حزب کمونیست کارگری ایران
  http://www.wpiran.org
 

فهرست اسناد مصوب حزب

بترتیب تاریخ

 

  ١٩٩٢ - ١٩٩٤ - ١٩٩٥ - ١٩٩٦ - ١٩٩٧ - ١٩٩٨ - ١٩٩٩ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ - ۲۰۰۹۲۰۱۰ - ٢٠١١ - ٢٠١٢ - ٢٠١٣ - ٢٠١٤
 
   
٢٠١٤
اكتبر ٢٠١٤ * قطعنامه در مورد
  موقعیت کمونیسم امروز و ضرورت متحول شدن پراتیک حزب کمونیست کارگری

* قطعنامه در مورد بحران جدید خاورمیانه
* قرار در مورد ضرورت به روز کردن، تکمیل و تدقیق برنامه یک دنیای بهتر
* بیانیه کنگره نهم حزب کمونیست کارگری: سرمایه داری بس است!
* بیانیه کنگره نهم حزب کمونیست کارگری علیه جنایت اسیدپاشی به زنان
*
پیام به مردم كوبانی
اوت ٢٠١٤ * قرار درباره رفع تبعیض علیه همجنسگرایان، دوجنس گرایان وترنس جندرها
آوریل ٢٠١٤ * بیانیه حزب کمونیست کارگری درباره تخریب محیط زیست در ایران
٢٠١٣
نوامبر ٢٠١٣ * قطعنامه در مورد بحران جمهوری اسلامی بر متن شرایط جدید
اكتبر ٢٠١٣ * بیانیه دفتر سیاسی  پیرامون مساله ملی در کردستان و تحرکات ناسیونالیستی
ژوئن ٢٠١٣ * قطعنامه درباره تقویت و متعین کردن صف انقلاب
ژانویه ٢٠١٣ * قطعنامه در مورد نیروهای اسلامی همسو با غرب
٢٠١٢
ژوئیه ٢٠١٢ * قطعنامه در مورد سیاست دولتهای غربی و محور روسیه- چین در قبال جمهوری اسلامی
مه ٢٠١٢ * قرار درباره ضرورت گسترش مبارزات کارگری در تحولات سیاسی جاری در ایران
آوریل ٢٠١٢ * اوضاع سیاسی و جدال دو آلترناتیو طبقاتی در ایران  
فوریه ٢٠١٢ * قطعنامه درباره خصوصیات دولت بر آمده از انقلاب
* قطعنامه در مورد نقد دولت مافوق مردم در انقلابات و جنبشهای اعتراضی در دوره حاضر
* قطعنامه درباره بحران بورژوازی در ایران
* قطعنامه درباره شرایط اضطراری در ایران
* قطعنامه در مورد جنبش کارگری و جایگاه مجمع عمومی
* دو قرار مصوب کنگره ۸ د رمورد تصویب اسناد باقیمانده
* میثاق جهانی ۹۹ درصدی ها! - بیانیه کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری ایران
* پیام به کارگران ایران
* پیام به زنان ایران
* پیام به زندانیان سیاسی
٢٠١١
ژوئن ٢٠١١ * قطعنامه در مورد نتایج و تاثیرات جهانی انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا

* قطعنامه در مورد پیشرویهای تازه جنبش کارگری و اقدامات عاجل برای تثبیت و گسترش آن

* قرار درباره منشور سرنگونی

۲۰۱۰
نوامبر ۲۰۱۰ * قطعنامه در مورد موقعیت جمهوری اسلامی در شرایط حاضر 

* قطعنامه در مورد فروپاشی اقتصادی رژیم و سیاست حذف یارانه ها

ژوئن ۲۰۱۰

* قطعنامه درباره روند انقلاب در ایران

* قطعنامه درباره آزادیهای بی قید و شرط سیاسی

۲۰۰۹
دسامبر ۲۰۰۹ * قطعنامه در مورد شرایط پیروزی انقلاب جاری و تعیین نظام آتی

* قطعنامه در مورد خصلت طبقاتی انقلاب جاری

* قرار در مورد شعار جمهوری انسانی

* قطعنامه درمورد اوضاع سیاسی کردستان و وظایف ما

* قرار در مورد قطعنامه انقلاب جاری مصوب دفتر سیاسی

* مانیفست انقلاب ایران

سپتامبر ٢٠٠٩

* قطعنامه درباره انقلاب جاری در ایران
مه  ۲۰۰۹

* قطعنامه در مورد انتخاب اجتماعی حزب بعنوان دولت آتی

* قطعنامه در مورد رابطه میان غرب و اسلام سیاسی پس از افول نئوکنسرواتیسم

٢٠٠٨
نوامبر  ٢٠٠٨

* قطعنامه در مورد جایگاه و اهمیت حزب

* قطعنامه در مورد بحران جهانی بورژوازی

* بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران خطاب به مردم ایران!

ژوئن ٢٠٠٨

* قطعنامه در مورد ادامه كشاكش میان دولت آمریكا و جمهوری اسلامی و بحران حکومتی بورژوازی در ایران

* قرار در مورد منزوی کردن جمهوری اسلامی +
  (ضمیمه: پلاتفرم سیاسی در مورد طرد و منزوی کردن بین المللی جمهوری اسلامی)

٢٠٠٧

اوت ٢٠٠٧

* قطعنامه در باره جنبش آزادی زن در ایران

مه ٢٠٠٧

* قطعنامه در مورد رشد گرایش سوسیالیستی در حرکتهای اعتراضی مردم و عروج کمونیسم کارگری

* قطعنامه در مورد خطر جنگ و ضرورت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی

* قطعنامه درباره افول نظم نوین جهانی و زمینه های تعرض تازه چپ در سطح دنیا

* قطعنامه در باره جنبش کارگری

* قرارهای مصوب کنگره ششم حزب:
  ۱- درمورد تامین مالی حزب ۲- در مورد فراکسیون ۳- در مورد اساسنامه حزب

* پیام كنگره ششم حزب كمونیست كارگری به كارگران

* پیام کنگره ششم حزب کمونیست کارگری به زنان و جوانان در ایران

مارس ۲۰۰۷

* قطعنامه در مورد شکست سیاسی دولت احمدی نژاد و بحران جمهوری اسلامی

فوریه ۲۰۰۷

* قطعنامه درباره کسب قدرت سیاسی

* پلاتفرم عملی حزب برای کسب قدرت سیاسی

* موازین اساسنامه ای تشکیل و فعالیت فراکسیون در حزب

* قرار درباره عدم رسمیت فراکسیون

٢٠٠٦

سپتامبر ۲۰۰۶

* قطعنامه در مورد جدال قدرت میان قطبهای تروریستی در خاورمیانه و مساله فلسطین

آوریل ۲۰۰۶

* بیانیه کمیته مرکزی حزب در مورد کشمکش میان دولت آمریکا و متحدینش با جمهوری اسلامی

* قرارهای مصوب: ١- مكمل آرایش بالا - ٢- قدردانی

٢٠٠٥

نوامبر ۲۰۰۵

* قطعنامه دفتر سیاسی علیه فدرالیسم و مخاطرات ناشی از تنشهای قومی در جامعه

* وظایف و اولویتها

* طرح تکمیلی آرایش رهبری حزب

اوت ۲۰۰۵

* بیانیه دفترسیاسی  پیرامون نظام حكومتی در عراق 

* چگونه میتوان تروریسم اسلامی را نابود كرد؟

مه ۲۰۰۵

* قرار در مورد روز گرامیداشت منصور حكمت

آوریل  ۲۰۰۵

* قرار درباره محاکمه سران رژیم اسلامی و جلوگیری از غارت اموال مردم

فوریه  ۲۰۰۵

* قطعنامه دفترسیاسی در رابطه با تهدیدات نظامی آمریکا

ژانویه  ۲۰۰۵

* بیانیه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری علیه فقر

٢٠٠٤

اكتبر  ۲۰۰۴

* قطعنامه پیرامون تلاشهای جمهوری اسلامی  برای دستیابی به سلاحهای اتمی

* قرار در مورد شورا و جنبش شورائی

سپتامبر  ۲۰۰۴

* قطعنامه درباره مبانی استراتژی و رئوس وظایف حزب برای سازماندهی انقلاب و کسب قدرت سیاسی

* قطعنامه در مورد حزب و قدرت سیاسی بعد از جمهوری اسلامی

* قطعنامه در مورد انشعاب راست از حزب

* قطعنامه درباره سیاست رهبری حزب کمونیست کارگری عراق در قبال انشعاب در حزب

* قرارهای مصوب كنگره پنجم (۷ قرار)

* پیام کنگره پنجم حزب کمونیست کارگری به کارگران ایران

* پیام کنگره پنجم حزب به خانواده های جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم

* پیام به فعالین حزب کمونیست کارگری در ایران

مارس ۲۰۰۴

* قطعنامه در مورد ابراز وجود اجتماعی رهبران عملی

* قطعنامه درباره طبقه کارگر و قدرت سیاسی

* اولویتها و جهت گیریها، پلاتفرمی برای رهبری حزب کمونیست کارگری ایران

٢٠٠٣

دسامبر ۲۰۰۳

* قطعنامه درباره حزب کمونیست کارگری و چشم انداز انقلاب در ایران

* بیانیه حقوق جهانشمول انسان

* بیانیه برای مذهب زدایی از جامعه

* بیانیه حقوق زنان

* قطعنامه درباره طبقه کارگر و قدرت سیاسی (كنگره كلیات را تصویب كرد)

٢٠٠٢

دسامبر ۲۰۰۲

* قطعنامه دفتر سیاسی حزب درباره تضمین حق مردم در تعیین نظام حکومتی آینده ایران

* منشور آزادیهای سیاسی

اوت ۲۰۰۲

* بیانیه پلنوم ١٦ در بزرگداشت منصور حکمت

* پیام پلنوم شانزدهم به آذر ماجدی

ژوئن ۲۰۰۲

* قطعنامه حزب درباره مساله فلسطین

مه ۲۰۰۲

* قطعنامه درباره باند انشعابی از کومه له

مارس ۲۰۰۲

* پیام پلنوم ١٥ کمیته مرکزی به منصور حکمت

٢٠٠١

اكتبر ۲۰۰۱

* قطعنامه درباره اوضاع افغانستان

سپتامبر ۲۰۰۱

* طرح سازماندهی رهبری حزب

٢٠٠٠

دسامبر ٢٠٠٠

* قرارهای مصوب پلنوم سيزدهم

اكتبر ٢٠٠٠

* قطعنامه درباره اوضاع سیاسی ایران

* قطعنامه درباره اوضاع ایران و موقعیت ویژه حزب کمونیست کارگری

* پیام کنگره سوم حزب به کارگران ایران

* پیام کنگره سوم حزب به مردم ایران

١٩٩٩

ژوئن ۹۹

* قرارهای مصوب پلنوم دهم

١٩٩٨

نوامبر ٩٨

* قرار درباره ضرورت تشدید مبارزه علیه جریانات و حرکات اسلامی

آوریل ٩٨

پیامهای كنگره دوم:

* پیام به کارگران ایران

* پیام به خانواده های جانباختگان راه سوسیالیسم

* پیام به رهبران و اعضای سازمانهای کارگری سراسر جهان!

* پیام به حزب کمونیست کارگری عراق

* پیام به زنان آزادیخواه ایران

١٩٩٧

اكتبر  ۹۷

* قطعنامه دفتر سیاسی درباره انتخاب خاتمی و عروج مجدد "اپوزیسیون طرفدار رژیم"

١٩٩٦

مه  ۹۶

* بیانیه دفتر سیاسی حزب: در محکومیت شعار فدرالیسم

١٩٩٥

سپتامبر  ۹۵

* اصول سازمانی حزب

ژوئن  ۹۵

* قرار دفتر سیاسی: ملاحظاتی بر جایگاه بحث سناریوی سیاه

١٩٩٤

نوامبر  ۹۴

* قطعنامه دفترسیاسی درباره حل مساله كرد در كردستان ایران

* برنامه حزب (یک دنیای بهتر)

* قرار درباره لزوم دخالت مستقیم در صحنه سیاسی عراق

* قرار درباره مخاطرات احتمالی در جریان سرنگونی رژیم اسلامی

ژوئیه  ۹۴

* برنامه حزب (کنگره اول کلیات پیش نویس برنامه را تصویب کرد و متن نهائی در پلنوم دوم تصویب شد)

* پیام کنگره اول حزب به حزب کمونیست کارگری عراق

١٩٩٢

مه  ٩٢

قرارهای مصوب کنفرانس اول کادرهای حزب

* قرار در مورد تشکل های توده ای طبقه کارگر  +
   ضميمه: قطعنامه درباره تشکل های توده ای طبقه کارگر (شورا، مجمع عمومی، سنديکا)

* قرار در مورد شوراهای اسلامی در کارخانه +
   ضميمه: قرار درباره شوراي اسلامي

* قرار در مورد قانون کار اسلامی
   ضميمه: کتاب "کار ارزان، کارگر خاموش"

* قرار در باره سياست سازماندهي ما در ميان کارگران
   ضميمه ١: حوزه هاي حزبي و آکسيونهاي کارگري
   ضميمه ٢:  سياست سازماندهي ما در ميان کارگران
   ضميمه ٣ : در باره سياست سازماندهي کارگري ما
   ضميمه ٤ : حزب کمونيست و عضويت گارگري

* قطعنامه در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی

* قرار در باره حمایت از "فدراسیون شورای پناهندگان و مهاجرین ایرانی"

* قرار در مورد "بیانیه حقوق مردم زحمتکش در کردستان"

* قرار در باره مساله کارگران افغانی در ایران

* قرار در باره نشریه کارگر امروز

* قطعنامه در مورد مبارزه مسلحانه در کردستان ایران

* قرار در مورد اهمیت تکثیر و توزیع ادبیات حزب در ایران

* قرار در مورد برخورد به مبارزه مسلحانه
  ضميمه: مبارزه مسلحانه در کردستان

* قرار در مورد اساسنامه حزب

* قرار در مورد برنامه حزب