شنبه ٢٢ آبان ١٣٨٩ -١٣ نوامبر ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٣٧

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخباري از اعتراضات كارگري در ايران

تجمع اعتراضی کارگران نساجي قائم شهر مقابل فرمانداري

هفتصد و پنجاه كارگر نساجي هاي شماره يک و دو قائمشهر پيش از ظهر روز سيزدهم آبان، در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود از محل كارخانه بطرف شهر راهپيمايي كردند و در مقابل فرمانداري دست به تجمع اعتراضي زدند. كارگران نساجي قائمشهر ٩ ماه دستمزد و  ٤ ماه عيدي سال گذشته و سه ماه دستمزد جاري خود را طلب دارند. در اين تجمع اعتراضي كارگران خشمگين خواهان حضور مديرعامل كارخانه جوادي‌نژاد در جمع خود شدند تا وي پاسخگوي اين معضلات باشد. كارگران معترض اعلام داشتند كه تا تعيين تكليف قطعي و پرداخت طلبهايشان، به تجمع خود ادامه خواهند داد. زير فشار اعتراضات كارگران در اين روز سرپرست فرماندار قائمشهر بميان كارگران آمد واز طريق خط تلفن جوادي نژاد كارفرماي كارخانه را خبر كرد كه بميان كارگران بيايد. اما او که پاسخي نداشت٬ از آمدن بميان آنان خودداري كرد و توسط تلفن وعده داد كه تا اول آذر ماه بطور زمانبندي شده اي طلبهاي كارگران را پرداخت خواهد كرد و حقوق يكماهه اول آنها در ٢٣ آبان پرداخت ميشود. او اعلام كرد كه فعلا کارخانه نقدينگي لازم براي پرداخت تمامي طلبهاي كارگران را ندارد. با شنيدن اين سخنان كارگران به خشم آمده و اعلام كردند كه به اعتراضشان ادامه خواهند دارد. قبلا به كارگران قول داده شده بود كه با باز شدن "ال سي" تمام حقوق و مزاياي معوقه آنان پرداخت خواهد شد. عزت الله اكبري نماينده مجلس اسلامي از قائم شهر در افتتاحيه "ال سي" نويد پايان يافتن بي پولي كارخانه و بكارگيري كارگران جديد در كارخانه را داده بود، اما به گفته كارگران در اين مدت هيچ اقدامي صورت نگرفته و وضعيت آنان هر روز بدتر شده است. در همين رابطه روز دوازدهم آبان نيز  دويست نفر از كارگران نخريسي شماره سه قائم شهر به فرمانداري رفتند. بنا بر گزارشها كارخانه هاي نساجي شماره يک ودو بسته شده و كارخانه شماره سه نيز در حال تعطيل شدن است و كارگران به اين وضعيت معترضند. در تجمع اين روز كارگران معترض برگه هاي تبليغاتي اكبري نماينده شهر را كه مدعي رسيدگي به وضع كارگران است، را از خيابان كندند و پاره كردند.
نپرداختن دستمزدها آنچنان به كارگران اين كارخانه فشار آورده است كه به سختي خوراك و نيازهاي خانواده خود را تامين ميكنند. در خبرهاي منتشر شده گفته ميشود كه برخي كارگران به دليل بي پولي ناچار شده اند فرزندانشان را از دانشگاه و مدرسه رفتن بازدارند. اعتراضات كارگران نساجي قائم شهر ادامه دارد.
بالا كشيدن دستمزد فقيرانه كارگران توسط كارفرمايان يك جنايت آشكار در حق كارگران است. اين دزدان و چپاولگران توسط حكومت و نيروهاي مزدورش حمايت ميشوند. مبارزه عليه نپرداختن دستمزدها يك مبارزه مهم كارگران است و به همه كارگران مربوط است. اقدام اخير كارگران نساجي قائم شهر در كشاندن اعتراضاتشان به سطح شهر يك روش موثر مبارزه كارگران در اين شرايط است و بايد آنرا هرچه وسيعتر بكار گرفت. شركت خانواده هاي كارگران در اين تجمعات اعتراضي بدون شك مبارزات كارگران را قدرتمند تر خواهد كرد. حركت متحد كارگران و متكي بودن آنان به تصميمات جمعي شان در مجامع عمومي كارگري، حمايت بخش هاي مختلف كارگري از اعتراضات يكديگر، اعتراضات همزمان كارخانجات مختلف بر سر خواستهاي مشتركي كه دارند در سطح شهرهاي مختلف و تلاش براي جلب پشتيباني مردم شرافتمند وآزاديخواه از اين اعتراضات از اركان مهم پيروزي مبارزات کارگري است.

مرگ بر جمهوري اسلامي
آزادي برابري حكومت كارگري
حزب کمونيست کارگري ايران
۱۵ آبان ١٣٨٩، ۶ نوامبر ٢٠١٠

***

جمهوري اسلامي د رهراس از اعتراضات كارگران كيان تاير

طبق خبري که به حزب رسيده است، کارگران کيان تاير روز چهارشنبه ١٢ آبان مثل روزهاي قبل در محل كارخانه اقدام به آتش زدن لاستيك نمودند. خواست کارگران پرداخت فوري ٦ ماه دستمزد پرداخت نشده و جلوگيري از تعطيل کارخانه است. در اين روز نيروهاي سركوبگر رژيم به كارخانه آمدند و به کارگران اخطار كردند كه به تجمعات اعتراضي خود و آتش زدن لاستيك خاتمه دهند. آنها وقتي مقاومت و اعتراض كارگران را مشاهده كردند، با چند بولدزر به محل آمده و فشار بر روي كارگران را شدت دادند. اما کارگران باز هم مقاومت کردند و سرانجام مامورين انتطامي و حراست ناگزير به مذاكره با كارگران شدند. در نتيجه اين مذاكرات ٢٠٠ هزار تومان به حساب كارگران واريز شد و به كارگران وعده داده شد که مواد اوليه براي راه اندازي توليد وارد ميشود و مبلغ ٥ ميليارد تومان جهت پرداخت طلبهاي کارگران به آنها داده خواهد شد. بدين ترتيب كارگران دسته جمعي تصميم گرفتند به سر كار خود بازگردند ولي اعلام کردند چنانچه به اين وعده ها عمل نشود مجددا دست به اعتصاب خواهند زد.
بيش از سه هفته از اعتصاب کارگران ميگذرد و طي اين مدت كارگران بدون آنکه کاري در کارخانه انجام دهند٬ هر روز در ساعات كاري در كارخانه حاضر شده اند. کارگران خواهان پرداخت فوري چهار ماه دستمزد سال قبل، دو ماه دستمزد شهريور و مهر و نيز تمديد دفترچه هاي بيمه و تداوم کار کارخانه هستند. در جريان اين اعتراضات كارگران مرتبا مجمع عمومي تشکيل داده و دسته جمعي درمورد ادامه اعتراض خود تصميم گيري کرده اند و با اينکار توطئه ها، فريب کاريها، وعده هاي توخالي و تهديدات کارفرما و بخشدار و ساير ارگانهاي دولتي را خنثي کرده اند. کارگران ميگويند ما مسئول مشكلات كارفرما و نقدينگي و غيره نيستيم. كارگران يكپارچه در برابر فريبکاري و بهانه هاي بخشدار كه ميخواست تعطيل كارخانه را به كارگران تحميل کند ايستادند و يک صدا فرياد زدند بيکار سازي محکوم است و بجاي اين حرفهاي بي سر و ته دستمزدهاي پرداخت نشده مان را بدهيد. کارگران سه هفته قبل نيز كارفرما را بخاطر زورگوئي اش از كارخانه بيرون كردند.
کارگران تا همينجا توانسته اند بخشي از دستمزدهاي معوقه خود را نقد کنند و مانع تعطيل کارخانه شده اند. رمز موفقيت تاکنوني کارگران، اتحاد و يکپارچگي آنها، پافشاري بر خواستهاي بحق خود، برگزاري مجمع عمومي و تصميم گيري جمعي در جريان مبارزه و روشهاي موثر مبارزه از جمله حضور دسته جمعي در کارخانه و آتش زدن لاستيک براي جلب توجه محيط کارگري چاردانگه بوده است. و همين جمهوري اسلامي را به هراس انداخته است. يادآوري ميکنيم که سال قبل کارگران کيان تاير اعلام کردند که شوراي اسلامي را به رسميت نمي شناسند و ٢٧ نماينده از ميان خود انتخاب کردند و خواهان بازپس گيري دفتر شوراي اسلامي شدند تا نمايندگان واقعي شان در آنجا مستقر شوند. مبارزه کارگران کيان تاير نمونه موثري از يک اعتراض کارگري است که ميتواند سرمشق و الگوي ساير مراکز کارگري قرار گيرد.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسيالسيتي
زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
حزب کمونيست کارگري ايران
١٧ آبان ١٣٨٩، ٨ نوامبر ٢٠١٠

***

اعتراضات کارگران براي دستمزدهاي پرداخت نشده

کارگران ميدان گازی پارس جنوبی دست به اعتصاب زدند

از روز دوشنبه ١٠ آبان ٥٠٠ كارگر فاز ١٤ و ١٥ ميدان گازي پارس جنوبي در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌شان در چند ماه گذشته دست به اعتصاب زدند. و كارگران اعلام كرده اند كه تا يكشنبه ١٦ آبان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد و اگر پاسخي نگيرند، در اشكال گسترده تر اعتراضشان را به پيش خواهند برد..

تجمع اعتراض كارگران نساجي خامنه در تبريز

روز سه شنبه ٢٧ مهر بيش از ١٦٠ كارگر كارخانه نساجي خامنه در اعتراض به ٤٠ ماه دستمزد پرداخت نشده خود مقابل فرمانداری تبریز دست به تجمع اعتراضي زدند و خواستار ملاقات با فرماندار و جوابگويي مسئولين شدند. بيشتر اين كارگران داراي بيش از ١٩ سال سابقه كار داشته و در شرف بازنشستگي قرار دارند. در اعتراض به اين موضوع بارها و بارها تجمع و اعتراض كرده اند ولي به آنها پاسخي داده نشده است. كارخانه نساجي خامنه درشبستردرسه راهي خامنه واقع است. كار در اين كارخانه در زمره كارهاي سخت قرار دارد و بسياري از كارگران با مشكلات جسمي و بيماري كاري مواجه شده اند. در اين مركز كارگري ١٥٠ كارگر به كار اشتغال دارند كه ٩٩ نفر آنها كارگر رسمي و باقي قراردادي هستند. به دليل بدهي هاي كارفرما، كارخانه توسط بانگ مركزي پلمب شده و كارفرما ظاهرا در دست نيست و كارگران با ٤٠ ماه دستمزد پرداخت نشده در وضعيت بلاتكليف قرار دارند و دولت را مسئول پاسخگويي به خود ميدانند. كارگران خواهان شروع مجدد كار كارخانه و پرداخت فوري طلبهايشان هستند.
مرگ بر جمهوری اسلامي
زنده باد جمهوری سوسياليستی
حزب کمونيست کارگری ايران
١٣ آبان ١٣٨٩، ٤ نوامبر ٢٠١٠

***

چند خبر از اعتراضات كارگري

اعتراض و شعاردادن كارگران پوشينه بافت در محل سخنراني احمدي نژاد
روز ١٩ آبان همزمان با سخنراني و وعده هاي احمدي نژاد، كارگران پوشينه بافت قزوين شروع به اعتراض كردند و با گفتن ما ١٣ ماه دستمزد خود را نگرفته ايم، محل را به صحنه اعتراض خود تبديل كردند. احمدي نژاد كه از اعتراض كارگران دستپاچه شده بود، بلافاصله به كارگران پوشينه بافت گفت كه همين امروز دستمزدهايتان را به حسابتان واريز كرديم، برويد و پولتان را بگيريد. فضاي اعتراض و بحث تا لحظاتي ادامه پيدا كرد و كارگران خشمگين ميگفتند چرا بايد هربار با تاخير و با جنگ و جدل و اعتصاب حقوقمان را بگيريم.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه چيني البرز قزوين
روز چهارشنبه ١٩ آبان بيش از ١٨٠ كارگر كارخانه چيني البرز قزوين در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده و اعلام انحلال كارخانه درمقابل اداره صنايع اين شهر تجمع اعتراضي برپا كردند .اين كارگران از اسفند سال گذشته كه كارخانه منحل شده است، مرتبا دست به تجمع اعتراضي زده و خواهان بازگشت به كار خود هستند. تجمع اعتراضي اخير آنها همزمان با حضور احمدي نژاد در قزوين صورت جريان يافت. در گردهمايي اول مه امسال نيز اين كارگران در صف مقدم هزاران كارگر قزوين اين روز را گرامي داشتند. در اواخر اسفند سال گذشته حكم انحلال چيني البرز صادر شد و اين كارخانه به حال تعطيلي كامل در آمد. ٣٠٠ كارگر چيني البرز يك سال است كه دستمزدي دريافت نكرده اند و طي اين مدت بارها دست به اعتراض زده اند.

تجمع كارگران كارخانه قند بردسير
صبح روز ١٧ آبان بيش از ٦٠ كارگر اخراجي كارخانه قند بردسير در اعتراض به اخراجها و دو سال دستمزد و مزاياي پرداخت نشده خود در مقابل اداره كار اين شهر تجمع كردند. در اين حركت اعتراضي كارگران معترض ميگفتند: "ما بيش از دو سال است كه از كار اخراج شده ايم و هيچ كاري هم براي ما پيدا نميشود كه انجام دهيم , ما ميخواهيم كه به سر كار برگرديم , آيا زن و بچه هاي ما انسان نيستند و حق زندگي و نفس كشيدن ندارند ؟ ازكجا بايد مخارج آنها تامين شود؟
اعتراض و تجمع كارگران تا ساعتي ادامه داشت و كارگران اعلام كردند به اعتراض خود تا رسيدن به خواستهايشان ادامه ميدهند.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه لوله سازي خوزستان
روز شنبه ١٥ آبان بيش از ٨٠ كارگر لوله سازي خوزستان دراعتراض به ١٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود درمقابل دفتر كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند. كارگران به اينكه مرتبا به آنها وعده و وعيد داده ميشود و آنها را سردوانده اند، معترضند و اعلام كرده اند كه ديگر كوتاه نمي آيند و تا گرفتن همه طلبهايشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

حزب كمونيست كارگري ايران از خواستها و اعتراضات كارگران حمايت ميكند و همه كارگران را به مبارزه اي سراسري براي پرداخت فوري دستمزدها و افزايش چندين برابر دستمزدها و مقابله با اخراجها فرا ميخواند.
حزب كمونيست كارگري ايران
۱۳ نوامبر ۲۰۱۰ – ۲۲ آبان ۱۳۸۹