شنبه ٢٠ آذر ١٣٨٩ -١١ دسامبر ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٣٩

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

روز پانزدهم آذر ماه٬ كارگران شركت ريسندگي و بافندگي كاشان دراعتراض به عدم پرداخت ٢٧ ماه دستمزد خود براي دومين روز متوالي در مقابل فرمانداري كاشان تجمع كردند. کارگران اين شرکت براي نقد کردن دستمزدهاي خود طي اين مدت بارها و بارها به اشکال مختلف دست به اعتراض زده و با اتکا به همين اعتراضات و مبارزات توانسته اند هر از چند گاهي بخش ناچيزي از طلبهاي خود را وصول کنند. تحت فشار همين مبارزات کارفرما قبول کرد که علي الحساب هفته اي هشتاد هزار تومان از دستمزد پرداخت نشده کارگران را بپردازد. اما درعمل اين مبلغ به چهل هزار تومان در هفته کاهش يافت. اكنون كارفرما به بهانه اينكه كارگران عليه کارفرمايان تجمعات اعتراضي برپا كرده اند و مبارزات آنان آنچنان انعکاسي داشته که خبر آن حتي در صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش شده است٬ از پرداخت همان مبلغ ناچيز هفته اي چهل هزار تومان نيز که وعده داده بود، سرباز ميزند.
در تجمع روز پانزده آذر كارفرمايان شركت ريسندگي و بافندگي كاشان مجددا با وعده پرداخت بخشي از طلبهاي کارگران تلاش کردند، بطور موقت آتش مبارزات کارگران را خاموش سازند. حسينعلي حاجي معاون استاندار و فرماندار ويژه کاشان٬ در پي گسترش دامنه اعتراضات کارگران اعلام کرد چهارصد ميليون تومان به شرکت ريسندگي و بافندگي کاشان پرداخت خواهد گرديد تا اين مبلغ در دو نوبت به کارگران پرداخت گردد. او خود اذعان داشت که اين مبلغ تنها کفاف سه هفته دستمزد کارگران را ميدهد. وي همچنبن وعده داد در هرمرحله و بصورت هفتگي مبلغ ١۵٠ ميليون تومان بابت حقوق هفتگي به کارگران اين شرکت پرداخت گردد.
كارگران ريسندگي و بافندگي كاشان خواهان پرداخت بدون کم و کاست همه طلبها و ساير مزاياي پرداخت نشده خود هستند.
نپرداختن دستمزدها يك جنايت آشكار عليه کارگران و خانواده هايشان است و بايد با مبارزات و اعتراضات متحد و سراسري پاسخ بگيرد. کارگران ريسندگي و بافندگي كاشان تجربيات با ارزشي از مبارزه متحد و جلب همبستگي مردم شهر دارند. هرگاه كه اين كارگران تجمع داشته اند، دست اندركاران جمهوري اسلامي از ترس گسترش مبارزات آنان و به حركت در آمدن مردم شهر، در محل حاضر شده و تلاش كرده اند كه كارگران را آرام كنند. بايد تمام اين تجربيات را بدست گرفت و با اتحاد با ديگر مراكز كارگري در اين شهر و جلب حمايت وسيع مردم، اعتراضي وسيع و گسترده را در شهر برپا كرد. با اتكا به چنين مبارزه ايست كه كارگران ريسندگي و بافندگي كاشان ميتوانند نه فقط دستمزدهاي پرداخت نشده خود را نقد كنند، بلكه خواستهاي ديگر خود و در راس آن خواست افزايش دستمزدها را به كرسي بنشانند. حزب کمونيست کارگري ايران همه کارگران و خانواده اي کارگري و مردم کاشان را به دفاع و پشتيباني هر چه گسترده تر از کارگران ريسندگي فرا مي خواند!
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
١٦آذر ١٣٨٩، ٧ دسامبر ٢٠١٠

***

اعتراضات هر روزه كارگران عليه دستمزدهاي پرداخت نشده
نپرداختن دستمزدها يك جنايت آشكار است

کارگران شرکت ريسندگي وبافندگي کاشان دست به تجمع اعتراضي زدند
كارگران ريسندگي كاشان ٢٧ ماه دستمزد طلب دارند
صبح روز ١٤ آذر کارگران شرکت ريسندگي وبافندگي كاشان در اعتراض به ٢٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل فرمانداري اين شهر تجمع كردند. بيش از دو سال است كه دستمزد اين كارگران پرداخت نشده و در اين مدت بارها و بارها تجمع اعتراضي برپا كرده و با مبارزاتشان توانسته اند، بصورت علي الحساب بخش هايي از طلبهايشان را دريافت كنند. از جمله به اين كارگران قول داده شده بود كه هفته اي ٨٠ هزار تومان به آنها پرداخت شود، اما بعد اين پول به ٤٠ هزار تومان در هفته تقليل داده شد و اكنون كارفرما به بهانه اينكه كارگران تجمعات اعتراضي برپا كرده و اخبار آن حتي در صدا و سيماي جمهوري اسلامي انعكاس يافته است، مزد كارگران را پرداخت نميكند.
كارفرماي نساجي كاشان ٢٧ ماه دستمزد ناچيز اين كارگران را بالا کشيده و در برابر اعتراض آنان با قلدري تمام ايستاده است و مزد شان را نمي پردازد.

كارگران لوله سازي خوزستان ١٩ ماه است كه دستمزدي دريافت نكرده اند
روز ٦ آذر كارگران كارخانه لوله سازي خوزستان در اعتراض به ١٩ ماه دستمزد پرداخت نشده خود و بحال تعطيل درآمدن كارخانه از ساعت هفت و نيم صبح در مقابل كارخانه تجمع كردند.
در رابطه با اين موضوع اين كارگران بارها و بارها و به اشكال مختلف دست به تجمعات اعتراضي زده اند، اما تا كنون پاسخي نگرفته اند. اين اعتراضات هم اكنون بصورت تجمع هر روزه در كارخانه ادامه دارد. در روزهاي آخر آبان بود كه كارگران لوله سازي در مقابل فرمانداري و استانداري شهر تجمع داشتند و از ترس گسترش اعتراض آنها در شهر، شريف حسيني نماينده مجلس در نشستي با نمايندگان كارگران به آنها قول رسيدگي به خواستهايشان را داد و كارگران اولتيماتوم دادند كه اگر به وعده هاي داده شده عمل نشود در ٣ آذر دوباره تجمع خواهند كرد.
كارخانه لوله سازي خوزستان هم اكنون بحال تعطيل در آمده و كارگران خواهان راه اندازي مجدد كارخانه و ١٩ ماه دستمزد پرداخت نشده خود هستند. اعتراضات كارگران لوله سازي خوزستان ادامه دارد.

کارگران کارخانه مخابرات راه دور در شيراز
روز ٦ آذر ارگران مخابرات راه دور در اعتراض به ١٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود و وضع بلاتكليف كارخانه در محل كارخانه تجمع كرده و بر خواستهاي خود پافشردند.
كارگران مخابرات راه دور در وضعيتي مشابه لوله سازي خوزستان قرار دارند. كارگران اين كارخانه در اعتراض به اين وضعيت بارها و بارها تجمع برپا كرده و خواستهاي خود را پيگير شده اند.
نپرداختن دستمزد کارگران يک جنايت و تعدي غير انساني به کارگران و خانواده هاي کارگري است. با صفي متحد و سراسري بايد در برابر اين قلدري و دزدي حکومت و کارفرمايان مفتخور ايستاد.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب كمونيست كارگري ايران
١٥ آذر ١٣٨٩، ٦ نوامبر ٢٠١٠

تجمع مجدد کارگران ريسندگی خاور رشت

به دنبال عدم تحقق وعده های داده شده به کارگران ريسندگي خاور رشت ، روز شنبه ١٣ آذر كارگران ريسندگي خاور در اعتراض به ٩ ماه دستمزد پرداخت نشده خود و عدم اجراي وعده هاي داده شده از سوي كارفرما از ساعت ٨ صبح مقابل اداره صنايع و معادن رشت تجمع نمودند و اين تجمع اعتراضي تا ساعت ٤ عصر ادامه داشت.
كارگران ريسندگي خاور در اعتراض به اين موضوع بارها و بارها و به اشكال مختلف دست به اعتراض زده اند و كارفرماي اين كارخانه همواره به بهانه بدهي هاي شركت و وعده و وعيد از پرداخت طلب كارگران سرباز زده است. کارفرمای اين کارخانه بدفعات بابت پرداخت دستمزد كارگران وام دريافت كرده ولي هيچگونه اقدامي در پرداخت طلب كارگران نكرده است. كارگران ريسندگي خاور به اين وضعيت معترض هستند و اعلام كرده اند كه ديگر هيچ وعده و وعيدي را نميپذيرند و خواهان همه طلبهايشان هستند. اين حركت اعتراضي ادامه دارد.