پنجشنبه،  ٦  بهمن  ۱۳۸۴ -  ٢٦  ژانويه  ۲۰۰٦

    کارگر کمونيست  ٢٦

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

كارگران در گوشه و كنار جهان از مبارزه شركت واحد حمايت ميكنند

تهيه و تنظيم: حسن صالحي- ۲۴ ژانويه

بدنبال تهاجم اخير جمهوري اسلامي به اعضا و نمايندگان سنديکاي واحد و اعتصاب و اعتراضاتي که کارکنان و رانندگان شرکت واحد تهران در طول اين مدت داشتند٬ بسياري از اتحاديه هاي کارگري و سازمانهاي مدافع حقوق انسان از مبارزات کارگران واحد و خواستهاي برحق آنها اعلام پشتيباني کرده اند. تا کنون سازمان عفو بين الملل، کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري، و سازمانها و اتحاديه هاي متعدد کارگري در انگلستان، آلمان، فرانسه، اسکانديناوي، اتريش، استراليا، کانادا و آمريکا به اقدامات سرکوبگرانه جمهوري اسلامي عليه کارگران و تداوم بازداشت منصور اسانلو اعتراض کرده و خواستار آزادي بي قيد و شرط وي شده اند. در اينجا خلاصه اي از اخبار اعلام حمايت اتحاديه هاي کارگري٬ سازمانهاي مردمي٬ فعالين کارگري و شخصيتهاي سياسي از کارگران شرکت واحد در طول دو هفته گذشته (يعني از بعد از انتشار شماره قبلي كارگر كمونيست) را ملاحظه مي کنيد:
۱۱ ژانويه ۲۰۰۶
اتحاديه سراسري کارگران ساختماني، جنگلباني، معادن و انرژي استراليا و همچنين شاحه اين اتحاديه در استان "نيو ساوت ويلز" با ارسال نامه هاي جداگانه اي به احمدي نژاد و سفير جمهوري اسلامي در استراليا ضمن ابراز نگراني نسبت به فشارهاي فزاينده بر عليه کارگران در ايران٬ خواستار آزادي اسانلو و همچنين رفع اتهام از همه فعالين کارگري و منجمله فعالين اول مه سقز شدند.
از سوي ديگر در همين روز رئيس فدراسيون کار و کنگره سازمانهاي صنعتي آمريکا با ۹ ميليون عضو در نامه اي به احمدي نژاد همصدا با ساير سازمانهاي کارگري در سطح جهان، بشدت تهاجم به اعضاي سنديکاي کارگران اتوبوسراني تهران و تهديد آنان را محکوم کرد و خواهان آزادي فوري همه فعالين کارگري شد.

همچنين دبير اتحاديه ترانسپورت فنلاند در نامه اي به تاريخ ۱۱ ژانويه به احمدي نژاد نوشت که:
" ازشما اقاي رييس جمهور ميخواهم كه اقاي اسانلو را آزاد كنيد واز دادگاهها و مقامات دولتي كشورتان بخواهيد كه به حقوق پايه اي اتحاديه اي احترام بگذارند".
از سوي ديگر اولا هوفمن (Ulla Hoffmann) از حزب چپ سوئد در نامه اي به تاريخ ۱۱ ژانويه به ليلا فري والد (Laila Freivald) ٬ وزير امور خارجه سوئد٬ پس از شرح دستگيري فعالين سنديکاي رانندگان واحد و اشاره به خواستهاي بديهي و منطقي آنها از وي پرسيد که: آيا مقام وزارت خارجه بمنظور پشتيباني از اسانلو و حقوق انساني و دمکراتيک کارگران ايران براي پيشبرد فعاليت سنديکايي خود قصد انجام کاري را دارد؟"

۱۲ ژانويه ۲۰۰۶
كميته گروه خدمات مسافربرى اتحاديه ترانسپورت انگلستان (T&G) در نامه خود به احمدي نژاد نوشت که "ادامه فشار روى اعضاى سنديكاي واحد نشاندهنده اذيت و آزار بي حساب و كتاب فعالين اتحاديه اي است که حقوق شناخته شده جهاني اتحاديه اي را مورد استفاده قرار ميدهند. ما از شما ميخواهيم كه سريعا دستور دهيد كه آقاى منصور اسانلو و ساير فعالين كارگرى دستگير شده را آزاد و احكام فعالين اتحاديه اى سقز را لغو كنند".
در اين روز همچنين دبير كل "اتحاديه کارگران مونتاژ" دراستراليا نيز در نامه اي به احمدي نژاد اعلام داشت "ما از رژيم جمهوري اسلامي درخواست مي کنيم که از حقوق برسميت شناخته شده بين المللي کارگران مثل حق تشکل، اعتصاب و ايجاد تشکل ها و اتحاديه هاي کارگري تبعيت کند. علاوه بر اين ما خواهان توقف فوري آزار و پيگيرد فعالين کارگري هستيم."
لازم به توضيح است که شاخه استان "نيو ساوت ويلز" اتحاديه کارگران مونتاژ استراليا نيز در نامه جداگانه اي به احمدي نژاد خواستار آن شد که "منصور اسانلو فورا آزاد شود و از اين پس اقدامات ديگري بر عليه منصور اسانلو و يا ديگران فعالين کارگري صورت نگيرد."

روز ۱۲ ژانويه دبير اتحاديه کارگران پست کانادا با ارسال نامه اي به احمدي نژاد نسبت به اعمال خشونت عليه کارگران شرکت واحد اعتراض کرد. در اين نامه از جمله آمده است:

" ما قويا از دولت شما مي خواهيم که از دشمني نسبت به کارگران ايران و اتحاديه آنان همچون سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، دست بر دارد، فعالين کارگري را فورا آزاد کند و اتهامات نسبت داده شده به آنها را پس بگيرد."

۱۳ ژانويه ۲۰۰۶

فدراسيون کار بريتيش کلمبيا در کانادا که ۴۷۰ هزار عضو دارد در نامه اي اعتراضي به احمدي نژاد نوشت:

"دستگيري منصور اسانلو اعتراضات شديدي را از طرف همکاران کارگر و اعضاي اتحاديه، وهمچنين از سوي افکار عمومي ايران، بر انگيخته است. در سطح جهاني، اتحاديه هاي کارگري نگراني شديد ما را از اين وضعيت ابراز کرده اند. فدراسيون کار بريتيش کلمبيا از دفتر شما مي خواهد که هرگونه فشار غيرموجه عليه اتحاديه فورا خاتمه يافته و به نقض حقوق کارگران پايان دهيد. ايران به اعتبار عضويتش در سازمان جهاني کار ملزم به رعايت اصل آزادي تشکل است. انتظار دارم که با اقدامي فوري و قاطع، مقامات قضائي و امنيتي کشورتان را موظف کنيد که آقاي منصور اسانلو و هر فعال کارگري بازداشت شده را آزاد کرده و از آنان بطور کامل رفع اتهام نمايند."

همچنين اتحاديه کارگران ترانسپورت نروژ روز ۱۳ ژانويه در نامه اي به احمدي نژاد تداوم بازداشت منصور اسانلو را غير قابل قبول خواند. در اين نامه آمده است: "همراه با فدراسيون بين المللي کارگران ترانسپورت و تمامي اتحاديه هاي جهاني که در رابطه نزديک با ما هستند، بطور رسمي از شما ميخواهيم که آقاي اسانلو فوري آزاد شود و کليه اتهامات وارده بر ايشان کنار گذاشته شود. همچنين کليه فشارها و محدوديتهاي ايجاد شده براي سنديکاي کارگران برداشته شود. اميدواريم که شما هر چه زودتر تصميمات لازم را در رابطه با مسائل بالا اتخاذ نماييد."

۱۷ ژانويه ۲۰۰۶
در پي تلاشهاي واحد حزب کمونيست کارگري در آلمان روز ۱۷ ژانويه "نوربرت هانزن" رئيس اتحاديه کارگران ترانسپورت آلمان و همچنين رئيس بخش راه آهن فدراسيون بين المللي کارگران ترانسپورت (ITF) در نامه اي به احمدي نژاد نوشت:
"من از شما مي خواهم که دستور العمل هاي لازم را به مقامات قضايي و امنيتي کشورتان براي آزادي فوري آقاي اسانلو و رفع اتهام از ايشان و همه فعاليني که به اين کيس مربوط مي شوند٬ ابلاغ داريد. همچنين من از شما مي خواهم که تضمين کنيد که مقامات همه حسابهاي بانکي اعضاي سنديکا را باز کنند٬ دستمزد کامل کارگران پرداخت شود٬ به ادامه فشارها بر فعالين مستقل اتحاديه اي و سازمانهاي آنها در آينده پايان داده شود."
از سوي ديگر اتحاديه کارگران برقکار در فنلاند نيز در نامه اي به احمدي نژاد علاوه بر خواست آزادي اسانلو اعلام داشت که "بطور ريشه اي بايد به سياست جديد فشار و ارعاب بر روي فعالين اتحاديه اي برخورد شود در غير اين صورت محکوم کردن شما در سطح بين المللي ادامه خواهد داشت."
در همين روز Zoé Genot نماينده حزب سبزهاي فرانسوي زبان (اکولو) در پارلمان بلژيک در نامه اي به علي آهني سفير ايران در بلژيک نوشت: "از شما مي خواهم که همه تلاش خود را به کار ببريد تا آقاي اسانلو از مداواي لازم برخوردار گشته و بتواند به وکيل خود دسترسي داشته باشد و در اسرع وقت آزاد گردد." وي متن نامه اعتراضي خود را به وزير امورخارجه بلژيک٬ سفارتخانه بلژيک در ايران و اتحاديه هاي کارگري بلژيک و اروپا نيز ارسال داشته است.
۱۸ ژانويه ۲۰۰۶
۵۰ اتحاديه کارگري حمل و نقل شهري در ۳۱ کشور در نشست کميته حمل و نقل شهري فدراسيون بين المللي کارگران ترانسپورت که در فاصله ۱۷ تا ۱۹ ژانويه در خانه ث-ژ-ت در پاريس برگزارشد، همبستگي خود را با کارکنان اتوبوسراني شرکت واحد اعلام کردند. اين ابراز پشتيباني بصورت صدور يک قطعنامه از جانب اين نشست انجام گرفت. در اين قطعنامه ضمن ابراز نگراني از تداوم بازداشت منصور اسانلو، رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحد، خواسته شده است که اسانلو هر چه سريعتر آزاد گردد.
در روز ۱۸ ژانويه اتحاديه متال و اتحاديه خدمات عمومي در فنلاند طي نامه هاي جداگانه اي به احمدي نژاد ضمن ابراز نگراني از سلامتي اسانلو از جمهوري اسلامي خواستند که او را فورا آزاد کند.

۲۰ ژانويه ۲۰۰۶
اتحاديه خدمات استراليا در نامه اي به احمدي نژاد نوشت:
"اتحاديه خدمات استرليا (ASU ) توسط فدراسيون جهاني کارگران ترانسپورت (ITF )که ٥ ميليون کارگر را در ١٤٢ کشور نمايندگي مي کند، اطلاع يافته است که منصور اسانلو رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه همچنان در زندان است. ASU خود را در نگراني فدراسيون جهاني کارگران ترانسپورت شريک مي داند و از درخواست فدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد کارگري (ICFTU ) براي آزادي فوري منصور اسانلو و رفع همه اتهامات نسبت داده شده به او، پشتيباني مي کند. ما همچنين از درخواست فدراسيون جهاني کارگران ترانسپورت مبني بر قطع فوري همه فشارها ي ناروا که به سنديکاي کارگران شرکت واحد وارد مي شود، حمايت مي کنيم."
از سوي ديگردر روز ۲۰ ژانويه آماندا عزيز رئيس اتحاديه دانشجويان دانشگاه مانيتوبا در کانادا با ارسال نامه به احمدي نژاد سرکوب کارگران ايران را غير قابل قبول خواند و خواستار پايان دادن به آزار و پيگيرد کارگران شد. آماندا عزيز در ايتداي نامه اعتراضي خود که رونوشت آن به شهلا دانشفر، هماهنگ کننده کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران ارسال شده است، مي نويسد:

"من اين نامه را از طرف بيش از ٢٨٠٠٠ دانشجو مي نويسم تا نگراني ام را درمورد رفتار با کارگران ايران و بويژه رفتار با کارگران اتوبوسراني تهران و خانواده هاي آنها در اواخر دسامبر و اوايل ژانويه امسال ابراز کنم. بازداشت فعالين اتحاديه اي و ساير کارگران غيرقابل دفاع است، و زدن اتهام به آنها بعلت تظاهرات علني سزاوار سرزنش بيشتر".

رئيس اتحاديه دانشجويان دانشگاه مانيتوبا در کانادا در ادامه نامه اعتراضي خود به زنداني بودن منصور اسانلو اشاره ميکند و مي نويسد:

"از شما ميخواهم که رهبر اتحاديه منصور اسانلو را که بدون هيچ جرمي همچنان در زندان بسر ميبرد فورا آزاد کنيد. "

۲۱ ژانويه ۲۰۰۶

در نشستي که به فراخوان اتحاديه ملي کارگران راه آهن، دريانوردي و ترانسپورت» بريتانيا ( RMT ) و بمنظور بحث پيرامون "نمايندگي کارگري" برگزار شد٬ شماري از فعالين کارگري سرشناس انگليس از کارگران شرکت واحد حمايت کردند و خواستار آزادي اسانلو شدند. توني دوناگي ( Tony Donaghey )، رئيس «اتحاديه ملي کارگران راه آهن، دريانوردي و ترابري» بريتانيا، کرو ( Bob Crowe )، دبير کل اتحاديه کارگران راه آهن، دريانوردي و ترانسپورت (RMT) و دِيو نليست، از اعضاي سوسياليست شوراي شهر کاونتري از جمله اين فعالين بودند.

لازم به توضيح است که در روزهاي اخير نيز طبق گزارشي که براي حزب کمونيست کارگري ارسال شده است، جمع هائي از کارگران پتروشيمي بندر امام، پتروشيمي فن آوران، پتروشيمي غدير، پتروشيمي فارابي، پتروشيمي رازي و پتروشيمي مارون در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر با ارسال نامه اي به کارگران شرکت واحد از مبارزه آنها و مطالبات حق طلبانه آنها حمايت کردند، خواهان آزادي اسانلو و کليه زندانيان سياسي، آزادي تشکل، انحلال شوراهاي اسلامي و افزايش حداقل دستمزد به ٥٠٠ هزار تومان شدند و بر هم سرنوشتي طبقاتي خود تاکيد کردند. کارگران اين مراکز در نامه خود نوشته اند: در اين مجتمع ها و در ميان کارگران از مبارزات شما به عنوان حرکتي بسيار مهم ياد ميشود و دقايق مبارزاتتان پيگيرانه دنبال ميشود و بي شک پيروزي شما٬ هزاران کارگر و انسان شريف را شاد خواهدکرد.