پنجشنبه، ٦ تير ١٣٨٧- ٢٦ ژوئن ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٨٧

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm


گزارشي از شركت "توسعه صنايع بهشهر"

داود بينا از ايران
 

شرکت توسعه صنا يع بهشهر شا مل کا رخا نجات زير ميباشد :
- شرکت صنعتي بهشهر(سهامي عام) توليد روغن نباتي ( 49% سها م فروخته شده به عربستان)
- شرکت ما رگارين (سها مي عا م) توليد روغن نبا تي
- شرکت پا کسان (سهامي عا م) توليد مواد شوينده (برف سا بق)
- شرکت گلتا ش ( سها مي عام) توليد مواد شوينده
- صنايع بسته بندي ايرا ن (سهامي عا م) توليد قوطي فلزي و کارتن
- مجتمع کشت و صنعت چين چين (سها مي عام) توليد رب و کمپوت
- شرکت پاکسان ايروان (شعبه پا کسا ن در ارمنستا ن) توليد شويند ه ها
- شرکت پاکسان تاشکند (شعبه پا کسان درازبکستان) توليد شوينده ها
- شرکت قند هکمتا ن (سها مي عا م) توليد قند
- شرکت قند نيشا بور (سها مي عا م) توليد قند
- شرکت شکر شاهرود ( سهامي عا م)
- شرکت بهپا ک (سهامي خاص) توليد سويا و دانه هاي روغني
- صنايع شير ايران – پگاه (سهامي خاص) توليد شير و لبنيات
- شرکت بهپخش (سهامي عا م) پخش توليدا ت کارخانجا ت فوق
- با نک اقتصا د نوين (سها مي عا م)
- شرکت بيمه نوين (سها مي عا م)

هسته اصلي اين شرکتها مربوط به گروه صنعتي بهشهر متعلق به خانواده لاجوردي ها بوده است که در سال ٥٨ مصادره شده و در اختيار سا زمان صنا يع ملي ايران قرار گرفت. درسال ١٣٧٢ اين شركتها را از سازما ن صنايع ملي جدا كرده و شرکتي به نا م "توسعه صنايع بهشهر" (که ازاين به بعد "توسعه" خوانده مي شود) ايجاد كردند و اين کارخانجات در اختيار اين مجتمع جديد يعني "توسعه" قرار گرفت. مدير عامل توسعه مدير تمام هيئت مديره شرکتهاي فوق مي باشد. خود "توسعه" داراي تشکيلات گستردهاي مي باشد و اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شرکتهاي فوق را انتخاب و منصوب ميکند.

به دليل اينكه اغلب اين شرکتها سهامي عام مي باشد و سهام عمده در اختيار مجتمع "توسعه" مي باشد، مديران اين شركت دست بازي در چپاول و تصاحب كارخانجات اين شركت دارند. براي نمونه سهام با ارزش را به اعضاي هيئت مديره و مدير عاملان اين شرکتها به صورت رايگان و يا با قيمتهاي نازل واگذار مي کنند که موجودي سهام و نقد و خانه و باغات اين افراد به ميلياردها تومان ميرسد. اين قشر بالاي مديران "توسعه" خود باند عظيم و ميتوان گفت طبقه خاصي را تشکيل داده و از ورود افراد تحصيلکرده و جديد به اين تشکيلات جلوگيري ميكنند. به طوري که طي ده سال گذشته در رده مديريت در توسعه کسي حتي به صورت پيماني و قراردادي هم استخدام ننموده اند. مديرعامل "توسعه" تا سال ١٣٨٦ شخصي به نام عسگري آزاد بود که نامبرده خود از کارگران کارخانه صنعتي بهشهر بوده است. او با استفاده از بورس تحصيلي کارخانه مدرک گرفته و با باندبازي به سمت مدير عاملي توسعه رسيد و باند عظيمي از اعضاي هيئت مديره و مدير عاملان شرکتهاي فوق را به وجود آورد و سهام عمده شرکت "بهپخش" را بين اين مديران توزيع نمود. اين شركت از پرسودترين شرکتهاي گروه مي باشد. املاک شخص نامبرده شامل خانه و باغات بيش از ٥٠ ميليارد تومان ارزش دارد . در اواخر سال ١٣٨٦ در جريان و در نتيجه رقابتهايي كه ميان مافياي اقتصادي جريان داشت، عسكري از مديريت عزل شد. بجاي او شخصي را که احتمالا با مقامات سپاه و اطلاعات ارتباط نزديكي دارد به نام "ثابت" به مدير عاملي توسعه برگزيدند.

دست به دست كردن كارخانجات
اما اعضاي هيئت مديره و مدير عاملان باند عسگري آزاد که اغلب به سن بازنشستگي رسيد ه اند فورا به صرافت حفظ اموال خود شدند. در اين رابطه شروع به اين كردند كه نشان دهند كه كارخانجات زيان ده هستند و بعد به قيمت نازل شروع به اين كردند كه اين كارخانجات را به شركت بهپخش كه سهام آن در دست خودشان است بفروشند. يکي از اين کارخانه ها شرکت صنايع بسته بندي ايران است که در کيلومتر ٨ جاده قديم کرج جنب صنعتي بهشهر و پاکسان است. اين کارخانه بزرگترين توليد کننده قوطي حلب برا ي کنسرو و روغن و کمپوت و کارتن در خاورميانه ميباشد. اين كارخانه ١٢٠٠ نفر پرسنل داشت که مديريت آن حدود ٧٠٠ نفر را با ارقام بالا بازخريد کرد که اين هزينه خود باعث زيان سنگيني به شرکت گرديد. به بهانه جبران نقدينگي از دست رفته اقدام به دريافت وام با بهره سنگين از با نک اقتصاد نوين و "پارسيان" نمود که سها م اين بانکها هم در اختيار اين مديران است. حالا با اعلام اينکه اين شرکت زيان ده است عملا سهام اصلي آنرا به شركت بهپخش داده اند. آنهم به قيمتي بسيار نازل. يعني دو سوم کارخانه را به قيمت ٢٣ ميليارد تومان به بهپخش واگذار نمودند که فقط ساختمان اداري آن بيش از ٥٠ ميليارد توما ن قيمت دارد زيرا اين کارخانجات با گسترش شهر تهران در محدوده شهري واقع شده و بسيار گران قيمت مي باشند .

كارگران
هفته گذشته کارگران با تجمع در ساختمان اداري و دادن شعار عليه مديريت رانتخوار خواهان جلوگيري از فروش کارخانه به بهپخش شدند زيرا در اينصورت کارخانه تعطيل و بيش از ٥٠٠ نفر بيکار خواهند شد. چون مديريت جواب درستي به نمايندگان کارگران نداد کارگران از روز شنبه ٢٥ /٣ /٨٧ از رفتن به رستوران خودداري کرده و خواهان رسيدگي به خواسته خود هستند.

در مجموع در کارخانجات مزبور حدود ٧٥٠٠ نفر مشغول به کار هستند که از اين تعدا د ٣٠٠٠ نفر استخدا م رسمي٬ ٢٥٠٠ نفر قرا ردادي و حدود ١٥٠٠ نفر هم بصورت پيماني کار ميکنند. در بعضي از کارخا نجا ت کارگران رسمي براي حمايت و تا مين شغلي کارگران قراردا دي و پيما نکار کا رها ي کليد ي و حسا س را به آ نان آموزش مي دهند و در اختيار آ نان مي گذا رند تا حا شيه امنيت شغلي آ نا ن را با لا ببرند و به را حتي نتوا ن آ نها را اخرا ج کرد .

در اين کارخانجات وضعيت اقتصا دي کارگرا ن رسمي و قرا ردادي بهتر است و کمکهاي جنسي و خواربار و امکا ن استفاده از تعا وني و خريد قسطي را دا رند كه خود تا حدودي فشار مالي را بر دوش آنها كمتر ميكند. ولي کارگرا ن پيمانکاري با حد اقل حقوق (٢٢٠ هزارتوما ن) استخدام مي شوند و حق استفا ده از تعا وني و کمکها ي جنسي و خواربار ماها نه را ندارند. بطور مثال کارگرا ن رسمي و قرارد ادي تا سقف يک ميليون توما ن با اقساط ١٥ ما هه مي توانند کا لا خريداري نما يند. در اين مورد نيز براي نمايند گا ن شورا و بسيج وانجمن و حراست تسهيلات بيشتري قائل شده اند و آنها تا سقف ٨ ميليون توما ن با اقساط بلند مدت مي توا نند از تعاوني کالا دريا فت کنند .

گروه صنعتي بهشهر شرکتي به عنوان صند وق پس انداز کارکنا ن تا سيس نموده و هرما ه ٣ درصد ازحقوق کارکنان رسمي و قرا ردادي کارخا نجا ت کسر نموده و به اين صند وق مي دهد تا برا ي کا رگرا ن سها م خريد اري نمايد. جا لب اينجاست که طي پنج سا ل گذشته هيئت مديره اين صند وق از محل پس انداز کارکنا ن هر چه سها م برا ي کارگرا ن خريد ه در بورس به نصف قيمت هم کسي حا ضر به خريد آ ن نيست و لي سها مي را که برا ي مديرا ن خريد اري کرد ه اغلب با ده برابر قيمت قابل معامله د ر بورس مي باشد. در مجمع شهريور که کارگرا ن به هيئت مديره اين صند وق ا عترا ض کردند٬ آ نها در جواب گفتند که خوب سها م شا نسي است و شما شا نس نيا ورديد! در صورت ما لي و ترازنا مه اي که ارائه کردند هزينه سفر هيت مديره به ايتا ليا هم منظور شد ه بود! که مورد اعتراض اعضا قرار گرفت و آ نا ن در توجيه گفتند ما قصد آ شنا ئي با سنديکا هاي حما يتي کارگرا ن ايتا ليا را د اشتيم. در حالي که تما م اين هيئت مديره ا ز اعضاي بسيج و حراست مي با شند و از نا م سنديکا وحشت د ارند.

پادوهاي مديران و حكومت
در اين کارخانجات يک شورا ي اسلا مي و يک ا نجمن اسلا مي و "واحد بسيج کا رگري" و "حراست" وجود دارد که طبق آيين نامه شوراها بايد براي آن هر دوسال يکبار انتخابات شود. که البته کانديدا ها با يد به تائيد انجمن و حراست برسند تا در انتخابات بتوانند شرکت کنند. افرا د انجمن اسلامي از سوي دفتر مرکزي ا نجمن اسلامي گروه واقع در خيابان آ رژانتين تعيين مي شوند و به آ نان پا سخگو هستند. و افرا د بسيج از سوي نا حيه مقاومت سپا ه منطقه ماموريت دارند و از مزا ياي ويژه اي برخوردارند که خود به دو قسمت بسيجي فعا ل و بسيجي سا ده تقسيم مي شوند. افرادي که مدت دوسا ل بسيجي فعال با شند٬ اغلب مسلح هستند. بعلاوه به آ نا ن با قيمتي نا زل تا کسي سمند مي د هند تا در مواقعي که در کارخانه نيستند از طريق مسافر کشي هم پول در بياورند و هم اخبا ر براي نيروي مقا ومت منطقه جمع آوري کنند. افراد حراست نيز ا ز سوي وزارت اطلاعا ت ا نتخا ب مي شوند و تعدا د آ نها مشخص نيست و به شد ت ا ز سوي نيروي انتظامي (کلا نتري محل ) حمايت مي شوند و با استراق سمع تلفنهاي داخلي و شرکت در بحث ها به جمع آ وري اطلا عا ت و شنا سا ئي ا فرا د مي پرد ازند . بدين ترتيب سيستم کنترل کاملي بر اين شرکت ها حاکم است. افراد هر گروه ( شورا و بسيج و انجمن و حرا ست ) هرما ه با گروه مشابه خود در ساير کارخا نجا ت جلسا ت هما هنگي و تباد ل ا طلا عا ت دا رند. بسيج و حراست و انجمن اسلامي و شوراهاي اسلامي تمامي اين ١٦ کارخا نه از نظر نحوه عمل يکسا ن هستند و هرما ه در يک کا رخا نه جمع مي شوند و دستورات را ميگيرند و هماهنگ ميشوند. و هزينه سفرها ي آ نا ن را كارخانه ميپردازد.
با درود فرا وا ن به تما مي رزمندگا ن را ه کارگرا ن و زحمتکشا ن