١٠ بهمن  ١٣٩١ -٢٩  ژانویه  ٢٠١٣

کارگر کمونيست ٢٤٥

اتحاد یا حذف؟ اتحادیه های استان بریتیش كلمبیا و كارگران معدن چینی

نویسنده: دیوید كمفیلد
ترجمه: عباس گویا

این واضح است كه چرا شركت "اچ دی ماینینگ"(١) كارگران چینی را استخدام میكند تا در "پروژۀ ذغال رود موری"(٢) در شمال بی سی (٣) كار كنند: برای اینكه پذیرش آنها در كانادا بر اساس ویزای "برنامه كارگر خارجی موقت"(٤) صورت گرفته است٬ به این معنا كه شركت استخدام كننده میتواند به آنها مبلغ بسیار كمتری از آنچه به شهروندان یا ساكنین دارای "اقامت دائم" پرداخت كند..
بدون شك صاحبان "اچ دی ماینینگ" از اینكه دولت فدرال محافظه كار "برنامه كارگر خارجی موقت" را گسترش داده است سپاسگذارند٬ چرا كه بكمك آن به صاحبكاران اجازه داده میشود در بخشهای تولیدی بیشتری كارگران مهاجر استخدام شوند. این اقدام از طرف هارپر و شركا بخشی از دستورالعمل وسیع تر ریاضت اقتصادی است. مقامات رسمی اتحادیه بین المللی مهندسین شاغل (٥) و اتحادیه كارگران متخصص و ساختمانی (٦) به دادگاه رفته خواهان لغو كردن اجازۀ استخدام كارگران موقت توسط معدن شده اند. منطقشان روشن است. وقتی در برنامۀ رادیوئی "همانطور كه اتفاق میافتد" (رادیو یك سی بی سی) (٧) در ٢١ نوامبر مصاحبه شدند٬ مارك اولسن٬ رئیس كمیته مذاكره اتحادیه های ساختمانی بی سی بحثش اینبود كه اولویت شغلهای معدنی باید به كارگران كانادائی داده شود و كارگران چینی كه حی و حاضر در بی سی مشغول كار هستند باید {به چین} برگردانده شوند.
مقامات رسمی حوزۀ سوم اتحادیه كارگران فلز نیز اطلاعیه ای صادر كردند كه پیام مشابهی دارد. این اطلاعیه با عنوان "مشاغل بی سی برای كارگران بی سی" میگوید "فروش استان مان را متوقف كنید". در ادامه میپرسد "آیا این شكل و قیافه اَینده ای است كه برای كشورمان میخواهیم٬ آَینده ای كه در اَن كارگران خارجی با دستمزد پائین و هیچ حقوق یا پشتیبانی ای٬ مشاغلی را بدست بگیرند كه استاندارد كانادائی را پائین میبرد و اجازه میدهد سود بیشتری عاید شركتهای معدنی٬ كه فی البداهه سود اَورند٬ شود؟"
این نوع پاسخ به استخدام كارگران مهاجر ممكن است برای بسیاری از مردم در كانادا دلنشین جلوه كند. بیكاری و وحشت از بدنبال كارگشتن در زمانیكه یافتن كار خوب سخت تر میشود٬ در افكار بسیاری شناور است. اما این پاسخ صد درصد غلط است. همچنین٬ این پاسخ پژواك تخاصم راسیستی علیه كارگران چینی است كه در میان كارگران بی سی در یك قرن پیش شایع بود.

پژواك یك تاریخ نژادپرستانه

در سال ١٨٩١ شورای كار و پیشه ونكور(٨) (كه متشكل از اتحادیه های صنعتی (٩) بود و اكثریت عظیمشان كارگران حرفه ای مرد سفید پوست بودند) فراخوانی به تحریم كردن مهاجران چینی داد. این خواست جدا سازای بطور گسترده ای در میان مردم سفید پوست بی سی در اوایل قرن بیستم حمایت شد. اینكار به تنفر نژادپرستانه سوخت رساند طوریكه در شورشهای سال ١٩٠٧ در بی سی علیه مهاجران آسیای جنوب شرقی به انفجار كشیده شد.
آنموقع٬ درست مثل امروز٬ دولت حاكم، كارگران چینی مورد مناقشه را از حقوق شهروندی محروم میكرد و آنها بشدت توسط كارفرمایان استثمار میشدند. آنموقع٬ درست مثل امروز٬ خواست جداسازی كارگران بر این فرض كه برخی از كارگران (آنروز بریتانیائی٬ و امروز شهروندان كانادا و كسانیكه اجازۀ اقامت دائم دارند) محق تر از برخی دیگر(مهاجران چینی) هستند، بنا شده بود .
این موضع كارگرانی كه بطور اتفاقی در كشورهای دیگر بدنیا اَمده اند را به چاه دعوای بر علیه همدیگر میكشاند . بله٬ مردم كانادا به كار احتیاج دارند تا خودشان را تامین كنند. اما مردم چین هم همین احتیاج را دارند. آَیا هیچ تعجبی دارد كه برخی از كارگران چینی حاضرند خانه و كاشانه شان را ترك كنند برای اینكه در گوشۀ دورافتاده بی سی حقوق بالاتر از آَنچه كه در چین بدست میاورند را بگیرند؟ این رفتار كه برخی از مردم را به این دلیل ساده كه پاسپورت كانادائی ندارند كمتر مستحق داشتن كارمیداند٬ در اصل بی ارزش كردن زندگی آنهاست. این دعوتنامه ای به مهاجر ستیزی و نژادپرستی است.
مردمی كه میگویند مخالف ورود كارگران مهاجر موقت توسط كارفرماها هستند برای اینكه چنین عملی حقوق و مزایا را پائین میاورد٬ شرایط كار را بدتر میكند و به سود شركتهای بزرگ میافزاید در واقع نسخه ای برای همین نتیجه مینویسند. دولت فدرال از" برنامۀ كارگر خارجی موقت" كوتاه نخواهد اَمد٬ بسیاری از روئسا عاشق این برنامه اند. كمپین ناسیونالیستی علیه استخدام كارگران مهاجر تنها به تقسیم بندی شهروند و ناشهروند مدد میرساند و اَتش نژادپرستی را دم میزند. كارفرمایان در حقیقت هنگامیكه كارگران با هم به جنگ میافتند٬ جشن میگیرند.

"موقعیت شهروندی برای همه"

بجای تلاش در حذف كارگران چینی٬ اتحادیه های بی سی بایستی به این فكر كنند كه چگونه باید حلقه های همبستگی با آنها را بسازند. این اَن چیزی است كه سوسیالیستها و سایر فعالین اتحادیه های صنعتی در بی سی یك قرن پیش بایستی انجام میدادند: به چالش كشیدن نژاد پرستی اتحادیه های صنعتی و پیشه وری.
اما ما نیازی به نگاه به گذشته و دیدن اَنچه كه احتیاج بود انجام شود، نداریم. در سال ٢٠٠٦ "اس ان لوالین و سلی كانادا" (١٠) كارگرانی را از آَمریكای لاتین٬ تحت پوشش "برنامه كارگر خارجی موقت" به كانادا اَوردند. اتحادیه "سی اس دبلیو یو" (١١) كارگران را متشكل كرد٬ كیس آنها را به دادگاه حقوق بشر بی سی برد و پیروز شد. تعداد زیادی از فعالین در بی سی كه میتوانند بخشی از مبتكران صف اول باشند به زبان ماندرین {چینی} صحبت میكنند و ازآنطریق میتوانند به كارگران چینی معدن دسترسی پیدا كنند.
تعداد بیشتری از كارفرمایان به برنامه اف. دبلیو پی روی میاورند تا كارگران ارزان٬ كه دقیقا به این علت كه شهروند نیستند یا اقامت دائم ندارند بسادگی قابل كنترل هستند٬ را بكار بگیرند. اتحادیه های امروز همان انتخابی را در پیش رو دارند كه یك قرن پیش داشتند: حذف یا اتحاد. تلاش برای حذف كارگران مهاجر هیچ كمكی به كارگران كانادا در به چالش كشیدن كارفرمایان و دولتهای طرفدار كارفرمایان در ابتدای قرن بیستم نكرد. اینكار امروز نیز بهتر از آن از آب در نمیاید.
آلترناتیوی كه در مقابل فراخوان به حذف میتوان مطرح كرد پاسخ به نیاز تمام كارگران٬ صرفنظر از موقعیت شهروندیشان است. نقطه شروع خوبی برای این آلترناتیو درخواست "موقعیت شهروندی برای همه" (١٢)٬ یعنی دادن اقامت دائم به مهاجران بمحض ورود به كاناداست. این باید به خواست ایجاد مشاغل با دستمزد بالا متصل شود٬ كارهای ایمنی كه انتشار گازهای گرمخانه (١٣) را كاهش میدهد (نه كارهای معادن ذغال!). چنین خواسته ای میتواند عدالت خواهی اتحادیه٬ مهاجران و فعالین محیط زیست را پیوند دهد. باید امیدوار باشیم كه نمایندگان مستقیم اتحادیه كار بی سی در كنوانسیون هفتۀ آیندۀ خود حذف كارگران را به مصاف طلبیده و برای این نوع آلترناتیو جدل كنند.

1) HD Mining
2) Murray River Coal Project
3) BC = British Columbia
4) Temporary Foreign Worker Program
5) International Union of Operating Engineers
6) Construction and Specialized Workers Union (CSWU)
7) CBC Radio One Program “As It Happens”
8) Vancouver Trades and Labour Council
9) Craft Unions
10) SNC Lavalin and SELI Canada
11) CSWU
12) Status for all
13) Greenhouse gas emissions


توضیح مترجم: مطلب بالا در سایت "سوسیالیست نو: وبزین" در تاریخ جمعه ٢٣ نوامبر ٢٠١٢ منتشر شد.
عباس گویا