افسانه نوروزى آزاد ميشود!

اين يک پيروزى مهم براى جنبش ضد اعدام در ايران است!

افسانه نوروزى، امروز يک نام معروف و آشنا براى بسيارى در ايران و در دنيا است. زنى که در اوج درماندگى و سرکوب وحشيانه حکومت، ميرفت که در يک صبح تاريک و غمگين در گوشه اى از زندان در تهران و يا بندرعباس به جوخه اعدام سپرده شود، امروز با لبخندى برلب، حکم آزاديش را امضا ميکند. اينرا و اصلا زنده ماندنش را افسانه به يک جنبش اعتراضى وسيع در ايران و در دنيا مديون است. جنبشى که به اعدام، به عنوان قتل عمد انسانها، معترض است و نميخواهد بيش از اين شاهد کشتار و قتل انسانها به دست دولتهاى ديکتاتور و ضد انسان باشد.

جمهورى اسلامى در مقابل اين جنبش زبونانه زانو ميزند و هر بار تقلا ميکند که اين عقب نشينى و اين عجز خود را پرده پوشى کرده و حقايق را لاپوشانى کند. اگر در اين پرونده از کلمات منزجر کننده اى همچون " حفظ ناموس" و تخفيف بخاطر " حفظ ناموس " حرف ميزنند، قصد اسلامى کردن و خزيدن به سنگرى ديگر را دارند، اگر در اين پرونده مکررا پاى خانواده مقتول را به ميدان کشيده و چنان وانمود ميکنند که نبرد بين افسانه نوروزى و وکيلش با خانواده مقتول است، باز قصد خاک پاشيدن بر روى واقعيت را دارند. حکومت اسلامى در سنگر دفاع از قتل عمد و اعدام انسانها در اين مورد معين شکست خورده است واينرا بايد به پيشانى سران جنايتکار اين حکومت چسباند.

اگر اعتراض نبود، اگر سروصدا نميشد، اگر عکس و سرگذشت افسانه نوروزى در دنيا پخش نميشد، اگر ميتينگ نبود و اکر ملاقات با مقامات کميسيونهاى حقوق بشر و تحت فشار کذاشتن آنها نبود، افسانه نوروزى سال گذشته در نهايت گمنامى اعدام ميشد، چنانچه تعداد زيادى شدند و کسى اسم و عکسى از آنها بخاطر ندارد. عقب نشينى حکومت اسلامى را در دنيا بايد جار زد و اينرا نيز بايد اضافه کرد که اين حکومت جنايتکار را با اعتراض و مبارزه و تظاهرات و افشاگرى عقب خواهيم راند و کارى خواهيم کرد که ديگر جرات نکند کسى را به اعدام محکوم کند.

اين يک مبارزه مهم بر عليه حکومت و براى سرنگونى حکومت اسلامى است. اعدام حربه اصلى حکومت اسلامى در عقب راندن مردم است و گرفتن اين حربه روز مرگ حکومت اسلامى را نزديکتر خواهد کرد.

زنده باد جنبش عليه مجازات اعدام

مينا احدى سخنگوى کميته بين المللى عليه اعدام

١٢ ژانويه ٢٠٠٥

تلفن تماس : ٤١٣ ٥٦٩٢ ١٧٧ ٠٠٤٩

ايميل : minaahadi@aol.com  

بازگشت به صفحه کمپين

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب