شنبه٬ ١٠ مهر ١٣٨٩ -٢ اكتبر ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٣٤

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخباري از اعتراضات كارگري در ايران

٣٥٠٠ کارگر لاستيک بارز در کرمان دست به اعتصاب سه روزه زدند

بنا به خبري که اتحاديه آزاد کارگران ايران منتشر کرده است، ٣٥٠٠ کارگر لاستيک بارز در استان کرمان از روز يکشنبه چهارم تا صبح روز هفتم مهرماه دست به اعتصاب زدند و عليه شرايط اسفبار کارشان و عدم پرداخت اضافه کاري اعتراض کردند.
طبق اين گزارش، کارگران لاستيک بارز در سالهاي قبل هرماه ١٢٠ ساعت اضافه کاري دريافت ميکردند که کارفرما به تدريج آنرا به سي ساعت و در شهريور ماه امسال آنرا به سه ساعت تقليل داد. اين مساله مانند جرقه اي خشم کارگران را برانگيخت و به اعتصاب يکپارچه آنها منجر شد.
در روز سوم اعتصاب يعني صبح روز چهارشنبه، رئيس اداره کار کرمان با لباس بسيجي! در ميان کارگران حاضر شد و با وعده تشکيل کميته اي براي رسيدگي به خواستهاي آنان، کارگران را وادار به بازگشت بکار کرد. کارگران هرچند ميدانند نبايد به وعده کارفرما دل خوش کنند اما بدليل باز بودن دست کارفرما در عدم تمديد قرار داد يکماهه کارگران که شامل ٩٠ درصد آنها ميشود مجبور به بازگشت به کار شدند.
کارگران اين کارخانه ماهانه بين ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار تومان دستمزد ميگيرند که حدود ٣٧ هزار تومان آن بابت ماليات و حق بيمه کسر ميشود. همچنين کارفرماي اين کارخانه از تحويل حدود ٨٠ واحد مسکوني که در سال ٧٢ با دريافت يکصد هزار تومان از هر کارگر ساخته شده است خودداري ميکند و اين منازل بصورت بلامصرف رها شده است. کارگران کارخانه لاستيک بارز در سالهاي گذشته بارها در اعتراض به شرايط مشقت بار خود دست به اعتراض زده اند اما کارفرما هر بار از تمديد قرارداد کارگراني که در اعتصاب نقشي داشته اند خودداري کرده و آنان را اخراج کرده است. علاوه بر اين بدليل فقدان امکانات ايمني در اين کارخانه، کارگران بارها دچار سوانح کاري از جمله قطع دست شده اند و کارفرما پس از مدتي آنها را که قادر به ادامه کار نبوده اند از کارخانه بيرون کرده است. لازم به توضيح است که کارخانه لاستيک بارز روزانه ٢٤٠ تن لاستيک توليد ميکند و سود خالص آن در سال گذشته مبلغ ٤٠ ميليارد تومان بوده است.
اجحافات و زورگوئي ها و بيرحمي هاي آشکار کارفرماي اين کارخانه و ساير مراکز کارگري در پناه نيروهاي سرکوب رژيم از بسيج و سپاه و نيروهاي انتظامي و وزارت اطلاعات و امام جمعه ها و غيره صورت ميگيرد. کارگران و ساير مردم زحمتکش راهي جز اتحاد و تشديد مبارزه براي سرنگوني حکومت کثيف و جنايتکار اسلامي سرمايه داران ندارند. ٣٥٠٠ کارگر لاستيک بارز و خانواده هايشان جمعيت بزرگي را تشکيل ميدهند که ميتوانند مبارزه خود را به مرکز شهر بکشانند و حمايت هزاران نفر ديگر از مردم را جلب کنند. اين تنها راه عقب راندن کارفرمايان و دفاع از همين زندگي حقيرانه اي است که به آنها تحميل کرده اند. حزب کمونيست کارگري ضمن حمايت قاطع از خواست هاي کارگران کارخانه بارز کرمان، از کارگران همه مراکز کارگري و از جوانان و مردم کرمان ميخواهد که از مبارزه بحق آنان پشتيباني کنند.

زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٨ مهرماه ١٣٨٩، ٣٠ سپتامبر ٢٠١٠

كارگران روغن نباتي قو دست به تحصن و اعتصاب زدند

از پنجم مهرماه٬ كارگران کارخانه روغن نباتي قو در اعتراض به خطر بيكار شدن، دست به اعتصاب زده و در محل شركت متحصن شده اند. کارگران اعلام كرده اند كه تا رسيدن به خواستهايشان به تجمعات اعتراضي خود ادامه خواهند داد.
كارخانه روغن نباتي قو تهران مانند بسياري ديگر از رشته هاي صنعتي دچار افت شديد توليد شده است و در خطر ورشکستگي قرار دارد. اين واحد توليدي درحال حاضر با ٢٠ تا ٣٠ درصد ظرفيت قبلي توليد کارخانه كار ميكند. اين شركت تحت مالكيت بيناد شهيد قرار دارد. مديران شرکت هنوز پاسخ روشني راجع به اين وضعيت نابسامان به کارگران نداده اند. بنا به اخباري که به کارگران رسيده است٬ دستمزد کارگران از محل فروش املاک شرکت تامين ميشود و كارخانه بحال تعطيلي و رکود در آمده است. خطر بيکاري جدي کارگران را که اغلب سوابق بيمه اي بالاي پانزده سال دارند تهديد ميکند٬ در اين كارخانه ٤٥٠ كارگر بكار اشتغال دارند كه ٣٧٥ نفر از آنان رسمي و باقي قراردادي هستند.
  وضعيت کارگران روغن نباتي قو، منحصر به فرد نيست. ميليونها کارگر يا بيکار شده اند يا در معرض بيکاري هستند و يا چندرغاز حقوقشان پرداخت نميشود. فلاکت اقتصادي دامن ميليونها نفر را گرفته است. مسئول اين وضعيت رژيم کثيف جمهوري اسلامي است. در حاليکه هرروز خبر دزديهاي ميلياردي مقامات و آيت اله ها و مفتخوران منتشر ميشود، در حاليکه يک اقليت مفتخور ثروتهاي افسانه اي به جيب زده اند، در حاليکه ماهانه صدها ميليون دلار صرف موسسات سرکوب و مذهبي و بساط زندان و شکنجه ميشود، وضعيت اکثريت عظيم مردم بهتر از اين نميشود. بايد متحد و يکپارچه بلند شد و بساط اين مفتخوران و ستمگران را در هم کوبيد. اين تنها راه نجات کارگران و اکثريت عظيم مردم محرومي است که از همه چيز ساقط شده اند. کارگران روغن نباتي قو نبايد خود را تنها احساس کنند. مبارزه هر بخشي از مردم به همه بخش هاي ديگر مربوط است. خواست کارگران روغن قو خواست ميليون ها نفر ديگر هم هست. با تمام قوا از آنها حمايت کنيم و همبتسگي خود را تقويت کنيم. اين تنها راه به کرسي نشاندن خواست هاي ما است.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
هفتم مهر١٣٨٩، ۲۹ سپتامبر ٢٠١٠

تجمع اعتراضی کارگران خاور رشت در مقابل استانداری گيلان

روز سه شنبه ٣ مهر، ٢٠٠ نفر از كارگران كارخانه خاور واقع در كيلومتر ٥ جاده رشت- فومن در اعتراض به نپرداختن ٧ ماه دستمزدهايشان، در مقابل استانداري استان گيلان در شهر رشت تجمع كردند. به گفته كارگران سقف طلب اين كارگران بعضا به ٥ ميليون تومان ميرسد. كارگران اين كارخانه تا كنون چندين بار در همين محل تجمع داشته اند و هر بار با وعده و وعيد آنها را سردوانده و تا كنون پاسخي به آنها داده نشده است. اين درحاليست كه تازگي مبلغي حدود ٢ ميليارد و هشتصد ميليون تومان وام از اداره صنايع به اين شركت پرداخت شده است، و كارفرما اين پول را به جيب زده و اقدامي در جهت پرداخت طلبهاي كارگران انجام نداده است. در تجمع روز ٣ مهر نيروي انتظامي در محل حاضر شده و كارگران را تهديد كردند كه محل را ترك كنند. اما كارگران در دسته هاي چند نفري و در اطراف استانداري به تجمع خود ادامه داده و منتظر نمايندگان خود كه جهت پيگيري مطالباتشان به داخل استانداري مراجعه كرده بودند، ماندند.
در كارخانه خاور رشت، قبلا حدود ١٠٠٠ كارگر اشتغال به كار داشتند كه هم اكنون تنها حدود ٣٠٠ كارگر زن و مرد در آنجا مشغول به كار هستند كه ٤٠ نفر از آنان به صورت قراردادي كار ميكنند.
كارگران خاور رشت خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي پرداخت نشده خود هستند.
پرداخت نكردن دستمزدها يك جنايت آشكار در حق كارگران و خانواده ها و فرزندان كارگران است. حكومت اسلامي سرمايه داران با حراست و نيروهاي سركوبش در مقابل كارگراني كه به نپرداختن دستمزدهاي ناچيزشان اعتراض ميكنند مي ايستد و از كارفرمايان دزد و مفت خور حمايت ميكند. و همين امر دست سرمايه داران را باز گذاشته است كه نان شب كارگران را بالا بكشند و در مقابل اعتراضات پي در پي كارگران جواب سربالا بدهند و تهديد كنند. راه مقابله با اين وضعيت مبارزه و اعتراض گسترده و سراسري است. جنبش مقابله با بالا كشيدن دستمزدها را بايد با بهم پيوستن مبارزاتمان به جريان اندازيم و در عين حال خواست افزايش چندين برابر دستمزدها و ممنوعيت اخراجها را فعالانه طرح كنيم. براي خاتمه دادن به اين بردگي بايد متحد و يكپارچه عمل كرد.

زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٦ مهر ماه ١٣٨٩، ٢٨ سپتامبر ٢٠١٠

كارگران نساجي كرپ ناز هرسين كرمانشاه، زير بار بيكارسازيها نمي روند

کارگران نساجي کرپ ناز هرسين نزديک به يک ماه است که در اعتراض به بيكارسازيها و مطالبات معوقه خود در اعتصاب بسر ميبرند. قضيه از اين قرار است كه در اين كارخانه ٦٠ كارگر رسمي و ٢٢٥ كارگر به كار اشتغال دارند. كارفرما اعلام كرده است كه قرارداد ٨٠ نفر از اين كارگران كه ٥ نفرشان دو سال و باقي بيش از ٨ سال سابقه كار دارند ، را تمديد نخواهد كرد. اين کارگران همچنين سه ماه و نيم دستمزد و بيمه ٧ ماه خود را طلب دارند.
زير فشار اعتراضاتي كه كارگران دراين رابطه داشته اند، بين نمايندگان استانداري و اداره كار و مديريت كارخانه نشستي صورت گرفته بود که در آن مديريت كرپ ناز متعهد شده بود كه در قبال اخراج اين کارگران سالي ٤ ماه حقوق بپردازد. كارگران كه خود را زير فشار بيكارسازيها ميديدند. قبلا به اين تصميم رضايت داده بودند. اما بعد مديريت شركت اعلام داشت كه امكان پرداخت سالي ٤ ماه حقوق به كارگران را ندارد. اين موضوع موجب خشم و اعتراض كارگران شد. تا اينكه روز دوشنبه ٢٩ شهريور مديريت اعلام داشت كه ٧ ماه بيمه كارگران را به حساب ريخته است. و سه و ماه ونيم طلب آنان را نيز پرداخت خواهد كرد. اما امكان اينكه در قبال اخراج ها، سالانه ٤ ماه حقوق پرداخت شود، را نمي پذيرد.
روز سه شنبه ٣٠ شهريور كه كارگران همچنان در اعتصاب بودند، مديرعامل كارخانه به ميان آنان رفته و اعلام داشت كه ما بيش از دو ماه حقوق نمي پردازيم، اما الان فقط ده نفر اخراج ميشوند. كارگران اين را توطئه اي براي اخراج تدريجي و در هم شكستن اتحاد خود ديدند و زير بار اين تصميم نرفتند و در جريان گفتگو با مديريت، با وي درگير شده، و به وي حمله ور شدند. حراست فورا مداخله كرده و مديريت را فراري داد. بدين ترتيب كارگران به اعتصاب خود ادامه داده و اعلام داشتند كه روز چهارشنبه ٣١ شهريور در مقابل استانداري تجمع خواهند كرد و اگر به خواست آنها رسيدگي نشود بطرف شهر راهپيمايي خواهند كرد. يك نقطه قوت حركت اعتراضي كارگران هرسين اتحاد آنان است. كارگران در مجمع عمومي خود ٥ نماينده را براي پيگيري خواسته هايشان انتخاب كرده اند. در اين اعتصاب همه كارگران متحدانه شركت دارند و اعتصاب همچنان ادامه دارد.
کارگران كرپ ناز هرسين کرمانشاه با اعتصاب خود و با اولتيماتوم دادن و پافشاري بر روي خواستهايشان در مقابل زورگويي مديريت ايستاده اند. تصميم مجمع عمومي اين کا رگران ادامه اعتراض تا رسيدن به خواستهايشان است. بايد اين صف اعتراضي را با تمام توان تقويت کرد.
بيكارسازي امروز يك معضل سراسري كارگران است، بايد با مبارزات متحد خود در مقابل اين تهاجم دولت و كارفرمايان ايستاد.اخراج ها بايد فورا متوقف شود. دستمزدهاي پرداخت نشده بايد فورا پرداخت شود، با توجه به گراني و ابعاد سرسام آورش، دستمزدها بايد در گام اول به يك ميليون تومان افزايش يابد. كارگران بيكار بايد از بيمه بيكاري مكفي برخوردار شوند، و اينها همه بايد در صدر خواستهاي سراسري كارگران قرار گيرد و با اعتصابات اخطاري و متحد خود نگذاريم زندگي و معيشت ما زير تهاجم دايمي كارفرمايان و حكومت اسلامي سرمايه داران قرار گيرد.
زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٣١مرداد ١٣۸۹،٢٢ سپتامبر ۲۰١۰
***
در ادامه اين مبارزات كارگران كرپ ناز هرسن كرمانشاه روز ٤ مهر نيز براي چندمين بار در مقابل ساختمان مركزي بانك ملت اين شهر دست به تجمع زدند.

دهها هزار نفر در مراسم کارگران جانباخته شرکت کردند

طبق يکي از گزارشات منتشر شده، دهها هزار نفر در مراسم خاکسپاري کارگران جانباخته در هفشجان شهر کرد شرکت کردند و ياد عزيزان خود را گرامي داشتند. تعداد جانباختگان همچنان افزايش مي يابد و گفته ميشود که حداقل ١٢ نفر از جانباختگان اهل هفشجان از توابع شهر کرد بوده اند. مزدوران جمهوري اسلامي، وحشتزده از اين تظاهرات بزرگ، سعي کردند شعارهاي رژيمي را به اين مراسم تحميل کنند که با عکس العمل تند مردم مواجه شدند.
در اطلاعيه اي قبلا اطلاع داديم که در انفجار خط لوله سراسري گاز سرخس در مشهد که روز ١٩ شهريور اتفاق افتاد، حداقل ٩ نفر جان خود را از دست دادند و بيش از ٢٠ نفر سوختگي شديد پيدا کردند و راهي بيمارستانها شدند. متاسفانه به دليل جراحات شديد و عدم امکانات درماني کافي، تعداد ديگري از مجروحان نيز تاکنون جان خود را از دست داده اند. جمهوري اسلامي تعداد جانباختگان را ٤ نفر ذکر کرده است و سعي کرده است ابعاد فاجعه را کوچک جلوه بدهد. حتي قربانيان اين انفجار را منتشر نکرده است.
اسامي تعدادي از جانباختگان اين انفجار که تاکنون مشخص شده به اين شرح ميباشد: عباسعلي اله بخشي، سليمان شيخي، نصرت اله عسگري، مسلم صادقي، فردين کيواني، صادق کنعاني، سعيد اميني، شهرام عالي پور، حميد کاظمي نيا، محمد خواستار، حسن کيواني، عقيل کيواني و عباس ضرغامپور.
حزب کمونيست کارگري يکبار ديگر صميمانه به کليه خانواده هاي جانباختگان و همکاران و دوستان آنها تسليت ميگويد و اعلام ميکند که مسئول اين فاجعه بزرگ انساني، سودجوئي سرمايه داران و دولت جنايتکار اسلامي سرمايه داران است. خسارت بزرگ انساني اين فاجعه قابل جبران نيست، اما خسارت مادي آن تماما به عهده جمهوري اسلامي و قرارگاه خاتم الانبيا متعلق به سپاه پاسداران که مجري اين پروژه بوده است، ميباشد و تامين زندگي خانواده هاي جانباختگان تماما به عهده آنها است. مجروحين اين انفجار نيز بايد با بالاترين امکانات درماني و کاملا رايگان مورد مداوا قرار گيرند و زندگي آنها و کليه آسيب ديدگاني که توان کار کردن را از دست داده اند تامين گردد. حزب اعلام ميکند که سرنگوني جمهوري اسلامي اولين قدم مهم در پايان دادن به ناامني محيط کار و قتلگاه هائي است که جمهوري اسلامي و نظامي که از آن پاسداري ميکند، به اسم محيط کار به ميليون ها کارگر تحميل کرده است.
گرامي باد ياد جاخباختگان فاجعه انفجار خط لوله گاز سرخس
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
١ مهرماه ١٣٨٩، ٢٣ سپتامبر ٢٠١٠

كارگران پرريس سنندج
كارگران پرريس سنندج بيش از ۶ ماه است حقوق هاي خود را دريافت نکرده اند: بنا بر گزارش رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران کارخانه ريسندگي پرريس بيش از ۶ ماه است دستمزدي دريافت نکرده اند. به دنبال اخراج ۳۰ نفر از کارگران اين شرکت در سال گذشته، کارفرماي اين واحد توليدي فشارهاي خود را بر کارگران افزايش داده است. اين کارخانه که سالهاي قبل با ۷۰ نفر کارگر توليد میکرد، در حال حاضر تنها با ۳۵ نفر کارگر در حال توليد است و اين مسئله باعث شده است از نظر شدت کار، فشار مضاعفي بر کارگران شاغل در اين کارخانه وارد شود. بنا بر این گزارش کارفرماي شرکت پرريس در مواجهه با هر نوع اعتراضي، حتي نسبت به پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، با انگشت درب خروجي کارخانه را به آنان نشان مي دهد.

تجمع اعتراضي كارگران شركت پارس نيرو
روز ٦ مهرجمعي از کارکنان شرکت پارس نيرو وابسته به وزارت نيرو، در اعتراض به ٩ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل استانداري فارس دست به تجمع زدند. نپرداختن دستمزدهاي اين كاركنان فشار زيادي را به آنها وارد كرده و مقامات شركت تاكنون پاسخي به خواست اين كاركنان نداده اند.

تجمع معلمان خريد خدمتی در مقابل مجلس اسلامي
بنا به گزارش ايلنا روز ١٦ شهريور جمعي صد نفره از معلمان حق التدريسي (شركتي) كه از ٥ استان اصفهان، مازندان، آذربایجان شرقی و خراسان‌ در تهران گرد آمده بودند، براي چندمين بار در مقابل مجلس اسلامي تجمع كردند. خواست اين معلمان استخدام رسمي آنان است. اين معلمان كه بين ٤ تا ٧ سال سابقه كاري دارند ميگويند : "در حالي‌که آموزش و پرورش به ما گفته که به شما نياز نداريم، ولی نيروهاي بازنشسته چند سال پيش خود را فراخوان به کار کرده و يا از برخي معلمان رسمي در دو شيفت استفاده مي‌کند. " اعتراضات معلمان ادامه دارد. ١٢٠ هزار معلم قراردادي مدتهاست كه منتظر استخدام خود هستند. اين معلمان بارها و بارها در مقابل مجلس اسلامي تجمع كرده و خواهان استخدام رسمي خود شده اند. اما تا كنون پاسخي به آنان داده نشده است. جمهوري اسلامي با استخدام معلمان قراردادي، فشار بر روي معلمان رسمي را نيز شده داده و اما با استخدام موقت، با حداقل دستمزد و در بي حقوقي مطلق به همان اندازه معلمان رسمي آنها را وادار به كار ميكند.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه ناز نخ قزوين
به گزارش ايران كارگر روز دوشنبه ٢٩ شهريور بيش از ۵٠ نفر از كارگران معترض كا رخانه ريسندگي نازنخ از ساعت ٨ در مقابل اين كارخانه تعطيل شده تجمع كردند.
در اين تجمع اعتراضي يكي از كارگران معترض در گفتگو با خبرنگاران ميگويند:"كارگر ديگري در رابطه با علت اعتراض و تجمع امروز گفت :” الان من پولي براي ثبت نام فرزندم در شروع سال تحصيلي ندارم , نه كفش , نه لباس , نه كتاب و دفتر هيچ چيز خريد نكرده ام , نتوانسته ام بخرم و به همه مردم هم بدهي و قرض دارم , در حاليكه ۵-٦ ميليون از حقوق خودم را طلب دارم كه به من نميدهند , چرا ؟ اين حركت اعتراضي تا ساعت ١١ ادامه داشت.

غلامرضا جوادي، از کارکنان شرکت واحد در تهران از كار اخراج شد

غلامرضا جوادي يکي از كارگران شرکت اتوبوسراني تهران از كار اخراج شد. جرم غلامرضا جوادي، اعتراض به شرايط سخت معيشتي كارگران است. قضيه از اين قرار است كه او ابتدا در اول تير ماه از كارش اخراج شد. و در قبال حكم اخراجش به اداره كار شكايت كرد. در شانزدهم شهريور هيئت تشخيص اداره کار اتهامات يحيي عظيمي رئيس کميته انضباطي را رد كرد و در نتيجه با برگشت به كار وي موافقت شد. اما دوباره كميته انضباطي وي را بدون هيچگونه اخطار قبلي از كار اخراج كرد. غلامرضا جوادي با ٢٠ سال سابقه كار در تعميرگاه سامانه ٢ به كار اشتغال داشت. او از بيماري قلبي رنج ميبرد و اكنون بعد از ٢٠ سال كار در شركت واحد، كميته انضباطي وي را از كار بيكار كرده است. اخراج غلامرضا جوادي بايد با بيشترين اعتراض از سوي كارگران شركت واحد پاسخ بگيرد. غلامرضا جوادي بايد به سر كارش باز گردد و كارگران زنداني شركت واحد، منصوراسانلو، ابراهيم مددي، و رضا شهابي كه بخاطر مبارزاتشان براي داشتن تشكل خود، سنديكاي واحد و بخاطر شركت در اعتصاب باشكوه كارگران واحد درسال ٨٤ ، هم اكنون در زندانند، بايد فورا از زندان آزاد شوند. داشتن تشكل، حق اعتصاب و برپايي تجمع از حقوق پايه اي كارگران است. با حمايت از غلامرضا جوادي و تلاش براي آزادي كارگران زنداني براي تثبيت اين حقوق پايه اي خود تلاش كنيم.