١٩  اردیبهشت  ١٣٩١ -  ٨   مه   ٢٠١٢

کارگر کمونيست  ٢٠٨

اخبار کارگری

بخش ایران: ناصر اصغری
بخش بین المللی: داوود رفاهی

اول ماه مه

بیانیه کمیته برگزار کننده مراسم اول ماه مه ٢٠١٢ سنندج
اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز کیفرخواست طبقه‌ی کارگر علیه نظامی است، که با اتکا به ساختار طبقاتی و مناسبات ضد انسانی، سعی بر تعمیق شکاف‌های طبقاتی موجود میان انسان‌ها دارد؛ نظامی که کارکرد واقعی آن از همان آغاز ظهورش تا کنون، چیزی جدای از فقر و فلاکت، جنگ و خون‌ریزی و فساد و تباهی برای بشریت نبوده و نخواهد بود؛ نظامی که هر بار با بروز بحران‌های جدید، پیش از پیش بشریت را به سوی سراشیب تند سقوط، سوق می‌هد.
در چنین اوضاعی طبقه‌ی کارگر برای رهایی از ستم طبقاتی و زدودن غبار نابرابری‌های موجود از چهره‌ی زندگی خویش، و ساختن تاریخ پیشاروی خود، به باز تعریف عظیمت طبقه‌ی کارگر، متناسب با شرایط کنونی، با توجه به بحران‌های موجود پرداخته و با در دستور کار قرار دادن مبارزات متحدانه و گسترده‌ی کارگران در سراسر جهان، افق روشنی را پیشاروی محرومان و تهی‌دستان قرار می‌دهد.
بدین منظور، امسال در اول ماه مه کارگران در چهار گوشه‌ی جهان، از استرالیا تا کانادا، از آمریکای جنوبی تا شمال آفریقا و شرق دور در آسیا، از خیابان‌های سنندج و پاریس تا نیویورک و شیکاگو، فریاد برابری‌طلبی و عدالت‌خواهی و شعار نان و آزادی برای همه‌ی بشریت را به فراخوان جنبش جهانی ضد سرمایه‌داری، رساتر از همیشه بر پرچم‌های خود به اهتزاز در آوردند و فریاد بر آوردند: بیکاری و گرسنگی، تبعیض و بی حقوقی، زندان و اعدام و استثمار انسان به دست انسان باید برچیده شود! و هر چه متحدانه‌تر، آوای برپایی دنیایی آزاد و برابر و عاری از ستم و استثمار را سرودند. در مقابل سرمایه‌داری باز هم امسال در بسیاری از نقاط جهان، با بهره‌گیری از ابزارهای سرکوبش، به منظور شکافتن صفوف در هم تنیده‌ی کارگران، رژه‌ی آنان را مورد تعرض و تهاجم وحشیانه‌ی خود قرار داده، تا بار دیگر نقاب از چهره‌ی واقعی و ضد انسانی‌اش بیافتد.
کارگران سنندج نیز قصد داشتند امسال در اول ماه مه، هم آوا و هم صدا با دیگر کارگران و هم طبقه‌ای‌های خویش در سراسر جهان، خواسته‌ها و مطالبات خود را اعلام دارند! اما در مقابل چه شد؟ گسترش فضای شدید امنیتی و پلیسی در سطح شهر سنندج، به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت، جهت جلوگیری از استقبال و مشارکت عمومی از مراسم؛ احضار و تهدید کارگران و فعالین کارگری و اخذ تعهد مبنی بر عدم حضور آنان در مراسم؛ تنها بخشی از مانع تراشی‌های دستگاه‌های دولتی و امنیتی، بر سر راه برگزاری روز جهانی کارگر بود.
با این اوصاف کارگران و توده‌های مردم به ستوه آمده از فقر و تنگدستی، سدها و موانع موجود را نادیده انگاشته و با سر دادن سرود: برخیزیم زنجیریان گرسنگی! خود به رهایی خویش برخیزیم! جهان از بنیاد دگرگون می‌شود، و آفتاب جاودانه خواهد درخشید... به خیابان‌ها آمدند؛ تا طنین فریادهای در هم آمیخته‌شان، دلیلی بر اتحاد طبقاتی‌شان باشد! به خیابان‌ها آمدند تا فریاد برآرند که دیگر فقر و گرسنگی بس است!
اما در جواب این حق خواهی، نیروهای امنیتی و گارد ویژه، با تعرض و تهاجم وحشیانه و غیر انسانی خود به صفوف کارگران، آن‌هم با بهره‌گیری از باتون و اسپری فلفل و گاز اشک آور به شدیدترین وجهی به سرکوب و ضرب و شتم کارگران پرداخته و تعدادی نامشخص از آنان را تنها به جرم درخواست زندگی انسانی بازداشت نمود. اینجاست که دمل چرکین مصائب مناسبات سرمایه‌داری سرباز کرده و عمق درد و محنت محرومان جامعه‌ی ایران را به جهانیان نمایان می‌سازد و قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد.
در پایان کمیته‌ی برگزار کننده‌ی مراسم اول ماه مه ٢٠١٢ سنندج، به حضور تمام کسانی که با قلبی مالامال از عشق به انسان و عظمی نستوه و استوار، بار دیگر با روحیه‌ای مبارزاتی پا به میدان گذاشتند و فریاد برابری خواهی سر دادند، و با حضور و ایستادگی وصف‌ناشدنی‌شان درسی دیگر را به ما آموختند، نهایت سپاس و قدردانی خود را اعلام می‌داریم و دست یکایک آنان را به گرمی می‌فشاریم! ضمنا برخورد سرکوب‌گرانه و ضدانسانی نیروهای امنیتی و گارد ویژه، در برابر کارگران را به شدت محکوم می‌نمائیم و آزادی بدون قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان را در اسرع وقت خواستاریم!
زنده باد اول ماه مه!
زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران!
کمیته­ی برگزار کننده­ی مراسم اول ماه مه ٢٠١٢ سنندج
١٦/٠٢/١٣٩١ – ٠٥/٠٥/٢٠١٢
***
ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺎﺷﻜﻮه روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮ در ﺳﻨﻨﺪج
ﻃﺒﻖ ﻓﺮاﺧﻮان ﻛﻤﻴﺘﻪی ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪهی روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮ ٢٠١٢ ﺳﻨﻨﺪج، ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﻲ ﻧﺒﺶ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج در ﺳﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﻠﻴﺴﻲ و در ﻗﺮق ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﮔﺎرد وﻳﮋه در آﻣﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ٩١/٢/١٢ ﺳﺎﻋﺖ ٦ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی از ﻛﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮی و ﻣﺮدم در ﻣﺤﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﭘﻠﻴﺴﻲ و ﺻﻔﻮف ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه‌ی ﮔﺎردیﻫﺎ، ﻛﻤﻴﺘﻪی ﺑﺮﮔﺰاری روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺎ دراﻳﺘﻲ وﺻﻒ ﺷﺪﻧﻲ، ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ واﻗﻊﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه‌ی ﺑﺨﺶ ﻛﺜﻴﺮی از ﻛﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻴﺮوس (اﻧﻘﻼب) ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﺻﻔﻮﻓﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن ﭘﻼﻛﺎردﻫﺎی ﺑﻲﺷﻤﺎر و ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺮی در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻴﺮوس ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻴﺪان اﻧﻘﻼب ﺑﻪ راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻴﺪان اﻧﻘﻼب راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده‌ی ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ، ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و اﻣﻜﺎن ﻳﻮرش ﺳﺮﻳﻊ و ﮔﺴﺘﺮده‌ی آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻛﺎرﮔﺮان ﻋﻤﻼ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده ﺑﻮد؛ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ در ﺗﺪاوم راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻮد. اﻣﺎ راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﺎن ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ده دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻳﻮرش وﺣﺸﻴﺎﻧﻪی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺳﺮﻛﻮبگر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﮔﺎرد وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﻮان و ﺟﺴﺎرﺗﻲ ﻣﺜﺎل زدﻧﻲ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮ را ﺳﺮﺑﻠﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺮ داده ﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ: "زﻧﺪه ﺑﺎد روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮ - ﻧﺎن ﻣﺴﻜﻦ آزادی ـ ﻛﺎرﮔﺮ، ﻛﺎرﮔﺮ، اﺗﺤﺎد، اﺗﺤﺎد ـ ﻛﺎرﮔﺮ زﻧﺪاﻧﻲ آزاد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد ـ زﻧﺪاﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ آزاد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد ـ ﻛﺎرﮔﺮ، ﻣﻌﻠﻢ، اﺗﺤﺎد، اﺗﺤﺎد ـ ﻛﺎرﮔﺮ، داﻧﺸﺠﻮ، اﺗﺤﺎد، اﺗﺤﺎد" ﺑﻮد.
ﻛﻤﻴﺘﻪی ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪهی روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮ ٢٠١٢ ﺳﻨﻨﺪج – ١٢ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٩١
ـ ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ آزاد ﻛﺎرﮔﺮی
ـ ﺟﻤﻌﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻴﻜﺎر ﺳﻨﻨﺪج
ـ ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮی ﺷﻮراﻳﻲ ﺳﻨﻨﺪج
ـ ﻛﻤﻴﺘﻪی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻞﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺮی
ـ اﺗﺤﺎدﻳﻪی آزاد ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان
***
بیانیه "کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران "به مناسبت اول مه
فرا رسیدن روز جهانی کارگر امسال مصادف با جنبش بزرگ ضد سرمایه داری است. جنبش اعتراضی که سراسر جهان را دچار تحولات اجتماعی و تاریخی کرده است. این جنبش اعتراضی جهانی که با شعار "ما ٩٩ درصد جمعیت جهان هستیم". از کاخ کرملین تا کاخ سفید از کارخانه های ایتالیا و یونان تا خیابانهای فرانسه و انگلیس، از میدانهای اصلی تونس و قاهره و لیبی تا پشت درهای وال استریت آمریکا را سراسری کرده است و همچون حلقه های به هم پیوسته یک زنجیر جهانی، که همان زنجیر بردگی است، انسانهای فرودست جامعه را به یکدیگر وصل کرده است. قلب تپنده این جنبش اعتراض جهانی، را جنبش اعتراضی کارگران به پیش می برد.جنبش اعتراضی کارگری که قدمت آن با قدمت نظام سرمایه داری عجین شده است.
اینک این جنبش اعتراضی، نظام سرمایه داری را درهم پیچیده است. مشخصه اصلی و بنیادی آن همان مطالبات اساسی کارگران جهان است. این جنبش جهانی، عملا شعار جهانی کارگران را مطرح می کند و در جای جای مبارزات پرچم خویش را بلند می کند: "کارگران جهان متحد شوید." این شعار تاریخی جنبش اجتماعی طبقاتی کارگران در این شرایط و برهه تاریخی به اثبات رساند که این شعار به بیرق جنبش اجتماعی جهانی تبدیل شده و از پشت درهای کارخانه ها و معادن چین و کره تا پشت درهای وال استریت را فراگرفته است.
جنبش اعتراضی کارگران ایران نیز از سالها پیش قدم به میدان گذاشت، این مبارزات از دهه ٧٠ اوج گرفته و تاکنون هم چنان تداوم دارد. اعتراضات و تجمعات کارگران بهشهر از شمال ایران تا اعتراضات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه، اعتراضات شرکت اتوبوس رانی تهران تا نساجی کاشان و اصفهان، نساجی چیت ری شهرری تا اعتراضات لوله پروفیل اهواز، نمونه های بارز این جنبش اعتراضی است که دامنه این اعتراضات در شرایطی جهان را درمی نوردد که طبقه سرمایه داری جهانی درصدد است تا بحران های دوره ای نظام سرمایه داری را که همان رکود انباشت سرمایه شان به شمار می رود، پشت سر گذارند. سرمایه جهانی برای برون رفت از این رکود انباشت سرمایه شان که کاهش چشمگیر سودهای افسانه ای شان را ناشی می گردد. تحت هر شرایطی تلاش می کند این بحران سرمایه داری را که جزء لاینفک سرمایه داری است، تعدیل بخشند و برای مدتی کوتاه هم که شده رهایی یابند. تلاش این نظام آن است که عوارض و هزینه های این بحران سرمایه داری را بر دوش طبقه کارگر جهان تحمیل نماید و نظام اجتماعی و سرمایه خویش را نجات بخشند. غافل از اینکه این بیماری علاج ناپذیر تنها با محو نظام اجتماعی سرمایه داری و برقراری نظام اجتماعی سوسیالیزم که تنها تضمین کننده زندگی انسانی است امکان پذیر می باشد.
ما کارگران ایران همگام و همصدا با جنبش ضدسرمایه داری جهانی در این روز تاریخی اعلام می کنیم که مطالبه ما طبقه کارگر جهان کف خواسته هایمان، همان تأمین رفاه اجتماعی در شکل گسترده آن است. ما کارگان جهان برای دست یابی به یک دنیای بهتر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.
ما کارگران ایران همواره حمایت قاطع خود را از بیانیه ها و قطعنامه ها و فراخوان‌های سراسری کلیه کارگران و اتحادیه ها و سازمانهای ذیربطشان اعلام می کنیم. ما همچنین خود را جزئی از این جنبش ٩٩ درصدی جاری در جهان می دانیم.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
***
بیانیه جمعیت دفاع از كودكان كار و خیابان به مناسبت اول مه
جمعیت دفاع از كودكان كار و خیابان به مناسبت اول مه بیانیه ای صادر كرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: "هر روزه كودكان بیشتری برای استحصال سود بیشتر به چرخه كار پرتاپ میشوند و حق حیات، كودكی، بازی، آموزش و تمام حقوق پایه ای یك زندگی كودكانه و انسانی از آنان سلب میشود. كودكان قربانیان مستقیم جنگ ها، گرانی، سطح پایین دستمزد كارگران و اوضاعی هستند كه به واسطه ی این شرایط اقتصادی- سیاسی- اجتماعی و سلطه ی نظام طبقاتی به وجود می‌آید. فعالین جنبش لغو كار كودك، همراه و در كنار دیگر جنبش های اجتماعی، لازم است با اتحاد و همبستگی برای تغییر این شرایط، مبارزات خود را هر چه بیشتر و بیشتر متمركز و تقویت كنند." "ما به مناسبت روز جهانی كارگر كه روز مشترك اعلام خواسته‌ها و مطالبات تمام فعالان و تشكل های فعال در عرصه‌ی های مبارزه‌ی طبقاتی است، بر موارد زیر به عنوان مهمترین و عاجل‌ترین خواسته‌های خود تاكید داریم: ١- كار كودكان، یعنی تمامی افراد زیر ١٨ سال باید ممنوع شمرده شود و با هرگونه بهره كشی از كودكان به مثابه جرم، برخورد گردد. ٢- تمامی كودكان، فارغ از رنگ و نژاد و ملیت و مذهب باید از حق امکانات رفاهی برای بازی و شادی، تحصیل رایگان، بهداشت رایگان و بیمه ی درمانی برخوردار شوند. ٣- كودكان مهاجر، حق برخورداری از تابعیت كشوری كه در آن به دنیا آمده و یا به واسطه‌ی هر گونه از مهاجرت والدین در آن زندگی میكنند را دارند. ٤- كودكان مهاجر و از جمله کودکان افغانی باید از تمامی امكانات آموزشی، رفاهی موجود در جامعه ی ایران بدون هیچ عذر و بهانه ای برخوردار شوند. ٥- هرگونه آزار و اذیت جنسی و بهره كشی از كودكان در مواردی چون قاچاق، تن فروشی و... باید در شمار جرم های قابل تعقیب قلمداد شود و از كودكانی كه دچار این اوضاع شده اند حمایت های قاطع و رایگان به عمل آید. ٦- تحمیل دستمزدهای یك چندم زیر خط فقر به كارگران، گرانی، موج اخراج و بیكارسازی كارگران، عدم آزادی كارگران در ایجاد تشكل‌های مستقل خود، حضور و سیطره‌ی شركت های پیمانكاری و قراردادهای موقت و سفید امضا، تحریم اقتصادی و هر گونه جنگ افروزی -چه توسط سرمایه‌داری داخلی و چه خارجی-، همه و همه باعث افزایش و بازتولید فزاینده فقر و فلاكت برای كارگران و افزایش كار كودك میشود و از سوی ما محكوم است. ٧- استثمار مضاعف زنان و نابرابری های اقتصادی - اجتماعی كه در مورد آنها روا داشته میشود، ضمن اینكه ظلمی آشكار بر زنان جامعه است، باعث نابودی زندگی و حق حیات كودكان بسیار و موجب افزایش كودكان كار میشود و از نظر ما محكوم است. ٨- ما ضمن اینكه خود را هم‌پیمان و متحد با دیگر جنبش های اجتماعی از جمله جنبش زنان، جنبش كارگری و... میدانیم هرگونه اقدام علیه فعالین و تشكل های این جنبش ها را محكوم نموده و خواستار آزادی فعالین دربند این جنبش‌ها هستیم. ٩- حق انجمن، تشكل، فعالیت آزادانه، آزادی بیان و اندیشه، از بدیهی‌ترین حقوق ماست. ما خواهان آزادی و یا توقف تعقیب قضایی در مورد فعالینی همچون بهنام ابراهیم زاده، آیت نیافر، سعید جلالی فر، نادر احسنی، معین غمین،... و كلیه فعالینی هستیم كه در راستای استیفای حقوق كودكان تلاش كرده و میكنند. ١٠- ما ضمن رد هرگونه فعالیت خیریه ای در اشکال سنتی و مدرن و هرگونه باوری که به هر شکلی کار کودک را توجیه میکند، نقش آشتی طلبانه و ضد کارگری و ضد کودک نهادهای رنگارنگ جهانی و داخلی که به نام طبقه‌ی کارگر و یا به نام حقوق کودکان نقشی جز به هرز بردن نیروی اجتماعی و طبقاتی و انرژی های فعالین ندارند ‌را نقشی در راستای کمک به نظام سرمایه داری می دانیم و از تمامی فعالین عرصه لغو کار کودک و جنبش کارگری می خواهیم با ایجاد و تقویت نهادها، تشکل ها و اقدامات مستقل خود در راستای مبارزه ای ریشه ای (رادیکال) برای محو پدیده کار کودک و دستیابی به مطالبات اساسی کارگران اقدام نمایند. ١١- ما ضمن حمایت قاطع از مبارزات كارگران در ایران و جهان، از مبارزات كارگران علیه نظام های سرمایه داری در امریكا و اروپا و دیگر كشور‌ها و به ویژه از مبارزاتی چون "اشغال وال استریت"، "جنبش ٩٩ %" و سایر اعتراضات و اعتصابات كارگران در دیگر كشورها علیه نظام های سرمایه داری حمایت میكنیم."
***
بیانیه كانون مدافعان حقوق كارگر به مناسبت روز جهانی کارگر
"كانون مدافعان حقوق كارگر" به مناسبت اول ماه مه بیانیه ای منتشر كرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: "نظام سرمایه داری و جهانی در پی بحرانهای فزاینده ی سالهای اخیر تلاش می كند تا بار سیاست های غیر انسانی و استثمار گرانه خود را بر دوش كارگران و زحمتكشان بیندازد و با اعلام سیاست های ریاضت اقتصادی تلاش می كند تا سودهای سرمایه داران را حفظ كرده و فشار فزاینده ای را بر مردم تحت ستم واستثمار سراسر جهان وارد كند.... آزادی تشكل های مستقل كارگری بدون هیچ گونه محدودیتی حق مسلم همه ی كارگران و زحمتكشان است. اعتصاب، آزادی اندیشه و بیان، آزادی تجمع، آزادی احزاب از حقوق مسلم انسان هاست كه در ایران نادیده گرفته می شود. ما خواهان به رسمیت شناخته شدن این حقوق هستیم و تا به دست آوردن آنها به مبارزه ادامه خواهیم داد." در ادامه آمده است: "١ ـ تعیین حداقل دستمزد برای كارگران در سال جاری نوعی توهین مستقیم و آشكار به زندگی و معیشت كارگران است، ضمن آنكه هیچ گاه محدودیتی برای حداكثر حقوق كه برای مدیران نالایق تعیین می شود در نظر گرفته نشده، ما خواهان تعیین حقوق مكفی برای تامین زندگی همه ی آنانی هستیم كه نیروی كار جامعه خود را ارزانی می دارند تا بتوانند از یك زندگی سالم و انسانی برخوردار باشند. ٢ ـ اخراج، بیكار كردن، قراردادهای موقت و سفید امضا و عدم پرداخت حقوق كارگران با هیچ عذر و بهانه ای پذیرفتنی نیست. به ویژه عذر و بهانه های ضد انسانی و ستمگرانه ای كه نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه حق به جانب به زبان می آورد و رسانه ها را نیز به خدمت می گیرد. امنیت شغلی و زندگی انسانی از ابتدایی ترین حقوق همه ی انسانهاست. با توجه به اخراج های گسترده ی اخیر، همگانی كردن بیمه های بیكاری برای خیل اخراج شدگان ضرورت دارد. ٣ ـ زندانی كردن افراد و تعقیب و آزار و اعدام و حبس های طولانی مدت فعالین كارگری و اجتماعی به یك روال تبدیل شده است. مسوولان باید بدانند كه این اعمال نمی تواند در اراده ی فعالان سیاسی و اجتماعی برای رسیدن به حقوق خود خللی ایجاد كند. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط كلیه فعالان كارگری و اجتماعی و منع تعقیب آنان هستیم. ٤ ـ مجازات اعدام امروزه در اكثریت قاطع كشورها ممنوع است. ما نیز این مجازات را غیر انسانی میدانیم. امروزه اعدام تنها در چند كشور معدود اجرا میشود. و ایران بیشترین تعداد اعدامی را نسبت به جمعیت خود در سطح جهانی دارا میباشد. ماخواهان لغواین مجازات در تمامی كشورها و به خصوص در ایران هستیم. ٥ ـ سرمایه داران تلاش می كنند تا برای سود بیشتر تبعیض های جنسی، قومی، نژادی و مذهبی را رواج دهند، اما كارگران و زحمتكشان به صورت اساسی برای رفع تبعیض در همه ی زمینه ها مبارزه می كنند. ما با هر گونه تبعیض و نابرابری مخالف بوده و خواهان تامین حقوق انسانی برای تمام كارگران و زحمتكشان از هر قوم نژاد و مذهبی هستیم. ٦ ـ كارگران مهاجر در ایران تحت شرائط سخت و وحشتناكی زندگی میكنند و از حقوق ابتدائی سایر كارگران محرومند. ما ضمن محكوم كردن هر نوع ستم و تبعیض نسبت به آنان خواهان رعایت حقوق برابر برای مهاجران و به رسمیت شناختن حق تحصیل برای فرزندان آنان هستیم. ٧ ـ بار دیگر تاكید می كنیم وادار كردن كودكان به كار بر خلاف موازین انسانی است و ضمن محكوم كردن آن خواهان تامین امكانات تحصیلی برای همه ی كودكان در تمام مقاطع تحصیلی هستیم. ٨ ـ كارگران ایران خود را جزئی از طبقه ی كارگر جهانی می دانند كه در برابر نظام سرمایه داری ایستاده اند. ضمن همبستگی با مبارزات جهانی كارگران و پشتیبانی از مبارزات مردم خاورمیانه برای آزادی، هرگونه لشگركشی و مداخله ی نظامی كشورهای سرمایه داری های علیه مردم منطقه را نه تنها رهایی بخش ندانسته بلكه آن را جهت تحت سلطه در آوردن بیشتر مردم منطقه برای سود بیشتر و حل بحران های نظام سرمایه داری می دانیم و آن را قویا محكوم می كنیم. ٩ ـ تحریم های اقتصادی علیه ایران جزئی از تهاجم نظام سرمایه داری برای سرپوش گذاشتن بر مشكلات این نظام است كه چیزی جز فقر و سیه روزی برای كارگران و زحمتكشان ندارد و در سایه ی آن تنها دست اندركاران بازارهای سیاه و غیررسمی و انحصارگرانه با این بهانه به سودهای افسانه ای می رسند. ١٠ ـ روز اول ماه می جشن جهانی كارگران و زحمتكشان است. این روز باید به روز تعطیل رسمی تبدیل شود. ١١ ـ هرگونه هجوم سرمایه داری را به دست آوردهای كارگران و زحمتكشان تحت عنوان اصلاح قانون كار و خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی و جز آن محكوم می كنیم."
***
صدها نفر در سنندج به مناسبت اول مه دست به تظاهرات زدند
طبق خبری که به کمیته کردستان حزب رسیده است٬ ساعت ٦ بعداز ظهر امروز سه شنبه ١٣٩١علیرغم آماده باش نیروهای سرکوب رژیم در شهر سنندج، تظاهرات اول مه با شرکت صدها نفر از کارگران و مردم آزاده این شهر برگزار شد.
مراسم از همان آغاز با بالا رفتن تعداد زیادی پلاکاردهای سرخ به شکل راهپیمایی در خیابان سیروس شروع شد و کارگران و مردم آزادیخواه سنندج شروع به سر دادن شعار کردند. تعدادی از شعارها و پلاکاردهایی که در دست مردم بود به قرار زیر است:
کارگران جهان متحد شوید!
کارگر٬ کارگر٬ اتحاد اتحاد!
کارگر٬ دانشجو٬ اتحاد اتحاد!
به جنبش ٩٩ درصدیها بپیوندید!
یا کار یا بیمه بیکاری!
کارگریم٬ گرسنه ایم٬ کارگریم گرسنه ایم!
زنده باد روز جهانی کارگر!
و.....
این مراسم بر اساس فراخوان چند روز قبل "کمیته برگزاری مراسم اول مه سنندج" قرار بود در خیابان فردوسی برگزار شود٬ اما فعالین کارگری و مردم معترض ساعت ٥ و نیم عصر متوجه حضور سنگین نیروهای وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی و گارد ویژه در این خیابان شدند که تمام منطقه را به محاصره خود در آورده بودند. فعالین به همین دلیل محل تظاهرات را به خیابان سیروس تغییر دادند.
مردم آزادیخواهی که در طول خیابان فردوسی در حرکت بودند و به منظور شرکت در مراسم روز جهانی کارگر آمده بودند٬ دسته دسته به طرف خیابان سیروس حرکت کردند. علیرغم اینکه تعداد کمی از مردم از جابجایی محل تظاهرات مطلع شده بودند٬ اما آغاز تظاهرات در خیابان سیروس با صدها نفر شروع شد.
تظاهرات و راهپیمایی و شعار دادن با قدرت و شور و شوق زیادی آغاز گردید و مردم زیادی را بلافاصله متوجه خود کرد. این مراسم با دخالت نیروهای گارد ویژه و حمله به تظاهرکنندگان پایان یافت. تعدادی از مردم عابر در زیر دست و پای نیروهای سرکوبگر افتاده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. تا کنون خبری از دستگیری و بازداشت کسی به دست ما نرسیده است.
رژیم از چند روز قبل فضای شهر را نظامی کرده و تلاش کرد به هر قیمت مانع برگزاری مراسم روز جهانی کارگر بشود٬ اما فعالین کارگری و مردم آزادیخواه نیز مانند سالهای گذشته با تصمیم به موقع و با ابتکار و آمادگی مراسم را برگزار کردند و تودهنی محکمی به جانیان اسلامی زدند.
اخبار و اطلاعات دقیقتر را بعدا به اطلاع میرسانیم.
زنده باد کارگران و مردم آزادیخواه سنندج
گرامی باد اول مه روز جهانی کارگر
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
اول مه ٢٠١٢- ١٢ اردیبهشت ١٣٩٠
***
مراسم روز جهانی كارگر در سنندج برگزار شد
انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه روز ١٢ اردیبهشت با انتشار خبر برگزاری مراسم روز جهانی كارگر در سنندج از فضای كامل نظامی بر فضای این شهر خبر داد. در بخشی از این گزارش آمده است: "مراسم روز كارگر با وجود فضای سنگین پلیسی، با شكوه و پر صلابت برگزار گردید. این مراسم از ساعت ٦ بعد از ظهر با تجمع در خیابان سیروس شروع شد و سپس جمعیت به طرف میدان انقلاب اقدام به راهپیمائی كردند. با شروع راهپیمائی نیروهای انتظامی، گارد ویژه و اطلاعاتی به راهپیمایان یورش برده و با مردم درگیر شده اند.... راهپیمایان با خود پلاكاردهائی به رنگ سرخ و با شعارهائی مانند نان مسكن آزادی و زندگی انسانی حق مسلم ماست حمل می كردند."
اتحادیه آزاد کارگران ایران هم روز ١٢ اردیبهشت خبر داد كه "امروز ١٢ اردیبهشت صدها کارگر سنندجی با تجمع در خیابان سیروس به سمت چهار راه سیروس دست به راهپیمایی زدند. کارگران در این راهپیمایی شعار میدادند: کارگریم گرسنه ایم- کارگر کارگر اتحاد و... کارگران سنندج تصمیم داشتند این مراسم را در خیابان فردوسی برگزار کنند اما پس از اینکه با حضور گسترده نیروهای انتظامی امنیتی در این خیابان مواجه شدند محل مراسم را به خیابان سیروس منتقل کردند.... این تجمع و راهپیمایی به دلیل حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و حمله به مراسم حدود ٢٠ دقیقه ادامه پیدا کرد و کارگران بناچار به مراسم خود خاتمه دادند."
***
اطلاعیه جمعیت زنان آزادیخواه و برابری طلب در مورد مراسم اول ماه مه سنندج
جمعیت زنان آزادیخواه و برابری طلب با انتشار اطلاعیه ای حمله وحشیانه نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم به برگزارکنندگان مراسم اول ماه مه سنندج را محکوم کرد. این نهاد مترقی ضمن محکوم کردن حمله نیروهای رژیم به برگزارکنندگان مراسم اول ماه مه سنندج از تمامی زنان و مردان کارگر و زحمتکشی که با حضور خود، این روز باشکوه را گرامی داشتند، قدردانی و اظهار امیدواری نموده است تا این روحیه مبارزاتی آنان علیه ظلم و ستم و استثمار به نیرویی برای برچیدن نابرابری ها تبدیل گردد. جمعیت زنان آزادیخواه و برابری طلب در پایان اطلاعیه مزبور آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان را خواستار شده است.
***
فعالین کارگری در روز جهانی کارگر به ملاقات رضا شهابی رفتند
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری خبر داد كه در تاریخ ١٢ اردیبهشت روز جهانی کارگر تعدادی از فعالین کارگری از جمله اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و اعضای سندیکای شرکت واحد به همراه دیگر فعالین کارگری در بیمارستان رضا شهابی را ملاقات کردند. در ادامه آمده است كه اکنون حال وی نسبت به وخامت چند روز قبل بهتر شده است. در این ملاقات رضا شهابی و در ملاقاتی که خانواده بهنام ابراهیم زاده با او داشتند هر دو نفر روز کارگر را به دوستان خود و تمامی کارگران جهان تبریک گفته و خواهان مبارزه تا به دست آوردن مطالبات طبقاتی کارگران شدند.
***
به فراخوان فعالین کارگری روز جهانی كارگر در شهر كامیاران برگزار گردید
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران خبر داد: "روز دوازدهم اردیبهشت ١٣٩١ راس ساعت ١٧ مراسمی به مناسبت گرامیداشت یك مه روز جهانی كارگر با حضور جمعی از فعالین كارگری كامیاران در نزدیكی شهر كامیاران برگزار گردید. مراسم با سرود انترناسیونال آغاز شد و یك دقیقه سكوت به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری اعلام گردید. در پایان قطعنامه ای از طرف یكی دیگر از حاضرین قراعت گردید كه هر بند با تشویق شركت كنندگان همراه شد و در نهایت مراسم با پخش شربت و شیرینی در میان شور و شوق حاضرین پایان یافت.
***
برگزاری مراسم روز جهانی كارگر در مهاباد
كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری خبر داد كه مراسم اول ماه مه در مهاباد از ساعت ٣ بعد از ظهر مورخ ١٢ اردیبهشت در اطراف مهاباد با شرکت جمعی از اعضای کمیته هماهنگی برای كمك و فعالین و دوستداران طبقه کارگر برگزار گردید. این مراسم با قرائت قطعنامه مشترک کمیته هماهنگی و کمیته پیگیری و برق و فلز کار کرمانشاه در ساعت ٥ به پایان رسید.
***
برگزاری مراسم روز کارگر در شهرستان اشنویه
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از برگزاری روز جهانی كارگر در شهرستان اشنویه خبر داد. در بخشی از خبر مربوطه آمده است: "در تاریخ ١١ اردیبهشت مراسم بزرگداشت روز کارگر با حضور تعدادی از کارگران و فعالین کارگری در شهرستان اشنویه برگزار گردید."
***
پیام اول ماه مه از سوی کارگران ترکیه به کارگران ایران
برادران و خواهران هم طبقه ای ایرانی
ما کارگران ترکیه برادران هم طبقه ای شما، به درد و رنجی که زیر ظلم و سرکوب در چند دهه حکومت ضد کارگری رژیم آخوندی متحمل شده اید آگاه هستیم، از این رو به کمپین همبستگی تحت نام "خاتمه به سرکوب طبقه کارگر ایران" را ادامه می دهیم. فریادتان را اول مه در میادین وسعت خواهیم داد. بعنوان انجمن بین الملی همبستگی کارگران، با باوری عمیق تحقق آرزویمان را در رسیدن به جهانی فارغ از استثمار و بی طبقه با اتحاد بین الملی، مبارزه و پایداری، اول ماه مه را تبریک می گوییم.
زنده باد اول مه مه روز مبارزه ی طبقه کارگر جهانی!
کارگران تمام کشورها متحد شوید!
انجمن بین الملی همبستگی کارگران
***
تجمع كارگران به مناسبت روز جهانی كارگر مقابل استانداری شهركرد
ساعت ٩ صبح روز ١١ اردیبهشت به مناسبت روز كارگر حدود ١٠٠ نفر از کارگران اخراجی در طی سامه گذشته، در مقابل استانداری شهرکرد تجمع داشتند.
***
مراسم روز جهانی کارگر در اصفهان برگزار شد
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه خبر داد كه روز ١٢ اردیبهشت ساعت ١٠ صبح با خواندن سرودهای ویژه روز جهانی کارگر از جمله سرود انترناسیونال، مراسم روز جهانی کارگر در اصفهان با شركت تعدادی از كارگران شروع شد و تا یک ساعت به طول انجامید. در این مراسم بر همبستگی با جنبش جهانی ٩٩ درصدیها تأکید شد.
***
برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در منطقه لواسان تهران
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داد كه مراسم اول ماه مه از سوی تعدادی از کارگران ساختمانی در شهر تهران منطقه لواسان در تاریخ ١٢ اردیبهشت برگزار شد. مراسم با صحبت های یکی از کارگران شروع و بعد از چند ساعت این مراسم با پخش شیرینی و شادباش پایان یافت.
***
گرامیداشت روز جهانی کارگر در شهر بوکان
علیرعم فضای امنیتی حاکم بر شهر بوکان، فعالین کارگری و کارگران مبارز این شهر، ساعت ١٩ روز سه شنبه ١٢ اردیبهشت ماه، ضمن راهپیمایی از فلکه فرمانداری تا بیمارستان قدیم این شهر، روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. كارگران بدلیل فضای امنیتی حاکم بر این شهر نتوانستند این مراسم را در محل تعیین شده برگزار نمایند، اما با حضور در مسیر فلکه فرمانداری تا بیمارستان قدیم، با پخش شیرینی و بحث شفاهی این روز را به مردم حاضر در محل تبریک گفته و آن را گرامی داشتند.
***
برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر سقز
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خبر داد كه فعالان کارگری شهر سقز مراسم اول مه امسال را در مرکز شهر یعنی میدان کارگران ساختمانی واقع در وسط شهر سقز در خیابان فخر رازی مشهور به رودخانه ولی خان که در بازار اصلی شهر می باشد برگزار كردند.
در خبر دیگری نیز كه به همین مناسبت منتشر شده، آمده است: در این روز جمعی از فعالین کارگری و مردم سقز با پیاده روی در خیابان مرکزی شهر و اطراف "میدان هلو"ی این شهر با توزیع شیرینی و تبریک به یکدیگر روز جهانی کارگر را پاس داشتند.
***
برگزاری مراسم اول ماه مه در روستای دادانه کمانگر
روز سه شنبه ١٢ اردیبهشت مردم روستای دادانه کمانگر از توابع شهر شویشه با افروختن آتش، نصب پرچم و شعارهای انقلابی و کارگری روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.
***
گرامیداشت روز جهانی کارگر از سوی کارگران باربر در تهران
به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روز دوشنبه ١١ اردیبهشت ماه جمعی از کارگران مهاجر باربر در شهر تهران، اول ماه مه را گرامی داشتند. در این مراسم که بین ساعت ٥ تا ٦ بعدازظهر در پارک سردار واقع در خیابان زینعلی منطقه کن تهران برگزار گردید، بالغ بر ٥٠ نفر از کارگران شرکت نمودند و با پخش شیرینی و خواندن مقاله های مرتبط به مسائل کارگری، این روز را گرامی داشتند.
***
فضای شدید امنیتی و میلیتاریزه در شهر مریوان در اول ماه مه
مراسم روز جهانی کارگر در شهر مریوان به دلیل تشدید فضای امنیتی این شهر با حضور جمعی از مردم در کوهپایه "گل بند" واقع در پشت دریاچه "زریبار" برگزار گردید. حاضرین در این مراسم ضمن اشاره به افزایش گرانی، بیکاری، بازداشت فعالین کارگری، ضرورت حضور فعالین در میان مردم، خواستار تلاش برای مبارزه با مواد مخدر و بازگشایی نوار مرزی ایران و عراق شدند.
***
برگزاری مراسم اول ماه در روستای کورکوره سنندج
روز دوشنبه ١١ اردیبهشت ماه جمع کثیری از مردم روستای کورکوره سنندج با برگزاری مراسمی روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.
***
تشدید فضای امنیتی حاکم بر شهر کرمانشاه در روز جهانی کارگر
خبرهای منتشر از کرمانشاه از حضور گسترده و چشمگیر ماموران رژیم در شهر کرمانشاه و تشدید فضای امنیتی حاکم بر این شهر در روز جهانی کارگر حکایت دارد. در این مورد آمده است: در بسیاری از موارد جوانان و مردم مورد اذیت و آزار ماموران انتظامی و لباس شخصی رژیم قرار گرفتند که موجی از نارضایتی را در پی داشته است.

اعتراض و اعتصاب كارگری

تجمع اعتراضی ٢٠٠٠ کارگر نی بُر کشت و صنعت کارون شوشتر
ایلنا روز ١٦ اردیبهشت نوشته است كه ٢٠٠٠ کارگر فصلی نی بُر کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به اخراجشان قبل از پایان فصل برداشت در محوطه کارخانه تجمع کردند. این کارگران اخراجی طی دو روز گذشته با برگزاری این تجمع، به اخراج‌ خود پیش از پایان برداشت محصول و همچنین عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض کرده اند. بهانه کارگزاران رژیم برای اخراج کارگران پیش از موعد مقرر این است که می خواهند اجرای این پروژه را به پیمانکار دیگری بسپارند.
***
اعتراض ٨٠٠ تن از پرسنل رسمی بیمارستان لبافی نژاد
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ١٦ اردیبهشت خبر داد كه ٨٠٠ تن از پرسنل رسمی بیمارستان شهید لبافی نژاد طی طوماری به مدیرعامل تامین اجتماعی اعتراض خود را مبنی بر درج اخبار واگذاری این بیمارستان به دانشگاه شهید بهشتی اعلام نمودند. کارکنان این بیمارستان در نامه خود به مدیر عامل تامین اجتماعی نگرانی خود را از وضعیت بازنشستگی و پرداخت امور مالی و وضعیت استخدامی خود بعد از این انتقال ذکر کردند و خواهان توقف این طرح شدند.
***
تجمع كارگران نی بر و صنایع غذایی در شوشتر
کارگران نی بر و همه ی کارگران صنایع تولید مواد غذائی مجید در شوشتر در برابر فرمانداری این شهرستان دست به تجمع زدند. كارگران از ساعت ١٠ صبح در برابر کارخانه ی نیشکر شوشتر و شركت تولید مواد غذائی مجید تجمع كردند و از آنجا به مقابل فرمانداری رفتند وساعت ١٢ خودشان را به جلوی فرمانداری رساندند. علت تجمع اعتراض به کمی دستمزدها و نداشتن قراردادهای مشخص کاری بوده است.
***
تجمع خانواده‌ های کارگران نساجی مازندران مقابل استانداری
صبح روز ١٦ اردیبهشت حدود ١٠٠ نفر از کارگران نساجی مازندران به اتفاق خانواده‌های‌شان در مقابل استانداری مازندران تجمع كردند. این کارگران که طی ماه‌های اخیر بلاتکلیف و سرگردان بوده‌اند، اعتقاد دارند نزد خانواده‌های خود شرمنده هستند و ماههاست که با دست خالی به خانه می‌روند. کارگران گفته اند: پس از مراجعه به فرمانداری قائمشهر و در نبود فرماندار مجبور به حضور در مقابل استانداری شدیم تا پاسخی بگیریم. حضور کارگران به اتفاق خانواده‌هایشان در مقابل استانداری مازندران بازتاب گسترده ای در شهر ساری داشته است.
***
تجمع خانواه های كارگران شهرداری منطقه ١٠ در خیابان بهنود
روز دوشنبه ١١ اردیبهشت خانواده کارگران شهرداری در خیابان کارون خیابان بهنود از ساعت ١٢ ظهر تا ١ بعدازظهر در مقابل شهرداری ناحیه ١ در خیابان بهنود بین خیابان كارون و خیابان جیحون در اعتراض به عقب افتادن حقوق شان از سوی شهرداری منطقه ١٠ در ناحیه ٢ تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. این خانواده ها شعار میدادند ما گرسنه ایم و حقوق مان را میخواهیم.
***
اعتصاب کارگران کشتارگاه کشت و صنعت مهاباد
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خبر داد كه کارگران کشتارگاه کشت و صنعت مهاباد به دلیل عدم افزایش حقوق از روز دوشنبه ١١ اردیبهشت دست به اعتصاب زده اند.
***
تجمع كارگران اخراجی شركت یاسان اراك
روز دوشنبه ١١ اردیبهشت ساعت ٩ صبح حدود ٣٠٠ نفر از کارگران شرکت یاسان اراک در محل این شرکت واقع در قطب صنعتی شماره یک اراک در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بیکاری خود تجمع کردند.
***
تجمع اعتراضی كارگران شرکت فرش نفیس کردستان
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در گزارشی از شركت فرش نفیس كردستان گفته است: از یک سال پیش کارفرمایان این شركت برای اینکه حق بیمه کمتری بپردازند، کارگران در چارچوب طرح طبقه بندی مشاغل قرار نگیرند و درگیر کارها و مسایل کارگران نشوند و... با شرکتی به نام ارم جویان غرب قرارداد همکاری بسته اند. شرکت مذکور در حکم مشاور کارفرمایان نیز عمل می کند. لیست بیمه کارگران با عنوان کارگر ساده تحویل سازمان تامین اجتماعی می شود. در سال جدید نیز که کار از ١٥ فروردین شروع شد قرارداد همچنان با عنوان کارگر ساده بسته شد که پس از اعتراض، کارگران با تهدید به اخراج و تعطیلی کارخانه مواجه شدند. اما کارگران قسمت تولید که حدود ٣٠ نفر هستند با همبستگی کامل و در اقدامی بی سابقه در تاریخ ٤ اردیبهشت در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند. پایداری کارگران و اصرار و پافشاری بر مطالبات و خواسته های برحق باعث تحمیل اراده کارگران شد.

حقوق و دستمزد پرداخت نشده

شهرستانی با ١٣ هزار كارگر ساختمانی و ٧٠٠ سهمیه بیمه در سال
عبدالله قدمیاری، رئیس "انجمن صنفی كارگران و استادكاران ساختمانی نیشابور" از تمام شدن سهمیه بیمه ٧٠٠ نفری كارگران این شهرستان ظرف دو روز ابتدایی ثبت‌نام خبر داد. وی با انتقاد از كمبود سهمیه بیمه كارگران ساختمانی این شهرستان اظهار كرد: در نظر گرفتن ٧٠٠ سهمیه در سال برای شهرستانی كه بیش از ١٣ هزار نفر كارگر ساختمانی دارد بی‌عدالتی است.
***
کارگران شرکت مینو ٣ ماه حقوق معوقه دارند
بیش از ١٢٠٠ نفر از کارگران شرکت مینو دستمزدهای سه ماهه بهمن و اسفند سال گذشته و فروردین ماه امسال را دریافت نكرده اند.
***
عدم پرداخت دستمزد کارگران مجتمع دامداری مهاباد
كارگران مجتمع دامداری مهاباد کماکان از دریافت دستمزدهای معوقه ٧ ماهه خود محروم مانده اند. این کارگران در حال حاضر بلاتکلیف بوده و کار و فعالیت در این کارگاه متوقف شده است و کارگران بیکار در محل کار خود بی هدف حضور می یابند. بهانه کارفرما برای عدم پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران این واحد تولیدی واردات بی رویه گوشت اعلام شده است.
***
تضییع حقوق کارگران پیمانی و قراردادی عسلویه
به دلیل عدم انعقاد قرارداد با کارگران بخش های پیمانی و قراردادی شاغل در فازهای دهگانه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، صدها کارگر با تهدید به اخراج و بیکاری روبرو هستند. این در حالی است که حقوق و دستمزدهای مربوط به فروردین ماه سال جاری و همچنین مطالبات معوقه سال گذشته این کارگران نیز تاکنون پرداخت نگردیده است.
***
عدم تمدید قراردادها و عدم پرداخت حقوق کارکنان آموزش و پرورش منطقه ٥ تهران
مبالغ اضافه کاری فروردین ماه و سنوات پایان سال بیش از ٥٠٠ نفر از کارکنان قراردادی آموزش و پرورش منطقه ٥ تهران که اکثریت آنها از نیروهای خدماتی هستند پرداخت نشده است. علاوه بر نپرداختن دستمزدها مدیریت از تمدید قراردادهای کارکنان نیز خودداری میورزند.
***
عدم پرداخت بیش از ١٤ ماه حقوق و مزایا کارگران کارخانه تولیدی قند و تصفیه شکر اهواز
جمعی از کارگران کارخانه تولیدی قند و تصفیه شکر اهواز در تاریخ ١٢ اردیبهشت ماه جاری با سرپرستی سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان خوزستان دیدار کردند تا از مشکلات خود بگویند؛ کارگرانی که بیش از ١٤ ماه است حقوق و مزایا دریافت نکرده و به‌سختی روزگار می‌گذرانند.
***
٤ ماه دستمزد معوقه کارگران جنرال مکانیک
تا روز ١٢اردیبهشت دستمزدهای دی، بهمن، اسفند و فروردین و مبالغ عیدی، پاداش و سنوات پایان سال كارگران شركت جنرال مكانیك پرداخت نشده است.

اخراج و بیكارسازی ها

از هر ٦ نفر، یک نفر بیكار است
خبرگزاری دولتی مهر نوشته است: براساس آمارهای رسمی در ٦ سال گذشته از هر ٦ تا ٨ شاغل یك نفر در كشور بیكار بوده است. بررسی وضعیت شاغلان سال‌های ٨٥ تا ٩٠ و همچنین مقایسه آن با تعداد بیكاران نشان می‌دهد كه در ٦ سال گذشته از هر ٦ تا ٤/٨ نفر شاغل، یك نفر نیز بیكار بوده است.
***
١١٥٠ كارگر کارخانه قند ماد نوش دقز بیكار شدند
ایلنا خبر داد كه بیش از ٣٥٠ کارگر کارخانه قند ماد نوش سقز در اسفند ماه سال گذشته اخراج شده‌اند. یكی از عوامل خانه كارگر در سقز گفته است كه کارخانه قند ماد نوش به دلیل کمبود مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز دچار مشکل شده و در آستانه تعطیلی قرار دارد. وی گفت: از مجموع ١٦٠٠ کارگر کارخانه قند ماد نوش بیش از ٣٥٠ کارگر اخراج شده و ٨٠٠ کارگر در سال جدید تمدید قرارداد نشده‌اند.
***
اخراج بیش از ١٢ درصد کارگران قراردادی واحدهای بزرگ تولیدی
رئیس "اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور" از اخراج بیش از ١٢ درصد کارگران پیمانی از واحدهای بزرگ تولیدی در سال ٩٠ خبر داد. وی از افزایش تعداد واحدهای بحرانی در کشور خبر داد و تصریح می کند طی یکسال گذشته بیش از ٢٧٠٠ واحد بحرانی در کل کشور شناسایی شده اند. وی اضافه می کند به دلیل عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی طی یکسال گذشته ٣٠٠ واحد تولیدی ورشکست شده اند.
***
كارگرانی كه زیر بار بیگاری نرفتند، اخراج شدند
طبق خبری كه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه منتشر كرده است شرکت یارانه هفت نصر پیمانکار مسکن مهر کرمانشاه ٣٢ نفر از کارگران خود را اخراج کرد. بنا بر این گزارش، شرکت یارانه هفت نصر از کارگران خواسته است که به جای ٨ ساعت ١٢ ساعت در روز کار کنند ولی هیچ دستمزدی بابت ٤ ساعت اضافه دریافت نکنند. ٣٢ نفر از کارگران که زیر بار بیگاری نرفته بودند توسط شرکت اخراج شده اند.
***
بحران در كارخانه‌های روغن كشی و بیكاری كارگران
ابوالحسن خلیلی دبیر "كانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران" از بیكاری كارگران واحدهای تولیدی روغن‌كشی به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانكی و اعمال تحریم خبر داد. وی گفت: در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانكی و اعمال سیاست‌های تحریم، بخش عمده واحدهای تولیدی موجود در این بخش از فعالیت بازمانده‌اند.
***
تعطیلی یکی از بزرگترین کارخانه های لوله‌سازی
لوله‌سازی سدید یکی از کارخانه‌های بزرگ لوله‌سازی است که ١٤ زیرمجموعه دارد. این کارخانه با مشکلات شدید مالی روبه‌رو است و در حالت نیمه‌تعطیل به سر می‌برد.
***
بیكاری ٢٠٠ كارگر در پی تعطیلی كارخانه روغن نباتی ناب
ایلنا از بیكاری ٢٠٠ كارگر در پی تعطیلی كارخانه روغن نباتی ناب در تهرانپارس خبر داد.
***
گسترش تعطیلی واحدهای كوچك تولیدی
حمید حاج اسماعیلی، كه ایلنا او را "یك فعال كارگری" اعلام كرد: به دلیل حمایت نشدن بخش تولید در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و واردات بی رویه کالا، شاهد تعطیلی کارگاه‌های کوچک و بیكاری کارگران هستیم. وی ضمن بیان اینکه طبق آمار موجود، اشتغال به شدت در کشور کاهش یافته و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود سال جاری با موج دیگری از بیکاری مواجه خواهیم بود تصریح کرد: در حال حاضر کارفرمایان توان پرداخت حقوق کارگران را نداشته و دست به تعدیل نیرو می‌زنند و از جانب دیگر به دلیل تورم موجود کارگران قادر به اداره معیشت خانواده‌های خود نیستند.
***
بلاتکلیفی ٤٥٠ کارگر بزرگترین قطب تولید لوله کشور
ایلنا در خبری نوشته است: هر چند مسئولان کارخانه تولید لوله اهواز برای بهبود شرایط تلاش می‌کنند اما کارخانه‌ای که بزرگ‌ترین قطب تولید لوله در کشور است در سایه کم توجهی مسئولین کشوری و عدم تخصیص اعتبارات در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد. کارخانه‌های ٣ و ٤ این شرکت با وجود ٤٥٠ نیروی کار از ابتدای امسال تعطیل بوده و حقوق فروردین ماه کارکنان نیز هنوز پرداخت نشده و زمان قطعی پرداخت آن مشخص نیست.
***
اخراج کارگران نورد میلگرد فولاد فرامان
بر اساس گزارشی كه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه منتشر كرده است شرکت نورد میلگرد فولاد فرامان واقع در شهرک درود فرامان کرمانشاه، ٤٥ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است. طبق این خبر، کارفرما علت بیکار نمودن کارگران را ناتوانی در ادامه تولید ذکر کرده است.
***
٤٠ واحد صنفی در ملارد و شهریار پلمب شدند
رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی غرب استان تهران از پلمب ٤٠ واحد صنفی در شهرستانهای ملارد و شهریار خبر داد. در ادامه آمده است كه اکثر واحدهایی که پلمپ شده اند متعلق به صنف چایخانه، قهوه خانه و سفره خانه های سنتی بوده است.
***
بیكاری ٥٠ كارگر كارخانه شهر دارو
ایلنا گفته است كه ٥٠ کارگر قراردادی کارخانه شهر دارو بعد از اتمام تعطیلات نوروزی تمدید قرار داد نشدند. در ادامه آمده است که سابقه کار و فعالیت بعضی از این کارگران به ١٣ سال میرسد.
***
بیكاری ١٠٠ نفر از كارگران داروسازی كوثر
یكی از كارگران اخراجی كارخانه داروسازی كوثر از عدم تمدید قرارداد و اخراج حدود ١٠٠ نفر از كارگران از ابتدای سال خبر داد. وی با بیان اینکه هیچ کس پاسخگوی کارگران اخراج شده نیست، افزود: در حال حاضر مدیر عامل کارخانه عنوان می‌کند که به دلیل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم ارائه تسهیلات دولتی از جمله وام بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و معافیتهای بیمه و مالیاتی نمی‌تواند مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو را بخرد و کارگران قراردادی را با چندین سال سابقه فعالیت بیکار کرده است. او تصریح کرد: اداره کار نیز از دادن بیمه بیکاری به علت تعداد زیاد اخراجی‌ها طفره می‌رود.
***
اخراج تمامی کارگران کارخانه آرد روانسر
از یک ماه قبل کارفرمای کارخانه آرد روانسر به بهانه عدم تحویل گندم به این کارخانه از سوی دولت، تمامی کارگران شاغل در این کارخانه را که تعداد آنان ٢٠ نفر بود از کار اخراج کرده و کیفیت نان توسط نانوایی های این شهر نیز به شدت نزول کرده است.
***
اخراج بیش از ٢٠ كارگر نساجی ارم تهران در سال جاری
یكی از كارگران گفته است كارخانه نساجی ارم تهران كه تا قبل از عید با بیش از ٢٠٠ كارگر كار می كرد هم اكنون كارگران شاغل این كارخانه به ١٨٠ كارگر تقلیل پیدا كرده است.
***
موج جدید و گسترده بیکاری در ایران
خبرگزاری حکومتی "مهر" طی گزارشی از احتمال وقوع موج جدید و گسترده بیکاری در ایران خبر داد. برپایه گزارش مزبور "تداوم واردات بی رویه، ناتوانی دولت در مهار و تنظیم واردات، افزایش یکباره و ناگهانی قیمت ها و همچنین عمل نکردن دولت به وعده پرداخت یارانه های تولید در فاز اول هدفمندی یارانه ها"، بنگاههای کشور و واحدهای مختلف را با خطر وقوع سونامی بیکاری مواجه ساخته است.

ناامنی محیط كار

آسیب‌دیدگی ١٥ هزار كارگر در حوادث ناشی از کار
تا پایان آذرماه سال گذشته ١٥ هزار و ١٩ نفر از بیمه‌شدگان صندوق تأمین‌اجتماعی در حوادث ناشی از کار دچار آسیب‌دیدگی شدند. براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی صندوق تأمین‌اجتماعی تا پایان آذرماه سال گذشته ٢٧٦ بیمه‌شده زن و ١٤ هزار و ٧٤٣ بیمه‌شده مرد تأمین‌اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند که ٣ هزار و ٤٣٤ نفر از آنان مجرد و ١١ هزار و ٥٨٥ نفر نیز متأهل بوده‌اند. براین اساس، تعداد ١٤ هزار و ٢٨٦ مورد از حوادث ناشی از کار داخل کارگاه اتفاق افتاد که ١/٩٥ درصد از کل آسیب‌دیدگی‌ها در محل کار را شامل می‌شود و از طرفی ٥٩٠ مورد نیز خارج از کارگاه و ١٤٣ مورد نیز در هنگام رفت و آمد به محل کار روی داده است.
لازم به ذکر است، در سال گذشته ١٣ هزار و ٩٧٢ نفر از آسیب‌دیدگان ناشی از کار به بهبودی کامل دست یافته‌اند، ١٣٢ نفر ازکارافتادگی کلی، ٢٠٨ نفر ازکارافتادگی جزیی و ٦٤٨ نفر نیز غرامت نقص عضو دریافت کرده‌اند.
***
٢٢ کارگر زنجانی سال گذشته جان خود را از دست دادند
مدیرکل کار، رفاه و تامین اجتماعی استان زنجان گفت: در سال گذشته ٢٢ کارگر استان زنجان حین کار دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.
***
مرگ ١٠ کارگر ساختمانی در اردبیل طی سال گذشته
خبرگزاری دولتی مهر خبر داد كه حمید پیر نبی خواه، مسئول اورژانس بیمارستان فاطمی اردبیل از فوت ١٠ کارگر ساختمانی در اردبیل طی سال گذشته خبر داده است. وی با اشاره به مراجعه حداقل ٨٠ مصدوم به این واحد درمانی در سال گذشته به دلیل سقوط از ارتفاع در حین کار گفت: از این تعداد ١٠ نفر به دلیل سقوط از ساختمان در حین کار جان باخته اند.
***
جانباختن معدنكاری و مصدوم شدن معدنكاری دیگر
در روز ٤ اردیبهشت یكی از كارگران معدن نگین طبس براثر ریزش سقف تونل جان باخت كه علاوه بر یك كشته در معدن شماره سه، یكی دیگر از كارگران به نام محمد قربانی نیز ٤ روز بعد از آن تاریخ در پی ریزش معدن شماره دو نگین طبس از ناحیه پا و لگن دچار شكستگی شده است. محمد قربانی می گوید: باوجود اینکه سنگ و گسل بوجود آمده باید کنده و از جا درآورده می‌شد اما متاسفانه سرپرستمان اجازه پایین آوردن گسل و سنگ را به ما نداد و برای نگه داشتن سنگ و گسل، از تیرکهای چوبی استفاده کردیم که به جهت سنگینی بیش از حد بلوک سنگی، تیرکهای چوبی تحمل این وزن را نداشته و ناگهان سنگ بزرگ از جا کنده شد و بر روی من افتاد.

بازنشستگان

تجمع بازنشستگان مقابل مجلس
تعدادی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور،‌ ذوب‌ آهن اصفهان، فولاد مبارکه اهواز،‌معادن کرمان روز ١٧ اردیبهشت مقابل مجلس اسلامی تجمع کردند. تجمع کنندگان خواهان اجرای تبصره ٥ ماده ١٠٩ آئین‌نامه استخدامی شرکت‌ها و واحدهای تابعه شرکت ملی فولاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند بازنشستگان صندوق مس ایران هستند. همچنین تجمع‌کنندگان تاکید دارند که بیمه آنها بیمه فولاد بماند و خدمات صندوق فولاد برای آنها کماکان ادامه یابد.
***
پرداخت قسطی سنوات بازنشستگان روغن نباتی شیراز
با گذشت چهار سال از بازنشستگی ٢٠٠ تن از كارگران كارخانه روغن نباتی شیراز، هنوز سنوات خود را به صورت کامل دریافت نکرده‌اند بلکه بخشی از بستانکاری سنوات آن‌ها به صورت اقساطی پرداخت می‌شود. آنان بارها در اعتراض به این موضوع با حضور در دفتر کارخانه روغن‌نباتی شیراز خواستار دریافت کامل بستانکاری خود شده‌اند اما با گذشت بیش از ٤ سال هنوز به خواسته خود دست نیافته‌اند. یکی از کارگران بازنشسته این کارخانه گفته است: صاحبان اصلی کارخانه پول ما را در حساب‌های بانکی بلوکه کرده‌اند و سود آن را به جای اصل پول به ما می‌دهند ولی درعین حال این اقساط نیز به برخی از بازنشستگان پرداخت نمی‌شود.

اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی

دستگیری ٩ نفر از شركت كنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج
كمیته كردستان حزب كمونیست كارگری ایران با انتشار اطلاعیه ای در روز ١٤ اردیبهشت خبر داد كه در جریان حمله ماموران رژیم اسلامی به شرکت کنندگان مراسم روز جهانی کارگر در سنندج چند نفر دستگیر شدند. طبق خبری که به کمیته کردستان حزب رسیده است تعداد دستگیر شدگان ٩ نفر هستند که اسامی ٧ نفر آنان بدین قرار است: "زاهد بنفشی، فرهاد زندی، شیرکو کردی، حمید طاری مرادی، محمد لطیفی، فرزاد حسین پناهی و هوشیار. دو نفر دیگر از دستگیر شدگان که زن هستند هنوز اسامی آنها را معلوم نشده است. مقامات حکومت در سنندج اعلام کرده اند که دستگیر شدگان یک ماه در زندان خواهند ماند.
کمیته برگزار کننده مراسم اول ماه مه ٢٠١٢ سنندج روز ١٤ اردیبهشت خبر داد كه خانواده‌های بازداشت شدگانِ مراسم روز جهانی کارگر، با مراجعه به نهادهای قضایی و امنیتی و پیگیری وضعیت عزیزانِ بازداشتیِ خود، با جوابهای سربالا و غیرمسئولانه کارگزاران مربوطه مواجه شده‌اند. به صورتی که به خانواده‌ها اعلام نموده‌اند، بازداشت شدگان به ستاد خبری اداره اطلاعات، جهت بازجوییهای لازم منتقل شده و تا ٢٠ روز آینده نیازی به مراجعه خانواده‌های آنها به ستاد خبری نمیباشد؛ زیرا اداره اطلاعات از پاسخگویی به آنها خودداری خواهد ورزید.
***
دستگیری محمد علی محمدی کارگر ساخنمانی شهر سنندج
اتحادیه آزاد كارگران ایران روز ١٥ اردیبهشت خبر داد كه محمدعلی محمدی کارگر کچ‌کار ساختمانی و یکی از اعضای این نهاد کارگری بیش از دو ماه است در زندان بسر میبرد. در ادامه این خبر آمده است كه محمدعلی محمدی در شهر سنندج در روز ٢٥ بهمن ماه سال ٩٠ به اداره اطلاعات این شهر احضار و از همان جا روانه زندان میشود. مامورین اطلاعات با تهدید خانواده وی از اطلاع رسانی منع کرده بودند ولی بعد از گذشت بیش از ٢ ماه از دستگیری وی کماکان وضعیت وی بلاتکلیف میباشد و مسئولین مربوطه هیچ پاسخ روشنی به خانواده ی وی نداده اند.
***
سازمان بین المللی کار خواستار آزادی رضا شهابی شد
سازمان بین المللی کار اعلام کرد که خواستار آزادی رضا شهابی شده است. این نهاد اطلاع داد كه از مقام‌های ایران خواسته تا آقای شهابی را فورا آزاد کنند. پیش‌تر کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار خواستار اقدام فوری این سازمان برای آزادی رضا شهابی شده بود.
***
فعالان كارگری را آزاد كنید
کارگران فلزکارمکانیک با انتشار اطلاعیه ای خواهان آزادی فعالان در بند كارگری شد. در این اطلاعیه آمده است: "با توجه به وخامت حال رضا شهابی عضوهیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران وحومه واعزام وی از زندان به بیمارستان در روز کارگر، کارگران فلزکارمکانیک اعتراض خود را نسبت به عدم رسیدگی مناسب به حال کارگران سندیکایی و فعالان اتحادیه ای در بند اعلام کرده خواهان رسیدگی و اعلام وضعیت جسمی و روحی تک تک فعالان اتحادیه ای توسط نمایندگان سندیکاهای کارگری است. زندانی کردن علی نجاتی کارگر٦٠ ساله و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در حالی است که وی از ناراحتی های بسیارجسمی رنج می برد. بردن فعالین سندیکایی و اتحادیه ای به بندهای عادی و یا متادون نقض حقوق شهروندی و انسانی این عزیزان است. ما ضمن اعتراض به زندانی شدن کلیه کسانی که کار صنفی و سندیکایی انجام می دهند، خواهان رسیدگی هر چه فوری نسبت به اوضاع جسمی این فعالان بوده و خواستار آزادی هر چه سریعتر این فعالان هستیم."
***
فرزاد احمدی دادگاهی شد
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه خبر داد كه فرزاد احمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز ١٢ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر به دادگاه احضار شد تا آخرین دفاعیات خود را تسلیم دادگاه کند. فرزاد احمدی روز ١٨ اسفند همزمان با روز جهانی زن بازداشت و بعد از حدود ٢ ماه با وثیقه ٣٠ میلیون تومانی آزاد گردید.

گزارش

وضعیت تغذیه كودكان كار در منطقه شوش
مدیر خانه كودك شوش، طلیعه حلم زاده در مراسمی كه به مناسبت روزكارگر در انجمن حمایت از حقوق كودكان برگزار شد نسبت به وضعیت تغذیه كودكان كار در منطقه شوش تهران هشدار داد. او گفت: كودكانی كه مجبور به كار هستند بسیاری از ساعات شبانه روز را بیرون از منزل سپری می‌كنند و فرصت یا اجازه غذا خوردن را پیدا نمی‌كنند. او افزود: ما تنها قادر به تهیه یك وعده غذایی برای بعضی از این كودكان هستیم و متاسفانه تامین سایر وعده‌های غذایی این كودكان از توان ما خارج است. وی در خصوص مشكلات این كودكان گفت: یكی از اساسی ترین مشكلات بچه ها پوشش آنها در فصل سرما است.
وی از رفتار بعضی از مردم و كارفرمایان در خیابان‌ها و تولیدی‌ها انتقاد كرد و افزود: بعضی رفتارها بسیار تكان دهنده و ناراحت كننده است و این رفتارهای منفی تاثیر به سزایی در روح و روان این كودكان داشته و در آینده نیز به دنبال خواهد داشت.
***
کارگران با ٦٠ درصد كسری مواجه‌اند
خبرگزاری دولتی مهر در گزارشی نوشته است: با افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار کارگری در سال‌های اخیر، مصوبه ٣٨٩ هزار تومانی حداقل مزد امسال فقط ٤٠ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و کارگران با ٢٣٣ هزار تومان کسری مواجه‌اند که این مسئله باعث تحریک ٥٠ درصد آنان به انجام کار دوم شده است.
در سالهای گذشته با وجود افزایش ٩ تا ٢٠ درصد حداقل دستمزدهای کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال، خانوار کارگری نتوانسته است تناسب چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهیانه خود ایجاد کند و این وضعیت با جابه جا شدن قیمت‌ها و افزایش یکباره آن در بازار، بد‌تر نیز شده است.
اگر در نیمه اول دهه ٨٠ خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریاقت حداقل دستمزد ماهیانه تا ٥٠ درصد از هزینه‌های خود را تامین کند، این نسبت رفته رفته در بعد از سال ٨٦ و به ویژه با آغاز دهه ٩٠ برعکس شده است و کار‌شناسان بازار کار معتقدند، دستمزدهای مصوب شورای عالی کار در هر سال چیزی حدود ٤٠ درصد از نیازهای ماهیانه یک خانوار کارگری را تامین می‌کند و در این بخش ٦٠ درصد کسری وجود دارد.
برای تعیین حداقل دستمزد سال ٩١ نیز کارگران پیشنهاداتی به مراتب بالا‌تر از ٣٨٩ هزار تومان مصوبه شورای عالی کار داشته‌اند و ارقامی بیش از ٥٠٠ هزار تومان و حتی تا ١ میلیون را به عنوان حداقل دستمزد مطرح می‌کردند اما هرگز به آن نرسیدند.
***
وعده جدید معاون احمدی نژاد: امسال بیش از ٢.٥ میلیون شغل ایجاد می‌کنیم
محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی احمد گفته است:‌ دولت ایجاد بیش از ٢.٥ فرصت شغلی را در سال ٩١ هدف گرفته است. وی درباره میزان تحقق وعده دولت برای ایجاد ٢ و نیم میلیون شغل در سال ٩٠، گفت: دولت در سال ٩٠ برای ایجاد ٢ و نیم فرصت شغلی برنامه ریزی کرد که آمار دقیق آن بعداً از سوی مسئولان دولتی اعلام می شود و مردم در جریان نتیجه تلاش‌ها قرار می‌گیرند. احمدی نژاد سال گذشته ادعای ایجاد یک میلیون و نیم فرصت شغلی را در سال ٨٩ مطرح کرد اما مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی این صحبت را ارزیابی کرد و مشخص شد در خیلی از حوزه‌ها شغل‌های ایجاد شده همپوشانی دارند و آمار عرضه شده از سوی دولت دقیق نیست.
***
گزارشی كوتاهی از یک گلگشت کارگری به مناسبت اول ماه مه
گروه های کوهنوردی کارگران استان تهران روز ١٧ اسفند با انتشار گزارش كوتاهی از یك گلگشت كارگری به مناسبت اول مه خبر داد. در این گزارش آمده است: در پی تصمیم و برنامه ریزی گروه های کوهنوردی کارگران استان تهران در ١٥ اسفند سال گذشته برای انجام شش برنامه مشترک در سال ١٣٩١، این گروه ها برنامه گلگشت خود را به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در روز جمعه ١٥ اردیبهشت برابر با ٤ مه ٢٠١٢ در منطقه برغان شهر کرج برگزار کردند. در این گلگشت حدود ٢٠٠ تن از کارگران کارخانه های ایران تایر، سایپا، ایران خودرو دیزل، پارس خودرو، صنایع نیروگاهی و شرکت مپنا همراه خانواده هایشان حضور داشتند. در این مراسم، کارگران ضمن یک دقیقه سکوت به یاد کارگران جان باخته شهر شیکاگو در سال ١٨٨٦ و اعلام همبستگی و همدلی با جنبش تصرف وال استریت، از یکی از همکاران خود خواستند تاریخچه مختصری از روزجهانی کارگر را برای حاضران بیان کند. گلگشت کارگران با انجام برنامه های ورزشی و تفریحی و موسیقی و رقص ادامه یافت. بر اساس تصمیمی شبیه آنچه در جنبش تصرف وال استریت مرسوم است، امسال ناهار برای همه شرکت کنندگان در مراسم توسط تعدادی از خانواده ها پخت شده بود و کارگران ناهار خود را در کنار هم و بر سر یک سفره صرف کردند. مراسم گرامی داشت روز جهانی کارگر در ساعت ٣ بعد از ظهر پایان یافت.
***
كاهش مدت زمان بیمه بیكاری كارگران
ایلنا خبر داد كه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای تامین شهرستان تبریز مبنی بر محدود كردن بیمه بیكاری كارگران اخراجی شركت ورق‌كاران به پنج ماه را غیرقانونی دانست و آن را ابطال كرد.
***
ضرب و شتم کارگران و کارکنان شهرداری بندرعباس
به گزارش هرمزگان نیوز، صبح روز پنجشنبه هنگامی که کارکنان و کارگران شهرداری شهر بندرعباس برای اجرای حکم دادستانی رژیم مبنی بر تخریب ساختمان فرماندهی نیروی انتظامی که در میان مردم به "انبار کالاهای قاچاق" شناخته شده اقدام کرده اند، با یورش ماموران انتظامی رژیم، مواجه شدند که به بروز درگیری و بازداشت ٦ تن از کارگران و ٢ تن از پرسنل شهرداری منجر شد. افراد دستگیر شده همچنان در بازداشت بسر می برند و ماموران رژیم برای ایجاد رعب و وحشت اقدام به تیراندازی نموده اند.

اطلاعیه

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت هفته معلم
"کانون صنفی معلمان ایران" به مناسبت هفته معلم بیانیه ای صادر كرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: "آینده هر کشور را می توان از سیمای کنونی آموزش و پرورش آن دریافت. اگر چنین باشد متأسفیم که شواهد موجود چهره ای سخت پریشان از آموزش و پرورش را به تصویر می کشد." "برپایه ی نظر کارشناسان، بزرگداشت راستین معلم جهت گیری ها و روش های دیگری را می طلبد که اغلب آن ها خلاف دیدگاه ها و روش های جاری در آموزش و پرورش و نهادهای فرادست آن است. صاحب نظران براین باورند که اصلی ترین راه بالا بردن منزلت اجتماعی معلمان، توجه به منابع انسانی و اولویت دادن به سرمایه گذاری در آموزش و پرورش است. به سخن دیگر در گام نخست لازم است سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور محوریت داشتن آموزش و پرورش در پیشرفت کشور را باور داشته باشند تا نقش حساس معلم به عنوان عامل اصلی در تعلیم و تربیت را درک نمایند. رسیدن به این باور و این سطحِ درک از جایگاه معلم برابر است با رفع فقر و محرومیت از زندگی این قشر فرهیخته به عنوان نخستین گام." "شایسته است یاد چند تن از همکاران دربندمان را به امید آزادی هرچه سریع ترشان پاس داریم. رسول بداقی، محمد داوری، عبداله مؤمنی، علی پورسلیمان و... که بعضی چند سال و برخی چندین ماه است که در زندان به سر می برند. بداقی و داوری اکنون بیش از دو سال و نیم است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برند. نوروز امسال امیدها بر این بود که همگی این عزیزان، دست کم روزهای عید را در کنار خانواده بگذرانند؛ افسوس که این چنین نشد. جای خالی آنان در کنار خانواده و آشنایان، اندوه بزرگی است بر قلب همه ی دوست دارانشان."
***
اطلاعیه كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری به مناسبت روز معلم
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به مناسبت روز معلم، اطلاعیه ای را صادر كرده است. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: "امروزه معلمان به عنوان بخش بزرگی از طبقه کارگر به درستی به ضرورت ایجاد تشکل جهت پیش‌برد خواسته‌های خود پی برده و به عنوان کارگران فکری قادرند نقش بزرگی در مبارزات کارگری و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایفا کنند. اردوی کار که معلمان نیز بخش بزرگی از آن هستند، اردوگاه بزرگی است که اگر به نیروی آگاهی و تشکل مجهز شود قادر خواهد بود هرچه پر توان‌تر در جهت ایجاد جامعه‌ی انسانی حرکت کند. کمیته هماهنگی معلمان را بخشی از طبقه‌ی کارگر می‌داند و از تمامی مطالبات بر حق آنان حمایت می‌کند. علاوه بر اکثر مواد مطرح شده در قطع‌نامه‌ی روز جهانی کارگر که شامل معلمان هم می‌شود، برخی از اساسی‌ترین مطالبات معلمان به شرح زیر است:
- افزایش دستمزد معلمان بر اساس یک زندگی مناسب و انسانی.
- استخدام رسمی تمامی معلمان حق‌التدریس.
- بهبود و افزایش فضاهای آموزشی و فراهم نمودن محیط کاری ایمن و با آرامش برای معلمان.
- انتخاب مدیر مدرسه توسط معلمان.
- حق ایجاد تشکل‌های مستقل برای همه‌ی کارگران و از جمله معلمان.
- آزادی فعالان کارگری و از جمله معلمان مبارز دربند.
- بزرگداشت دکتر خانعلی در روز معلم.
- به رسمیت شناختن روز جهانی معلم (٥اکتبر)."
***
کارگران نساجی مازندران همراه با خانواده های خود دست به تجمع زدند
طبق گزارش ایلنا، وابسته به جمهوری اسلامی، روز شنبه ١٦ اردیبهشت کارگران رسمی نساجی مازندران همراه با خانواده های خود در مقابل استانداری مازندران در ساری دست به تجمع زدند و علیه بلاتکلیفی و عدم پرداخت حقوق های خود دست به اعتراض زدند. ایلنا اعتراف کرده است که این تجمع بازتاب گسترده ای در شهر ساری داشته است.
حضور اعضای خانواده کارگران در تجمعات اعتراضی یک اقدام بسیار مهم مبارزاتی است که نه تنها نیروی اعتراض کارگران را گسترش میدهد بلکه مبارزه را بسیار اجتماعی تر میکند و دامنه تاثیرات آنرا فورا افزایش میدهد. یک دلیل انعکاس گسترده این تجمع در ساری حضور خانواده های کارگران در این تجمع میباشد.
طبق گزارش دیگری از ایلنا، روز یکشنبه ١٧ اردیبهشت، بازنشستگان فولاد اصفهان مقابل مجلس اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند. بازنشستگان خواهان اجرای تبصره ٥ ماده ١٠٩ آیین نامه استخدام شرکت‌های تابعه شرکت فولاد ایمدرو و وزارت صنعت و تجارت و همچنین ارائه خدمات کشوری به بازنشستگان و پایدار بودن صندوق فولاد اصفهان هستند.
حضور خانواده های کارگری در تجمعات، هرچند هنوز عمومیت نیافته اما در حال گسترش است. گرانی و بیکاری دو موضوع مهم در شرایط کنونی است که ظرفیت یک مبارزه گسترده اجتماعی با حضور خانواده های کارگری را دارد. حزب از اعضای خانواده های کارگران و بازنشستگان میخواهد قاطعانه در همه تجمعات اعتراضی کارگران شرکت کنند و به مبارزه ابعاد وسیعتری بدهند. حزب رهبران اعتراضات کارگری را فرامیخواند که نسبت به این مساله بیش از پیش توجه کنند و بر ذهنیت های نادرست در این زمینه و موانع حضور اعضای خانواده ها در تجمعات اعتراضی غلبه کنند. این یک شرط مهم موفقیت کارگران و پیشروی اعتراضات آنها است.
حزب کمونیست کارگری ایران
١٧ اردیبهشت ١٣٩١، ٦ مه ٢٠١٢
***
رنج نامه رضا شهابی خطاب به مردم:
رضا شهابی، فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد و اتوبوس رانی تهران و حومه در رنج نامه ای خطاب به مردم و مسئولان آورده است: همکاران، فعالین کارگری و تشکل های مستقل کارگری ایران و جهان، من به جرم مطالبه حداقل حقوق هم طبقاتی هایم در همین کار با اتوبوس شرکت واحد در جنوبی ترین منطقه تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات در دیدگان شهروندان و مسافران اتوبوس به اتهام دزدی دستگیر شدم. چه کسی است نداند من تنها به جرم اینکه برای بهبودی وضع کارگران و ایجاد سندیکا و تشکل خواهی پای در راه نهادم و مورد فشارهای روحی و روانی و جسمی قرار گرفته و از ناحیه گردن، دست چپ و کمر و پای چپ دچار بی حسی و تبدیل به یک آدم از کار افتاده شدم و در نهایت برای تعیین تکلیف پرونده و درمان دیسک گردن و بی حسی و عدم تحرک در دست و پای چپ در اول آذر ماه سال ٩٠ دست به اعتصاب غذا زدم و به علت ضعف جسمانی و وخامت حالم به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفتم. متن این رنج نامه به شرح زیر است:
از قصه پر غصه آزادی ستیزی و حکایت پر شکایت عدالت گریزی در این دیار گویی گزیری نیست. نسل امروز تاوان سکوت نسل دیروز در برابر انحراف از آزادی، استقلال و عدالت را می پردازد. پس فریاد بر آوریم تا نسل فردا ما را به عتاب خطاب نکنند. این باغ ویران را هر روز بری و زندان ایران را هر روز میهمان تازه تری می رسد.
همکاران، فعالین کارگری و تشکل های مستقل کارگری ایران و جهان، من به جرم مطالبه حداقل حقوق هم طبقاتی هایم در همین کار با اتوبوس شرکت واحد در جنوبی ترین منطقه تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات در دیدگان شهروندان و مسافران اتوبوس به اتهام دزدی دستگیر شدم.
چه کسی است نداند من تنها به جرم اینکه برای بهبودی وضع کارگران و ایجاد سندیکا و تشکل خواهی پای در راه نهادم و مورد فشار های روحی و روانی و جسمی قرار گرفته و از ناحیه گردن، دست چپ و کمر و پای چپ دچار بی حسی و تبدیل به یک آدم از کار افتاده شدم و در نهایت برای تعیین تکلیف پرونده و درمان دیسک گردن و بی حسی و عدم تحرک در دست و پای چپ در اول آذر ماه سال ٩٠ دست به اعتصاب غذا زدم و به علت ضعف جسمانی و وخامت حالم به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفتم.
اینها قسمتی از عواملی بود که باعث شد خانواده ام از همه لحاظ تحت فشارهای روحی و روانی قرار بگیرند و در نهایت منجر به فوت مادرم که تا آخرین لحظه در انتظار دیدار فرزندش بود، گردید و بالاخره بعد از ٢٣ ماه بلاتکلیفی به شش سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی و پنج سال محرومیت از فعالیتهای سندیکایی و هفت میلیون جزای نقدی توسط قاضی صلواتی رییس شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران محکوم شدم.
چه کسی است نداند این امر یعنی نقض آشکار حقوق انسانی که به صراحت در ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است که هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران سندیکا یا هر تشکل مستقل دیگری تشکیل دهد. آیا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران جز تشکل های کارگری برای دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان این مرز و بوم است؟
اکنون من کارگر در بند و بی گناه به این رای دادگاه انقلاب اعتراض دارم. اما به چه کسی اعتراض کنم و از چه کسی دادستانم که دادستان خود به میدان آمده است! فرشته ای که بر سر در دیوان قضا چشم بسته ایستاده است. گویی بجای ترازو، تیغ به دست گرفته تا بجای داد مظلوم، داد از مظلوم بستاند.
آقای دادستان من تنها به در بند بودن فعالین کارگری و خودم اعتراض نمی کنم، آری من به همان شدت و با همان قوت به زندانی شدن فعالان آزادیخواه و شخصیت های مردمی، روزنامه نگاران، دانشجویان و زنان آزادیخواه اعتراض می کنم، به نقض حقوق اولیه زحمتکشان اعتراض می کنم، به استثمار و بهره کشی از کارگران اعتراض می کنم. من به فقر و تبعیض مخصوصا برای طبقه فرودست جامعه اعتراض می کنم و در یک کلام به نقض حقوق بشر اعتراض می کنم.
آقای دادستان اعتراض من تنها به نقض حق آزادی تشکیل انجمن ها (ماده ٢٠ اعلامیه جهانی حقوق بشر) نقض حق آزادی عقیده (ماده ١٨ اعلامیه جهانی حقوق بشر) نقض آزادی بیان (ماده ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر) نقض حق اداره عمومی (ماده ٢١ اعلامیه جهانی حقوق بشر) نیست، بلکه علاوه بر آن من به نقض حقوق اولیه کارگران (ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر) و وجود تبعیض علیه زنان، نقض حقوق کودکان (ماده ١ پیمان نامه حقوق کودک) نقض حق بهداشت و سلامت کودکان (ماده ٢٤ پیمان نامه) نقض حق برخورداری از آموزش برای کودکان (ماده ٢٨ پیمان نامه) و بسیاری از مسایل دیگر که در جای خود به آنها خواهیم پرداخت اعتراض دارم.
اما و صد اما که روی سخن من نه با قدرتمندان که با مردم ایران است تا بدانند و قضاوت کنند در مورد صحت و سقم ادعای منادیان ظهری عدالت و مدافعان شعاری محرومان تا در عمل بیازمایند ادعای مهرورزی را، تا به محک تجربه بسنجند ادعای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را، تا به عیان ببینند معنای ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را، تا بشناسند آنان را که شعار مبارزه با رانت و باندشان گوش فلک را کر کرده، اما در عمل کارگران را به بند می کشند، آنان را که عدالت ادعائیشان تنها از میان محرومان قربانی می گیرد، آنان را که شعار سادگی می دهند، اما در زمان حکومتشان اختلاس ٣٠٠٠ میلیاردی صورت می گیرد و بالاخره آنان را که شرایط سخت معیشت کارگران را می بینند، اما با دفاع بحق یک کارگر سندیکایی زندانی از حقوق حقه کارگران برخورد قهر آمیز می کنند.
در چنین شرایطی است که می توان صحت ادعای کسانی را آزمود که خود را جنبش عدالتخواه می نامند، اما در برابر نقض صریح عدالت دم فرو می بندند و در چنین اوضاعی است که می توان دانست که چقدر کارگران فقیر و بی خانه اند. آری این است معنای عدالت در قرائت رسمی آقایان از دین و این است دولت مهرورزی و عدالتخواه؟
مسئولین نظام دو صد گفته چو نیم کردار نیست، زندانی شدن فعالین کارگری و سندیکایی، معلمان، زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران و شخصیت های مردمی حجت موجه بر ادعای شماست.
رضا شهابی کارگر در بند
عضوهیات مدیره و مسئول مالی سندیگای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
هفتم اردیبهشت ماه سال ٩١
زندان اوین بند ٣٥٠ سالن ١ اطاق ٣
***
سخنرانی حسن حسین زاده در تجمع مرکزی اتحادیه کارگران اگ متال در ورتسبورگ
روز جمعه ٤ مه به فراخوان اتحادیه فلز شهر ورتسبورگ آلمان (I.G.Metal) تظاهراتی برای افزایش دستمزدها و دفاع از حقوق و مزایای اجتماعی برگزار شد که میتینگ مرکزی آن در محل برپایی چادر متحصنین واقع در مرکز شهر بود.
سخنران اصلی این مراسم ضمن اعلام خبر تحصن پناهجویان ایرانی، حمایت خود را از خواستهای پناهجویان اعلام کرد و سپس از حسن حسین زاده سخنگوی پناهجویان دعوت کرد که از تریبون برای شرکت کنندگان سخنرانی کند.
حسن حسین زاده اعلام کرد که از طرف فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و به عنوان سخنگوی پناهجویان با مردم صحبت می کند. وی قبل از هرچیز حمایت متحصنین از خواست کارگران تظاهر کننده را اعلام کرد که با کف زدن کارگران پاسخ گرفت. سپس در باره وضعیت کارگران در ایران و اینکه برپایی هر نوع تجمع و اعتراض در ایران غیرقانونی است و با سرکوب مواجه میشود، صحبت کرد و در ادامه آخرین وضعیت پناهجویان متحصن و خواستهای آنان را برای جمعیت توضیح داد و از اتحادیه متال و کارگران شرکت کننده در تظاهرات خواست که از مبارزه پناهجویان حمایت کنند. حسن حسین زاده در خاتمه تاکید کرد که اعتراض و تحصن پناهجویان تا رسیدن به خواستهاشان و با اتکا به حمایت گرم و صمیمانه مردم ادامه خواهد داشت.
پس از سخنرانی حسن حسین زاده، سخنران بعدی از اتحادیه متال ضمن اعلام حمایت خود از خواستهای پناهجویان اعلام کرد که همبستگی جهانی است و این امر حکم می کند که از مبارزه پناهجویان در این شهر حمایت شود که با کف زدنهای شرکت کنند گان از آن استقبال شد.
لازم به توضیح است که خبرگزاری رسمی دولت آلمان، دی پی آ، رادیوی سراسری استان بایرن، رادیو بایرن، روزنامه ماین پست و روزنامه ای پی دی مصاحبه هایی با حسن حسین زاده در باره آخرین وضعیت تحصن انجام دادند.
همبستگی- فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – واحد آلمان
***

اخبار بین المللی

اسپانیا: راهپیمایی در بیش از ٥٠ شهر بر علیه کاهش بودجه آموزش و درمان
به گزارش یورونیوز اتحادیه های کارگری در اسپانیا روز یکشنبه ٢٩ آوریل تظاهراتی را در مادرید و پنجاه شهر دیگر در اعتراض به برنامه های کاهش بودجه دولتی در بخش های درمان و آموزش برگزار کردند. همزمان با برگزاری این راهپیمایی، ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا که برای دفاع از برنامه ریاضت اقتصادی دولت خود در پارلمان این کشور حضور یافته بود، گفت: "برای مقابله با کسری بودجه مجبور بودیم برخی از مالیاتها را افزایش بدهیم، میدانم که این اقدامات جزء برنامه انتخاباتی ما نیست اما علیرغم اینکه تلاش میکنیم چنین برنامه‌هایی را در آینده به اجرا نگذاریم اما در حال حاضر چاره ای جز این برنامه ریاضت اقتصادی برای کاهش کسری بودجه دولتی نداریم." با این وجود، توضیحات نخست وزیر اسپانیا نتوانسته اتحادیه های کارگری این کشور را متقاعد کند. یکی از رهبران سندیکای اسپانیا می گوید: "ما همچنان به راهپیمایی در خیابانها برای دفاع از این دو بخش مهم خدمات عمومی، یعنی درمان و آموزش ادامه خواهیم داد. دولت میتواند راههای دیگری را برای حل کسری بودجه انتخاب کند که افزایش درآمد یکی از آنهاست."
دولت اسپانیا روز بیستم آوریل لایحه ای را تصویب کرد که به موجب آن بودجه بخشهای آموزش و درمان شانزده ایالت این کشور کاهش خواهد یافت. دولت اسپانیا امیدوار است با اجرای این برنامه ریاضت اقتصادی در این شانزده ایالت سالانه ده میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. سه میلیارد یورو از این میزان صرفه‌جویی در بخش آموزش خواهد بود و هفت میلیارد یورو صرفه جویی دیگر نیز در بخشهای مربوط به درمان و بهداشت صورت خواهد گرفت. ضمن آنکه دانشگاه‌های اسپانیا مجاز خواهند شد شهریه های خود را تا پنجاه درصد افزایش دهند. اتحادیه های کارگری اسپانیا در ادامه اعتراضات به این برنامه های دولت، همچنین از معترضان خواسته اند روز اول ماه مه نیز در یک تظاهرات عمومی در سراسر کشور شرکت کنند.
***
تونس و لبنان: هزاران نفر روز جهانی کارگر به خیابان‌ها آمدند
به گزارش العربیه روز اول مه هزاران تونسی به خیابان‌ها آمدند و اعتراض خود به وضعیت زندگی‌‌شان را فریاد زدند. وزارت کشور تونس مجوز راهپیمایی برای ٢ اتحادیه بزرگ که در ٢ نقطه مختلف پایتخت اعلام تظاهرات داده بودند، را صادر کرد. آمنه اودی از اتحادیه UGTT می‌گوید "شرایط کار در کارخانه‌‌ها، شرکت‌ها و ادارات فلاکتبار است چون هنوز هیچ چیز تغییر نکرده است."
در بیروت پایتخت لبنان نیز هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را فریاد بزنند. حسین فقیه یکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی می‌گوید: "ما خواهان حقوق همه شهروندان لبنان، چه لبنانی و چه خارجی هستیم که در عزت و کرامت زندگی بکنند. کشور ما (از دست استعمار) آزاد شده ولی مردم آزاد نشده اند. همه انسان‌ها باید در این کشور آزاد باشند. همه باید از حق تحصیل و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند. همه باید حق داشته باشند مثل انسان زندگی بکنند."
***
یونان: تظاهرات و اعتصابات گسترده در روز جهانی کارگر
به گزارش یورونیوز روز اول ماه مه فرصتی هم برای کارگران یونانی بود که پس از تحمل سال‌ها کاهش حقوق ناشی از تدابیر ریاضت اقتصادی و بحران یورو، بار دیگر به خیابان‌ها آمده، اعتراض خود را به گوش سیاستمداران یونان در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور برسانند. انتخاباتی که نتیجه آن بدلیل عدم محبوبیت دو حزب اصلی این کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ایلیاس ورتاکوس، معاون یکی از سندیکاهای مهم یونان با محکوم کردن اقدامات دولت این کشور در محدود کردن عملکرد اتحادیه‌های کارگری گفت: "پیام این روز از ماه مه ادامه مبارزه علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی است. سیاستهایی که هدفی جز نابودی سندیکا‌ها و حقوق جامعه را ندارند." همزمان وسائل حمل و نقل عمومی یونان نیز اعتصاب ٢٤ ساعته‌ای را آغاز کرده‌اند.
***
اسپانیا: اعتصاب مجدد خلبانان شرکت هواپیمایی ایبریا
به گزارش یورونیوز خلبانان شرکت هواپیمایی ایبریا روز جمعه ٢٧ آوریل باز هم دست از کار کشیده و اعلام اعتصاب کردند. پیش از این روز دوشنبه خلبانان این شرکت اسپانیایی در اعتراض به شرایط کاریشان اعتصاب کرده بودند. بر اساس یک اعلام قبلی، تا بیستم ماه ژوئیه، هر دوشنبه و جمعه چنین اعتصابی برگزار می شود. قرار است که دولت اسپانیا در خصوص این مساله مداخله کند.
***
نیجر: اعتصاب ٨٠٠ کارگر ساخت معدن اورانیوم
به گزارش رویترز روز چهارشنبه ٢٥ آوریل ٨٠٠ کارگر معدن در دست ساخت Areva با خواست بهبود شرایط کار دست به اعتصاب یک هفته‌ای زدند. این معدن بعد از آماده شدن قرار است ٥ هزار تن اورنیوم در سال تولید کند و کشور آفریقائی نیجر را به دومین کشور بزرگ تولید کننده اورنیوم در دنیا تبدیل بکند. کارگران می‌گویند چون مدیریت معدن هیچ قول مساعدی برای بهبود وضعیت کارشان نداده است و به توافقی نرسیده اند، دست به اعتصاب زده اند تا خواست‌های خود را مطرح بکنند. بلافاصله بعد از شروع اعتصاب یکی از مقامات این شرکت گفته است که شرکت حاضر است با کارگران بر سر شرایط کار مذاکره بکند.
***
یمن: دهمین روز اعتصاب کارگران بندر عدن
به گزارش رویترز روز اول ماه مه مصادف بود با دهمین روز اعتصاب کارگران اسکله تخلیه و بارگیری بندر عدن که در اعتراض به دستمزد ناچیز خود دست به اعتصاب زده اند. این بندر توسط شرکت بزرگ DP World که یک شرکت اماراتی است، اداره میشود. کارگران میگویند دستمزد آنها باید معادل دستمزد کارگرانی باشد که در نقاط مختلف دنیا با انجام کار مشابه از دستمزد به مراتب بالاتری برخوردار هستند. آنها اعلام کرده اند که به سر کار باز نخواهند گشت مگر اینکه کارفرمایان با خواست آنان موافقت بکنند.
***
اسپانیا: نرخ بیکاری کم سابقه
به گزارش یورونیوز نرخ بیکاری در اسپانیا به رقم ٤٤/٢٤ درصد در فصل نخست سال جاری میلادی رسیده است. این رقم در هجده سال گذشته در این کشور بی سابقه بوده است. در همین وضعیت موسسه اعتبارسنجی "استاندارد‌اند پورز" نیز رتبه اعتباری اسپانیا را کاهش داده است. قشر بیکار این کشور از وضعیت خود بیش از گذشته نگران است و آینده خود را نامطمئن می‌بیند.
دولت اسپانیا در ماه فوریه انجام اصلاحات در بازار کار را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن اخراج نیروهای کار توسط کارفرمایان را آسان تر میکرد. با وجود اقدام های اقتصادی دولت اسپانیا موسسه استاندارد‌‌اند پورز پیش بینی کرده که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. در حال حاضر بیش از ٥ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر از شهروندان این کشور بیکار هستند.
***
آلمان: لوفتهانزا قصد اخراج ٣٥٠٠ کارمند را دارد
به گزارش رویترز شرکت هواپیمایی آلمانی لوفتهانزا روز سه شنبه ٢ مه اعلام کرد که قصد دارد ٣٥٠٠ تن‌از نیروی کار خود را اخراج بکند. مدیریت این شرکت اعلام کرده است که این اقدام بمنظور کاهش هزینه‌ها ضروری است و برای رقابت کردن با دیگر شرکتهای هواپیمایی راهی جز این ندارد. از این تعداد که قرار است اخراج بشوند، ٢٥٠٠ تن در خود آلمان و ١٠٠٠ نفر دیگر در کشور‌های دیگر هستند. این شرکت تعداد ١١٧ هزار نفر در سراسر دنیا در استخدام خود دارد.
***
اروپا: بالاترین نرخ بیکاری در ١٥ سال اخیر
به گزارش Bloomberg دفتر آمار اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد که آمار بیکاران در کشور‌های عضو این اتحادیه به بالاترین نرخ خود در ١٥ سال اخیر رسیده است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در ١٧ کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه مارس به ١٠.٩ درصد یعنی بالاترین نرخ در ١٥ سال اخیر رسیده است. در حال حاضر ١٧.٤ میلیون نفر در این کشور‌ها بیکار هستند. اسپانیا با ٢٤.١ و یونان با ٢١.٧ درصد از بالاترین و اتریش با ٤ و هلند با ٥ درصد از پائین‌ترین نرخ بیکاری در بین اعضا اتحادیه اروپا برخوردار هستند.