افسانه نوروزى نجات يافت!

حکومت اسلامى در يک هفته مجبور به عقب نشينى ديگرى شد!

هفته گذشته دادگاه افسانه نوروزى براى چندمين بار برگزار شد و اين بار حکومت اسلامى مجبور شد يک قدم ديگر عقب نشينى کرده و با پذيرفتن توضيحات افسانه نوروزى، حکم اعدام را تلويحا ملغى اعلام کند. امروز چهار شنبه ٥ ژانويه اعلام شد که مادر مقتول هم رضايت داده و زمينه براى لغو قطعى حکم اعدام و آزادى افسانه نوروزى فراهم تر شده است.

اين يک پيروزى ديگر بر حکومت اسلامى است. جمهورى جنايت اسلامى که روزانه تعدادى را به اعدام محکوم ميکند و تا کنون هزاران هزار نفر را اعدام کرده است، در مقابل اعتراضات مردم در ايران و اعتراضات بين المللى، مجبور به عقب نشينى شده و حکم اعدام افسانه نوروزى را لغو ميکند.

اين تمام مسئله در اين پرونده جنجالى است. جمهورى اسلامى ايران به خانواده مقتولين در ايران، فشار مى آورد که تقاضاى " قصاص" کنند و خواهان اعدام شوند. طبق اخبارى که به دست ما رسيده است، افراد خانواده هاى قربانيان در ايران زير فشار قرار ميگيرند و اگر خواهان لغو مجازات اعدام ميشوند، حکومت آنها را مورد اذيت و آزار قرار ميدهد.

ما خواهان لغو احکام اعدام در ايران هستيم و از همه خانواده هاى مقتولين و قربانيان ميخواهيم کمک کنند تا حربه آدمکشى را از دست حکومت اسلامى در آورده و به احکام اعدام در ايران اعتراض کرده و کمک کنند تا آدمکشى رسمى حکومت اسلامى ممنوع شود.

با لغو حکم اعدام افسانه نوروزى جنبش عليه اعدام در ايران يک گام ديگر به پيش ميگذارد و حکومت اسلامى را يک گام ديگر به عقب ميراند. ما بايد با اعتماد بنفس بيشترى خواهان لغو احکام اعدام در ايران شده و بطور مشخص خواهان لغو احکام اعدام اخير شويم. نبايد گذاشت هيچکس ديگرى در ايران اعدام شود. به جنبش اعتراضى بر عليه احکام و مجازات اعدام بپيونديد.

کميته بين المللى عليه اعدام

تلفن تماس : ٤١٣ ٥٦٩٢ ١٧٧ ٠٠٤٩

ايميل : minaahadi@aol.com

بازگشت به صفحه کمپين

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب