پنجشنبه، ٢٩ فروردين ١٣٨٧- ١٧ آپريل ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٨٢

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات كارگري در ايران

گزارشي از اعتراض كارگران پالايشگاه آبادان
حزب كمونيست كارگري طي اطلاعيه اي در روز ٢٤ فروردين ماه اعلام كرد: "کارگران و کارکنان پخش و پالايش، خطوط لوله، مخابرات و ساير بخش هاي وابسته به پالايشگاه آبادان نسبت به مزايده گذاشتن منازل سازماني و حذف و کاهش ساعات اضافه کاري که منجر به کاهش دستمزد آنها شده است، شديدا معترضند و چند روز قبل اعلام کرده بودند که چنانچه به اين خواستها رسيدگي نشود، روز شنبه ٢٤ فروردين دست از کار خواهند کشيد و درمقابل درب مرکزي پالايشگاه دست به تحصن خواهند زد. امروز کارگران بعد از ورود به داخل سالنها هنگاميکه تصميم به دست کشيدن از کار و تجمع داشتند، متوجه شدند که افراد حراست درب پالايشگاه را بسته و آنجا جمع شده اند و کارگران امکان تجمع پيدا نکردند. فضاي اعتراض در ميان کارگران پالايشگاه بالا است و کارگران تصميم دارند در فرصت ديگري براي به کرسي نشاندن خواست هاي خود دست به اعتصاب و تجمع بزنند."
روز بعد، در اطلاعيه ديگري از حزب اينطور گفته شده: ".. مسئولين پالايشگاه با کارگران صحبت کرده و از کارگران خواسته اند تا هفته آينده که نعمت زاده معاون پخش و پالايش در وزارت نفت به آبادان ميايد صبر کنند و دست به اعتصاب و تحصن نزنند. کارگران نيز يک هفته به آنها مهلت داده اند.
پرسنل پالايشگاه آبادان خواهان واگذاري منازل به کارکنان هستند، مانند برخي ديگر از مراکز نفتي از جمله ماهشهر و اراک که منازل به صورت اقساط طولاني مدت به کارکنان واگذار شده است. اما در آبادان فقط تعداد معدودي از منازل فرسوده در ايستگاههاي کارگري به کارکنان واگذار شده است آنهم در ازاي بازنشستگي پيش از موعد و کم کردن يکجاي پاداش هاي کارکنان. موضوع از اين قرار است که از يکطرف روند رو به رشد خصوصي سازي در کشور، که شرکت نفت را هم در بر ميگيرد، از جمله بخش ايرانول پالايشگاه آبادان به بخش خصوصي واگذار شده است و از طرف ديگر افزايش تصاعدي قيمت زمين و خانه و اجاره خانه، واگذاري منازل را به يک موضوع داغ و جنجالي در چند سال اخير تبديل کرده است. تصميم به ايجاد يک منطقه آزاد اقتصادي و تجاري بين آبادان و خرمشهر افزايش قيمت ها را هرچه بيشتر سرعت داده و خيل زيادي از سرمايه داران و زمين خواران و پيمانکاران ساخت و سازهاي ساختماني به آبادان سرازير شده و چشم طمع به منازل شرکت نفت دوخته اند. به مزايده گذاشتن منازل شرکت نفت، سودهاي هنگفتي نصيب بخش هاي مختلف سرمايه داران ميکند.
اعتراض و تحصن پرسنل در ٩ ديماه ١٣٨٦اين روند را کند کرد و براي مدتي مسکوت گذاشت اما در سال جديد زمزمه هاي آن بار ديگر بلند شده است. تصميم کارگران و کارکنان پالايشگاه به تحصن در روز ٢٤ فروردين عکس العمل آنها نسبت به اين مساله بود. کاهش ساعات اضافه کاري نيز موضوع ديگر اعتراض بود."

گزارشي از اعتراض کارگران و کارکنان دفتر مركزي شركت نفت تهران
گزارشي از آزاده مقدم به کانال جديد
٩ آوريل ٢٠٠٨، ٢١ فروردين ١٣٨٧
مدتي است كه در شرکت نفت مديريت و نوذري وزير نفت تلاش ميکنند يکسري از مزاياي کارگران و کارکنان را حذف کنند. از جمله مديريت اعلام کرده است که مهد کودک را تعطيل ميکند كه بعدا با اعتراض کارگران و زنان کارگري که داراي فرزند خردسال هستند و احتياج به مهد كودك دارند روبرو شد و عقب نشست. کارفرما نتوانست مهد کودک را ببندد ولي پولي را که بابت سوبسيد به مادران اين كودكان داده ميشد قطع كرد.
همچنين اخيرا بحث زدن مزاياي ديگري به ميان آمد از جمله: خصوصي شدن رستوران و محروميت کارگران و کارکنان پيماني از استفاده از رستوران و پول غذا. با خصوصي شدن رستوران کارگران و کارکنان پيماني از امکان استفاده از ناهارخوري محروم ميشوند. بعلاوه بحث از محروم شدن کارگران و کارکنان پيماني از سرويس اياب و ذهاب و قطع کمک هزينه بود که با بلند شدن زمزمه اعتراض روز ٢٠ فروردين، مديريت به ميان کارگران آمد و آن را شايعه خواند و بدين ترتيب عقب نشيني کرد.
اين يک موفقيت براي کارگران بود. در کل بين کارگران رسمي و پيمانکاري و قراردادي به لحاظ مزايا تفاوت بسيار است. با کارگران پيماني مثل برده رفتار ميشود. نوذري تيپي است که به ميان کارکنان ميايد و با آنها صحبت ميکند و ميخواهد نشان دهد که به صحبت آنان گوش ميدهد و به آنها وعده و وعيد ميدهد و وقتي جوابي ندارد ميگويد مصوبه دولت است. اما کارکنان دست او را خوانده‌اند. در هر حال اينها در مقابل جو اعتراض همه اين مسايل را تکذيب کردند و در مورد سرويس اياب و ذهاب و نهار تا کنون ابلاغيه‌اي نيامده و اوضاع تغييري نکرده است. اما بهرصورت در ميان کارگران فضاي اعتراضي بالائي وجود دارد و کارگران آماده اند که با کوچکترين تعرضي از طرف مديريت و وزير نفت اعتراض خود را نشان دهند. بطور مثال يکروز سرويس ساعت ٦ کارکناني را که براي اضافه کاري مي مانند را بر نداشت كه باعث اعتراض زيادي شد و از فرداي آن دوباره سرويس را برقرار کردند، ولي گفتند موقت است.
الان قيمت غذا روزي ٢٥ تومان است ولي گفته شده است که بعدا ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠ تومان ميشود که ١٥٠٠ تومان آن را اداره ميدهد آنهم صرفا به کارمندان رسمي و به کارگران قراردادي و پيمانکاري تعلق نميگيرد. سال گذشته ميخواستند اين کار را بکنند که وزير نفت آنموقع از ترس اعتراض کارگران با آن مخالفت کرد.
در کل کارکنان نفت، حدود صد هزار نفر ميشوند که آنهايي که جنوب و روي سکوي نفتي کار ميکنند حقوق نسبتا بهتري ميگيرند ولي آنهايي که در بخش اداري کار ميکنند حساب و کتابشان جداست. در بخش اداري در تهران٬ بخش زيادي از کارگران و کارمندان بصورت پيماني به کار اشتغال دارند که دائما در هراس از بيکار شدن هستند.

هزاران کارگر نيشکر هفت تپه باز هم اعتصاب کردند
بنا به گزارش رسيده به حزب کمونيست کارگري ايران، روز ٢٠ فروردين ماه، بيش از ٤٠٠٠ کارگر نيشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد اسفندماه و پاداش خود دست به اعتصاب زدند. در اين اعتصاب کليه کارگران نيشکر هفت تپه٬ بخش توليد، کشاورزي و کارگران ني بر شرکت دارند. طبق اين خبر کارگران با يعقوب شفيعي مدير عامل شرکت مذاکره داشتند اما مذاکره به نتيجه نرسيد و کارگران از صبح ٢٠ فروردين اعتصاب را شروع کردند. کارگران اعلام کردند كه روز بعد نيز اعتصاب را ادامه خواهند داد.

در اطلاعيه ديگري در روز ٢١ فروردين ماه از حزب آمده بود: "طبق گزارشي که امروز دريافت داشته ايم، امروز نيز اعتصاب ادامه يافت و کارگران پيشنهاد مديرعامل شرکت را نپذيرفتند. يعقوب شفيعي مدير عامل شرکت به کارگران گفت که پاداش معوقه را پرداخت ميکند اما حقوق معوقه را نميتواند پرداخت کند و کارگران در مقابل اعلام کردند تا تمام حقوق و مزاياي معوقه پرداخت نشود به اعتصاب ادامه خواهيم داد.
موضوع ديگري كه مورد اعتراض و نگراني كارگران نيشکر هفت تپه است، تهديد به بيكاري آنها است. بخش قابل توجهي از زمين هاي زراعي نيشکر براي کشت گندم به شرکت هاي ديگر فروخته شده است و بدين ترتيب سال ديگر زميني براي کشت نيشکر نخواهد ماند و کارگران اين شرکت با دو انتخاب خانمانسوز خريد سابقه خود و يا بازنشستگي روبرو خواهند شد. در غير اينصورت ميتوانند با نصف حقوق به اين وضعيت بلاتکفيف ادامه دهند."
اطلاعيه روز ٢٣ فروردين ماه حزب آمده بود: "اعتصاب هزاران کارگران نيشکر هفته تپه که از روز سه شنبه ٢٠ فروردين شروع شده بود امروز جمعه ٢٣ فروردين وارد چهارمين روز خود شد. اعتصاب در اعتراض به تعويق دستمزد اسفند ماه و پاداش کارگران است. روز پنجشنبه ٢٢ فروردين پاداش نيمي از کارگران را پرداخت کردند تا با اين کار هم صفوف کارگران را بشکنند و هم اعتراض را عقب بزنند. اما کارگران اعلام کردند که تا گرفتن حقوق اسفندماه و پرداخت پاداش باقي کارگراني که طلب خود را دريافت نکرده اند، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. بدين ترتيب امروز جمعه نيز اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه ادامه يافت.
نگراني از بسته شدن کارخانه و بيکاري، يک موضوع ديگر اعتراض کارگران است. گفته ميشود که يعقوب شفيعي مدير کل، افضل زاده معاون مدير کل، زيبداري رئيس حراست و از نيروهاي وزارت اطلاعات در اين کارخانه، حاتمي مدير بخش کشاورزي و مهندس غلامرضا مرادي از طريق اشخاص ثالثي بهترين زمينهاي زراعي اين شرکت را خريداري و يا اجاره کرده اند و حتي براي آبياري اين زمين ها عملا از کارگران شرکت استفاده ميکنند."
اطلاعيه روز ٢٤ فروردين ماه حزب گزارش مي دهد: "..امروز شنبه ٢٤ فروردين پنجمين روز اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه است. از صبح امروز حدود ٣٠٠٠ نفر از کارگران بخش هاي مختلف نيشکر هفت تپه در مقابل دفتر مديريت تجمع کردند و خواهان پرداخت فوري دستمزد معوقه اسفند ماه و پاداش خود شدند. اما به کارگران پاسخي داده نشد. يعقوب شفيعي مدير عامل شرکت چند روز است در دفتر کارش حاضر نميشود و نه هيئت مديره و نه کس ديگري نيز جوابگوي کارگران نيست. کارگران اعلا م کرده اند که تا رسيدن به خواسته هايشان به اعتصاب و اعتراض خود ادامه خواهند داد.
بنا به گزارش ديگري از حزب در شرکت نيشکر زعبل غذايي واقع در مسير شوشتر- اهواز کارگران سه ماه است دستمزد خود را نگرفته اند و پاداش آخر سال را نيز طلب دارند. کارگران اعلام کرده اند اگر طلب آنها پرداخت نشود دست به اعتصاب خواهند زد.
همچنين در شرکت توسعه نيشکر امير کبير در دشت آزادگان٬ هنوز عيدي و پاداش آخر سال کارگران پرداخت نشده است و کارگران اعلام کرده اند که در صورت عدم پرداخت آن، دست به اعتصاب خواهند زد.
و بالاخره در اطلاعيه روز ٢٦ فروردين آمده است: "کارگران نيشکر پس از شش روز اعتصاب از ٢٠ تا ٢٥ فروردين ماه، امروز دوشنبه به اعتصاب خود پايان دادند. طبق گزارشي که به حزب رسيده است، بدنبال تجمع ٣٠٠٠ نفر از کارگران در مقابل دفتر مديريت در روز يکشنبه ٢٥ فروردين، به کارگران قول داده شد که حقوق اسفند هفته آينده پرداخت شود. پاداش کليه کارگران نيز پرداخت شده است. کارگران ترجيح دادند اعتصاب را خاتمه دهند و چنانچه هفته آينده حقوق آنها پرداخت نشد، اعتصاب را مجددا از سر بگيرند. يک دليل ديگر پايان دادن به اعتصاب اين بود که درصورت ادامه اعتصاب نيشکرهاي بريده شده خشک و غير قابل استفاده ميشد و کارگران ترجيح دادند کار را از سر بگيرند.
کارگران اعتصاب شش روزه خود را موفقيت آميز ميدانند اما در عين حال شديدا نگران تعطيل کارخانه و از دست دادن شغل هاي خود هستند. کارگران اقداماتي را به منظور مقابله با تعطيل کارخانه در دستور گذاشته اند. اتحاد، رزمندگي و پافشاري هزاران کارگر نيشکر هفت تپه و توهم نداشتن به مقامات و مسئولين، از نقاط برجسته اين اعتصاب شش روزه بود. کارگران هفت تپه با اتکا به اين نقاط قوت ميتوانند نيروي بيشتري براي مقابله با تعطيل کارخانه و ساير خواستهاي خود به ميدان آورند. اين شرط پيروزي آنها در مقابل بيکارسازي ها است."
بنابه خبر ديگري كه روز ٢٧ فروردين ماه منتشر گرديده بود، خبر از اعتصاب كارگران بخش ني بر شركت نيشكر هفت تپه مي داد و حاكي از آن بود كه بيش از ١٤٠٠ تن از كارگران اين بخش در مقابل دفتر مديريت شركت دست به تجمع زده و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند. اين خبر همچنين مي افزايد كه مهندسين و كارمندان اين شركت نيز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق اسفندماه و پاداش سال گذشته خود در محوطه شركت دست به اعتراض و تحصن زده اند.
همچنين آخرين گزارش از احضار ۵ تن از فعالين كارگري نيشكر هفت تپه به اسامي فريدون نيكوفر، علي نجاتي، محمد حيدري، جليل احمدي و رمضان عليپور خبر مي دهد كه اين فعالين كارگري بايد خودشان را روز ارديبهشت ماه به دادگاه معرفي كنند.

اعتصاب در پتروشيمي اوره و آمونياك كرمانشاه
كارگران شيفتهاي شب و روز شركت پتروشيمي اوره و آمونياك كرمانشاه روز دوشنبه ١٩ فروردين ماه دست به اعتصاب زدند. اين اعتصاب از ساعت هشت و چهل و پنج دقيقه صبح شروع شد و به مدت ٤ ساعت ادامه داشت. اعتصاب كارگران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد دو ماه بهمن و اسفند سال گذشته و عدم پرداخت حق سنوات دو سال گذشته كارگران است. مديريت اين شركت بلافاصله نمايندگان كارگران را براي مذاكره فراخواند و قول داد كه مطالبات كارگران را بپردازد. كارگران به آنها ٣ روز فرصت دادند كه طلبهاي كارگران را بپردازند، در غير اينصورت كارگران اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه "دروس ايران"
بنابه اخبار منتشر شده، جمعي از كارگران كارخانه "دروس ايران" صبح روز ٢١ فروردين در اعتراض به عدم دريافت ٦ ماه حقوق خود، در جلو در ساختمان خانه كارگر قزوين اجتماع كرده و خواهان رسيدگي به مطالبات خود شدند. اين كارگران خواهان دريافت كليه مطالبات و تغيير رويه در پرداخت دستمزدها از سوي مديريت شدند.

تجمع كارگران بيكار شده كارخانه "پارس واشر"
بنابه گزارشات رسيده، جمعي از كارگران كارخانه "پارس واشر" صبح روز ٢١ فروردين ماه، در اعتراض به تعطيلي اين كارخانه، در مقابل فرمانداري شهر صنعتي البرز تجمع كردند. كارگران گفته اند كه وقتي كه با مراجعه به كارخانه با درهاي بسته مواجه شدند، تصميم گرفتند كه به فرمانداري مراجعه كرده و خواهان توجه مسئولان حكومتي به مشكلات خود شدند. كارگران همچنين گفته اند كه اين كارخانه هيچگونه مشكل توليد و فروش نداشته است، اما حقوق كارگران را چندين ماه است كه پرداخت نكرده است.

تجمع اعتراضي كارگران قراردادي كارخانه "اشكان چيني" قزوين
كارگران قراردادي كارخانه "اشكان چيني" قزوين، روز ١٩ فروردين ماه در مقابل اداره كار شهرستان البرز تجمع كرده و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند. اين كارگران ٦ ماه است كه حقوق و مطالبات خود را دريافت نكرده اند و اعلام كردند كه كارفرماي كارخانه با كارگران قراردادهاي موقت ٢ و ٣ ماهه منعقد كرده و از پرداخت به موقع دستمزد كارگران خودداري مي كند. كارگران اعلام كرده اند كه شركت وضع مالي خوبي دارد و هيچگونه مشكل مالي براي پرداخت دستمزد كارگران ندارد.

اعتصاب كارگران آرد زابل
روز ٢٠ فروردين، كارگران كارخانه آرد زابل در اعتراض به عدم دريافت پنج ماه حقوق خود، دست از كار كشيدند. كارگران گفته اند كه دستمزد اين كارگران در حالي پرداخت نشده است كه كارخانه با توليد انبوه در بهترين شرايط اقتصادي بسر مي برد. كارگران با دست از كار كشيدن خود، به مسئولين دولتي مراجعه كرده و خواهان رسيدگي به مشكلات خود شده اند.

اعتصاب و سركوب كارگران معدن زغال سنگ زمستان يورت آزادشهر
كارگران معدن زغال سنگ زمستان يورت آزادشهر به دليل پرداخت نشدن حقوق و مزاياي خود و وعيت نامناسب بهداشتي و ايمني، از روز ١٤ فروردين ماه دست به اعتصاب زدند. در مقابل اين اعتراض و اعتصاب كارگران، نيروهاي انتظامي به محل تجمع كارگران يورش برده و ٧ تن از اعتصابيون را دستگير كردند.

كارگران سه كارخانه در قزوين دست به تجمع اعتراضي زدند
روز ٢٨ فروردين ماه، بيش از ١٤٠٠ تن از كارگران كارخانه هاي "فرنخ و مه نخ"، "نازنخ" و "بهداشتي مينا" در طول سه روز منتهي به آن روز، در اعتراض به عدم دريافت مطالبات و عدم رسيدگي به مشكلاتشان، در مقابل كارخانه هاي مزبور دست به تجمع اعتراضي زدند.

ادامه اعتراضات کارگران شرکت كشتي سازي "ايران صدرا" در بوشهر
كارگران مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفته و تعدادي دستگير شدند
كارگران شرايط جديد كار را نپذيرفتند
بنابه گزارشات رسيده، بيش از ٤٠٠ تن از كارگران اخراجي شركت ايران صدرا، صبح روز ١٧ فروردين در مقابل كارخانه تجمع كرده و راه رفت و آمد به كارگاه‌هاي كشتي سازي و سكو اين كارخانه را مسدود كردند. تجمع اين كارگران با دخالت و سركوب مأموران انتظامي بدون هيچ نتيجه‌اي پايان يافت.
اين کارگران بار ديگر روز ١٨ فروردين ماه در ادامه اعتراضات خود در مقابل استانداري بوشهر دست به تجمع زده و خواستار بازگشت به کار خود شدند. به دنبال تجمع کارگران اخراجي اين شركت، مسئولين استانداري بوشهر به کارگران وعده دادند که تا روز ٢١ فروردين ماه مشکلاتشان را حل خواهند کرد و کارگران بر سر کارهايشان باز خواهند گشت. کارگران اخراجي اعلام کردند که تا روز ٢١ فروردين به تجمعات خود پايان خواهند داد، اما در صورت عملي نشدن وعده‌هاي مسئولين بار ديگر تجمعات خود را از سر خواهند گرفت.
گزارشهاي رسيده حاکيست که روز ١٩ فروردين ماه بار ديگر اين کارگران در مقابل استانداري بوشهر دست به تجمع زدند، اما بنا به دستور مقامات دولتي، ماموران يگان ويژه به کارگران يورش برده و اقدام به ضرب و شتم و بازداشت شماري از آنان نموده‌اند. بر اساس گزارش رسيده، در اين تعرض و سرکوب، شماري از کارگران و ٣ خبرنگار محلي بازداشت شدند. اسامي اين ٣ خبرنگار محلي كه وسايلهاي آنان نيز از سوي مأموران امنيتي ضبط شده است، عبارتند از: ميترا انبارکي، مريم خوييني و اسماعيل جعفري.
بعد از دو هفته اعتصاب، بالاخره شوراي تأمين استان بوشهر حكمي صادر كرد مبني بر اينكه در قبال دريافت سفارش جديد، تمامي كارگران اعتصابي براي مدت ٣ ماه به كار سابق خود بازگردند.
بنابه آخرين خبر رسيده در ٢٧ فروردين ماه، طبق مصوبه شوراي تأمين استان قرار بود كه از ابتداي هفته كارگران با امضاي قراردادهايي براي مدت ٣ ماه به كار سابق خود بازگردند. اما بدليل آنكه در قراردادهاي جديد كارفرما محل كار كارگران را تغيير داده است، هيچكدام از كارگران حاضر به امضاي قراردادهاي جديد نشدند.

جنايت بزرگ عليه کارگران کشت و صنعت اميرکبير خوزستان
بنا به گزارشها پنج تن از كارگران شركت كشت و صنعت اميركبير خوزستان جان خود را بدليل ناامني محيط کار از دست دادند و تعدادي نيز مجروح شدند. بنابه خبر يکي از رسانه هاي دولتي، حدود ساعت ١١ روز ١٦ فروردين ماه، يكي از كارگران شركت کشت و صنعت اميرکبير خوزستان به منظور تعمير پمپ و اقدامات فني بر روي آن، وارد منهول فاضلاب اين شركت شد كه جان خود را از دست داد. رئيس اداره روابط عمومي اين شركت افزوده است كه به دنبال مرگ اين كارگر، چهار نفر ديگر نيز براي نجات جان همكار خود به ترتيب وارد منهول فاضلاب شدند و هر چهارنفر جان خود را از دست دادند. او گفته است كه در اين حادثه همچنين ٣ نفر ديگر مجروح مي گردند كه براي مداوا به بيمارستان منتقل مي گردند. وي احتمال علت حادثه را وقوع گاز گرفتگي خوانده است. يكي ديگر از رسانه‌هاي جمهوري اسلامي گفته است كه نشت گاز در اين شركت منجر به انفجار و پرتاب كارگران به كانال فشار قوي برق شد كه ١٢ تن از كارگران اين شركت مجروح مي گردند. معاون عمليات و حوادث مركز فوريتهاي پزشكي استان خوزستان گفته است كه ٤ تن از مجروحان در محل حادثه به صورت سرپايي درمان شدند و ٨ تن ديگر به بيمارستان منتقل ميگردند كه پنج تن از آنها در بيمارستان فوت ميكنند. او علت مرگ اين كارگران را ضربه مغزي و برق گرفتگي بر اثر پرت شدگي عنوان كرده است.

٣ كارگر ديگر در تهران بر اثر حوادث كار جان خود را از دست دادند
مديركل روابط عمومي آتش نشاني تهران روز دوشنبه ٢٦ فروردين ماه اعلام كرد كه ظهر آن روز به ستاد فرماندهي شان خبر رسيد كه سه كارگر بر اثر ريزش آوار در خيابان نهم ميدان كاج سعادت آباد گرفتار شده اند. وي گفت كه وقتي كمك رسانان ايستگاه آتش نشاني به محل حادثه رسيدند، دو كارگر ١٨ و ٢٢ ساله به نامهاي فرشاد و جهانگير جان باخته بودند. وي همچنين گفت كه روز ٢۵ فروردين ماه نيز كارگر ٢٢ ساله ديگري به نام سليم در خيابان شريعتي در حين كار جان مي بازد.

ناامني محيط كار، جان يك كارگر را در نساجي سراب بافت گرفت
بنابه گزارشات منتشر شده، بر اثر بروز آتش سوزي در كارخانه نساجي "سراب بافت" در شهرستان سراب در روز ٢۵ فروردين ماه، كارگري جان باخت و ٦ كارگر ديگر نيز دچار سوختگي شدند.
اعتراضات جوانان و كارگران خاتون آباد
روز سه شنبه ٢٠ فروردين جوانان بيكار خاتون آباد كه از بيكاري به تنگ آمده بودند جاده منتهي به كارخانه ذوب مس اين شهر را با لودر بستند وخواهان كار و استخدام دراين كارخانه شدند.فرمانده شهر بابك وارد صحنه شد و با وعده وعيد و سپس با تهديد توسط نيروهاي انتظامي خود تجمع جوانان را برهم زد.
همچنين روزهاي دوشنبه و سه شنبه ١٩ و ٢٠ فروردين كارگران كارخانه ذوب مس خاتون آباد دراعتراض به سطح حقوق خود دست به اعتصاب زده وخواهان افزايش دستمزد خود شدند. در اين رابطه فرماندار شهر بابك به منطقه رفته و با دادن وعد و وعيد كارگران را به سكوت وادامه كار وادار كردند.

كارگر شركت واحد به ٦ ماه حبش تعليقي محكوم شد
بنا به گزارش سنديكاي شركت واحد شعبه 6 دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي كه در تاريخ ١٩ فروردين ماه بصورت شفاهي اعلام شده است، غلامحسيني از كارگران شركت واحد را به جرم "تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي" براي ٥ سال آينده به تحمل ٦ ماه حبس تعليقي محكوم كرده است. پيش تر وي در تاريخ ٢٥ ارديبهشت ماه سال ٨٥ در حين توزيع اطلاعيه سنديكاي كارگران شركت واحد در ايستگاه متروي صادقيه تهران بازداشت و به پايگاه پليس امنيت تهران منتقل شده بود.

اين عضو سنديكاي كارگران شركت واحد در واكنش به خبر محكوميت خود به دسترنج گفت: من جرمي مرتكب نشده ام و با توجه به فرصت ٢٠ روزه فرجام خواهي اعتراض خود را نسبت به اين راي اعلام خواهم كرد. سنديكاي كارگران شركت واحد نيز در واكنش به اين حکم، اعلام كرد اطلاعيه اي که اين عضو سنديکا در حين پخش کردن آن دستگير شده در رابطه با در خواست آزادي منصور اسانلو بوده است و در آن هيچ مطلبي كه بتوان آن را به تبليغ عليه نظام و يا اقدام عليه امنيت ملي مربوط كرد وجود ندارد.


دادگاهي شدن مجدد يكي از كارگران در سنندج
كميته دفاع از محمود صالحي گزارش داده است كه روز دوشنبه ٢٧ فروردين ماه ١٣٨٧ محي‌الدين رجبي يکي از دستگير شدگان اول ماه مه سنندج که به ٢٠٠ هزار تومان جريمه نقدي و ١٠ ضربه شلاق محکوم شده بود، دوباره دادگاهي شد. بنا به اين گزارش بعد از چندين بار حکم جلب براي دستگيري آقاي محي الدين رجبي ودر گير شدن ماموران امنيتي با خانواده ايشان، سرانجام نامبرده به پاسگاه حسن آباد شهر سنندج مراجعه ميکند. همانجا ماموران امنيتي محي‌الدين رجبي را دستبند زده و به دادگاه ميبرند. دادگاه براي مدت بازداشت وي، ١٣٥ هزار تومان را کسر کرده و وي را به مبلغ ٦٥ هزار تومان جريمه نقدي محکوم کرد. در ادامه اين گزارش آمده است: "گفتني است که محي‌الدين رجبي به حکم شلاق اعتراض کرده و پرونده خود را پيش دادستان ميبرد. دادستان اظهار ميکند که پرونده را بررسي کرده وحکم شلاق لغو شده است.لازم به ذکر است که، لغو اين احکام بنا به اعتراضات وسيع جهاني و فشار افکار عمومي صورت گرفته است."

اول ماه مه روز جهاني کارگر را هر چه با شکوهتربر گزار کنيم .

بيش از يک قرن است که کارگران اول ماه مه را به روز اعتراض بر عليه توحش سرمايه در سرتاسر جها ن تبديل کرده اند .

در اين روز تمام کارگران جهان به خيابان ها آمده و با طرح خواستها و مطالبات خود و اعتراض به بي حقوقي ها و فلاکت روز افزون که حاصل نظا م سرمايه داري است و اعلام همبستگي با ديگر کارگران جهان، اين روز را گرامي ميدارند .

کارگران

ما توليد کنندگان ثروت جهان هستيم و تمام نعمات آفريده تلاش شبانه روزي ما است اما از آن خود و خانواده مان هيچ بهره اي جز فقر و فلاکت ، فحشاءو اعتياد و هزاران مصيبت ، چيز ديگري نمي بريم .

پس بياييد همراه ديگر هم طبقه اي هايمان در سراسر جهان در هر کجا که هستيم ، اين روز را بر ضد سرمايه داري و توحش آن تبديل کنيم .

ما کارگران بايد اين روز را هر چه با شکوهتر بر گزار کنيم و با اعتراض به جنايات سرمايه و خواست افزايش دستمزد تا حد يک زندگي شايسته انسان و داشتن يک شغل مناسب که حق هر انساني است و امنيت شغلي که هر انساني بايد از آن برخوردار باشد. صداي خود را هر چه رساتر به گوش جهانيان برسانيم . بياييد در اين روز با اعلام همبستگي با ديگر کارگران جهان ، اين روز را بر عليه حمله به سطح معيشت کارگران و اخراج و .............تبديل کنيم .

کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي آزاد کارگري

20/1/1387

شکايت کافي نيست! اخراج!
در ادامه کمپين همبستگي بين المللي کارگري از سوي كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد كارگري، فدراسيون بين المللي كارگران بخش حمل و نقل و ‏سازمان عفو بين الملل٬ طرح شکايتي از جمهوري اسلامي به سازمان جهاني کار (آي ال او) داده شده که قرار است اين شکايت در نود و هفتمين اجلاس سالانه سازمان جهاني کار(آي ال او ) که در فاصله ٢٨ مه تا ١٣ ژوئن برگزار خواهد شد مورد بحث قرار خواهد گرفت. به گفته اين سازمانها٬ اين شكايت در ارتباط با نقض حقوق به رسميت شناخته شده جهاني در خصوص آزادي ‏تشكل يابي و فعاليت سنديكايي توسط جمهوري اسلامي ايران است.‏ دز اين شكايت، به طور عمده، احضار و بازداشت فعالان كارگري و همچنين جلوگيري از فعاليت تشكل هاي ‏كارگري در ياران مورد تاكيد قرار دارد. کميته همبستگي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران طي نامه اي به اتحاديه هاي کارگري در سطح بين المللي خواهان اخراج جمهوري اسلامي از سازمان جهاني کار شده است.

***

پيام همبستگي به پرستاران در سوئد

از مبازره شما براي افزايش دستمزد حمايت مي کنيم!

در چند هفته گذ شته شما در اشکال مختلف براي افزايش دستمزد ها دست به اعتراض و مبارزه زده ايد۔ ما همبستگي خود را با مبارزات شما اعلام مي داريم و از خواست به حق شما مبني بر افزايش دستمزدها قاطعانه حمايت مي کنيم۔ بر هيچ کس پوشيده نيست که ميزان دستمزد پرستاران و همچنين ماماها و پرسنل آزمايشگاهي و راديولوژي کم است۔ اينکه پرستاري با سالها کار و زحمت با حقوق ۲۳ هزار کرون در ماه بازنسشته شود و از سوي ديگر مديران و کارفرمايان حقوق ها و سودهاي افسانه اي به جيب مي زنند هيچ چيز ديگري جز ناعادلانه بودن نظم و مناسبات حاکم را به نمايش نمي گذارد۔ شما به درست به اين بي عدالتي اعلام کرده ايد که: ديگر بس است و تحمل نخواهيم کرد! جامعه سوئد پيام شما را شنيده است۔ هزاران نفر در گوشه و کنار کشور از خواست شما حمايت کرده اند۔ کارفرمايان پي برده اند که با صفي روبرو هستند که قصد تسليم ندارد۔

يک نقطه عطف در مبارزه شما زماني بود که در کنگره اتحاديه کارکنان خدمات درماني که در روز ۳۰ مارس برگزار شد، به پيشنهاد رهبري اتحاديه براي پذيرش قرارداد ساخت و پاخت شده با کارفرما جواب نه داديد۔ کمپين شما که "شورش براي دستمزد" ناميده شده است اکنون خواستهاي بسيار روشني را در دستوردارد۔ افزايش حفوق پايه پرستارن تا ۲۳ هزار کرون و افزايش دستمزدهاي موجود به ميزان ۵ هزار کرون به همراه افزايش سالانه دستمزدها به ميزان ۵ درصد خواستهايي است که حدود ۱۵ هزار پرستار و دانشجوي پرستاري را متحد کرده است۔ همانطور که شما هم اعلام کرده ايد نبايد به کمتر از اين رضايت داد۔ بسيار مهم است که مذاکرات اتحاديه و کارفرمايان به صورت علني صورت گيرد تا همه در جريان آن قرار بگيرند۔ اين امکان سازشکاري و دور زدن خواستهاي شما را کمتر مي کند۔

در پايان اجازه بدهيد گرمترين سلامها و پيامهاي همبستگي خود را براي شما بفرستيم۔ ما خود را در مبارزه شما سهيم مي دانيم و از صميم قلب برايتان آرزوي موفقيت و پيروزي داريم۔

تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران- سوئد
۱۷ آوريل ۲۰۰۸