شنبه ٤ دي ١٣٨٩ -٢٥ دسامبر ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٤٠

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگری در ایران

تجمع اعتراضي کارگران خدمات پالايشگاه آبادان و کارگران سايپا

صبح دوشنبه بيست و نهم آذرماه، نزديک به دويست نفر از کارگران بخش خدمات پالايشگاه آبادان در اعتراض به کاهش مبلغ عيدي و پاداش و مزاياي آخر سال در پالايشگاه آبادان دست به دو تجمع اعتراضي زدند. کارگران خشمگين که مداوما از سوي ماموران حراست مورد تهديد و خشونت قرار مي گرفتند يکصدا خواستار رسيدگي به مطالبات به حق خود بودند.
اخبار رسيده از پالايشگاه آبادن حاکي از آن است که نجمع اعتراضي کارگران مورد هجوم مزدوران حراست قرار گرفت که با ايجاد فضاي رعب و وحشت و تهديد به دستگيري مانع ادامه تجمع اعتراضي کارگران شدند. مديريت شرکت خدمات پالايشگاه و کارفرماي مربوطه با تهديد کارگران براي تسليم کردن آنان به شرايط جديد اعلام کردند در صورتي که کارگران ميزان پرداختي هاي جديد را نپذيرند٬ حدود هفتاد نفر را از کار اخراج خواهند کرد.
کارگران خدمات پالايشگاه در ميتينگ اعتراضي خود فرياد ميزدند که با حذف يارانه ها قيمتها سرسام آور افزايش خواهد يافت و تورم زندگي آنان را از هم خواهد پاشيد. چطور مي توان با دستمزد حدود سيصدهزار تومان حداقل معيشت خود و خانواده را تامين کرد! قيمتها افزايش مي يابد و مزاياي ما کسر ميشود! اگر اين دشمني با کارگران نيست پس چيست! چگونه است که مسئولان پالايشگاه حقوق و پاداشهاي گزاف دريافت ميکنند اما نوبت به کارگران که ميرسد از دريافت همان حقوق و دستمزدهاي ناچيزي که خود دولت تعيين کرده است هم محروم مشوند!


كارگران خدماتي شركت سايپا در يازده ماه است حق بيمه دريافت نکرده اند!

صبح دوشنبه ٢٩ آذر ماه ١٢٠ نفر از كارگران خدماتي شركت سايپا در اعتراض به عدم پرداخت حق بيمه خود توسط كارفرماي گذشته در مقابل ساختمان وزارت صنايع دست به تجمع اعتراضي زدند. ٧٠٠ نفر از کارگران٬ ١١ ماه حق بيمه خود را از پيمانکاران شرکت طلب دارند. سازمان تامين اجتماعي به علت عدم پرداخت حق بيمه کارگران از جانب کارفرما٬ از تمديد دفترچه‌هاي بيمه آنها خودداري كرده است. اين در حالي است كه پيمانكار تاكنون بابت هزينه بيمه آنها مبلغ ٨٠٠ ميليون تومان از شركت دريافت كرده است. کارگران اعلام داشتند اين اعتراضات تا رسيدن به تمامي حقوقشان ادامه خواهد يافت.
حزب کمونيست کارگري از اعتراض به حق کارگران پالايشگاه و سايپا حمايت ميکند و کارگران ساير مراکز و مردم آزاديخواه را به حمايت از اين اعتراضات فراميخواند. خبر اعتراضات را بايد در سطح شهر وسيعا منعکس کرد، کانونها و جمع هاي حمايت از کارگران ايجاد کرد و به هر شکل ممکن به اعتراض آنها پيوست. کارگران معترض و خانواده هاي آنها در اين زمينه نقش مهمي را ميتوانند به عهده بگيرند و ساير مراکز کارگري و مردم شهر را به حمايت از خواستهاي خود به ميدان آورند.
حزب کمونيست کارگري ايران
٣٠ آذر ١٣٨٩، ٢١ دسامبر ٢٠١٠

تحصن کارگران شرکت مخابرات راه دور وارد
سومين هفته خود شد

كارگران شركت مخابرات راه دور شيراز ١٨ ماه است كه دستمزد خود را دريافت نكرده و ماههاست كه كارخانه به حالت تعطيل درآمده است. کارگران اين شرکت هر روز درمحل کار خود حاضر ميشوند و خواهان راه اندازي كارخانه و دستمزدهاي پرداخت نشده خود هستند. در اعتراض به همين وضعيت از سه هفته قبل بين ۱۵ تا ۲۵ كارگر بصورت روزانه در مقابل درب اين شرکت متحصن شده و بدين شكل اعتراضات كارگران مخابرات راه دور توانسته است تداوم يابد.

تجمع اعتراضي کارگران اخراجي نساجي هاي کردستان در مقابل اداره کار سنندج

بنا به اخباري که کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري منتشر کرده است ساعت ده صبح روز شنبه ٢٠ آذر حدود ٢۵٠ نفر از کارگران اخراجي نساجي کردستان در اعتراض به قرار نگرفتن آنها در زمره كارهاي سخت و زيان آور در سوابق بيمه كاريشان، مقابل اداره کارو امور اجتماعي سنندج واقع در خيابان جام جم دست به تجمع زدند. در اين تجمع تعدادي از کارگران شرکت هاي پرريس سنندج ،شاهو وشين بافت شرکت داشتند. در اين تجمع اعتراضي كارگران با مسئولين و نماينده حراست اداره کار نشست داشته و در خاتمه كارگران طي طوماري اعتراضي خواستهاي خود را از طريق نمايندگانشان در اختيار اداره كار قرار دادند و اعلام داشتند كه اگر رسيدگي نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
کارفرمايان و دولت حامي آنها با قيچي کردن سوابق بيمه کارگران تلاش مي کنند از دسترنج کارگران و مزايايي که بنا به قوانين ضد کارگري متعلق به کارگران است را به جيب بزنند. محسوب شدن سوابق بيمه به نان شب کارگران و خانواده هاي کارگري اخراج شده نساجيهاي کردستان گره خورده است. آسان ترين کارها در نظام جمهوري اسلامي را بايد جزو شاق ترين کارهاي سخت و زيان آور به حساب آورد که تا کنون بخاطر نبود وسايل ايمني کار و عدم استانداردهاي معمولي در مراکز کارگري، جان صدها کارگر را گرفته است. متاسفانه تمامي عرصه هاي مختلف کار در ايران تحت حاکميت رژيم اسلامي را بايد جزء مرگ آفرين و خطر ناکترين کارها محسوب کرد.
ما ضمن حمايت از خواست و مطالبه کارگران نساجي- خواست بيمه بيکاري، بازگشت کارگران اخراجي به سر کار، حق اعتصاب، حق تشکل، افزايش دستمزدها تا سطح يک ميليون تومان و ده ها خواست و مطالبه ديگر، از حقوق اوليه کارگران محسوب ميشود و بايد براي تحميل آنها به کارفرمايان تلاش کنيم.
کميته کردستان حزب کمونيست کارگري از تجمع روز شنبه کارگران اخراجي پرريس، شاهو و شين بافت در مقابل اداره کار و امور اجتماعي حمايت مي کند و همه کارگران شاغل و بيکار و مردم مبارز سنندج را به حمايت از آنان فرا مي خواند. تنها با اعتراض مداوم و در صفي متحد، گسترده و وسيع است که مي توانيم خواستها و مطالبات خود را از حلقوم کارفرمايان و دولت بيرون بکشيم.
سرنگون باد رژيم جمهوري اسلامي
زنده باد سوسياليسم
زنده باد حکومت انساني
کميته کردستان حزب کمونيست کارگري
١٣ دسامبر ٢٠١٠-٢٢ آذر ٨٩