٢٣  آبان ١٣٩١ - ١٣ نوامبر  ٢٠١٢

کارگر کمونيست ٢٣٥

اخبار کارگری

نسان نودینیان
داوود رفاهی

اخبار اعتراضات كارگری

تجمع اعتراضی كارگران در مقابل مجلس

جمعی از کارگران در اعتراض به گران فروشی شرکت ماموت دیزل جلوی درب شمال مجلس تجمع کردند. ٥٠ نفر از معترضین به دلیل عدم تحویل کشنده‌های پیش فروش شده که با قیمت ارز مرجع وارد شده بود ولی قیمت فعلی آن بیش از قیمت اعلام شده محاسبیه شده است، مقابل درب شمال مجلس در اعتراض به شرکت ماموت دیزل تجمع کردند. این افراد مدعی بودند که شرکت مذکور در روز نمایشگاه بین المللی تخفیف ویژه‌ای برای کشنده‌های پیش فروش شده که با ارز مرجع وارد شده بود در نظر گرفته است ولی اکنون با بالا رفتن نرخ ارز قصد فروش این کشنده‌ها را با قیمت ارز آزاد دارد. به گفته تجمع کنندگان فیمت فعلی این کشنده‌ها نسبت به قیمتی که قبلا با ارز مرجع اعلام و پیش فروش شده بود ١٤٠ میلیون تومان اضافه قیمت دارد. ٢١ آبان
***
"مجلس کارگری" رژیم هیچ ربطی به کارگران و منافع آنها ندارد
بنا به گزارش مطبوعات رژیم جمهوری اسلامی ایران، چند اتحادیه کارگری از کشورهای مختلف در یک نمایش حکومتی با عنوان "مجلس کارگری" به ریاست علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی، شرکت کرده اند. هر چند از تعداد و ماهیت این "اتحادیه ها" هنوز شناخت دقیقی نداریم و به نظر میرسد بسیار اندک باشند، اما حضور آقای جرج ماوریکوس، دبیر کل فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (دبیلیو، اف، تی، یو)، در این مراسم نشان از تدوام همکاری این نهاد با خانه کارگر جمهوری اسلامی علی رغم تمامی افشاگریهای داخلی و بین المللی در مورد ماهیت این تشکلات حکومتی دارد. مسلم است که تلاش رژیم سرمایه داری و ضدکارگر جمهوری اسلامی برای این نمایش از قبل شکست خورده است و حمایت دبیلیو اف تی یو از آن بیش از پیش مایه شرمساری این فدراسیون می باشد. "دبیلیو اف تی یو" به خوبی مطلع است که کارگران ایران از حق هرگونه تشکل و دیگر حقوق پایه ای شناخته شده کارگران محرومند و هرگونه تلاش برای دستیابی به تشکل مستقل کارگری با اخراج فعالین از کار و دستگیری و زندان همراه میباشد و هرگونه اعتصاب و اعتراض کارگری در ایران بر اساس قانون ممنوع است و بشدت سرکوب میشود. بیش از ٣٠ سال است این روند ادامه دارد. تشکلهای کارگری که زمان انقلاب ٥٧ شکل گرفته بودند همگی سرکوب و منحل شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه که در سال ٨٥ و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که در سال ٨٧ تشکیل شده بودند با سرکوب شدید و بی وقفه مواجه شدند و رهبران و فعالین آنها اخراج و به زندان محکوم شده اند. دبیلیو اف تی یو و تشکلات مشابه آن در شرایطی در نمایش کارگری رژیم شرکت میکنند که فعالین کارگری زیادی در ایران از کار اخراج و در زندانهای جمهوری اسلامی به حبسهای طویل المدت محکوم شده اند و یا تحت حبسهای تعلیقی به سر میبرند. هم اکنون چندین فعال کارگری فقط به دلیل تلاش برای تشکیل سندیکا و تشکلات کارگری در زندان میباشند. شاهرخ زمانی (هیئت موسس سندیکای نقاشان)، رضا شهابی ( مسئول مالی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه)، محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده، از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، همه به زندانهایی از ٥ تا ١٠ سال محکوم شده اند. تعداد زیادی از فعالین کارگری ضمن اخراج از کار به طور مرتب دستگیر و بازداشت میشوند و از هیچ گونه امنیتی در جامعه برخوردار نیستند و خانواده های آنها با مشکل مالی و امنیتی روبرو هستند. منصور اسانلو و ابراهیم مددی از رهبران و فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه بعد از کشیدن سالها محکومیت خود از زندان آزاد شده اند، اما نه میتوانند به سر کار خود برگردند و نه میتوانند به فعالیت سندیکایی خود بپردازند. ٦٠ تن اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری نیز پس از یورش وحشیانه مامواران انتظامی به مجمع عمومی این کمیته مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و برخی از آنها را پس از چند ماه بازداشت به حبسهای تعلیقی طولانی و محدودیتهای شدید محکوم کرده اند. اذیت و آزار، پرونده سازی و دستگیری فعالین کارگری و اعضای خانواده آنها کماکان ادامه دارد. نمایندگان و رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه نیز به همین سرنوشت دچار شده اند. سندیکایشان سرکوب شد و فعالین و رهبران آن اخراج و زندانی شده اند. علاوه بر این، میدانیم که حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی همچنین هر نوع فعالیت اجتماعی و سیاسی مستقل کارگری و غیر کارگری را سرکوب میکند و بسیاری از فعالین کارگری و غیر کارگری در زندان زیر شکنجه قرار داشته اند و جان سپرده اند. "مجلس کارگری" رژیم هیچ ربطی به کارگران و منافع آنها ندارد و شرکت کنندگان در آن همه از ارگانهای رژیم هستند که به طور مستقیم در بی حقوقی و سرکوب کارگران نقش دارند. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن اعتراض به شرکت فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (دبیلیو، اف، تی، یو) در نمایش حکومتی در تهران، این اقدام را نه تنها خلاف موازین همبستگی برادرانه و خواهرانه ورفیقانه کارگران با یکدیگر، بلکه اقدامی مستقیم علیه کارگران ایران و در خدمت رژیم ضدکارگر و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران میداند. این قبیل سیاستها که به عناوین مختلف توجیح میشوند کوچکترین خدمتی به مبارزات کارگری علیه نظام سرمایه داری، حاکمیت و یا علیه تحریمهای اقتصادی، بر خلاف ادعایی که میکنند، نخواهد کرد. ما از همه تشکلات و اتحادیه های کارگری جهان میخواهیم که به پشتیبانی واقعی از کارگران ایران در دستیابی به کلیه حقوق و مطالباتشان بپردازند. کمااینکه در گذشته نیز بارها به این تشکلات اعلام کرده ایم جنبش کارگری ایران آن فعالیت هایی را کارگری و به نفع مردم کارگر و زحمتکش میداند که مستقل از کارفرماها و کلیت رژیم سرمایه دا ری و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران و تشکلات وابسته به آن همچون خانه کارگر و شوراهای اسلامی و کانون انمجنهای صنفی و دیگر نهادهای وابسته باشند.
این بیانیه اعتراضی در اختیار دبیلیو اف تی یو و نهادهایی دیگری که ممکن است در این "مجلس کارگری" شرکت کرده باشند قرار داده خواهد شد. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ٧ نوامبر ٢٠١٢
***
هفتصد کارگر تعاونی مسکن تعمیرکاران اتومبیل شهر سنندج خواهان رسیدگی فوری به خواست هایشان شدند
تعاونی مسکن کارگران تعمیرکار اتومبیل سنندج که بالغ بر ٧٠٠ نفر عضو دارد در سال ١٣٧٩ تاسیس شد. پس از تاسیس این تعاونی در سال ٧٩ بر اساس قراردادی که با کارگران تعمیرکار برای دریافت زمین مسکونی منعقد گردید مقرر شد اعضا این تعاونی هر کدام در قبال پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان صاحب یک قطعه زمین مسکونی برای ساخت سر پناهی برای خود و خانواده هایشان شوند اما پس از گذشت ١٢ سال از پرداخت این پول توسط کارگران، نه تنها هیئت مدیره سابق این تعاونی، زمینهای خریداری شده را در اختیار این کارگران قرار نداده است بلکه در حال حاضر از ٢٦ هکتار زمین خریداری شده، فقط ٤ هکتار آن در اختیار هیئت مدیره جدید قرار داده شده است و احتمال آن میرود که مابقی این زمینها توسط هیئت مدیره سابق این تعاونی به فروش رفته باشد. به همین علت کارگران عضو این تعاونی با شکایت از هیات مدیره سابق و طی مراحل قانونی، پیگیر حق خود مبنی بر واگذاری زمین مسکونی شدند اما دادگاه رای بر برائت رییس هیات مدیره سابق داد که این امر اعتراض کارگران عضو این تعاونی را بر انگیخت و پرونده توسط آنان به معاونت قضایی رییس قوه قضاییه ارجاع شد. کارگران عضو این تعاونی میگویند از آنجا که تاکنون توجهی به اعتراض آنان در قوه قضائیه نشده است احتمال دارد آنان دست به اقدامات اعتراضی تری جهت دست یابی به حقوق حقه خود بزنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٢٠ آبانماه١٣٩١
***
اگر کارفرما عیدی و پاداش سال گذشته را نپردازد بار دیگر دست به اعتصاب خواهیم زد.
کارگران شرکت جهاد توسعه پیمانکار سد بنیر واقع در ٥ کیلومتری روستای نگل از توابع شهرستان مریوان که در روز ٨ ابان ماه برای دومین بار در اعتراض جهت دریافت حقوق های معوقه دست به اعتصاب زده بودند با پرداخت دو ماه حقوق از طرف کارفرما روز شنبه ١٣ آبان به سر کارهایشان بازگشتند . کارگران این شرکت تهدید کرده اند اگر کارفرما عیدی و پاداش سال گذشته را به آنها نپردازد بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-١٥ آبان ١٣٩١
***
١٧آبان ماه اعتصاب کارگران افغانستانی شاغل در پارکهای شمال شهر تهران.
کارگران افغانستانی شاغل در پارک ها در شمال شهر تهران زیر نظر پیمانکاران وحشیانه مورد استثمار قرار می گیرند در ازاء کار شاق روزانه دستمزد ناچیزی آنهم پس از چند ماه تعویق دریافت می کنند روز ١٧ آبان ماه دست از کار کشیدند آنان اظهار می کردند که نه تنها حقوقشان ناچیز و حتی بخور و نمیر نیست بلکه با تأخیر پرداخت می شود . هم اکنون با افزایش مواد غذایی از جمله نان که عمده غذای روزانه آنانست حقوقشان افزایش نیافته است . از طرف دیگر با سقوط ارزش ریال در برابر سایر ارزها ؛ حقوق دریافتی آنها نیز ارزشی ندارد .پیمانکاران با عقد قرارداد با شهرداری ؛ بدون اینکه کاری را انجام دهند سودهای سرشاری می برند و حقوق کارگران زحمتکش افغانستانی را به انحاء مختلف پایمال می کنند . کارگران با دست از کار کشیدن در یک نقطه پارک تجمع و به شروع به رقص دستجمعی بسیار زیبا و از اینکه به کارفرما و شرایط ذلت بار کار نه می گویند شادی می کردند.
***
اعتصاب٣٠٠ کارگر کارخانه پتروشیمی فجر
به گزارش٢١آبان ایلنا، کارگرکارخانه پتروشیمی فجر در اعتراض به عدم دریافت پاداش روز کارگر، عدم افزایش حقوق خود با توجه به قول‌های قبلی شرکت پیمانکاری رامپکو و مسائل ایمنی از روز گذشته تا كنون دست از کار کشیده‌اند.
این گزارش حاکیست، پاداش روز کارگر برای هر نفر ١٠٠ هزار تومان است. در حالی که تمام کارخانه‌های پتروشیمی ماهشهر این مبلغ را به کارگران خود پرداخت کرده‌اند، شرکت پیمانکاری کارخانه پتروشیمی فجر می‌گوید چون در این رابطه مصوبه‌ای نداریم پس پولی نیز پرداخت نمی‌کنیم.
براساس این گزارش،کارگران کارخانه پتروشیمی فجر ٤ ماه است که در انتظار وصول طلب خود هستند و با عملی نشدن وعده‌های مسئولان برای رفع مشکل، از روز گذشته تا كنون دست از کار کشیده‌اند
***
حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده
عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران سد "دریک چای" سلماس
کارگران سد دریک چای سلماس بیش ازهفت ماه است که دستمزدهای خود را دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که کارفرمای این سد فشار بر روی همه کارگران را افزایش داده است. عدم پرداخت حقوق معوقه؛ مسئله زندگی روزمره و ادامه حیات کارگران در ایران است.
***
پرداخت نشدن حق بیمه ٦٠ تن از کارگران رجا
٢٠ آبان؛ چند تن از کارگران پیمانکاری شرکت رجا با ارسال پرینت سابقه بیمه خود در سازمان تامین اجتماعی، از رد نشدن سابقهٔ بیمه ٦٠ تن از کارگران این شرکت پیمانکاری در ماه‌های تیر و مرداد خبر دادند.

اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی

تبرئه شهناز سگوند و ارجاع پرونده علی نجاتی به دادگاه سنندج
به گزارش رسیده، شعبه ١٠٢ دادگاه جزایی دادگستری شوش طی حکمی شهناز سگوند (همسر علی نجاتی) را از اتهامات وارده تبرئه کرد. نامبرده در تاریخ ٧ آبان به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارجی در رابطه با وضعیت همسرش در این شعبه محاکمه شده بود. همچنین دادگاه انقلاب سنندج در رابطه با پرونده علی نجاتی اعلام کرده است که از آنجایی که محل وقوع جرم (خواندن آواز لری و ارتباط با کارگران در کردستان!!!) دراستان کردستان واقع است بنابراین دادگستری شوش صلاحیت بررسی این پرونده را نداشته و نامبرده بایستی در سنندج محاکمه شود. وی در تاریخ ٢٩ مهر ماه در شعبه ٢ دادیاری دادگستری شوش مورد بازپرسی قرار گرفته بود کمیته ی هماهنگی، ضمن تبریک تبرئه ی شهناز سگوند ، این گونه اقدامات را در راستای فشار بر کارگران و فعالان کارگری دانسته و همچنین احضار علی نجاتی به اتهامات واهی را محکوم کرده و خواهان رفع هر گونه تعقیب قضائی از نامبرده و آزادی سایر کارگران و فعالان کارگری در بند می باشد. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-١٥ آبان ١٣٩١
***
قتل یک کارگر جوشکار زیر شکنجه اینبار در اهواز
جمیل سویدی(٤٥ ساله) شهروند عرب اهوازی ساکن در منطقه لشکر آباد این شهر تحت شکنجه نیروهای امنیتی کشته شد. جمیل سویدی کارگر یک کارگاه جوشکاری است و حدود یک ماه گذشته به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. هنوز از چگونگی و دلایل بازداشت این شهروند گزارشی در دست نیست. بنا به گزارش های رسیده، خانواده جمیل سویدی طی یک ماه گذشته مراجعات مکرر اما بی نتیجه به مراکز امنیتی وانتظامی در اهواز داشته اند. گزارشگران حقوق بشری می گویند جنازه جمیل سویدی به شکل کاملا اتفاقی توسط یکی از آشنایان او در سردخانه پزشکی قانونی دیده شده و به خانواده او اطلاع داده می شود. جنازه جمیل سویدی هنوز به خانواده او تحویل داده نشده وپیگیری خانواده او برای کشف دلایل بازداشت ، شکنجه و چگونگی مرگ او تا به حال به نتیجه نرسیده است. گفتنی است طی روزهای گذشته نیز ستار بهشتی , کارگر و وبلاگ نویس زیر شکنجه نیروهای ناجا کشته شده و در رباط کریم تهران دفن شده است


نا امنی محیط كار

١٨ آبان؛ مرگ دلخراش كارگر ساختمانی در حادثه سقوط از ارتفاع
در پی سقوط دو كارگر از طبقه دوم ساختمانی نیمه ساز در اطراف مشهد یكی از آنان جان خود را از دست داد. تحقیقات اولیه پرونده حاکی از آن بود که دو جوان به نام‌های "حسینعلی" ٣١ ساله و "حمید" ٢٤ ساله هنگام کار بنایی از طبقه دوم ساختمانی در منطقه "دهرود" سقوط کرده‌اند و توسط شاهدان عینی ماجرا به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.در این حادثه "حسینعلی" که به شدت آسیب دیده بود جان خود را از دست داد و "حمید" نیز تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار گرفت.
***
مرگ٦کارگر کارخانه کریستال ابهر
به گزارش١٨آبان مهر، رئیس پلیس راه استان زنجان از کشته و مجروح شدن ٢٦ نفراز کارگران یک شرکت خرمدره ای بر اثر تصادف در کمربندی ابهر به خرمدره خبر داد. این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با یک دستگاه اتوبوس بنز در کیلومتر ٧٦ جاده خرمدره به طرف زنجان در ساعت ٥ و ٢٢ دقیقه صبح روز پنجشنبه صورت گرفت
***
کشته وزخمی شدن ٢کارگر کارگاه احداث تونل نیایش
٧آبان پایگاه اطلاع رسانی پلیس ، بامداد چهارشنبه سارق یکدستگاه خودرو هیوندا با سرعت سرسام آوری از پارک وی به سمت بزرگراه مدرس - جنوب متواری می شود و در میانه راه به علت سرعت زیاد و عدم کنترل ، خودرو در محدوده کارگاه احداث تونل نیایش واژگون می شودو بر اثر وقوع این حادثه دردناک دو کارگر تونل که در حال فعالیت بودند به شدت مجروح شده که یکی از آنها در دم فوت و کارگر دومی با حضور عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل می شود.
***
جان باختن کارگرجوان بیرجندی بر اثر برق گرفتگی
١٦ آبان؛ به گزارش خراسان ، جوان بیرجندی بر اثر برق گرفتگی در محل کار جان خود را از دست داد. این جوان که در یک شیشه بری کار می کرد هنگامی که قصد کار با دستگاه ساپ را داشت به علت برق دار بودن آب های محدوده دستگاه به داخل اتاقک کشیده شد و جان خود را از دست داد.
***
اكثر مجروحان زلزله امروز ورزقان كارگران ساختمانی هستند
٧آبان جام جم، فرماندار شهر ورزقان با بیان اینکه ٥١ تن در این زلزله مجروح شده اند، گفت: عموم مجروحین را کارگران ساختمانی تشکیل می‌دهند، چرا که حین زلزله بر روی داربستها حضور داشتند. فرماندار شهرستان ورزقان یادآور شد: بیشتر مصدومین از روستاهای کاسن، تازه کند، بکر آباد، چراغلو، داش کسن، چای کندی، لمبران، مسقران، آغ بلاغ سفلی به مراکز درمانی انتقال یافته اند.
***
کشته و زخمی شدن پنج کارگر در مهاباد
به گزارش١٨آبان موکریان، عصر روز سه شنبه ١٦ آبانماه، درجریان احداث یک باب ساختمان درمهاباد ٢ کارگرجانشان را ازدست دادند و ٣ تن دیگر نیز مجروح شدند. بر اساس گزارش رسیده ، این حادثه در شهرک صنفی کاوه این شهرستان زمانی روی داد که کارگران در حال بتن ریزی ستونهای طبقه اول یک ساختمان بودند.
***
قطع شدن دست یک کارگر بوشهری در کارگاه مصالح ساختمانی
دست کارگر جوانی به نام "جواد معارفی" در یک کارگاه مصالح ساختمانی در منطقه‌ی آب‌پخش بوشهر قطع شده است.

عدم امنیت شغلی

اصلاحیه قانون تامین اجتماعی
قانون کار و قانون تامین اجتماعی جمهوری اسلامی قانون های ضد کارگری و در خدمت استثمار طبقه کارگر و حفظ نظام سرمایه داری، دولت و نظام حاکم است. تغییر(اصلاحیه) ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی شرایط بازنشستگی را سخت و زیانبارتر از میکند. بخشهایی از ماده ٧٦و اصلاحیه در این شماره کارگر کمونیست.ازجمله موضوعات مورد بحث در لایحه اصلاحیه، موضوع سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور است. ماده ٧٦ قانون فعلی: افرادی که حداقل ٢٠ سال متوالی و ٢٥ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند {...} در مورد این گروه از بیمه شدگان ٤ درصد به نرخ حق بیمه افزوده خواهد شد که آنهم درصورت تقاضای مشمولان قانون بطور یکجا یا بطور اقساطی به وسیله کارفرما پرداخت خواهد شد. بخش دوم از بند ج ماده ٣٧ اصلاحیه: شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور به شرط ٢٠ سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و پرداخت حق بیمه مشروط به داشتن ٤٥ سال سن برای زنان و ٥٠ سال سن برای مردان می‌توانند پیش از موعد بازنشسته شوند. تبصره١ – هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در صورت پرداخت حق بیمه (٤%) یک سال و نیم از جهت بازنشستگی محاسبه می‌شود و این سوابق با سوابق عادی از جهت بازنشستگی قابل جمع می‌باشد. تبصره٣ – فهرست مشاغل سخت و زیان آور به پیشنهاد شورای فنی سازمان به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید که پس از تایید وزیر کار قابل اجرا خواهد بود. فهرست این مشاغل حسب ضرورت هر سه سال یکبار قابل بازبینی است. ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع محول شدن وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به سازمان تامین اجتماعی است. به موجب بندهای الف و ب از ماده ٣ قانون فعلی: ارائه خدمات در زمان بروز حوادث، بیماری‌ها و بارداری از جمله حمایت‌های این قانون است و بر همین اساس به موجب ماده ٢ از آیین نامه اجرایی این بخش از ماده یاد شده قانون تامین اجتماعی (قانون الزام)، سازمان تامین اجتماعی متعهد به ارائه خدمات ذیل است:ـ انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی ـ انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر ـ توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان ـ تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند ـ سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان. بند ١٨ از ماده١ اصلاحیه: خدمات بهداشتی و درمانی خدماتی است که برای جلوگیری از ابتلا یا درمان بیماری و یا در صورت مصدومیت بر اثر حادثه و یا بارداری و زایمان به بیمه شدگان اصلی و تبعی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر اساس قانون ارائه می‌شود. ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع امكان افزایش سن بازنشستگی متناسب با بالارفتن سن امید به زندگی است.تبصره ٢ از ماده ٣٦ لایحه اصلاحیه: سازمان می‌تواند متناسب با سن امید به زندگی در کشور به تدریج شرایط بازنشستگی را از جهت سن و سابقه تا پنج سال افزایش دهد. افزایش مذکور پس از تایید شورای فنی می‌بایست یه تصویب هیات امنا برسد. در ماده ٧٦ و سایر مواد فصل ششم قانون فعلی تنها شرایط سنی و سابقه‌ای بیمه شده برای بازنشستگی تبیین شده و هیچ اشاره‌ای به تاثیر سن امید به زندگی در بالا رفتن یا پایین آمدن موعد بازنشستگی نشده است.
تشکلهای کارگری
تدارک حمله‌ی دیگری از جانب سرمایه‌داری در قالب طرح اصلاحیه‌ی سازمان تأمین اجتماعی!
بنا بر اظهارات اخیر «سعید مرتضوی» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و برخی اخبار منتشرشده در جراید و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، این سازمان قصد دارد تغییراتی در قانون تأمین اجتماعی در خصوص سن و سابقه‌ی بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان آور، افزایش سهم حق بیمه‌ی كارگران، كاهش تعهدات بیمه‌ای و درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی و... صورت دهد. این سازمان در پیش‌نویسی که به‌منظور تغییر در برخی مواد قانون تأمین اجتماعی تهیه کرده است قصد دارد سن بازنشستگی را چند سال (احتمالاً ٥ سال) افزایش داده و همچنین درصد حق بیمه‌ی پرداختی توسط کارگران را از ٧ درصد فعلی به ٩ درصد افزایش دهد. از محتوای دقیق دیگر مواد این پیش‌نویس فعلاً اطلاعات دقیقی در دست نیست زیرا بحث‌های آن طبق معمول پشت درهای بسته صورت گرفته است، اما آن چه روشن است این حقیقت است که این تغییرات وضعیت در حال حاضر بغرنج طبقه‌ی کارگر را نشانه رفته است و قصد دارد تا آن را بیش از پیش وخیم سازد. در این میان وظیفه‌ی تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری مستقل این است که با اعتراض‌های متحد و گسترده، به هر طریق ممکن از به تصویب رسیدن چنین قوانین ننگینی جلوگیری کنند. جنبش کارگری ایران در مبحث تغییر قانون کار ،که چندی پیش در جریان بود، توانست با حرکت‌های اعتراضی به‌جا و درخور، دست‌کم در آن مقطع زمانی، جلوی تصویب آن قوانین ارتجاعی را بگیرد و اکنون نیز لازم است با سازماندهی حرکت‌های اعتراضی در محیط‌های کار و زیست و به هر طریق ممکن و مناسب صدای اعتراض کوبنده‌ی جنبش مستقل کارگری ایران را به گوش سرمایه‌دارانی که شرایط زیست و معیشت طبقه‌ی کارگر را هدف قرار داده‌اند برساند و بار دیگر با نیروی طبقاتی خود آنان را وادار به عقب‌نشینی کند. کمیته‌ی هماهنگی ضمن محکوم کردن این اقدام سران سازمان تأمین اجتماعی که منافع کارگران را پیش پای سرمایه‌داران سلاخی می‌کند اعلام می‌دارد که این سازمان و تمام ثروت‌ها و امکانات آن از حاصل دست‌رنج کارگران به وجود آمده است و بنابراین تنها کارگران حق دارند در مورد چگونگی قوانین آن تصمیم بگیرند و این امکانی است که با ممانعت از ایجاد تشکل‌های خودساخته‌ و مستقل کارگران عملاً از آنان سلب شده است. اکنون زمانی است که باید تمام تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری و همچنین تمامی جمع‌ها و محافل کارگری به هر طریق ممکن مقابل این حمله ایستادگی کنند و از حقوق مسلم خود متحدانه دفاع نمایند. کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری-١٧ آبان‌ماه ١٣٩١
***
آزادی برای فعالان سندیکائی در ایران مثل همه جای دنیا !
١٧آبان ماه؛ در ایران هم مثل همه جا زنان ومردان کارگر باید حق داشته باشند هر طور می خواهند متشکل شوند. یک بار دیگر ما اعمال سرکوب علیه تعداد زیادی از فعالان زن و مرد کارگر توسط دولت ایران، که قربانی خشونت، حبس و شکنجه هستند را محکوم می کنیم. شاهرخ زمانی عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری و سندیکای نقاشان تهران، در ١٥ خرداد ١٣٩٠ دستگیر و سپس به ١١ سال زندان محکوم شد.همچون عده ای دیگر، تنها « جرم» او دفاع از حقوق کارگران و تاسیس سندیکا بود. شاهرخ زمانی در طول بازداشت متحمل شکنجه و خشونت های شدید شد. او هم اکنون در زندان رجائی شهر در بند است. شاهرخ زمانی از طریق نامه ای از زندان، جنبش کارگری جهانی را خطاب قرار داده است. ما نامه او را به پیوست این بیانیه منتشر می کنیم. آنچه شاهرخ زمانی شرح می دهد، همان چیزی است که بر سر بسیاری از فعالانی که برای حقوق سندیکائی، سیاسی و انسانی مبارزه می کنند آمده است، حقوقی ابتدایی که رژیم ایران منکر آن هاست. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به ٦ سال زندان محکوم شد. یک سال به اتهام « تبلیغ علیه رژیم» و پنچ سال به اتهام « توطئه علیه امنیت کشور»، علاوه بر این او به بازپرداخت ٣٠٠٠ یوروئی محکوم شده است که از طریق همیاری بسیاری از کارگران بمنظور کمک به خانواده های سندیکالیست ها زندانی جمع آوری شده بود. و بالاخره این که او پس از سپری شدن دوره زندان اش به مدت پنج سال حق ابراز نظر در مجامع عمومی یا انجام مصاحبه نخواهد داشت. هر روز که می گذرد، شکنجۀ اعمال شده علیه این فعال کارگری که سلامتی اش بطور بارزی بدتر شده است، تشدید می شود. ما مصّرانه خواهان آزادی فوری همه سندیکالیست های زندانی در ایران هستیم، از جمله محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده، اعضای کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری در ایران، رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان، عبدالرضا قنبری ، معلم زندانی از سال ١٣٨٨ که به مجازات اعدام تهدید شده است و همچنین تعداد زیادی از فعالان درگیر در جنبش های اجتماعی مختلف. اتحاد همبستگی سندیکائی، به همه این رفقا نسبت به حمایت کامل خود از آنان اطمینان می دهد و از طریق انتشارات خود و انتشارات سازمان های عضو اتحادیه، در باره وضعیت آنان خبر رسانی خواهد کرد. در ادامۀ کار متحد سندیکاهای ث.ژ.ت - ث. اف. د. ت. – او. ان. اس. آ. – سولیدر – اف. اس. او. در حمایت از کارگران ایران، که از چندین ماه پیش شروع شده است، اتحاد همبستگی سندیکائی به دیگر سازمان های سندیکائی فرانسه پیشنهاد می کند که در اقدامی مشترک خواستار آزادی سندیکالیست های زندانی از دولت ایران شوند.
اتحاد همبستگی سندیکائی همچنین این اطلاعات را به سندیکاهای دیگر کشورها بمنظور تقویت حمایت بین المللی منتقل
خواهد کرد. آزادی برای رفقای ما در ایران! ترجمه و تکثیر از «همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران»، پاریس
***
مجمع عمومی اعضای شرکت تعاونی نهضت سواد آموزی سنندج
٢٠آبان؛ چهارمین مجمع عمومی اعضای شرکت تعاونی نهضت سواد آموزی سنندج، طبق قرار قبلی در روز پنج شنبه ١٨/٨/١٣٩١ در سالن آمفی تئاتر اردوگاه سلیمان خاطر برگزار گردید. جلسه ساعت ١٠ صبح با سخنرانی رئیس هیئت مدیره آغاز شد. وی با توضیحات گمراه کننده به تعویق افتادن پروژه را متوجه شهرداری و تاخیر در صدور مجوز دانست. اما این سخنان اعتراض اعضای حاضر در مجمع را در بر داشت. آنان همچنان خواهان برکناری هیئت مدیره انتصابی بودند. هیئت مدیره که قصور را متوجه خود دیدند به ناچار نامه ای که از بازرسی کل کشور بود را قرائت نمودند. در این نامه رای بر عدم صلاحیت هیئت مدیره صادر شده بود، در نتیجه هیئت مدیره انتخابات مجدد را پذیرفتند. اما هیئت مدیره با ترفندی از قبل تعیین شده و غیر قانونی، از طرفداران و نزدیکان خود که بسیاری از آنها عضویت تعاونی را نداشتند، جهت رای گیری استفاده نمود؛ در صورتی که قرار بر این بود که تمامی اعضا با همراه داشتن کارت شناسایی در این رای گیری شرکت نمایند. این عمل اعتراض نمایندگان اعضا را بر انگیخت؛ اما این بار هم این افراد توانستند به صورت ناعادلانه و غیر انسانی خود را در سمت هیئت مدیره بنشانند.در ادامه اعضای حاضر در مجمع به نشانه اعتراض به این اوضاع، سالن برگزاری مجمع را ترک نمودند. گفتنی است این پروژه از سال ١٣٨٥ کلید خورده اما همچنان کار قابل ملاحظه¬ای در آن انجام نپذیرفته است. کمیته ی هماهنگی یرای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
***

بازنشستگان
٢٠آبان ماه؛ به گزارش خبرگزاری حکومتی "فارس" جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از سازمانها و نهادهای مختلف، به دلیل عدم پرداخت مطالبات ٢ سال خود، دست به تجمع اعتراضی زدند. برپایه این گزارش، جمعی از بازنشستگان کشوری اعم از بازنشستگان آموزش و پرورش در مقابل صندوق بازنشستگی کشوری واقع در "میدان فاطمی" تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. بر این اساس بازنشستگان معترض خواستار دریافت مطالبات سالهای ٨٦ و ٨٧ خود براساس لایحه خدمات مدیریت کشوری شدند.
***
گزارش

افزایش نرخ بیکاری؛ گذر از مرز "هشدار"
فرارو- آمارهای رسمی از ٢.٨ تا ٣ میلیون بیکار در کشور حکایت دارد. این در حالی است که مبنای اشتغال در این آمار تنها یک ساعت در هفته است. کارشناسان اما میزان تقریبی بیکاران را در کشور در حدود ٥ میلیون نفر می دانند. این موضوع می تواند معضلات متعدد اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

کاهش ٥٠ درصدی تولید در نتیجه مشکلات اقتصادی باعث تعدیل نیرو در بسیاری از کارخانه ها شده است. تا جایی که تنها در یک مورد انجمن قطعه سازان کشور چندی پیش نسبت به بیکاری ٧٠٠ هزار نفر در صورت عدم مساعدت ارزی دولت هشدار داده بود.

به گفته کارشناسان سیاست های غلط دولت در زمینه اقتصاد، واردات بی رویه کالا، عدم پرداخت یارانه تولید و در نتیجه تضیف بخش صنعت، نوسانات ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه کارخانه ها، عدم پایبندی دولت به تعهدات در زمینه اشتغال و بسیاری دیگر از موارد همگی دست به دست هم داده‌اند تا نرخ بیکاری در کشور به ١٢.٩ درصد برسد.

بر اساس آمارهای ارائه شده از مرکز آمار سهم بخش صنعت در اشتغال تنها ٣٣.٤ بوده است و نزدیک به نیمی از جمعیت فعال کشور در بخش خدمات مشغول به کار هستند. این به آن معنی است بخش تولید سهم قابل توجه ای از اشتغال را به خود اختصاص نداده است و علاوه بر این با توجه به مشکلات بخش تولید همین میزان هم با خطر کاهش روبرو است. با توجه به کاهش تولید در بخش صنعت در چند سال اخیر و افزایش بی رویه واردات، نگرانی ها از افزایش نرخ بیکاری شدت گرفته است.

دولت در حالی از ناممکن بودن وعده ایجاد ٢.٥ میلیون شغل خبر می دهد که بر اساس آمار های ارائه شده میزان بیکاری در میان جوانان ٢٠ تا ٣٢ سال به ٣٥ درصد رسیده است. این عده که از موثرترین گروه های نیروی کار کشور محسوب می شوند، و در هرم جمعیتی کشور از جایگاه خاصی برخوردار هستند، با وجود این معضل می توانند در معرض بسیاری از مشکلات اجتماعی باشند.

اخبار بین المللی

یونان - اعتصاب ٤٨ ساعته کارکنان بخش خدمات عمومی‌
به گزارش یورو نیوزده ها هزار تن از کارگران و کارکنان بخش خدمات عمومی در یونان به دعوت اتحادیه های کارگری از روز سه شنبه ٦ نوامبر (١٦ آبان) اعتصابی چهل و هشت ساعته را آغاز کردند. این اعتصاب که در اعتراض به دور جدیدی از اقدامات ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه های دولتی صورت می گیرد، شبکه حمل و نقل کشور را مختل کرده است. یکی‌ از شرکت کنندگان در اعتراض می‌گوید: "آنچه ما از تلاش خودمان انتظار داریم اینست که قانون گذاران ما جرات نکنند به این طرح ریاضتی بله بگویند. اگر این کار را بکنند من اینجا با چشمان باز و با آگاهی تمام به شما می گویم که شدیدترین انفجارهای اجتماعی روی خواهد داد. انفجار." رهبران بزرگترین اتحادیه های کارگری که این اعتصاب را سازمان داده اند، می گویند چنانچه روز چهارشنبه پارلمان یونان به طرح ارائه شده از سوی آنتونیس ساماراس نخست وزیر این کشور رای دهد به مبارزات خود ادامه خواهند داد. دولت ائتلافی یونان درصدد است تا با تصویب سیاستهای جدید، دور دیگری از کاهش دستمزد، حقوق بازنشتگی و خدمات عمومی را به کشوری تحمیل کند که از بیکاری ٢٥ درصدی و وضعیت دشوار و نابسامان اقتصادی رنج می برد.

نپال - اعتراض متحدانه کارمندان یک بیمارستان
به گزارش هیمالاین تایمز روز ٢ نوامبر (١٢ آبان) کارمندان بیمارستان گانداکی در شهر پوک هارا دست به اعتصاب زدند. آنها در نامه اعتراضی خود ٢٣ خواست را مطرح کرده اند که مهمترین آنهای افزایش ٥٠ در صد دستمزد و استخدام دائم کارمندانی است که حد آقل ٢٤٠ روز کار کرده اند. این کارمندان که تعداد آنها به ٤٠٠ تن‌می‌رسد می‌گویند که راهی‌جز اعتصاب برایشان باقی‌نمانده است. این کارمندان می‌گویند آنها چندین بار درخواست ملاقات با مسئولین داده اند ولی‌جوابی‌دریافت نکرده اند و هنگامی که بالاخره به مذاکره تن‌داده اند با سر دواندن آنها از توجه به خواست آنها سر باز زده اند. آنها می‌گویند حتا بر طبق قانون کار موجود آنها از حد آقل دستمزد نیز برخوردار نیستند. رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران بهداشت می‌گوید، بجای توجه به خواست کارگران، مدیریت تهدید به اخراج آنها کرده است.

شیلی - اعتصاب رانندگان اتوبوس در سانتیاگو
به گزارش Presna Latina روز ٥ نوامبر (١٥ آبان) حد آقل ١٥٠ اتوبوس سرویس رسانی شهر سانتیاگو پایتخت شیلی در اثر اعتصاب از حرکت باز ماندند. این رانندگان با خواست افزایش دستمزد و تغییر در سا عات کارشان دست از کار کشیدند. آنها می‌گویند هیچ گوش شنوایی برای پاسخ دهی‌به مطالبات‌شان نیست و به همین دلیل تنها اعتصاب برایشان باقی‌مانده تا بتوانند خواسته‌هایشان را مطرح بکنند. این رانندگان در اعلامیه‌ای که خطاب به مردم صادر کردند، به خاطر قطع سرویس دهی‌از مردم معذرت خواسته ولی‌گفته اند که آنها از حقوق و زندگی‌خود دفاع میکنند. سخنگوی مدیریت این شرکت اتوبوس رانی این اعتصاب را غیر قانونی‌خوانده و مدیر این شرکت تهدید کرده است که تمامی‌رانندگان معترض را اخراج خواهد کرد.

لبنان - تهدید اتحادیه‌های کارگری به اعتصاب
به گزارش Daily Star اتحادیه کارگران بخش خدمات عمومی‌لبنان اعلام کرد که چنانچه دولت پیشنهاد افزایش دستمزد‌ها را به مجلس برای تصویب نبرد، از روز پنج شنبه ٨ نوامبر (١٨ آبان) دست به اعتصاب خواهند زد. آنها می‌گویند که این اعتصاب قرار بود چندی پیش صورت بگیرد، ولی‌به دلیل بحران به خاطر انفجار بمب کارگران تصمیم گرفتند تا اعتصاب خود را به تعویق بیندازند، ولی‌حالا دیگر دلیلی‌برای تعویق مجدد این کار نمیبینند. اتحادیه‌ها از دولت خواسته اند که دیگر بهانه‌ای برای به تعویق انداختن افزایش دستمزد‌ها نیاورد. آنها به صحبت‌های اخیر نجیب مقاتی نخست وزیر در یک جلسه اشاره کرده اند که وی می‌گوید: "بودجه به اندازه کافی‌برای بالا بردن دستمزد‌ها موجود است."

هلند - بانک ING بیش از دو هزار نفر را اخراج می‌کند
به گزارش رویترز روز ٧ نوامبر (١٧ آبان) بزرگترین بانک هلند، بانک ING اعلام کرد که تصمیم دارد تا ٢٣٥٠ تن‌ از کارمندان خود را اخراج بکند. چند روز پیش بانک سوئیسی UBS اعلام کرده بود که ١٠ هزار کارمند را اخراج میکند و چندی قبل از آن نیز بانک آلمانی‌ دویچه بانک از اخراج ٢٠٠٠ تن‌ خبر داده بود. این بانک دلیل این کار را افت سود بانک در ماه‌های اخیر و کاهش تجارت بانک اعلام کرده است. این بانک در شعبه‌های مختلف خود در داخل و خارج هلند بیش از ٩٤ هزار کارمند دارد.

استرلیا - اعلام شرکت هواپیمایی کانتاس برای اخراج ٤٠٠ کارمند
به گزارش خبر گذاری فرانسه شرکت کانتاس روز پنجشنبه ٨ نوامبر (١٨ آبان) اعلام کرده که تصمیم دارد ٤٠٠ تن‌از کارمندان خود را اخراج بکند. این شرکت علت این کار را پایین آوردن هزینه‌ها و نیاز این شرکت به تعداد کمتری از مهندسین بدلیل ارتقا ناوگان هوایی اعلام کرده است. بر اساس همین گزارش این شرکت در ماه مه‌(اردیبهشت) نیز از اخراج ٥٠٠ کارمند خود خبر داده بود.

دانمارک - شرکت وستاس ٣ هزار تن‌ را اخراج می‌کند
به گزارش بلومبرگ روز ٨ نوامبر (١٨ آبان) شرکت توربین سازی وستاس اعلام کرد که در نظر دارد تا پایان سال ٢٠١٣ میلادی تعداد ٣ هزار کارگر خودرا اخراج بکند. آنها اعلام کرده اند که دلیل این کار زیان‌های شرکت در چند ماه اخیر است و قصد دارند با کاهش هزینه ها، شرکت را دوباره به سود دهی‌ برسانند. این شرکت بزرگترین سازنده توربین‌های هوایی در دنیا است و پیش از ١٩ هزار نفر را در استخدام خود دارد.

ویتنام - اعتراض هزار کارگر یک کارخانه به کیفیت غذا
به گزارش Tuoitre News روز ٧ نوامبر (١٧ آبان) بیش از هزار کارگر کارخانه Free Well Ltd. در اعتراض به کیفیت بسته غذایی که بابت ناهار دریافت میکنند، اعتراض کردند و از خوردن ناهار سر باز زدند. این اعتراض هنگامی اتفاق افتاد که یکی‌ از کارگران متوجه وجود یک کرم در بسته ناهار خود شد. با مطلع شدن دیگر همکاران از این موضوع، آنها تصمیم گرفتند از خوردن ناهار سر باز بزنند. پس از این اعتراض، مدیریت کارخانه قول داد که کیفیت و بهداشت غذا را بهبود ببخشد و غذا فقط هنگامی سرو شود که نماینده کارگران سلامت و کیفیت غذا را تایید بکند. یکی‌ از کارگران گفته است: "ما مدتهاست که از وضعیت غذا مطلع هستیم ولی‌ بدلیل ترس از اخراج سکوت کرده ایم." این کارخانه‌‌ حدود ٤ هزار کارگر دارد و در ایالت Binh Phuoc در جنوب ویتنام واقع شده است.

اسپانیا - خودکشی‌ غم انگیز یک زن بدلیل عدم توانایی در پرداخت وام بانک
به گزارش یورو نیوز یک زن به دلیل عدم توانایی در پرداخت وام آپارتمانش، صبح روز جمعه٩ نوامبر (١٩ آبان)، با پریدن از طبقه چهارم ساختمانی در شهر باراکالدو واقع درایالت باسک اسپانیا به زندگی خود پایان داد. این زن ٥٣ ساله حکم تخلیه خانه خود بدلیل از دست دادن کار و عدم توانایی در پرداخت وام خانه‌اش را دریافت کرده بود. این دومین خودکشی‌ ظرف دو هفته اخیر بدلیل مشابه در اسپانیا بشمار میاید. همسایگان که با شمع و گٔل در محل حاضر شده بودند با خشم و نفرت از این واقعه یاد میکردند. یکی‌ از آنها می‌گوید: "شرم بر این حکومت باد، آنها بانک‌ها را فربه تر میکنند و مردم بیکار رااز خانه‌هایشان بیرون می‌اندازند." از آغاز بحران اقتصادی در اسپانیا ٣٥٠ هزار نفر به دلیل بیکار شدن و ناتوانی در پرداخت وام بانک‌ها مجبور به تخلیه خانه‌های خود شده‌اند.
***
تظاهرات گسترده در جنوب عراق علیه قانون "پرداخت پول به جای کوپن"
معترضان در بصره و ناصریه در جنوب عراق بامداد روز شنبه ١٠-١١-٢٠١٢ تظاهرات گسترده ای برای اعتراض به تصمیم دولت مالکی به لغو کوپن های دولتی در برابر پرداخت پول ، برگزار کردند.

به گزارش العربیه به نقل از برخی از شرکت کنندگان در این تظاهرات، جمعیت انبوهی از تظاهرکنندگان از میدان ملت در منطقه العشار به سمت ساختمان استانداری و دیگر اماکن دولتی که به شدت از سوی نیروهای امنیتی حراست می شد، به راه افتادند.
معترضان خواستار بازگشت کارت های سهمیه ای (کوپن مواد غذایی) شدند. بوسیله این کارت ها شهروندان عراقی می توانند غذا و نیازهای عمده را به شکل مستقیم با قیمت مناسب از دولت دریافت کنند.
‫پنج شنبه گذشته صباح البزونی رئیس شورای استان بصره در یک کنفرانس مطبوعاتی از دولت فدرال خواسته بود در موضوع لغو کارت های سهمیه ای شهروندان را بازنگری کند.
اما فرماندار بصره در این مورد گفته است که دولت محلی در این استان برای توزیع کارت های سهمیه ای استان از طریق ایجاد فروشگاه های دریافت غذا و تماس با شرکت های تخصصی که در تهیه مواد غذایی آماده است که مسئولیت را به عهده بگیرد.
تظاهرات علیه سیاست های دولت ملکی در شهر شطره، الناصریه و بصره برگزار شد. به گفته شاهدان عینی این تظاهرات بسیار گسترده بود.
روزنامه "البدیل العراقی" از حمایت گسترده مردم از برگزاری این تظاهرات خبر داده است