شنبه٬ ٣٠ مرداد ١٣٨٩ -٢١ اوت ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٣١

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخباري از اعتراضات كارگري در ايران

کارگران اخراجي نوشابه سازي ساسان از حق بيمه بيکاري نيز محرومند!

نزديک به پنج ماه از اخراج دسته جمعي کارگران شرکت نوشابه سازي ساسان در جاده قديم كرج ميگذرد. در پي اجراي سياست ضد کارگري "تعديل نيرو" كه نام ديگري براي اخراج كارگران است٬ هفتصد نفر از كارگران اخراج شده اند و كارگران اخراجي هنوز موفق به دريافت بيمه بيکاري خود نگرديده اند. کارفرما پس از اخراج اين کارگران٬ اقدام به استخدام نيروي کار جديد با دستمزد و مزاياي کمتر و حذف سرويس اياب و ذهاب و ناهار نمود. برخي از کارگران بعلت وضعيت نابسامان اقتصادي و براي ممانعت از بيکار شدن٬ حتي حاضر گرديدند٬ بعنوان کارگر ساده درشرکت بمانند٬ اما کارفرما بازهم حاضر به استخدام همگي آنان نشد و تنها با برخي از اخراج شدگان به شرط شرکت در دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي به توافق رسيد. کارگران با اعتراض به سياست "تعديل نيرو" که زندگي آنها و خانواده شان را مورد تهديد جدي قرار داده است به "سازمان تامين اجتماعي" جمهوري اسلامي مراجعه کردند تا از مقرري صندوق بيمه بيکاري استفاده کنند٬ اما دراينجا نيز با سد سازمان تامين اجتماعي روبرو شدند و بلاتکليف بدون هيچگونه مقرري ايام بيکاري به حال خود رها شده اند.
بيکارسازي کارگران تحت هر عنوان و بهانه اي بايد فورا متوقف شود. بيکارسازي کارگران و استخدام كارگراني با دستمزد پايين تر پايمال كردن ابتدايي ترين حقوق كارگران است. كارفرمايان براي گريز از افزايش دستمزد كارگراني كه سابقه كار دارند٬ آنها را از كار اخراج ميكنند و كارگران ديگري را با دستمزد و مزاياي پايين تر به كار ميگيرند و دولت و قوانين نيز از اين اجحاف آشكار عليه كارگران حمايت ميكند. اين در عين حال سياستي در جهت دامن زدن به رقابت و تفرقه ميان كارگران است. کارگران کارخانه ساسان بايد متحدانه در برابر اين اخراج ها بايستند و با تجمعات اعتراضي شان و با شرکت گسترده خانواده ها در اين اعتراضات کاري کنند، که اين اخراج ها به قيمت گراني براي کارفرما و دولت تمام شود. کارگران را بيکار ميکنند، بدون اينکه از کوچکترين تاميني برخوردار باشند. بايد همه کارگران بيکار و کارگراني که تحت عناوين مختلف از کار اخراج شده اند، از بيمه بيکاري مکفي برخوردار باشند. پرداخت بيمه بيکاري مکفي و افزايش فوري دستمزدها در گام اول يک ميليون تومان را تنها به زور مبارزه مان ميتوانيم به کارفرمايان و دولت تحميل کنيم.
اتحاد سراسري عليه بيکاري، متحد شدن کارگران در مجامع عمومي شان حول خواستهاي فوري خود و هم پيمان شدن تمامي بخشهاي کارگري٬ تنها ضامن توقف حمله بيشرمانه کارفرمايان به معيشت فقيرانه کارگران است.

مرگ بر جمهوري اسلامي

زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران
۹ مرداد١٣٨٩ – ۱۰ اوت ٢٠١٠

کارگران کيان تاير باز هم دست به تجمع اعتراضي و اعتصاب زدند

به گزارش سايت اتحاد (اتحاديه آزاد كارگران ايران) کارگران کارخانه کيان تاير از صبح روز پنج شنبه ٢٧ مرداد در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي خود دست به اعتصاب زدند و با بستن درب انبارها مانع خروج لاستيک از کارخانه شدند.
بنا بر اظهار کارگران اين کارخانه، کارفرما در رابطه با پرداخت دستمزد تير ماه کارگران اعلام کرده بود كه ابتدا دستمزد کارگراني را پرداخت خواهد کرد که ميزان آن مبلغ سيصد هزار تومان است. در همين حال کارفرما طي روزهاي قبلترش از آوردن مواد اوليه و تعمير دستگاههاي معيوب کارخانه خودداري کرده بود که مجموعه اين عوامل خشم کارگران را برانگيخت و آنان از روز پنج شنبه ٢٧ مرداد دست به اعتصاب زدند.
بنا بر اين گزارش بدنبال اين اعتصاب و تجمع کارگران کيان تاير در محوطه کارخانه، روز شنبه ٣٠ مرداد جلسه اي در بخشداري چهاردانگه با شرکت نماينده هاي کارفرما و کارگران تشکيل شد. نماينده کارفرما در اين جلسه اعلام کرد که پول براي پرداخت دستمزد کارگران ندارند و قولي نيز در اين زمينه نميتواند بدهند. نماينده هاي کارگران نيز متقابلا بر در يافت دستمزد ي پرداخت نشده خود و ساير خواستهايشان تاکيد کردند.
در ادامه اين جلسه نماينده کارفرما با تهديد کارگران اعلام کرد كه اگر چنانچه روز ٣١ مرداد باز هم درب انبارها را براي خروج لاستيک باز نکنند، با دخالت مامورين انتظامي حكومت روبرو خواهند شد و خودشان اقدام به باز كردن درب انبار ها خواهند كرد. بدين ترتيب جلسه نماينده کارفرما و نماينده هاي کارگران در بخشداري چهاردانگه بدون نتيجه پايان گرفت. كارگران اعلام كرده اند كه تا رسيدن به خواستهايشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

بهمن خدادادي از زندان آزاد شد
طبق خبر منتشر شده از سوي انجمن برق و فلزکار کرمانشاه بهمن خدادادي دانشجوي اخراجي و کارگر فعلي، بعد از تحمل بيش از سه ماه زندان و بازجوئي و ارعاب، روز سه شنبه ١٩/۵/١٣٨٩ با قرار وثيقه ٢٠ ميليون تومان از زندان دستگرد اصفهان آزاد گرديد. آزادي بهمن خدادادي را به خانواده و دوستان و همه انسانهاي آزاديخواه تبريک مي گوييم. همه كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي بايد از زندان آزاد شوند.

اعتصاب كارگران شركت بن رو
بنا بر گزارش منتشر شده از سوي اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران شرکت بن رو واقع در جاده سلفچگان قم در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه از دستمزدهايشان از روز شنبه ٢٢ مرداد ماه دست به اعتصاب زدند. بنا بر اين گزارش از زمان شروع اعتصاب هيچيک از مسئولين کارخانه توجهي به خواستهاي كارگران نکرده اند.
کارگران شرکت بن رو از زمان شروع اعتصاب هر روزه به کارخانه ميايند و کارت ورود خود را ميزنند. اين کارگران اعلام کرده اند تا زماني که به خواستهايشان رسيدگي نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
شرکت بن رو مونتاژ کننده ماشينهاي خارجي(بنزهاي کوپه) حدود ٨٠٠ نفر کارگر دارد .

پرداخت يك ماه حقوق از ١٧ ماه دستمزد پرداخت نشده

كارگران مخابرات راه دور (شركت آي تي آي) بعد از اعتراضات متوالي موفق شدند كه از ١٧ ماه حقوق معوقه ، خود يكماه آنرا دريافت كنند. يكي از پرسنل اين شركت به خبرنگارآژانس ايران خبـــر گفت :” بسياري از پرسنل اين شركت از نفرات متخصص وتحصيل كرده هستند ولي به دليل عدم دريافت حقوق در وضعيت بد معيشتي به سر ميبرند ، طوري كه برخي ازآنها خانواده هايشان طي اين مدت از هم پاشيده شده است ، ما ١٧ ماه حقوق معوقه داريم اما سرانجام فقط يك ماه از حقوقمان را به ما دادند ، ما ٦٠٠ نفر هستيم كه ماههاست دنبال حق وحقوق خودمان هستيم .ولي گوش آقايان حكومتي به شنيدن حرفهاي ما بسته است ” كارگران مخابرات راه دور خواهان همه طلبهايشان هستند.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه نازنخ
روز چهارشنبه ٢٠ مرداد كارگران كارخانه نازنخ قزوين مجددا و براي چندمين بار در اعتراض به ٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل اين شرکت تجمع كردند. يكي از كارگران به خبرنگارآژانس ايران خبـــــــــــرگفت :” ما جلوي وزارت صنايع فقط گفتيم كه مزدمان را كه كاركرده ايم ميخواهيم اماما را تحت عنوان اخلالگر پراكنده كردند البته با باتوم ! ما فقط نان براي خوردن ميخواهيم نميدانم اين كجايش اخلالگري محسوب ميشود؟ كارگر ديگري گفت : ” ٢٠ سال است كه سابقه كاردارم اما بعد از ٢٠ سال هيچ چيز ندارم الا يك كمر خميده , ويك سفره خالي ونگاهي شرمنده از زن وبچه هايم” كارگر ديگري درادامه گفت :” اين نفت كه قراربود بيايد سر سفره ما فقير بيچاره ها بيايد چه شد ؟ نخواستيم . هفت ماه حقوق عقب مانده مارا بدهيد از خير نفت گذشتيم کارگران شرکت نساجي اطلس پوت تبريز سه ماه دستمزد خود را طلب دارند
کارگران شرکت نساجي اطلس پوت تبريز حدود ٣ ماه است که حقوقي دريافت نكرده اند. اطلس پوت قبلا ٧٠٠ کارگر داشت ولي اکنون ٣٠٠ كارگر در آنجا به كار اشتغال دارند و توليد آن بافت پارچه هاي توري است. در تبريز نيز يكي از معضلات كارگران دستمزدهاي پرداخت نشده است و در مجموع کارخانه هاي اين شهر در وضعيت نابساماني قرار دارند.

افزايش هزينه آب و برق در واحد هاي
به گزارش آژانس ايران خبر، يکي از مشکلاتي که اخيرا کارخانجات توليدي و صنعتي تهران - جاده قديم کرج با آن مواجه هستند افزايش هزينه هاي آب وبرق است . تنها در کارخانجات آلومينيوم سازي افزايش هزينه برق حدود ٣ ميليون تومان در ماه بوده است. اين افزايش قيمت با شيوه هايي نظير نپرداختن مزاياي كارگران جبران مي شود و بدين ترتيب عملا بالابردن قيمت آب و برق از طرف دولت شرايط معيشتي كارگران را به وضعيت بدتري مي كشاند .

تجمع اعتراضي معلمان در مقابل مجلس اسلامي
روز يكشنبه ٣١ مرداد تعدادي از معلمان و آموزشياران در تهران در اعتراض به عدم استخدام خود وپايان يافتن قراردادهاي كاريشان در مقابل مجلس اسلامي تجمع كردند. بنا بر اخبار به اين معلمان اعلام شده است كه پس از پايان قرارداد به كار آنان نيازي نيست. اين درحاليست كه آنها ٢ تا ٣ سال خريد خدمت دارند. بخش زيادي از معلمان در آموزش و پرورش بصورت قراردادهاي موقت و با حقوق نازل هستند. معلماني كه بعضا با معضل دستمزدهاي معوقه روبرو بوده اند. اين معلمان بارها و بارها در اعتراض به وضعيت كاري خود و بلاتكليفي شان تجمع و اعتراض كرده اند. استفاده از معلمان قراردادي ايمني شغلي در آموزش و پرورش را كاهش داده است و يك خواست معلمان استخدام رسمي، رسمي شدن كارگران قرار دادي است.

اعتصاب تاکسي داران شهرستان دهگلان
صبح روز شنبه ٣٠ مرداد کليه ي تاکسي داران شهرستان دهگلان با تجمع در دوبانده ي منتهي به ترمينال بلبان آباد دست به اعتصاب زدند و با پارک تاکسي هاي خود در حاشيه ي اين خيابان خواستار حل هر چه زودتر مشکلات سوختي خود شدند. بنا به گزارشهاي منتشر شده، اين اعتصاب که از ساعت ۸ صبح روز ٣٠ مرداد آغاز شده است به دليل اختلال ۲۰ روزه در شبکه توزيع CNG در اين شهرستان صورت گرفته است. به اين معني كه رانندگان تاکسي براي دريافت سوخت خود مي بايست به شهر قروه بروند. رانندگان به اين موضوع معترض هستند و مسئولان مربوطه تاکنون هيچ اقدام موثري براي حل مشکل سوختي تاکسي رانان انجام نداده اند.

 

اعتصاب وسيع كارمندان دولت در آفريقاي جنوبي
داود رفاهي

روز دوشنبه ١٥ اوت آفريقاي جنوبي شاهد اعتراض صدها هزار تن از كارمندان دولت بود. در پي بي نتيجه ماندن مذاكرات بين دولت و اتحاديه هاي كارگري براي افزايش دستمزدها، كارمندان دولت براي يكروز بطور وسيع دست از كار كشيدند و اعلام كردند كه در صورت بي توجهي دولت به مطالباتشان، اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت. خواست اين كارمندان دولت كه تعدادشان به ١ ميليون و سيصد هزار نفر ميرسدژ افزايش معادل ٦/٨ درصد و اجاره مسكن معادل ١٠٠٠ راند مي باشد. دولت موافقت كرده است كه دستمزد آنها را ٧ درصد افزايش دهد و اجاره مسكن را از ٥٠٠ راند به ٦٣٠ راند افزايش دهد. اما كارمندان اين را نپذيرفته و گفته اند بر خواست خود پافشاري خواهند كرد. علاوه بر اعتصاب عمومي دهها هزار تن نيز با راهپيمايي به سمت پارلمان در كيپ تاون (cape town) اعتراض خود را به اقدامات دولت اعلام كردند. آنها پلاكاردهايي را حمل ميكردند كه بر روي آنها شعارهايي همچون"نه به دستمزدهاي فقيرانه" و " ما خواهان٦/٨ درصد افزايش هستيم" نوشته شده بود.

ديدارهاي کارگران با خانواده ي رضا شهابي

گروهي از کارگران از بخش هاي مختلف کارگري و از جمله چند کارگر اخراجي در روز سه شنبه ٢٦ مردادماه ٨٩ با خانواده ي رضا شهابي ،کارگر زنداني که در بند ٢٠٩ زندان اوين محبوس است ديدار کردند.
اين چندمين ديدار ِکارگران با خانواده ي رضا شهابي بوده است و درآن عده ي ديگري از کارگران و دوستداران جنبش کارگري براي اعلام همبستگي با رضا شهابي و مبارزات وي و ملاقات با اعضاي خانواده اش به منزل او رفتند.
کارگران در اين ملاقات ضمن پرس و جو در باره ي آخرين وضعيت حبس وپرونده ي رضا شهابي ،برجسته ترين وجوه ِ مبارزاتي رضا شهابي نماينده ي کارگران شرکت واحد و از اعضاي سنديکاي کارگران اين شرکت را باز شمردند.
از جمله در اين نشست ، اين نکته يادآوري شد که رضا به عنوان يک فعال کارگري ،در مبارزات کارگري خود به جاي تکيه بر نهادهاي سازشکار ِ کارگري بررجوع به کارگران و از جمله تکيه ي مالي- معنوي بر کارگران ( به جاي هر دولت ،نهاد يا سازمان ديگر ) تاکيد داشته است.
در اين ملاقات همچنين از اقدامات انجام شده توسط خانواده و دوستان رضا شهابي در پيگيري وضعيت قضايي پرونده وي پرس و جو به عمل امد. مورد بسيار چشمگيرو قابل تقديري که در اين ديدار به وضوح مشخص بود روحيه ي بسيار بالاي همسر رضا شهابي و ديگر اعضاي خانواده اش و باورهاي ايشان به انديشه ها و تلاش هاي رضا بود که نشانگر پيوند انديشه و مبارزات رضا با خانواده اش مي باشد.

کارگران ملاقات کننده - ٢٦ مرداد ماه ٨٩