شنبه ٨ آبان ١٣٨٩ -٣٠ اكتبر ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٣٦

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

روز دو شنبه سوم آبان كارگران كيان تاير در ادامه اعتراضات خود، در محل كارخانه جمع شدند و براي جلب توجه مردم و مسئولين اقدام به آتش زدن لاستيك در محل كارخانه كه مشرف به جاده اسلامشهر و روبروي بخشداري چاردانگه است نمودند. يادآوري كنيم پس از اخراج جسورانه مديران و كارفرماي کارخانه لاستيک سازي كيان تاير از محل كارخانه، توسط كارگران در شانزده روز پيش، مديريت کارخانه مانند هميشه تلاش کرد با وعده هاي دروغين کارگران را فريب دهد. با گذشت بيش از دوهفته تا كنون هيچکدام از اين وعده ها اجرا نشده و در اين مدت كارگران بدون آنکه کاري در کارخانه انجام دهند٬ هر روزه  در ساعات كاري در كارخانه حاضر گرديده اند. هفته گذشته در اعتراض به اين بلاتكليفي، زمزمه تجمع در مقابل دفتر احمدي نژاد بالا گرفت و كارگران براي ادامه اعتراضات خود و چگونگي پيشبرد تصميماتشان روز يكشنبه ٢٥ مهر مجمع عمومي بزرگ  خود را تشكيل دادند. تحت تاثير فشاراعتراضي کارگران کيان تاير، بخشدار چهاردانگه مجبور گرديد در ميان جمع اعتراضي کارگران حاضر شود. كارگران يكپارچه در برابر فريبکاري و بهانه هاي مضحك بخشدار كه ميخواست تعطيل كارخانه را به كارگران بقبولاند ايستادند و يکصدا فرياد زدند٬ بجاي اين حرفهاي بي سروته دستمزدهاي پرداخت نشده مان را بدهيد. بيکارسازي محکوم است! بخشدار با وعده و وعيد هايي حل تجمع اعتراضي کارگران را ترک کرد. روز اول آبانماه٬ کارگران پس از بي پاسخ ماندن خواستهايشان در مقابل دفتر شوراي كارخانه تجمع كردند و همانجا تصميم خود را مبني بر تشديد و تداوم اعتراضات تا رسيدن به خواستهايشان را اعلام کردند و به مديريت اولتيماتوم دادند كه اگر تا پايان وقت اداري يكشنبه دوم آبانمان مواد اوليه براي توليد وارد كارخانه نشود و دفترچه هاي درماني آنان تمديد نگردد، از روز دوشنبه ٣ آبان در محل كارخانه و مشرف به جاده اسلامشهر و يا در مقابل دفتر احمدي نژآد تجمع خواهند كرد. روز دوشنبه سوم آبانماه هنگامي که هيچ خبري از مواد اوليه و براه انداختن كارخانه نشد٬ کارگران در اعتراض به وضعيت بلاتكليف كارخانه و بي پاسخ ماندن خواستهايشان از ساعت ده صبح تا دوازده ظهر در كارخانه تجمع كردند و اقدام به آتش زدن لاستيک در محل کارخانه که نمودند. کارگران خشمگين کيان تاير تمامي پارچه نوشته هايي را که در قسمت بيروني نرده هاي کارخانه نصب شده بود، وحاوي تبريک به بخشدار چهاردانگه به عنوان بخشدار نمونه بود را پايين کشيدند و آتش زدند. همزمان با اين تجمع و حرکت اعتراضي كارگران، نمايندگان آنان براي پيگيري خواستهاي اعلام شده و پاسخ داده نشده٬ از ساعت يازده صبح عازم وزارت صنايع گرديدند تا در جلسه اي که براي رسيدگي به خواستهاي آنان  تشکيل شده بود، شرکت کنند. نمايندگان منتخب کارگران در برابر تهديدها و فريبكاريهاي دست اندركاران وزارت صنايع قاطعانه بر خواستهاي كارگران تاكيد كردند و اعلام كردند كه ما خواهان روشن شدن تکليف خود و پرداخت دستمزدهاي پرداخت نشده مان هستيم و اگر به خواستهاي کارگران کيان تاير رسيدگي نشود، همه کارگران کارخانه کيان تاير٬ فردا همينجا در مقابل وزارت صنايع دست به تجمع خواهند زد و ما هم مسئوليتي در قبال هيچ اتفاقي نداريم. با موضع قاطع نمايندگان كارگران مسئولين وزارت صنايع اعلام کردند پنج ميليارد تومان وام آماده پرداخت به کارخانه کيان تاير است و بزودي اين وام پرداخت خواهد شد. در ادامه اين جلسه کارفرماي کيان تاير نيز وعده داد تا آخر شب پنجاه درصد باقي مانده دستمزد شهريور ماه کارگران به حساب آنان واريز خواهد شد و طي چند روز آينده مقدار چهل تن مواد اوليه نيز وارد کارخانه خواهد شد. پس از اينكه نمايندگان كارگران به كارخانه بازگشتند و نتيجه اين مذاكرات را گزارش كردند، كارگران اعلام داشتند كه چنانچه تا سه شنبه ٤ آبان توافقات صورت گرفته عملي نشود، اعتراضات خود را از همان روز از سرخواهند گرفت.
حزب کمونيست کارگري ايران٬ به کارگران جسور کيان تاير درود ميفرستد و از ديگر بخشهاي کارگري ميخواهد با اعلام حمايت علني و پشتيباني از خواستهاي بحق آنان دراين مبارزات با کارگران کيان تاير همدوش گردند. حضور خانواده هاي کارگران کيان تاير يک بخش مهم از وسيعتر کردن دامنه اعتراضات بحق آنان است.
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٤ آبان ١٣۸۹، ٢٧ اکتبر ۲۰١۰

چند خبر از اعتراضات كارگران

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه پوشينه بافت قزوين
روز شنبه ١ آبان از ساعت ٨ صبح بيش از ١٠٠ نفر از كارگران كارخانه پوشينه بافت در اعتراض به ١٢ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل درب اين شركت تجمع كردند. لازم به ذكر است كه اين كارگران در تاريخ ١٧ مهر، براي چهارمين بار از قزوين به تهران آمده ومقابل دفتر احمدي نژاد تجمع كردند وتنها با وعده پرداخت حقوقهاي معوقه و راه اندازي مجدد كارخانه، به قزوين برگشتند و با عملي نشدن وعده ها به اعتراضات خود ادامه ميدهند.
اعتراض كارگران سبلان پارچه
روز ٣ آبان كارگران کارخانه سبلان پارچه اردبيل با تجمع مقابل اين شرکت، خواستار پرداخت دستمزدهاي معوقه خود شدند. در مجموع شركت بيش از يک ميليارد و ٤٠٠ ميليون تومان به كارگران و ساير طلبکاران بدهکار است. در نتيجه اين وضعيت هم اکنون اين کارخانه تعطيل است و كارگران ميگويند، بدهي هاي كارفرما ربطي به آنها ندارد و خواهان دستمزدهايشان هستند.

كارگران آي سي تي نقده
روز سه شنبه ٢٧ مهرماه بيش از ٥٠ نفر از کارگران دفاتر ICT نقده، مياندوآب و مهاباد و کنتورنويسان شرکت آب و فاضلاب اروميه در اعتراض به ٩ ماه دستمزد پرداخت نشده خود و وضعيت كاري شان در مقابل استانداري آذربايجان غربي تجمع کردند. اين كارگران همچنين به شرايط برده وار استخدام خود از طريق شركت هاي واسطه پيمانكاري معترضند. به گفته كارگران شرکت‌هاي مذکور به ازاي هر کارگر که معرفي کرده‌اند ٩٠٠ هزار تومان از شرکت آب و فاضلاب دريافت مي‌کنند و از اين ميزان فقط ٣٠٠ هزار تومان به کنتور نويسان پرداخت ميشود. اين درحاليست كه اگر آنها موفق به قرائت يکي از کنتورها نشوند ١٠٠٠ تومان از حقوقشان کسر مي‌شود. و هر كنتورنويسي موظف است در طول دو ماه ٥ هزار كنتور را بخواند. و تازه داشتن شغل دوم نيز براي اين كارگران ممنوع است. بنا برگزارشهاي منتشر شده از هفت ماه گذشته تا كنون دستمزد كارگران اين شركت ها مرتبا كاهش يافته و بعضا كارگري كه ٢٥٠ هزار تومان دستمزد ميگرفته است، كه خود كمتر از حتي حداقل دستمزد تعيين شده دولت است، اكنون به او ٩٠ هزار تومان پرداخت ميشود. در ميان آنان حتي كارگراني يافت ميشوند كه ١٢ سال سابقه كاري دارند. بنا بر گزارشات منتشر شده اين كارگران ٤ سال است كه با اين مشكلات درگيرند و در اعتراض به آن بارها تجمع برپا كرده اند ولي تا كنون جوابي نگرفته اند. بدين ترتيب تعويق پرداخت دستمزدها، حاكم نبودن هيچ قانوني بر شرايط كار و استخدامشان، عدم بيمه درماني اين كارگران همه و همه مشكلات كارگران شاغل در اين شركتهاست. در تجمع اعتراضي اين روز پس از صحبت مقامات مسئول با نمايندگان اين کارگران، به آنها وعده داده شد كه تا شنبه هفته بعدي به كار آنها رسيدگي و نتيجه نهايي اعلام شود. كارگران اين شركت ها خواهان كوتاه شدن دست شركت هاي واسطه استخدام و داشتن قرار دادهاي رسمي و ثابت، برخورداري از حق بيمه و پرداخت فوري طلبهايشان هستند.

تجمع اعتراضي کارگران شهرداري آبادن
روز ٦ آبان حدود ٣٠ نفر از كارگران سازمان فضاي سبز شهرداري آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و بيمه خود در مقابل شهرداري مرکزي آبادان تجمع کردند. كارگران خواهان پرداخت فوري طلبهايشان هستند.
حزب كمونيست كارگري ايران
۶ آبان ۱۳۸۹- ۲۸ اكتبر ۲۰۱۰

٣٥٠٠ كارگر لاستيك بارز در آستانه اعتصاب مجدد

بنا بر گزارش منتشر شده از سوي اتحاديه آزاد کارگران ايران، مديريت کارخانه لاستيک بارز بعد از پايان اعتصاب چهارروزه كارگران، پاداش توليد آنان را به مبلغ ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان کاهش داد. در اين کارخانه پاداش توليد کارگران بصورت دو ماه يکبار و در ماههاي فرد سال پرداخت ميشود. بدنبال اعتصاب چهار روزه ۳۵۰۰ كارگر اين کارخانه که روز هفتم مهر ماه جاري به پايان رسيد رئيس اداره کار کرمان با حضور در ميان کارگران به آنان وعده داد بزودي کميته اي براي رسيدگي به خواستهاي اين کارگران تشکيل خواهد شد اما بنا بر اظهار کارگران اين کارخانه نه تنها تاکنون از تشکيل چنين کميته اي خبري نشده است بلکه کارفرما ميزان پاداش اين کارگران را نيز کاهش داده و از سوي ديگر به دليل کمبود کائوچوي طبيعي برخي از پرسهاي توليد لاستيک اين کارخانه نيز خوابيده است. در اين ميان کارفرما فقط ميزان اضافه کاري را بر عهده خود کارگران گذشته است تا هر چقدر که ميخواهند اضافه کاري بکنند. همچنين تاکنون از وعده کارفرما مبني بر افزايش مدت قرارداد کارگران از يک ماه به يکسال نيز خبري نشده است. ۹۰ درصد کارگران لاستيک بارز با قرارداد موقت يکماهه در اين کارخانه مشغول بکار هستند. يکي از خواستهاي کارگران در اعتصاب اوايل مهر ماه افزايش مدت قراردادشان از يکماه به يکسال بود و کارگران با وعده تحقق اين خواست از سوي کارفرما و همچنين تشکيل کميته اي براي رسيدگي به ساير خواستهايشان از جمله افزايش دستمزدها به اعتصاب و اعتراض خود پايان دادند.
کارگران لاستيک بارز اعلام کرده اند چنانچه تا ۷ آبان خواستهايشان عملي نشود بار ديگر دست به اعتراض خواهند زد.

اعتراض كارگران نورد لوله صفا به دستمزدهاي پرداخت نشده

به گزارش ٥ آبان منتشر شده از سوي اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران نورد لوله صفا از ٢ ماه پيش تاکنون دستمزدهاي خود را دريافت نکرده اند. عدم پرداخت دستمزد اين کارگران که تعداد آنان حدود ١٣٠٠ نفر است از سال گذشته به يک روال در اين کارخانه تبديل شده است.
همچنين كارگران لوله و پروفيل ساوه نيز از دو ماه قبل تا كنون دستمزد خود را دريافت نكرده اند. در اين كارخانه نيز ١٣٠٠ كارگر به كار اشتغال دارند و مالكيت هر دوي اين كارخانه ها متعلق به يك نفر است.
نپرداختن دستمزدها به زمزمه هاي اعتراض در ميان كارگران نورد لوله صفا دامن زده و كارگران اعلام كرده اند كه بعنوان اعتراض از خوردن غذاي كارخانه خودداري خواهند كرد و كارگران اين تصميم خود را بر در و ديوار كارخانه نوشتند. كارفرماي كارخانه براي جلوگيري از اين حركت اعتراضي كارگران اقدامات به پرداخت مطالبات مرخصي هاي كارگران كه از چندين سال قبل باقي مانده بود، كرد. اما عليرغم اتخاذ اين سياست از جانب كارفرما، اكثريت كارگران كارخانه روز ٢ و ٣ آبان از خوردن غذاي ظهر كارخانه خودداري كردند و همين امر باعث شد كه كارفرما از ترس گسترش اعتراض كارگران، اعلام كند كه تا آخر هفته دستمزدهاي معوقه كارگران را پرداخت خواهد كرد. کارگران کارخانه نورد لوله صفا مصمم هستند در صورت عدم تحقق وعده کارفرما اعتراض خود را از سر بگیرند.
كارگران نورد لوله و پروفيل ساوه با شنيدن زمزمه هاي اعتراض در نورد لوله صفا اعلام كردند كه از مبارزه همكاران خود در كارخانه نورد لوله صفا حمايت خواهند كرد.
مبارزه براي دستمزدهاي پرداخت نشده يك عرصه دايمي اعتراض در ميان كارگران در كارخانجات مختلف است. گستردگي اين اعتراضات بعضا به حركتهاي اعتراض مشترك كارخانجات مختلف در شهرهاي مختلف منجر شده است بايد اين فرصت را دريافت و به استقبال اعتصابات سراسري كارگري در تمام شهرها و جلب حمايت وسيع كل جامعه رفت.

اطلاعيه شماره ٤٩:
اطلاعيه مطبوعاتي فدراسيون بين المللي اتحاديه هاي حمل و نقل در اعتراض به ادامه بازداشت رضا شهابي، منصور اسانلو و ابراهيم مددي

فدراسيون بين المللي اتحاديه هاي حمل و نقل (آي تي اف) طي اطلاعيه اي مطبوعاتي در ٢٩ اكتبر(٧آبان) تاسف خود را نسبت به ادامه بازداشت، رضا شهابي، ابراهيم مددي و منصور اسانلو از اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد اعلام داشت. مسئول بخش زمين ‌اي تي اف‌‌‌ مک اوراتا در اين نامه مينويسد: " بي‌ عدالتي ادامه دارد، اميد کمي‌ بود که امکان داشت خزانه دار سنديکاي واحد امروز آزاد شود ولي‌ به نظر مي‌رسد که درست نبود. وعده تو خالي‌ اي بود همانند آزادي منصور اسانلو."
قبلا نيز در چهل و دومين كنگره آي تي اف در مكزيكو سيتي قطعنامه اي صادر شد كه موضوع محوري آن آزادي منصور اسانلو، ابراهيم مددي، رضا شهابي و همه كارگران زندان در ايران بود.
بنا بر گزارشات منتشر شده هم اكنون رضا شهابي در شرايط سختي زير بازجويي قرار دارد و همچنان در بند انفرادي اوين بسر ميبرد. او از درد گردن، دندان و كمر رنج ميبرد. رضا شهابي در ٢٢ خرداد(۱۱ ژوئن) دستگير و بعد از ٤ ماه زندان براي وي وثيقه ٦٠ ميليون توماني تعيين گرديد و به خانواده اش اعلام شد كه روز ١٨ مهر ميتوانند براي تحويل وثيقه و آزادي او اقدام كنند. اما عليرغم اينكه خانواده رضا شهابي اين وثيقه را آماده كردند و عليرغم مراجعات مكرر آنان بعد از چند روز به آنها گفته شد كه قوه قضاييه گفته است كه آزادش نكنند. بدين ترتيب او همچنان در بازداشت بسر ميبرد.
منصور اسانلو و ابراهيم مددي هر دو در زندان گوهردشت بسر ميبرند. اين درحاليست كه دادگاه جمهوري اسلامي يكسال به حكم بازداشت منصور اسانلو اضافه كرد. و در مجموع او به ٦ سال زندان محكوم شده است كه هم اكنون ٤ سال است كه در زندان بسر ميبرد. ابراهيم مددي نيز سه سال و نيم حكم زندان دارد كه دو سال است در زندان است. اين كارگران بخاطر مبارزات جانانه كارگران شركت واحد و تلاششان براي ايجاد تشكل سنديكاي واحد و اعتصابات با شكوه آنها در سال ٨٤ بازداشت و زنداني شده اند. علاوه بر سه كارگر شركت واحد بهنام ابراهيم زاده يكي ديگر از فعالين كارگري است كه او نيز از ٢٢ خرداد دستگير شده و هنوز در بازداشت بسر ميبرد. براي وي نيز قرار وثيقه ١٠٠ ميليون تومان تعيين كردند، اما از زندان آزاد نشد و قرار است دوباره وي را محاكمه كنند. رضا شهابي، منصور اسانلو، ابراهيم مددي، بهنام ابراهيم زاده و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.
كمپين براي آزادي كارگران زنداني تلاش دارد كه صداي كارگران زنداني باشد و با انعكاس آخرين اخبار از وضعيت اين كارگران بيشترين همبستگي كارگري را جلب كند. با اين كمپين همكاري كنيد.
كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گرد

كمپين براي آزادي كارگران زنداني
٨ آبان ١٣٨٩- ٣٠ اكتبر ٢٠١٠

پيام همبستگي سنديکاهاي کارگري ايران با زحمتکشان فرانسه

سنديکاهاي کارگري ايران ضمن حمايت کامل از حرکت شکوهمند شما زحمتکشان با صدايي رسا اعلام مي دارد :«شما درد مشترک کارگران جهان را فرياد مي زنيد ». هجوم به تمام دست آوردهاي کارگران تحت عنوان جهاني سازي از برنامه هاي اکثر دولت هاي سرمايه داري است که جز فقر ، فلاکت و بيکاري کارگران هيچ نتيجه اي را به دنبال نخواهد داشت ، پيروزي شما در اين نبرد ، پيروزي همه کارگران جهان محسوب مي شود .
ما را در اين مبارزه در کنار خود بدانيد .

کارگران ، ياران و همرزمان ؛
دولت فرانسه جهت پيشبرد جهاني سازي وگذر از بحران اقتصادي ، براي پايمال کردن حقوق بازنشستگي کارگران که طي سالها مبارزه به دست آورده اند ، برنامه اي را به پيش مي برد که ناقض دست آوردهاي شما مي باشد.
سنديکاهاي کارگري ايران ضمن حمايت کامل از حرکت شکوهمند شما زحمتکشان با صدايي رسا اعلام مي دارد :«شما درد مشترک کارگران جهان را فرياد مي زنيد ». هجوم به تمام دست آوردهاي کارگران تحت عنوان جهاني سازي از برنامه هاي اکثر دولت هاي سرمايه داري است که جز فقر ، فلاکت و بيکاري کارگران هيچ نتيجه اي را به دنبال نخواهد داشت ، پيروزي شما در اين نبرد ، پيروزي همه کارگران جهان محسوب مي شود .
ما را در اين مبارزه در کنار خود بدانيد .
همانطور که مي دانيد کارگران سنديکايي در ايران به دليل ابتدايي ترين حقوق کارگري که در سطح جهان پذيرفته شده جهت ايجاد تشکل مستقل کارگري طي ساليان گذشته تحت شديدترين فشارها قرار دارند و کماکان تعدادي از کارگران در زندان و بسياري ديگر در دادگاههاي متفاوت سرگردان و از نعمت کارکردن محروم مي باشند .
ما پيروزي شما در اين مبارزه را پيروزي همه کارگران قلمداد مي کنيم و تنها راه نجاتمان را اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران و مبارزه براي رفع اين بي عدالتي ها در راه رسيدن به يک زندگي در خور شان همه انسانها مي دانيم .
بار ديگر حمايت خود را از اعتصاب پر قدرت شما اعلام داشته و برايتان در اين مبارزه متحدانه اميد موفقيت داريم .
با اميد به گسترش صلح و عدالت و آزادي در سراسر گيتي
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه
سنديکاي کارگران فلزکار مکانيک
آبان ١٣٨٩