٢٣ خرداد  ١٣٩١ -١٢ ژوئن   ٢٠١٢

کارگر کمونيست ٢١٣

طومار اعتراضی بیش از دو هزار كارگر در قزوین، راه نشان میدهد

شهلا دانشفر

بیش از دو هزار کارگر واحدهای صنعتی قزوین از ٢٥ واحد مركز كارگری در این شهر طی طوماری اعتراضی به وزیر كار جمهوری اسلامی، اعتراض خود را به سیاست ریاضت اقتصادی جمهوری اسلامی اعلام داشته و برروی خواستهایشان تاكید گذاشتند. این كارگران در نامه خود به تاثیرات فلاكت بار سیاستی كه رژیم آنرا قانون هدفمند كردن یارانه ها مینامد و اجرای مرحله دومش را در دستور گذاشته است، اعتراض كرده و خواهان افزایش حداقل دستمزدها متناسب با سطح تورم و بر مبنای هزینه های خانوار ٤ نفره و دخیل بودن مستقیم نمایندگان منتخب مجامع عمومی كارگری در تعیین نرخ دستمزدهایشان شده اند. همچنین این كارگران به تهاجمی كه تحت عنوان اصلاحیه بر قانون كار در دستور حكومت است، اعتراض كرده و آنرا اصلاحیه ضد كارگری خوانده اند. یك موضوع دیگر طومار اعتراضی دو هزار كارگر در قزوین اعتراض به تعویق دستمزدهاست و در آن خواهان پیگرد قضایی كارفرمایانی شده اند كه مرتبا دستمزد كارگر را به گرو گرفته و با این كار زندگی بخش عظیمی از كارگران در ایران را به تباهی كشانده اند. خواست دیگر این كارگران، بیمه کردن كارگران ساختمانی و كوتاه شدن دست پیمانكاران از محیط های كار است. در بخشی از نامه این كارگران چنین آمده است:" بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ٥ سال آخر پای می‌فشاریم."
نگاهی به این نامه به روشنی اهمیت و جایگاه چنین حركتی را نشان میدهد. با هم به جنبه های مهم این حركت اعتراضی نگاهی بیندازیم:
١- دو هزار كارگر نیروی عظیمی هستند كه مبتكر چنین حركتی اعتراضی ای شده اند. بویزه این حركت از جانب كارگران در شهری صورت گرفته است كه مركز یك شهر صنعتی بزرگ كارگری و یك كانون دایمی اعتراض است و رژیم خود بارها از این شهر به عنوان كانون بحران نام برده است. در این شهر بارها و بارها شاهد اعتراضات همزمان و متحد كارگران و حتی تجمع سازمانیافته و متحد كارگران از چندین كارخانه، در مقابل مجلس اسلامی در تهران بوده ایم. بویژه اگر خانواده های كارگری كه مسلما در خواستهای طرح شده از سوی كارگران ذینفع هستند، به این حركت و لیست امضا ها بپیوندند، ابعاد این اعتراض بسیار گسترده تر خواهد شد و همه اینها به این حركت اعتراضی كارگران پتانسیل و توان بالایی میدهد كه میتواند در شهر قزوین زمینه ساز یك حركت قدرتمند در مراكز مختلف كارگری حول خواستهای سراسری كارگران باشد. و نیز میتواند فضا را برای تدارك اعتصابات سراسری در این شهر فراهم سازد.
٢- طومار اعتراضی كارگران قزوین بیانگر خواستهای فوری كارگران در سراسر ایران است.
دو هزار كارگر در شهر قزوین همانطور كه در بالا اشاره كردم بر خواستهایی انگشت گذاشته اند كه خواستهای كل كارگران است. خصوصا قد علم كردن این كارگران در برابر طرح ریاضت اقتصادی جمهوری اسلامی كه تحت عنوان هدفمند كردن یارانه ها به اجرا گذاشته شده است، میتواند الگویی برای كل جامعه باشد و بیشترین حمایت های اجتماعی را بخود جلب كند. از این زاویه طومار اعتراضی دو هزار كارگر در شهر قزوین حركتی است كه باید و میتواند در شهرهای مختلف تكثیر شود و به یك شكل اعتراضی قدرتمند در میان كارگران در سراسر ایران تبدیل شود. هزاران كارگران ایران خودرو، پتروشیمی ها، نفت و مراكز بزرگ كارگری میتوانند در حركتی همچون كارگران قزوین صدای اعتراض خود را بلند كنند و این خود بستری باشد برای اعتراضات متحد كارگری در شهرهای مختلف و در سراسر ایران.
٣- مجمع عمومی یك ركن مهم اتحاد در طومار اعتراضی كارگران قزوین
دو هزار كارگر قزوین در طومار اعتراضی خود بر روی مجمع عمومی تاكید گذاشته و خواهان دخیل شدن نمایندگان منتخب مجامع عمومی كارگران در تعیین میزان نرخ دستمزدهایشان شده اند. این یك وجه مهم این حركت اعتراضی كارگران قزوین است. جمع شدن و تشكیل مجامع عمومی منظم كارگری تضمینی است برای به پیش بردن اعتراضات قدرتمند و سد كردن تهاجمات رژیم اسلامی به زندگی و معیشت كارگران و كل جامعه. باید به این نقطه قوت خود اتكا كنیم. در همین رابطه تاكید من به دو هزار كارگر امضا كننده این طومار و نیز به همه كارگران در سراسر ایران این است که، تلاش برای تحمیل تشكیل منظم مجمع عمومی كارگری به عنوان ابزاری برای متحد شدن صف اعتراض كارگران و اعمال اراده مستقیم خود آنان، میباشد. تاكیدم بر گسترش این بحثها در مجامع عمومی كارگری و در میان همه كارگران و رفتن بسوی تدارك اعتراضات سراسری كارگری میباشد.
٤- مطاللبات حركت اعتراضی دو هزار كارگر قزوین را میتوان در تمام شهرها تكثیر كرد
خواستهایی كه دو هزار كارگر قزوین در طومار اعتراضی شان خطاب به وزیر كار جمهوری اسلامی اعلام داشته اند، خواستهای كل كارگران در ایران است. از همین رو میتوان انتظار داشت كه كارگران در شهرهای مختلف به این حركت اعتراضی بپیوندند، و نه تنها این، بلكه خانواده های كارگری كه مستقیما در این خواستها شریكند، امضا كنندگان چنین طومار هایی باشند.
هزاران كارگران ایران خودرو، پتروشیمی ها در ماهشهر و شهرهای دیگر، كارگران نفت و مراكز بزرگ صنعتی و شهرك های صنعتی در اراك و قزوین و دماوند و كارگران در سراسر ایران میتوانند در همه جا امضا كنندگان چنین طوماری باشند. این یك راهكار مهم برای به راه انداختن جنبشی سراسری و گسترده در دفاع از زندگی و معیشت و با خواستهای سراسری كارگری است. باید در همه جا اقدام به چنین کاری کرد.
جا دارد كه همین جا اشاره كنم كه جمع آوری چنین طوماری در اول مه امسال به ابتكار اتحادیه آزاد كارگران ایران با ٥ هزار امضا بوده و بطور واقعی سوت استارت چنین حركتی را به صدا در آورد که این خود، یكی از اتفاقات مهم در اول مه امسال بود.
خلاصه كلامم اینست كه طومار اعتراضی بیش از دو هزار كارگر در قزوین یك اتفاق مهم در جنبش اعتراضی كارگری است. باید با تمام قوا از آن حمایت كرد و به این حركت پیوست.