اطلاعيه شماره يک کميته بين المللى عليه اعدام

جمهورى اسلامى ايران در دو هفته آينده، قصد اعدام نه نفر را دارد.

کمک کنيد تا جلوى اين ماشين جنايت را بگيريم

خبرگزاريهاى ايران گزارش دادند که حداقل نه نفر در آستانه اعدام در روزهاى آينده قرار دارند:

١-بنا به گفته خرمشاهى وکيل مدافع شهلا جاهد حکم قصاص شهلا در ديوان عالى جمهورى اسلامى تاييد شده و قرار است مقدمات اعدام او فراهم شود.

٢- به گزارش روزنامه اعتماد نوجوانى بنام "محمد ت" که چهار سال پيش در سن ١٤ سالگى به اتهام قتل دستگير شده بود و در "کانون اصلاح و تربيت" نگه دارى ميشد اکنون با رسيدن به سن ١٨ سالگى که سن قانونى محسوب ميشود، قرار است اعدام شود. حکم اعدام او در شعبه ٢٧ ديوان عالى جمهورى اسلامى تاييد شده است.

٣- جوان ديگرى بنام مهدى به اتهام قتل در سال گذشته دستگير شده و قرار است در همين ماه اعدام شود

٤- بنا به گزارش روزنامه هاى ايران يک نوجوان که هنگام شوخى بچگانه باعث مرگ دوست برادرش شده بود، به حکم شعبه ٢٧ ديوان عالى جمهورى اسلامى قرار است، اعدام شود.

٥- حکم اعدام جوانى بنام عليرضا به اتهام قتل تاييد شد و قرار است در روزهاى آينده به دار آويخته شود٦- زن جوانى که نام او اعلام نشده به اتهام قتل شوهرش محکوم به اعدام شده و حکم اعدام او توسط شعبه ٢٧ ديوان عالى حکومت اسلامى تاييد شد. او نيز قرار است به دار آويخته شود.٧- پرونده افسانه نوروزى نيز مجددا به دادگاه آورده شده و دادگاه حکومت لغو حکم اعدام را منوط به بخشش خانواده مقتول نموده اند اما آنها از بخشش افسانه خوددارى کردند و خطر اعدام مجددا افسانه نوروزى را تهديد ميکند.

٨- کبرا رحمان پور نيز همچنان در يک قدمى اعدام نگه داشته شده است ٩- حکم اعدام جوانى که به اتهام کشتن يک سرباز در سال ٧٩، دستگير شده بود توسط ديوان عالى جمهورى اسلامى تاييد شد و او اولين کسى است که در روزهاى آينده قرار است به دار آويخته شود.

مردم شريف! کارگران! سازمانهاى انسان دوست!اعدام جنايت دولتى است. اعدام راهى خونين براى سرپوش گذاشتن بر فقر و محروميت و بى عدالتيها و محروميتهاى اجتماعى توسط دولتهاست. اعدام ابزارى براى خفه کردن صداى مخالفين است. جمهورى اسلامى با حربه اعدام جامعه را به بند کشيده است. دست جنايتکاران اين حکومت به خون صدها هزار نفر از زن و مرد و جوان و کودک آغشته است. اين ماشين جنايت سازمان يافته را بايد در هم شکست. بايد حربه قصاص و اعدام را از دست اين حکومت گرفت. با ما همصدا شويد و مانع گرفتن زندگى اين ٩ نفر توسط جلادان جمهورى اسلامى شويد! بانيان و قاضيان و برپادارندگان بساط اعدام بايد بجرم جنايت محاکمه شوند.

کميته بين المللى عليه اعدام

٢٨ دسامبر ٢٠٠٤ - ٨ دى ١٣٨٣  

بازگشت به صفحه کمپين

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب