٢ آبان ١٣٩١ -٢٣  اکتبر  ٢٠١٢

کارگر کمونيست ٢٣٢

 
مبارزه قدرتمند کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان

شهلا دانشفر
کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان بدنبال یک ماه تجمعات اعتراضی پر شورشان موفق شدند که سه ماه دستمزد معوقه خود را دریافت کنند. قبل از هر چیز این موفقیت بزرگ را به کارگران بازنشسته ذوب آهن و خانواده هایشان تبریک میگویم و دست تک تک دست اندرکاران و سازماندهندگان این حرکت اعتراضی را بگرمی میفشارم.
اعلام رسمی خبر اختصاص بودجه برای پرداخت طلب های کارگران بازنشسته ذوب آهن از برنامه هشت و سی دقیقه شب تلویزیون سراسری جمهوری اسلامی، ظاهر شدن استاندار و معاون سیاسی امنیتی وی در برنامه نه و نیم شب سیمای اصفهان و موظف شدن به پاسخگویی به کارگران معترض، بیش از هر چیز نشانگر قدرت مبارزه متحد این کارگران است.
سی و دو هزار بارنشسته صنایع فولاد اصفهان با خانواده هایشان نیروی بزرگی هستند و این جمعیت بزرگ معترض نقش مهمی در اجتماعی شدن این مبارزه، در کل استان داشت. البته دو سال است که شاهد مبارزات پیگیر این کارگران برای حق و حقوقشان هستیم و مبارزاتشان به یکی از کانونی های مهم اعتراضی تبدیل شده است. از همین رو رژیم اسلامی نیز از هر جنب و جوشی در میان این کارگران وحشت دارد. از جمله در تجمع شهریور ماه این کارگران شاهد تجمعی نزدیک به ٤ هزار کارگر بازنشسته با حضور خانواده هایشان در مقابل استانداری در وسط شهر بودیم. چنین مبارزاتی در کنار فضای اعتراضی کل شهر اصفهان، وضعیت را برای رژیم حساستر کرده است. بویژه حدود ٩٠٠ هزار كارگر با خانواده هایشان بخش عظیمی از جمعیت این شهر را در بر میگیرند. بخش اعظم این کارگران با مشکلاتی چون دستمزدهای پرداخت نشده و یا خطر اخراج از کار روبرویند. از جمله بیش از صد هزار کارگر در صنایع نساجی اصفهان در معرض بیکارسازی هستند و فضای اعتراض در میان آنان بالاست. در کنار همه اینها، صف های طولانی تهیه ارزاق و گرانی قیمت ها در آنجا نیز همچون دیگر شهرها، فضایی انفجاری ایجاد کرده است. از همین رو مبارزات پر شور کارگران ذوب آهن اصفهان و جمع شدن هر روزه شان جنب و جوش بسیاری در این شهر ایجاد کرده و بیم گسترش این اعتراضات به کل شهر است که رژیم را چنین محتاط و دست به عصا کرده بود. بطوریکه وقتی دیدند هوا پس است به تقلا افتاده و در دور روز متوالی مقاماتشان به تلویزیون آمدند و ناگزیر به پاسخگویی به کارگران و مردم شهر اصفهان شدند. عاقبت نیز از ترس وسیعتر شدن مبارزات، سر کیسه را شل کردند تا بلکه فضا را اندکی آرامتر کنند.
همه اینها بیش از پیش استیصال رژیم و قدرت مبارزات کارگران را نشان میدهد. همه اینها حال و هوای امروز جنبش اعتراضی کارگری و کل جامعه را نشان میدهد و همه اینها نشانگر اینست که با صفی گسترده و سراسری میتوان مقابل رژیم ایستاد.
کارگران ذوب آهن اصفهان همانطور که در بیانیه خود اعلام کرده اند، رمز موفقیت شان، مبارزات متحد و پیگیرشان بوده است. درسهای این مبارزات، تجربیات ارجمندیست برای ادامه مبارزات این کارگران و کل جنبش کارگری که با هم به آن نگاه میکنیم:
کارگران بازنشسته ذوب اهن اصفهان در روزهای ٢٥، ٢٦، و ٢٧ شهریور با تجمعاتی دو تا چهار هزار نفره در چندین روز متوالی همراه با همسران و تعدادی از اعضای خانواده های خود توانستند مقامات را مجبور کنند که دو ماه حقوق آنها را پرداخت کنند. همچنین دولت ناچار به صدور حکمی مبنی بر افزایش ٣٠ درصدی حقوق کارگران گردید که ما به التفاوت این افزایش دستمزد از فروردین ٩١ قابل پرداخت به کارگران است. بدنبال این موفقیت، کارگران برای نقد کردن باقی طلب هایشان دوباره در مهرماه دست به تجمع و اعتراض زدند. این دور از مبارزات کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان ١٤ مهر ماه آغاز شد و کارگران سه ماه دستمزد معوقه ماههای مرداد، شهریور و مهر ماه را طلب کردند. بعلاوه اینکه این کارگران همچنان بر طلب خود بابت ما به التفاوت افزایش دستمزدها که قرار است از آغاز سال ٩١ به آنها پرداخت شود را پیگیر شدند. در تجمعات روزهای ١٤ و ١٥ مهر، کارگران ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠ نفر جمع شدند. در این تجمعات کارگران زن و مرد با شعارهایی چون مسولین ما دزدند، کارگران بی مزدند، بترسید، بلرزید ما کارگران بازنشسته با هم هستیم فضای پرشوری از مبارزه در وسط شهر اصفهان بوجود آوردند. کارگران با خوابیدن در وسط خیابان نشاط جاده را بستند و بر حق و حقوق خود پای فشردند. سخنرانیهای پرشور فعالین کارگری زن و مرد علیه فقر و گرانی جمعیت را به شور حال می آورد. تجمع هر روزه کارگران و خشم و اعتراض آنها علیه فقر و گرانی، نیروی انتظامی رژیم را بصورت نظاره گر در آورده بود. وقتی کارگران دیدند که مقامات مربوطه میخواهد آنها را با حواله دادن به فروش سهام ذوب آهن سر بدوانند، اعلام داشتند که تا حق خود را نگیرند به تجمعاتشان ادامه خواهند داد. بطوریکه در کنار تجمعات کارگران در وسط شهر، نمایندگانی از سوی آنان به تهران رفتند و در مقابل دفتر احمدی نژاد و وزارت صنایع و معادن جمع شدند و پیگیر خواست خود شدند. در تجمع نمایندگان کارگران در مقابل دفتر احمدی نژآد، مسول دفتر رحیمی ناگزیر به میان کارگران آمده و قول پرداخت پول به حساب ذوب آهن جهت پرداخت طلب کارگران را داد. اما کارگران که از این وعده ها بسیار شنیده اند، تجمع روز یکشنبه ١٥ مهر ماه را داشتند. تا اینکه در برنامه هشت وسی دقیقه شب تلویزیون سراسری این روز اعلام شد که جهت پرداخت طلبهای کارگران پول کافی واریز شده است. اعلام رسمی پرداخت سه ماه دستمزد معوقه کارگران از تلویزیون رسمی دولتی یک موفقیت بزرگ برای این کارگران است. با این خبر، کارگران قدرت اتحاد و تجمعات خود را بخوبی دریافتند و با شادی و موفقیت بیانیه پیروزی خود را صادر کردند. بیانیه ای که در آن کارگران با خواستهایشان قدرتمند و متحد به جلو آمدند و بر متحد ماندن صف اعتراضشان و جمع شدن منظم هفتگی خود در دفتر بازنشستگی برای پیگیری دیگر خواستهایشان و مطلع شدن از تصمیمات مقامت دولت را اعلام کردند. بدین ترتیب کارگران بازنشسته ذوب آهن متشکلتر و قدرت مند تر از قبل، از دل مبارزاتشان بیرون آمده و با عزمی راسخ، گامهای بعدی مبارزاتشان را اعلام کردند.
درسهای مبارزات کارگران بازنشسته ذوب آهن
١- کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان راه نشان میدهد
- در شرایطی که معضل دستمزدهای پرداخت نشده به نرمی معمول در جمهوری اسلامی تبدیل شده است، جمعیتی میلیونی از کارگران و بخش های وسیعی از حقوق بگیران جامعه روزانه با این معضل درگیرند. اعتراضات بازنشستگان ذوب آهن اصفهان الگوی خوبی از مبارزه متحد برای نقد کردن دستمزدهای پرداخت نشده و سد کردن تهاجمات رژیم اسلامی به زندگی و معیشتشان در مقابل کارگران و کل جامعه قرار میدهد. این مبارزات نشان میدهد که تنها راه کارگران برای تحمیل خواستهای خود، مبارزات متحد و پیگیر است.
٢- حضور خانواده ها یک نقطه قوت مبارزات کارگران
خانواده نیروی عظیمی در کنار کارگران بازنشسته بودند که اخبار این اعتراضات را به سطح جامعه کشانده و با حضور خود به این اعتراضات، ابعادی اجتماعی دادند. شرکت خانواده ها در مبارزات کارگران بازنشسته صنایع فولاد اصفهان، تاکیدی است بر نقش آنان در اجتماعی کردن و قدرت بخشیدن به اعتراضات کارگری.
٣- کانال جدید صدای اعتراض کارگران بازنشسته ذوب آهن
- یک ترس رژیم انعکاس گسترده اخبار اعتراضات کارگری و گسترش این مبارزات به بخش های دیگر جامعه است. همین الان شورای عالی امنیت ملی به مسئولان سایت دولتی خبرگزاری کار ایران دستور داده است که خبرهای مربوط به اعتراضات و تجمعات کارگری را پوشش ندهند. یک نقطه قوت مهم مبارزات کارگران ذوب آهن اصفهان اطلاع رسانی وسیع این کارگران بود. انعکاس اخبار اعتراضات این کارگران از کانال جدید جایگاه مهمی در انعکاس توده ای و اجتماعی این اعتراضات داشت. از همین رو وقتی که ٤ هزار کارگر بازنشسته ذوب آهن اصفهان در شهریور ماه دست به تجمع زده بودند، فشار اعتراضات کارگران و انعکاس وسیع این اعتراضات در سطح شهر و پخش مرتب اخبار این مبارزات از کانال جدید، بالاخره رسانه دولتی ایمنا در شهر اصفهان را وادار به انعکاس خبر با عکس و تفصیل کرد. اما بعد ازآن همچنان سکوت و سانسور خبر ادامه یافت. تا بالاخره قدرت این مبارزات مقامات دولتی را وادار کرد که به تلویزیون بیایند و اعلام کنند که حق با کارگران است و ناگزیر به پاسخگویی شوند. این یک دستاورد مهم برای کارگران بازنشسته ذوب آهن و همه کارگران و مردم معترض است.
نقش کانال جدید در رساندن صدای اعتراض کارگران بازنشسته ذوب آهن به سطح جامعه و اجتماعی شدن بیشترش، بار دیگر اهمیت استفاده از ابزاری چون کانال جدید و تماس با حزب را برجسته میکند. میخواهم از همین فرصت استفاده کنم و به همه کارگران و کل جامعه فراخوان بدهم که با کانال جدید و حزب خود در تماسی فشرده تر باشند.
- قدرت کارگران در تجمعاتشان است
برگزاری اجتماعات کارگری و تبدیل آن به محلی برای تصمیم گیری و متحد نگاهداشتن صف اعتراض، کشاندن این اعتراضات به خیابان، یک نقطه قوت مهم اعتراضات کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان است. بدنبال این تجمعات متحد، امروز این کارگران قدرتمند تر و متشکل تر پیگیر خواستهایشان هستند و بر حفظ این نقطه قوت و تجمع هفتگی منظم خود تاکید دارند. تاکید بر این موضوع یکی از بندهای مهم بیانیه این کارگران و یک دستاورد بزرگ آنان است. به این ترتیب کارگران بازنشسته ذوب آهن در عین حال الگوی خوبی از سازمانیابی مبارزات کارگری برای همه کارگران و همه مردم هستند. واقعیت اینست که قدرت کارگران در جمع بودنشان است. مبارزات کارگران بازنشسته ذوب آهن بر اهمیت و کارآیی مجامع عمومی منظم کارگری بعنوان محلی برای متشکل شدن و متحد عمل کردن کارگران و ممکن بودن آن تاکید مجدد میگذارد.
زنان در پیشاپیش صف مبارزه
یک ویژگی مبارزات کارگران ذوب آهن نقش فعال زنان است. زنان از جمله سخنرانان و سازماندهندگان این اعتراضات هستند. از جمله در تجمع روز شنبه ٢٢ مهر که با حضور فعال آنان، با شعارهای بترسید، بلرزید ما همه بازنشسته ها با هم هستیم در فضای شهر اصفهان طنین انداخته بود.
همبستگی مردم اصفهان با کارگران بازنشسته
بیانیه کارگران بازنشسته ذوب آهن و تشکرشان از مردم اصفهان و رسانه هایی که صدای آنها را منعکس کردند، به روشنی نشانگر همبستگی عمیق مردم این شهر با این کارگران است. در گزارشات مربوط به این اعتراضات دیدیم که چگونه مغازه دارانی که در طول مسیر تجمعات کارگران معترض بودند برای تجمع کنندگان آب و چای می آوردند، تلفن مغازه هایشان را در صورت نیاز در اختیار آنان میگذاشتند و لحظات این حرکت را دنبال میکردند. ترس از پیوستن مردم به این اعتراضات یکی از فاکتورهایی بود که مقامات حکومت و ذوب آهن را وادار به عقب نشینی کرد.
دستاوردها
تجمعات پی در پی و هر روزه بیش از هزار کارگر در مرکز شهر اصفهان، یک اتفاق سیاسی مهم در متن اوضاع متحول امروز است. این مبارزات مستقیما روی فضای شهر اصفهان تاثیر گذاشته و به موضوع بحث مردم تبدیل گردیده است. این مبارزات تجربه موفقی از مبارزه متحد و سازمانیافته است که در برابر مردمی که از فقر و فلاکت به جان آمده اند، راه نشان میدهد.
وادار کردن مقامات رژیم به گردن گذاشتن به خواست پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، صدور حکمی که بر اساس آن ٣٠ درصد به دستمزد این کارگران اضافه خواهد شد و قرار است ما به تفاوت آن از اول فروردین جاری محاسبه شود، اگر چه پرداخت این افزایش دستمزد به بعد از فروش سهام کارخانه موکول شده است، اما همه و همه دستاوردهای مهم این کارگران بوده است.
در این مبارزات، کارگران بازنشسته ذوب آهن گوشه ای از قدرت خود را دیدند و امروز این کارگران در موقعیت بسیار قدرتمندی قرار دارند و با اتکا به این قدرت است که اکنون حول بیانیه ای با ٥ خواست جلو آمده و اعلام کرده اند که میخواهند متحد و متشکل بمانند و اولین تجمع خود را برای اولین یکشنبه ای که در پیش است یعنی ٣٠ مهر سال ٩ تا ١٢ ظهر در محل دفتر بازنشستگی اعلام کرده اند. دراین بیانیه کارگران بازنشسته ذوب آهن ضمن جشن گرفتن پیروزی خود، خواستهای مهم و فوری شان را که بطور واقعی خواستهای کل مردم است اعلام داشته اند. این کارگران در بیانیه شان خواستار درمان و بهداشت رایگان شده اند. خواستار تحصیل رایگان در تمام سطوح برای همه مردم شده اند. خواستار افزایش فوری دستمزدها و پرداخت سر موعد دستمزدهایشان شده اند. بر ادامه تجمعاتشان بعنوان محلی برای متحد ماندن و پیگیری خواستهایشان تاکید گذاشته واعلام کرده اند که هفته ای دو بار در روزهای یکشنبه و سه شنبه جمع میشوند تا خواستهای خود را پیگیری کنند.
مبارزات کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان با بیانیه ٥ ماده ای آنها بیش از هر چیز نشانگر فضای پر جنب و جوش اعتراضی جنبش کارگری و اساسا کل جامعه است. این اعتراضات را باید در کنار طومار اعتراضی ٢٠ هزار کارگر بر سر خواست افزایش دستمزدها که هنوز در جریان است و هشت استان را در پوشش خود گرفته است، دید. این اتفاقات مهم در کنار یکدیگر بطور واقعی حاکی از یک برآمد بزرگ در جنبش کارگری و سازمانیافتن صف کارگران حول خواستهای سراسری و واحد شان است. این اتفاقات نوید بخش جلو آمدن کارگران با قدرت اعتصابات سراسری شان است. این اتفاقات را باید در کنار تظاهرات هزاران نفره همین مهر ماه مردم تهران علیه فقر و گرانی، تظاهرات مردم شهرنیشابور علیه گرانی، فراخوان معلمان به اعتراض علیه فقر و گرانی و مبارزات هر روزه مردم در خیابان با اوباش رژیم اسلامی دید. به عبارت روشنتر میخواهم بگویم که جامعه از فرط فقر و فلاکت به حد انفجار رسیده است. اینها همه جرقه هایی از این انفجار و در واقع بیانگر فضای کل جنبش کارگری است.
خلاصه کلام اینکه جمهوری اسلامی بیش از هر وقت در استیصال است. جنگشان بیش از هر وقت بالا گرفته است. فقر و فلاکت بیداد میکند، اما مردم متوقع هستند و با خواستهایی انسانی دارند به جلو می آیند و حق و حقوقشان را طلب میکنند. کارگران بازنشسته ذوب آهن و بیانیه مطالباتی شان یک نمونه کوچکی از این حقیقت است.
بحران اقتصادی رژیم که سی و سه است گریبانش را گرفته است، امروز به حد فروپاشی رسیده است. تحریم های اقتصادی این وضعیت را تشدید کرده است و در این میان این مردم هستند که هر روز بیشتر قربانی میشوند. مقامات رژیم نیز مرتبا دارند از خطر اعتصابات کارگری و شورش گرسنگان سخن میگویند. از سوی دیگر بورژوازی جهانی نیز خود در بن بستی عمیق فرو رفته و آلترناتیوی برای این اوضاع ندارد. این را در عکس العملشان در مقابل تظاهرات هزاران نفره مردم تهران در همین مهر ماه دیدیم. دیدیم که چگونه سراسیمه شدند و به جمهوری اسلامی پیام دادند که اگر کوتاه بیایند تحریمهایشان را تخفیف خواهند داد. اینها همه موقعیت قدرتمند کارگران و کل مردم را نشان میدهد. نکته مهم اینست که این اوضاع راببینیم. نقطه قوتهای خود را ببینیم و صف اعتراضات سراسری خود را شکل دهیم. از همین روست که مهم است وسیعا از طومار اعتراضی کارگران بر سر خواست افزایش دستمزد و بیانیه ٥ ماده ای کارگران ذوب آهن حمایت و پشتیبانی کنیم. پیوستن به این اعترضات بستری است برای سازمانیافتن صف سراسری اعتراضات کارگری و کل جامعه حول خواستهای سراسری، باید این صف را هر چه قدرتمند تر کرد.