند. بايد اين رفتار وحشيانه را با شدت تمام محکوم کرد.

تصور کنيد کودکانى را که روز و شب را با اين کابوس به سر ميبرند که اگر ١٨ ساله شدند، بايد پاى جوخه اعدام بروند. ١٨ ساله شدن براى هر نوجوانى يک اتفاق مهم، يک شروع خوب و يک روز به ياد ماندنى است. در همه دنيا به گوش جهانيان برسانيد که در حکومت اسلامى جوانان و نوجوانانى را براى روزى که ١٨ ساله شوند، در زندان محبوس کرده اند تا آماده به قتل رسيدن شوند. اين غير قابل تصور و غير قابل چشم پوشى است.

جمهورى اسلامى ايران تا کنون تعداد زيادى از نوجوانان را اعدام کرده است. آخرين مورد اعدام عاطفه رجبى بود که با عکس العمل وسيع جهانى روبرو شد. اکنون براى جلوگيرى از اعتراضات بين المللى، جنايتکاران اسلامى، نوجوانان را براى آماده اعدام شدن، در جايى نگهدارى ميکنند، تا به محض اينکه ١٨ ساله شدن، آنها را اعدام کنند. به اين رفتار وحشيانه حکومت اسلامى بايد وسيعا اعتراض کرد. کميته بين المللى عليه اعدام از همگان، از نهادها و سازمانهاى مدافع حقوق انسانى، از همه انسانهاى معترض به اعدام و از سازمانهاى مدافع حقوق کودک و از مردم ايران دعوت ميکند به اين رفتار جنايتکارانه حکومت اسلامى فورا اعتراض کنند.

کميته بين المللى عليه اعدام

١٦ ژانويه ٢٠٠٥

تلفن تماس: ٢٤١٣ ٥٦٩ ١٧٧ ٠٠٤٩

ايميل: minaahadi@aol.com

www.stop/execution.com  

بازگشت به صفحه کمپين

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب