حزب کمونیست کارگری ایران
  http://www.wpiran.org
 

 اسناد مصوب کنگره های حزب

 


کنگره دهم

۱۱ و ۱۲مارس ۲۰۱۷
۲۱ و ۲۲اسفند ۱۳۹۵

* اطلاعیه پایانی
* قطعنامه در مورد  جنبشهای اجتماعی و چشم انداز انقلاب آتی در ایران
* قطعنامه در مورد موقعیت ویژه جنبش کارگری
* قطعنامه در مورد رشد گرایش چپ در جنبش های اعتراضی
* قطعنامه در مورد تجربه کردستان عراق و راه حل مساله ملی کرد
* قطعنامه در مورد عروج راست افراطی در غرب
* قرار در مورد جنبش تشکلیابی کارگری
* قرار در باره نقش مخرب ناسیونالیسم ترک و ضرورت مقابله با آن
* قرار در باره اهمیت جنبش دادخواهی بازماندگان قتل عامهای دهه ٦٠
*
قرار در مورد ورزش زنان
* قرار در حمایت از شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا
* در مقابل راسیسم و فاشیسم باید با پرچم سوسیالیسم بمیدان آمد!
پیام کنگره دهم حزب کمونیست کارگری به مردم آزاده دنیا

كنگره نهم

١٨ و ١٩ اكتبر ٢٠١٤

٢٦ و ٢٧ مهر ١٣٩٣

* اطلاعیه پایانی
* قطعنامه در مورد
  موقعیت کمونیسم امروز و ضرورت متحول شدن پراتیک حزب کمونیست کارگری

* قطعنامه در مورد بحران جدید خاورمیانه
* قرار در مورد ضرورت به روز کردن، تکمیل و تدقیق برنامه یک دنیای بهتر
* بیانیه کنگره نهم حزب کمونیست کارگری: سرمایه داری بس است!
* بیانیه کنگره نهم حزب کمونیست کارگری علیه جنایت اسیدپاشی به زنان
*
پیام به مردم كوبانی

کنگره هشتم

٢٥ و ٢٦ فوریه ٢٠١٢

٦ و ٧ اسفند ١٣٩٠

* اطلاعیه پایانی
* قطعنامه درباره خصوصیات دولت بر آمده از انقلاب
* قطعنامه در مورد نقد دولت مافوق مردم در انقلابات و جنبشهای اعتراضی در دوره حاضر
* قطعنامه درباره بحران بورژوازی در ایران
* قطعنامه درباره شرایط اضطراری در ایران
* قطعنامه در مورد جنبش کارگری و جایگاه مجمع عمومی
* دو قرار مصوب کنگره ۸ د رمورد تصویب اسناد باقیمانده
* میثاق جهانی ۹۹ درصدی ها! - بیانیه کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری ایران
* پیام به کارگران ایران
* پیام به زنان ایران
* پیام به زندانیان سیاسی

کنگره هفتم

۵ و ۶ دسامبر ۲۰۰۹

۱۴ و ۱۵ آذر ۱۳۸۸

 * اطلاعیه پایانی

* قطعنامه در مورد شرایط پیروزی انقلاب جاری و تعیین نظام آتی

* قطعنامه در مورد خصلت طبقاتی انقلاب جاری

* قرار در مورد شعار جمهوری انسانی

* قطعنامه درمورد اوضاع سیاسی کردستان و وظایف ما

* قرار در مورد قطعنامه انقلاب جاری مصوب دفتر سیاسی

* مانیفست انقلاب ایران

کنگره ششم

۲۶ و ۲۷ مه ۲۰۰۷

٥ و ٦ خرداد ١٣٨٦

* اطلاعیه پایانی

* قطعنامه در مورد رشد گرایش سوسیالیستی در حرکتهای اعتراضی مردم و عروج کمونیسم کارگری

* قطعنامه در مورد خطر جنگ و ضرورت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی

* قطعنامه درباره افول نظم نوین جهانی و زمینه های تعرض تازه چپ در سطح دنیا

* قطعنامه در باره جنبش کارگری

* قرارهای مصوب کنگره ششم حزب:
  ۱- درمورد تامین مالی حزب ۲- در مورد فراکسیون ۳- در مورد اساسنامه حزب

* پیام كنگره ششم حزب كمونیست كارگری به كارگران

* پیام کنگره ششم حزب کمونیست کارگری به زنان و جوانان در ایران

كنگره پنجم

۱۸ و ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۴

٢٨ و ٢٩ شهریور ١٣٨٣

* اطلاعیه پایانی

* قطعنامه درباره مبانی استراتژی و رئوس وظایف حزب برای سازماندهی انقلاب و کسب قدرت سیاسی

* قطعنامه در مورد حزب و قدرت سیاسی بعد از جمهوری اسلامی

* قطعنامه در مورد انشعاب راست از حزب

* قطعنامه درباره سیاست رهبری حزب کمونیست کارگری عراق در قبال انشعاب در حزب

* قرارهای مصوب كنگره پنجم (۷ قرار)

* پیام کنگره پنجم حزب کمونیست کارگری به کارگران ایران

* پیام کنگره پنجم حزب به خانواده های جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم

* پیام به فعالین حزب کمونیست کارگری در ایران

كنگره چهارم

۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳

٢١ و ٢٢ آذر ١٣٨٢

* اطلاعیه پایانی

* قطعنامه درباره حزب کمونیست کارگری و چشم انداز انقلاب در ایران

* بیانیه حقوق جهانشمول انسان

* بیانیه برای مذهب زدایی از جامعه

* بیانیه حقوق زنان

* قطعنامه درباره طبقه کارگر و قدرت سیاسی (كنگره كلیات را تصویب كرد)

كنگره سوم

۱۳ و ۱۴ اكتبر ۲۰۰۰

٢٢ و ٢٣ مهر ١٣٧٩

* اطلاعیه پایانی

* قطعنامه درباره اوضاع سیاسی ایران

* قطعنامه درباره اوضاع ایران و موقعیت ویژه حزب کمونیست کارگری

* پیام کنگره سوم حزب به کارگران ایران

* پیام کنگره سوم حزب به مردم ایران

كنگره دوم

نیمه اول آوریل ١٩٩٨

نیمه دوم فروردین ١٣٧٧

* اطلاعیه پایانی

پیامهای كنگره دوم:

* پیام به کارگران ایران

* پیام به خانواده های جانباختگان راه سوسیالیسم

* پیام به رهبران و اعضای سازمانهای کارگری سراسر جهان!

* پیام به حزب کمونیست کارگری عراق

* پیام به زنان آزادیخواه ایران

كنگره اول

اوایل ژوئیه ١٩٩٤

اواسط  تیر ١٣٧٣

* اطلاعیه پایانی

* برنامه حزب (کنگره اول کلیات پیش نویس برنامه را تصویب کرد و متن نهائی در پلنوم دوم تصویب شد)

* پیام کنگره اول حزب به حزب کمونیست کارگری عراق

   

کنفرانس اول
کادرهای حزب

اوایل مه ١٩٩٢

نیمه اول اردیبهشت ١٣٧١

* اطلاعیه پایانی

قرارهای مصوب کنفرانس

* قرار در مورد تشکل های توده ای طبقه کارگر  +
   ضميمه: قطعنامه درباره تشکل های توده ای طبقه کارگر (شورا، مجمع عمومی، سنديکا)

* قرار در مورد شوراهای اسلامی در کارخانه +
   ضميمه: قرار درباره شوراي اسلامي

* قرار در مورد قانون کار اسلامی
   ضميمه: کتاب "کار ارزان، کارگر خاموش"

* قرار در باره سياست سازماندهي ما در ميان کارگران

   ضميمه ١: حوزه هاي حزبي و آکسيونهاي کارگري

   ضميمه ٢:  سياست سازماندهي ما در ميان کارگران

   ضميمه ٣ : در باره سياست سازماندهي کارگري ما

   ضميمه ٤ : حزب کمونيست و عضويت گارگري

* قطعنامه در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی

* قرار در باره حمایت از "فدراسیون شورای پناهندگان و مهاجرین ایرانی"

* قرار در مورد "بیانیه حقوق مردم زحمتکش در کردستان"

* قرار در باره مساله کارگران افغانی در ایران

* قرار در باره نشریه کارگر امروز

* قطعنامه در مورد مبارزه مسلحانه در کردستان ایران

* قرار در مورد اهمیت تکثیر و توزیع ادبیات حزب در ایران

* قرار در مورد برخورد به مبارزه مسلحانه
   ضميمه: مبارزه مسلحانه در کردستان

* قرار در مورد اساسنامه حزب

* قرار در مورد برنامه حزب