فراخوان کميته بين المللى عليه سنگسار براى جمع آورى اسناد

کميته بين المللى عليه سنگسار در صدد است، بهمراه يک نهاد مدافع حقوق انسانى و يک دولت اروپايى، از جمهورى اسلامى ايران به دليل سنگسار تعدادى از انسانها، رسما به نهادهاى بين المللى شکايت کند.

ما براى تکميل پرونده هاى موجود و براى تهيه ليست کامل سنگسارها در ايران احتياج فورى به اسناد و مدارک داريم. از همه شما عزيزان درخواست داريم فورا با ما تماس گرفته و در صورت امکان، اين اطلاعات را در اختيار ما قرار دهيد.

١- آيا کسى را مى شناختيد که سنگسار شده باشد؟ در همسايگى شما و يا در محله و شهر شما آيا خبر سنگسار کسانى را شنيده ايد. کجا و کى و اسم اين فرد چه بوده است.

٢- آيا بريده روزنامه و يا تاريخ و اسم روزنامه اى را که در آن اسامى سنگسار شده ها و يا احکام سنگسار اعلام شده باشد، را در اختيار داريد. لطفا فورا اين اسناد را به دست ما برسانيد.

٣- هر نوع اطلاعات ديگر در مورد سنگسار، اظهار نظر مقامات حکومتى و يا مباحثات در اين مورد را لطفا فورا به دست ما برسانيد.

کميته بين المللى عليه سنگسار

٦ ژانويه ٢٠٠٥

با ما از طريق تلفن و يا ايميل ميتوانيد تماس بگيريد.

تلفنهاى تماس : مينا احدى ٠٠٤٩١٧٧٥٦٩٢٤١٣ شهناز مرتب : ٠٠٤٩١٧٢٩٧١٦٢٢٧

ايميل : minaahadi@aol.com

بازگشت به صفحه کمپين

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب