عليه اعدام به پا خيزيد!

دعوت به شرکت در تظاهراتهاى اعتراضى بر عليه مجازات اعدام و براى لغو احکام اعدام بر عليه ١٧ نفر محکوم به اعدام در ايران

در ايران روزانه تعدادى به اعدام محکوم ميشوند. در دو هفته گذشته ١٧ نفر به اعدام محکوم شده و هر روز تعدادى از اين انسانها در مراکز شهرها به دار آويخته خواهند شد. اين غير قابل تحمل است، اين وحشيگرى آشکار است و نبايد به آن عادت کرد. نبايد در مقابل اين جنايات سکوت کرد و نظاره گر بود. تجربه نشان داده است اکر اعتراض کنيم، حکومت اسلامى مجبور به عقب نشينى ميشود و اکر سکوت کنيم، انسانهاى بسيارى، عزيزان مردم را در مقابل چشمان همه ما بيشرمانه، به مرگ محکوم کرده و آنها را به قتل مى رسانند. چه تعداد جوان ١٧ و ١٨ ساله، چه تعداد مادرانى که فرزندانشان چشم انتظار آنها هستند، چه تعداد فرزندان پدران و مادرانى درمانده و نگران اکنون در زندانهاى حکومت اسلامى در انتظار اعدام هستند؟ در مقابل اين رفتار وحشيانه و قرون وسطايى نبايد سکوت کرد. بايد بر اين جنايات آشکار و بيشرمانه نقطه پايانى گذاشته شود.

همه ما در روزهاى اول سال ٢٠٠٥، از خواندن اخبار محکوميت به اعدام چندين جوان، محکوميت به اعدام دو برادر، نامه پدرى که درخواست کمک کرده است، و همچنين خطر اعدام ليلا مافى، شهلا جاهد و کبرا رحمانپور و ديگران به خشم آمده و خواسته ايم کارى بکنيم.

کميته عليه اعدام نهاد و سازمانى است که به شما امکان ميدهد به خشم و اعتراض خودتان بر عليه اين آدمکشى آشکار حکومت جنايتکار اسلامى، جنبه عملى بخشيده و همگام و همراه با ديگران به اين احکام اعتراض کنيد.

براى اعتراض به اين احکام روزهاى جمعه و شنبه ١٤ و ١٥ ماه ژانويه در سراسر جهان پيکت و ميتينگ اعتراضى سازمان دهيد. در مقابل ساختمان پارلمانهاى اروپايى تجمع کنيد. در مقابل دفاتر مطبوعات و در مراکز شهرها ، در مقابل ساختمان سفارتخانه هاى رژيم اسلامى تجمع کنيد و با صداى بلند به جهانيان اعلام کنيد که مخالف مجازات اعدام و مخالف احکام اعدام در ايران هستيد و مصمم هستيد که صداى اعتراض خودتان را به گوش جهانيان رسانده و کارى کنيد که حکومت اسلامى زير فشار قرار گرفته و احکام اعدام و مجازات اعدام را ملغى اعلام کند.

ديدار ما در تظاهرات روزهاى جمعه و شنبه ١٤ و ١٥ ژانويه در سراسر اروپا، کانادا و امريکا

کميته بين المللى عليه اعدام

تلفن تماس: ٢٤١٣ ٥٦٩ ١٧٧ ٠٠٤٩

ايميل : minaahadi@aol.com   

بازگشت به صفحه کمپين

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب