پيام به مردم ايران!

اعدام يک حربه دولتهاى ديکتاتور و بويژه جمهورى اسلامى ايران، براى ايجاد رعب و وحشت در جامعه و عقب راندن مردم بوده است. در پرونده حکومت اسلامى قتل عمد هزاران هزار نفر ثبت شده و هم اکنون نيز حکومت فاشيست اسلامى روزانه تعدادى را به پاى جوخه دار برده و به قتل ميرساند. اعدام قتل عمد انسانها توسط دستگاههاى دولتى است و بايد محکوم و مطرود اعلام شود.

کميته بين المللى عليه اعدام با هدف جلوگيرى از اجراى احکام اعدام يعنى قتل عمد قربانيان و براى نجات محکومين از زير تيغ اعدام حکومت اسلامى و در عين حال با هدف عقب راندن حکومت اسلامى در اين زمينه تشکيل شده است. ما مصميم نگذاريم در ايران حکومت اسلامى هيچ کسى را اعدام کند. اعدام بايد در همه جاى دنيا محکوم و ممنوع اعلام شود. و براى دستيابى به اين هدف مهم به کمک و يارى شما عزيزان محتاجيم.

کميته بين المللى عليه اعدام خواهد کوشيد همگام با نهادهاى بين المللى مخالف اعدام، جنبش جهانى عليه اعدام را تقويت کرده و از امکانات اين جنبش در سطح بين المللى براى اعمال فشار به حکومت اسلامى ايران استفاده کند.

فراخوان ما به همه شما عزيزان اينست که به اين کميته کمک کنيد.

اخبار احکام اعدام در ايران را فورا و بلافاصله به دست ما برسانيد. در ايران جمعها و کانونهاى مبارزه با اعدام تشکيل دهيد. با ما تماس بگيريد و کارى کنيد با خانواده قربانيان و محکومين به اعدام تماس گرفته و براى نجات جان آنها هماهنگ عمل کرده و موثر واقع شويم.

کارگران، دانشجويان، معلمان، جوانان، زنان و مردان آزاده

نفرت از اعدام و قصاص و جنايات بيشرمانه حکومت اسلامى در ايران، گسترده و فراگير است.بايد کارى کرد اين موج عظيم نفرت و انزجار به نيرويى براى ممانعت از اجراى احکام اعدام و به نيرويى براى اعمال فشار به حکومت اسلامى، براى ممنوعيت اعدام در ايران، تبديل شود. جنبش براى سرنگونى حکومت اسلامى بايد اين حربه يعنى قتل عمد انسانها را از دست حکومت گرفته و مانع از اجراى جنايات بيشتر اين حکومت بر عليه مردم شود. اين يک گام مهم در عقب راندن حکومت اسلامى است. به کميته بين المللى عليه اعدام بپيونديد و کارى کنيد تا قربانيان و محکومين به اعدام را نجات دهيم، حربه اعدام را از دست حکومت اسلامى خارج کنيم و بدين طريق روز مرگ حکومت اسلامى را نزديکتر کنيم.

کميته بين المللى عليه اعدام

٢٧ دسامبر ٢٠٠٤   

بازگشت به صفحه کمپين

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب