مصاحبه با مينا احدى در مورد کميته بين المللى عليه اعدام

آزادى زن: اخيرا اطلاعيه اعلام موجوديت يک نهاد بر عليه اعدام را از شما دريافت کرديم. اين کار براى چه هدفى است و اين نهاد قرار است چه بکند؟

مينا احدى: کميته بين المللى عليه اعدام اخيرا اعلام موجوديت کرد و هدفش اساسا جلوگيرى از اجراى احکام وحشيانه اعدام در ايران، افشاگرى و راه انداختن کمپينها وسيع بر عليه احکام فزاينده اعدام در ايران و در عين حال مبارزه براى لغو مجازات اعدام در ايران و همه جاى دنيا است. ما در ايران شاهد هستيم که جمهورى اسلامى ايران از حربه اعدام همواره براى ايجاد ترس در جامعه، براى عقب راندن مبارزات مردم و ساکت کردن آنها استفاده کرده و در عين حال شاهديم که هر مورد اعدام و يا سنگسار اگر با عکس العمل وسيع در جهان و ايران روبرو شود، رژيم را به عقب نشينى و زانو زدن وادار کرده و تناسب قوا را به نفع مردم عوض ميکند. هدف ما از تشکيل کميته عليه اعدام مبارزه بر عليه احکام اعدام و نجات جان انسانها و در عين حال مبارزه بر عليه مجازات اعدام و عقب راندن حکومت اسلامى در اين عرصه است.

آزادى زن: اين کار را قرار است چگونه و با استفاده از چه ابزارهايى پيش ببريد؟

مينا احدى: ما از همين آغاز کار با سازمانهاى متعدد مدافع حقوق انسانى و بويژه سازمانهاى مخالف اعدام تماس گرفته و کارى ميکنيم که همراه با آنها که تعدادشان بسيار زياد است، فعاليت و مبارزه کنيم. در عين حال ما به يک جنبش اعتراضى وسيع در ايران بر عليه احکام اعدام متکى هستيم. کمپينهاى جهانى و موفق ما بر عليه احکام سنگسار و اعدام، باعث شده است که در ايران و سراسر جهان تعداد زيادى از سازمانهاى مترقى و مردم مخالف اعدام و سنگسار ما را شناخته و به فعاليتهايمان اهميت بدهند. امروز با استفاده از اين نقطه اتکاها ما يک کميته بر عليه اعدام سازمان ميدهيم که از نقطه شروع هاى بسيار خوبى برخوردار است و ميتواند واقعا جان انسانهاى زيادى را نجات داده و در عين حال جنبش بر عليه اعدام را گامهاى ديگرى به جلو ببرد.

اعدام قتل عمد انسانهاست و در دنياى امروز با اعتراض جهانى و وسيعى روبرو است. ما بايد بتوانيم اين نگرش و فرهنگ مترقى و پيشرو را در ايران نيز هر جه بيشتر گسترش داده و کارى کنيم که همه مردم به اين جنبش مهم بپيوندند. ما بايد کارى کنيم که نه حکومت اسلامى و نه هيچ حکومت ديگرى در ايران و در دنيا به بهانه ها و عناوين مختلف از حربه اعدام و قتل عمد انسانها استفاده نکند.

آزادى زن: آخرين احکام اعدام کدام است و کمپينهاى شما از کى و چگونه شروع ميشود؟

مينا احدى: در ايران متاسفانه روزانه تعدادى به اعدام محکوم ميشوند و حکومت اسلامى اين احکام را مادام به آنها اعتراضى وسيع و قابل رويت نباشد، اجرا ميکند. هم اکنون قرار است ٩ نفر در روزها و هفته هاى آتى در ايران اعدام شوند. ما در آغاز کار اين کميته جهانى بر عليه اعدام، براى نجات اين ٩ نفر مجموعه اقداماتى را در دستور گذاشته ايم. نوشتن نامه به سازمانهاى متعدد مخالف اعدام، ارسال نامه اعتراضى به مقامات حکومت جنايتکار اسلامى و در عين حال تماس با کميسيونهاى حقوق بشر در اروپا و در بروکسل با مقامات اتحاديه اروپا همگى بايد بتواند چنان فشارى را سازمان دهد که حکومت اسلامى مجبور به عقب نشينى شده و احکام اعدام را ملغى نمايد.

احکام اعدام بر عليه ليلا مافى و شهلا جاهد ممکن است در همين روزها اجرا بشود در عين حال چندين نوجوان در معرض تهديد به اعدام فورى هستند و زنى ديگر که متهم به قتل است، در همين روزها با خطر اعدام روبرو است. ديروز نامه استمداد پدرى در سايتهاى فارسى زبان علنى شد که دو پسر جوان او را، جمهورى اسلامى ايران ميخواهد بيشرمانه اعدام کند، همه اينها بايد با عکس العمل و اعتراض فورى ما روبرو شود.

آزادى زن: انتظار شما از خوانندگان نشريه ما در اين زمينه چيست؟

مينا احدى: به ما کمک کنيد. کمک کنيد تا اين کار بزرگ و مهم انسانى و در عين حال اين جبهه مهم اعتراض و اعمال فشار به حکومت اسلامى را هر چه گسترده تر و موثر تر به پيش ببريم. ميتوان در ايران جمعهاى اعتراض به اعدام سازمان داد. ميتوان در جمعهاى آزادى زن، يک جنبه از فعاليت خود را اعتراض به احکام اعدام و جمع آورى تومار و يا ارسال نامه به مطبوعات و يا کمک به خانواده قربانيان و غيره معلوم کرد و به اين کار مشغول شد. ميتوان در مراسمها و جشنها و جلسات مختلف و از جمله و بويژه در هشت مارس امسال، به اعدام و سنگسار رسما و علنا اعتراض کرد. ما بايد بتوانيم جنبش بر عليه اعدام را در ايران گسترش داده و فعاليتهايى علنى را در دستور بگذاريم که توجه مردم را به اين عرصه جلب کرده و اعتراض به حکومت را در ايران هر چه گسترده تر کند. در سراسر جهان نيز ميتوان با تماس با سازمانهاى متعدد مدافع حقوق انسانى و مخالف اعدام، با برپايى ميتينگ و جلسات متعدد و با اعمال فشار به دولتهاى غربى کارى کرد که حکومت اسلامى را هر چه بيشتر در فشار قرار دهيم تا احکام اعدام را ملغى کند. در عين حال بايد کارى کرد که قانون وحشيانه قصاص و سنگسار و قانون مجازات اعدام فورا ملغى شود. پيام من به همه خوانندگان اين نشريه اين است که با ما تماس بگيريد و ما را در پيشبرد اين کار مهم کمک کنيد.   

بازگشت به صفحه کمپين

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب