شنبه٬ ٢ مرداد ١٣٨٩ -٢٩ژوئيه ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٢٩

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخبار اعتراضات و مسائل كارگري در ايران

التيماتوم کارگران آجرماشيني سازمايه سي ام تيرماه روز تجمع اعتراضي است!

کارگران کارخانه آجر ماشيني سازمايه پاکدشت اعلام کردند٬ چنانچه دستمزدهاي معوقه آنها پرداخت نشود و تعهد استانداري پاکدشت براي پرداخت دستمزدهاي پرداخت نشده کارگران متحقق نگردد٬ روز سي ام تيرماه دست به تجمع اعتراضي خواهند زد.
مبارزه کارگران کارخانه آجرماشيني سازمايه براي احقاق حقوق پايمال شده و دستمزدهاي پرداخت نشده آنها سابقه طولاني دارد. کارگران اين کارخانه بارها با برگزار کردن تجمعات اعتراضي و اعتصاب خواستار پرداخت دستمزدهاي خود شده اند. پيشتر از آن نيز كارگران شركت سازمايه پاكدشت در مقابل دادگستري اين شهر تجمع اعتراضي برگزار كرده بودند. همچنين يك هفته پس از تعطيلات نوروز، کارگران دست از كار كشيدند و با اعلام اعتصاب خواستار دو ماه دستمزد پرداخت نشده خود شدند.
اعتصاب و تجمعات اعتراضي کارگران براي دستيابي به دستمزدهاي معوقه و ساير مطالبات خود تاکنون به نتيجه نرسيده است. اين واحد توليدي مانند بسياري از واحدهاي توليدي مشابه توسط صاحبان و مديران آن به تعطيلي کشانده شده است٬ اموال آن توقيف شده و کارگران در بلاتکليفي بسر ميبرند. بنا به اظهار كارگران اين واحد توليدي، چنانچه مطالبات آنان متحقق نشود و باز مانند سابق وعده و وعيدها پوشالي باشد و باز هم بخواهند کلاهبرداري کنند٬ روز سي ام تير ماه دست به تجمع اعتراضي خواهند زد.
حزب کمونيست کارگري از خواستها و مبارزه تيرماه کارگران سازمايه پاکدشت حمايت ميکند و از آنها مي خواهد به همراه خانواده هاي خود اين تجمع را به يک اعتراض بزرگ بدل کنند و ساير مردم آزاديخواه را به صفوف خود فرابخوانند. حزب از همه کارگران و مردم شريف و آزاديخواه پاکدشت ميخواهد که از تجمع اعتراضي کارگران سازمايه حمايت کنند و به هر طريق ممکن به آنان ياري رسانند. دستمزدهاي معوقه فورا بايد پرداخت شود، بيکارسازيها بايد فورا متوقف گردد و بيمه بيکاري مکفي به کارگران بيکار شده تعلق گيرد. زنده باد اتحاد و همبستگي سراسري کارگران.
زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٤ تيرماه١٣٨٩،١٥جولاي ٢٠١٠

اقدام يكپارچه كارگران سازمايه مديران دولتي را عقب نشاند

كارگران اخراجي شركت سازمايه پاكدشت از صبح چهارشنبه سي ام تير حوالي ساعت هشت صبح طبق قرار قبلي در محل اين كارخانه حاضر شدند. آنها كه تعدادشان حدود ٢٠٠ نفر بود خواهان بازگشت بي قيد وشرط به كار وهمچنين دريافت مطالبات خود شدند. اما با جواب سربالاي مديريت اين شركت روبروشدند. به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبــر اين مديران كه از دار و دسته احمدي نژاد هستند نه تنها به درخواست ها و مطالبات كارگران رسيدگي نمي كنند، بلكه بصورت باندهاي مافيايي حقوق ودارائي هاي كارخانه و كارگران را به يغما برده اند. هر كدام از اين كارگران معترض بين ١۵ تا ٢٠ ميليون تومان از شركت طلب دارند كه تماما حقوق معوقه آنهاست. با شروع اين تجمع اعتراضي در داخل كارخانه، سپاه، اطلاعات، نيروي انتظامي به كارخانه گسيل شدند و درحمايت ازغارتگران قصد داشتند كارگران را ناچار كنند كوتاه آمده و تجمع خود راپايان بدهند اما كارگران ايستادگي كردند و تا ساعت ١١ به تجمع خود ادامه دادند . در اين ميان مديريت كارخانه كه به پشت گرمي سپاه و اطلاعات و ساير همرديف هايشان در پست هاي دولتي به چپاول و يغماي حقوق كارگران مشغول هستند محل را ترك كردند . اما آنچه در اين حركت كارگري چشمگير و جديد بود تصميم كارگران براي به دست آوردن مطالبات شان بود. به اين ترتيب كه كارگران اعلام كردند درصورتي كه حقوق ومطالبات عقب افتاده شان داده نشود، از روزشنبه، ٣ مردادماه كارخانه را ازطريق روزنامه ها به مزايده ميگذارند واگرتا يك هفته كسي كارخانه رانخريد، خود كارگران بصورت جمعي كارخانه را به مبلغ ١٠٠ ميليون تومان ميخرند و خودشان صاحب كارخانه ميشوند. دولت هم بايد باقي مطالبات آنها را بدهد. اعضاي شوراي تامين استان هم كه وضعيت را به اين صورت ديدند مستمر در حال رفت وآمد بودند ودرهراس از ايستادگي كارگران، با درماندگي نمي دانستند چكار كنند. صحنه آخر اين حركت شجاعانه كارگران با پيروزي اين زحمت كشان مقاوم به پايان رسيد. به اين ترتيب معاون فرمانداري از طرف رئيس دادگستري و فرماندارمامور شد كه يك ميليارد وام دريافت كرده وحقوق كارگران را بپردازند و از طرف كارگران نيز چند نفر نماينده شدند كه براي مزايده معدنهاي كارخانه اقدام كنند. رئيس دادگستري وعده داد كه پيگيري خواهد كرد كه حقوق كارگران طي ١٠ روز آينده پرداخت گردد.
كارگران كه به تجربه در اين ساليان مي دانند با وجود اين وعده ها نبايد ازتلاش و اقدامات خودشان كم كنند اعلام كردند نمايندگان كارگران از شنبه دوم مرداد دنبال كارشناس ميروند تا براي قيمت گذاري اقدام كند. نماينده گان كارگران اظهار داشتند كه ميدانند كه اين دولت مساله اي از آنها حل نميكند و دروغ ميگويند و فقط وقت ميخرند . آنها افزودند كه ما نيز تا آخرين توانمان پيگيرهستيم كه حق وحقوق خودرا ازاين ظالمان بگيريم. كارگران اين كارخانه كه طي چند ماه گذشته سختي هاي بسياري را تحمل كرده اند امروز با ايستادگي و يكپارچگي خود به پيروزي دست يافتند.

پايان دادن به ناامني محيط کار٬ خواست فوري و عاجل کارگران است

طبق اخباري که به حزب کمونيست کارگري ايران رسيده است. ف.شاه محمدي٬ کارگر ٣٥ ساله  داراي همسر و سه فرزند در شهر ديواندره درحين کار، بدليل نبود امکانات ايمني درمحل کار٬ از پشت بام خانه سقوط کرد و بطرز دلخراشي جان باخت. در شهر سقز نيز در دو حادثه دلرخاش جداگانه٬ يک کارگر ديگر چند روز پيش در ساختمان محل کارش جان خود را از دست داد. همچنين صلاح مروتي جوان ۲۰ ساله‌٬ در اثر ناامني محيط کار دچار برق گرفتگي شد و جان باخت. اينها فقط نمونه هايي از موارد بسيار قرباني شدن كارگران در اثر نا امين محيط كار در ايران است.
سودجويي کارفرمايان و دولت محيط هاي کار را به قتل گاه کارگران تبديل کرده است. بنابه اعترافات رسمي و گزارش سازمان تأمين اجتماعي کشور، فقط در سال گذشته بيست هزار نفر در حوادث ناشي از کار آسيب هاي جدي ديده اند و بيش از صد نفر بر اثر ناامني ايجاد شده در محيط کار جان باخته اند. اين آمار قطعا قابل اعتماد نيست و رقم صدمات و آسيبهاي هاي ناشي از عدم ايمني کافي٬ بارها بيشتر از آمارهاي سانسور شده جمهوري اسلامي است. تلفات و صدمات ناشي از ناايمن بودن محيط کار، فشار طافت فرساي کارفرمايان بر كارگران و اجبار به کارهاي سخت و زيان آور٬ افزايش ساعت کار و يا اضافه کاري اجباري، محيط هاي آلوده به مواد شيميايي و دودزا٬ نبودن وسايل و دستگاه هايي که فشار فيزيکي و جسمي بر کارگران را کاهش دهد٬ عدم اجراي استانداردهاي شناخته شده بين المللي براي ممانعت از بروز حوادث٬ لطمات جبران ناپذيري را به طبقه كارگر در ايران وارد مي آورد. کارگران و خانواده هاي آنان٬ کارفرمايان و حکومت جمهوري اسلامي را مسئول مستقيم اين حوادث و فجايع مي شناسند. حزب کمونيست کارگري ايران ضمن تسلييت و ابراز همدردي عميق با اين کارگران و با خانواه هاي شريف و رنجديده آنان؛ کارگران و خانواده هايشان را به اعتراض گسترده نسبت به بي توجهي کارفرمايان به ايمني محيط كار و عدم سرمايه گذاري در اين زمينه فرا مي خواند. ايمني محيط كار بايد در دستور فوري مجامع عمومي كارگران قرار گيرد. از ميان خود هياتهايي را براي ثبت مواردي كه جان و سلامتشان را به خطر مي اندازد تعيين كنند و نتيجه آنرا به موضوع قطعنامه و اعتراض خود تبديل كنند. كارفرما موظف است كه ايمني محيط كار كارگر را تامين كند. محيط هاي کار بايد به آخرين امکانات ايمني با استانداردهاي بين المللي شناخته شده مجهز گردد. هرگونه تعلل در اين امر مستقيما جان کارگران و زندگي و معيشت خانواده هاي آنان را مورد هدف قرار مي دهد. و جنايت محسوب ميشود.

زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
۹ تيرماه ١٣٨٩، ۲۰ جولاي ٢٠١٠

تجمع اعتراضي كارگران بازنشسته تامين اجتماعي در مقابل مجلس شوراي اسلامي

يكشنبه ٢٧ تير حدود هشتصد نفر از بازنشستگان تامين اجتماعي در اعتراض به سطح نازل حقوق هايشان و طرح فرانشيز وپولي شدن درمان آنان در مراكز درماني تامين اجتماعي كه بايد درصد بابت آن پرداخت كنند، در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند. اين چندمين بار بود كه اين كارگران براي خواستهايشان تجمع ميكردند. زير فشار اعتراض كارگران قرار شد چند نفري از آنان جهت مذاكره با كمسيون اصل نود نشستي داشته باشند كه بعد طرح مسايلشان سرانجام به آنان قول رسيدگي به خواستهاي كارگران داده شد. كارگران پيگير خواستهايشان هستند. در همين روز تعداد صد نفر از كاركنان ميراث فرهنگي نيز در اين محل تجمع داشتند. قضيه از اين قرار بود كه به آنان گفته شده بود كه در تهران به نيروي آنها نيازي نيست. يا آنها را به شهر ديگري كه ميراث فرهنگي تعيين ميكند انتقال خواهند داد و يا بايد باز خريد شوند.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در برابر اعتراض بازنشستگان پرداخت حقوق ها و افزايش ٩ درصدي را به شهريور ماه موكول كرد
در ادامه اين اعتراضات روز ٢٨ تير علي ذبيحي مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در جمع خبرنگاران شركت كرد و اعلام داشت كه حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي براي سال ٨٩ به ميزان همان ٦ درصت مصوب دولت و مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. او تازه پرداخت همين چندرقار دستمزد را به هزار و يك مانع گره زده و گويي ميخواهد به كارگران صدقه دهد، ميگويد : " در حال حاضر به فکر ساز و کار پرداخت اين مبلغ، به بازنشستگان هستيم." و ادامه ميدهد:" مشکل نقدينگي براي پرداخت حقوق‌ ها را به وزارت رفاه منتقل کرده ‌ايم، اما هنوز بعد از دو هفته جوابي دريافت نکرديم." و بالاخره وعده داد كه اين افزايش ٦ درصدي حداكثر تا شهريور به كارگران پرداخته شود.
او از بدهي ٢٠ هزار ميليارد توماني دولت به اين سازمان سخن ميگويد. معلوم نيست چرا دولت بايد به اين سازمان بدهكار باشد. بنا بر اخبار در بسياري از موسسات يكي از توجيهات كارفرمايان و مسولين بدهي دولت است و اينهم بخشي از دزدي ها و به چاپ به چاپ هاي اين حضرات است.
بازنشستگان تامين اجتماعي با تجمعاتشان توانستند رژيم را وادار به وعده و وعيد كنند. بازنشستگان تامين اجتماعي با تداوم اعتراضات خود و به همراه نيروي وسيع خانواده هايشان ميتوانند، نه تنها اين وعده ها را نقد كنند و اجازه ندهند كه آنها را سر بدوانند، بلكه ميتوانند خواهان افزايش ميزان حقوقهايشان بشوند.
قيمت ها هر روز افزايش مي يابد، گراني بيداد ميكند و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي، مركزي كه بيش از اينكه كارش تامين اجتماعي مردم باشد، يك مركز سوددهي و معامله گريست، بيشرمانه تنها وعده ٩ درصد افزايش حقوق را ميدهد و آنرا هم به شهريور ماه موكول ميكند. افزايش ٩ درصد مستمري به هيچ وجه قابل قبول نيست. مدير عامل تامين اجتماعي ناگزير به دادن اين وعده شده است تا بلكه براي خود وقت بخرد و كارگران را بخانه بفرستد و از تداوم اعتراضاتشان جلوگيري كند. نبايد فرصت داد. خواست كارگران افزايش حقوقها و دستمزدها در گام اول يك ميليون تومان است و اين ميزان ميتواند مبناي تعيين حقوق بازنشستگان و بيمه بيكاري نيز باشد. جنبش براي افزايش دستمزدها امروز بيش از هر وقت به بقا و زندگي كارگران و كل جامعه گره خورده است. امروز نه تنها كارگران، بلكه معلمان، پرستاران، و كل جامعه خواهان افزايش دستمزدها و حقوق ماهانه خود هستند. بايد صف مبارزه خود را حول خواست افزايش دستمزدها متحد كنيم.

كارگران بي آرتي شركت واحد تهران خواهان سه ماه دستمزد معوقه خود هستند
بنا به گزارشاتهاي منتشر شده تعداد بسياري از كارگران بخش بي آرتي شركت واحد سه ماه است كه دستمزد خود را دريافت نكرده اند. اين کارگران حقوق ماه هاي فروردين،ارديبهشت وخرداد خود را طلب دارند. بيشتر اين کارگران افرادي هستند که در ايستگاه هاي مختلف بي ارتي به عنوان مامورين راهنما وکنترل بليط مسافران مشغول فعاليتند و در روز دوازده ساعت كار ميكنند. يكي ديگر از مشكلات اين كارگران سرويس بد غذايي و شرايط نابسامان بهداشتي در ايستگاهها ست. بطوريكه حتي يك صندلي براي لحظه اي نشستن در اختيار ندارند. بدين ترتيب فشار كار آنها بالا و دستمزدشان بسيار ناچيز است. فضاي اعتراض در ميان اين كارگران بالاست و كارگران بي آرتي شركت واحد خواهان دستمزدهاي معوقه خود هستند.

تجمع اعتراضي كارگران نازنخ قزوين
ساعت هشت صبح روز دوشنبه ٢٨ تيرماه بيش از ١٠٠ نفر از كارگران كارخانه ريسندگي نازنخ قزوين مقابل اين كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند. اين كارگران شش ماه است كه حقوق خود را دريافت نكرده اند ودر وضعيت اسفبار معيشتي به سر ميبرند. در اين رابطه كارگران نازنخ تجمعات اعتراضي بسياري برپا كرده و به آنها وعده داده شده بود كه حداقل يك ماه از حقوقشان را پرداخت كنند، اما هيچ پولي به آنها پرداخت نشده و مرتب آنها را سر ميدوانند. اعتراض كارگران ناز نخ قزوين ادامه داد.

تجمع اعتراضي كارگران مخابرات استان کرمانشاه در مقابل استانداري

پيش از ظهر روز ٣١ تير جمعي از كاركنان مركز اطلاعات تلفن ١١٨ شركت مخابرات كرمانشاه در اعتراض به كاهش حقوق و دستمزدهاي خود در مقابل استانداري كرمانشاه تجمع كردند. اين كارگران ابتدا در ساعات اوليه صبح در خيابان مصوري( محل اداره كل و مراكز مخابراتي) تجمع كردند، سپس با حضور در مقابل درب ورودي استانداري خواهان رسيدگي به خواستهايشان شدند.
يكي از اين كارگران در گفتگو با ايلنا ميگويد: هيچ يك از ما امنيت شغلي نداريم و هر روز به بهانه‌اي اضافه كار و حقوق ما كاهش مي‌يابد و اخيرا هم كه اعلام كرده‌اند حقوق ما از اين ماه نصف خواهد شد و هركس مي‌خواهد بماند، هركس نمي‌خواهد برود. كارگر ديگري ميگويد:" سال گذشته بيش از ١٤٠ نفر از كاركنان مخابرات رفتند و امسال هم به ما نمي‌گويند برويد، اما فشارها آنقدر زياد است كه مجبور شويم ترك كار كنيم تا حقوق و سوابقمان از بين برود. او ادامه ميدهد و ميگويد:" ضمنا بعد از ما نوبت به شركتي‌ها مي‌رسد و همه آنان بر اساس ساعت كار، كار خواهند كرد، يعني كسي كه تا به حال روزانه شش ساعت كار مي‌كرده و مثلا ٣٠٠ هزار تومان يا ٣٥٠ هزار تومان حقوق مي‌گرفته ، از ابتداي مرداد ماه بايد صد ساعت كار كند و ساعتي هم حقوق بگيرد و اين براي كاري تخصصي مانند مخابرات و فعاليت‌هاي آن غير فني و غير معقول است. او ميگويد:" افرادي داريم كه بالغ بر ١٠ تا ١٥ سال است، با ماهي ١٢٠ تا ١٥٠ هزار تومان امرار معاش كنند. يكي ديگر از كاركنان زن م در مخابرات كرمانشاه ميگويد:" ما قريب به صد نفر هستيم كه در ١١٨ كار مي‌كنيم و فشار كار، بار رواني، عدم دريافت اضافه كار و مسائل مختلف را تاكنون تحمل كرده‌ايم اما انصاف نيست الان بعد از ١٠ سال حقوق ما را نصف كنند و بگويند مي‌خواهيد بخواهيد، نمي‌خواهيد برويد بيرون ... اين اوج توهين به حقوق كاركنان در يك شركت است. اعتراض كارگران مخابرات كرمانشاه ادامه دارد.

تجمع اعتراضي كارگران فرش بافي نقش ايران

به گزارش آژانس ايران خبر روز ٢٨ تير كارگران فرش بافي نقش ايران در اعتراض به ١٥ ماه دستمزد معوقه خود در مقابل اين كارخانه تجمع كردند. كارخانه ” فرش بافي نقش ايران ” درقزوين از فروردين ٨٨ تا كنون به مدت ١٥ ماه , حقوق و همچنين عيدي وپاداش كارگرانش را نداده است . اعتراض كارگران ادامه دارد.

كارگران صنايع مخابرات راه دور شيراز ١٨ ماه دستمزد نگرفته اند

٧٠٠ كارگر صنايع مخابراتي راه دور ( آي تي آي ) ,١٨ ما ه از حقوق خود را طلب دارند . . در رابطه با اين مساله اين كارگران بارها و بارها تجمع اعتراضي برپا كرده و طلبهايشان را پيگيري كرده اند. به آنها وعده و وعيد داده شده و به آن عمل نشده است. كارگران مخابرات راه دور خواهان پرداخت فوري همه طلبهايشان هستند.
***
اعتراض به نپر داختن دستمزدها موضوع اعتراض هر روزه كارگران است

اعتراض و تجمع كارگران شهرداري منطقه پنج اهواز

جمعي از كارگران خدمات شهري وابسته به شهرداري منطقه پنج اهواز در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد و همچنين مطالبات دو ساله خود شامل حق لباس، بيمه، حق سنوات، سختي كار و عيدي دست از كار كشيدند.
روز سه شنبه پانزدهم تيرماه٬ کارگران معترض با تجمع در مقابل ساختمان اداري شهرداري اين منطقه با طرح مطالبات خود خواهان پاسخ گويي مسئولين شدند. حدود ساعت يازده صبح ماموران انتظامي مستقر در محل٬ با توسل به تهديد و ارعاب در صدد پراکنده کردن کارگران برآمدند. کارگران شهرداري همچنان برخواسته هاي بحق خود اصرار داشتند و به وضعيت معيشتي اسفبار خانواده هاي خود و بي توجهي سيستماتيك مقامات به مشكلاتشان اعتراض ميکردند. تا کنون هيچ ارگان و اداره دولتي، به خواست برحق اين کارگران پاسخي نداده است.

تجمع كارگران چيني البرز قزوين
بيش ازصد و هشتاد نفر از كارگران چيني البرز قزوين روز سه شنبه پانزدهم تير در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد يکساله خود و انحلال شرکت٬ درمقابل درب اصلي كارخانه تجمع برپا كردند. كارگران اين واحد صنعتي بجاي دريافت دستمزد ماهانه٬ حدود دوازده ماه است که تنها دوبار و هربار يك ميليون تومان٬ در مجموع دوميليون تومان بصورت موقت دريافت کرده اند. بدين ترتيب كارگران دستمزد ٦ ماه خود را طلب دارند. كارخانه چيني البرز به حالت تعطيل در آمده است و در نتيجه آن بسياري از كارگران اين كارخانه كه بيش از ١٩ سال سابقه كار دارند، در خطر بيكار شدن از كار قرار دارند.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه روغن نباتي ناب
هشتاد نفر از كارگران قراردادي كارخانه روغن نباتي ناب در تهرانپارس روز چهارشنبه شانزدهم تيرماه، بدليل عدم پرداخت دستمزد دو ماه اخيرشان، در مقابل دفتر مدير عامل كارخانه، دست به تجمع اعتراضي زدند. در اين كارخانه مدتهاست که دستمزد كارگران بموقع پرداخت نميگردد و پرداخت آن تقريبا هر دو ماه يكبار صورت ميگيرد. هم اكنون كارگران دستمزد دو ماه خود را طلب دارند و طي شش ماهه اخير کارفرما از پرداخت مزاياي ديگري مانند سهميه برنج و خواروبار و نيز مواد بهداشتي كه پيشتر به کارگران تعلق مي گرفت نيز امتناع کرده است. كارگران قرار دادي کارخانه روغن نباتي ناب٬ دراعتراض به وضعيت فلاکت بار معيشتي خود بارها دست به اعتراض زده اند. اما کارفرما با پاسخهاي بي سروته و وعده هاي دروغين اقدامي در جهت رفع مشکلات کارگران انجام نداده است. وضعيت بسيار ناگوار معيشتي کارگران و خانواده هاي آنان را درتنگنايي جدي و دشوار قرار داده است.
نپرداختن دستمزد ناچيز کارگران٬ تحميل فقر و مصيبت و بردگي به آنان و خانواده هايشان توسط کارفرمايان خصوصي و دولتي جنايتي آشكار عليه كارگران است. هيچ عذر و بهانه اي نپرداختن دستمزد کارگران را توجيه نمي کند. دستمزدهاي پرداخت نشده، معضل بخش عظيمي از كارگران در سراسر ايران است. هم اكنون در بسياري از اين مراكز تجمع و اعتراض براي دستمزدهاي پرداخت نشده، به امري هر روزه تبديل شده است. ميتوان اين مبارزات را بصورت مبارزات همزمان كارخانجات مختلف در شهرهاي مختلف تبديل كرد. ميتوان وسيعترين حمايت مردم شهر را به اين مبارزات جلب كرد. بويژه شركت فعال خانواده ها يك فاكتور مهم در قدرتگيري اين مبارزات است، بايد به تدارك مبارزاتي گسترده و سراسري براي بيرون كشيدن دستمزدهاي پرداخت نشده از حلقوم صاحبان سرمايه و افزايش فوري دستمزدها، در قدم اول يك ميليون تومان رفت. با تشکيل مجامع عمومي و تصميم گيري متحد خود و ارتباط با كارگران در كارخانجات ديگر صفوف خود را متحد كنيم. اتحاد و ا عتراض سراسري ضامن پيروزي اين مبارزات است.
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
۲١تيرماه١٣٨٩، ١۲ ژوئيه ٢٠١٠

کارگران شرکت پرهون طرح دست به اعتصاب زدند

طبق خبر رسيده به انجمن برق و فلزکار کرمانشاه، حدود ١٠٠ نفر از کارگران شرکت پرهون طرح از پيمانکاران نيروگاه سنندج در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق خود از ساعت ٨ صبح روز دوشنبه ٨٩/۴/٢١ دست به اعتصاب زده و خواهان پرداخت آن شدند. به دنبال اصرار کارگران بر ادامه اعتصالب تا گرفتن حقوقهايشان مديريت شرکت مجبور به حضور در ميان کارگران شد و قول داد بعد از ظهر در اين مورد با کارفرما براي تأمين پول مذاکره نمايد.
انجمن برق و فلزکار کرمانشاه
سه شنبه بيست و دوم تير ١٣٨٩

پرتاب يك كارگر افغان از ساختمان
گزارش دريافتي از تهران

"امروز صبح ١٨ تير به سر كار ميرفتم كه ديدم آمبولانسي ايستاده بود، سرو صدا و داد و فرياد توجه ام را جلب كردم. تازه متوجه شدم، چه خبر است. اتفاق تكان دهنده اي بود. به چشم خودم ديدم. گشتاپوهاي حكومت فاشيست اسلامي به شكار كارگران افغان آمده بودند و در اين ماجرا كارگري را هم از بالاي ساختمان به پايين هول دادند كه دست و پايش شكست. التماس ميكرد، و ميگفت صبر كنيد، فقط بگذاريد لباسهايم را عوض کنم و مقداري پول بردارم ، اما به او فرصت ندادند. باقي كارگران افغان نيز كه آنجا كار ميكردند هر كدام به طرفي فرار ميكردند. اينها از نازيست هاي هيتلر هم وحشتي ترند. خلاصه نميدانيد چه حالي داشتم. كارگران افغان ، كارگراني كه از يكسو قرباني سيستم کثيف سرمايداري در سخت ترين شرايط كار ميكنند و استثمار ميشوند و از سويي ديگر چنين جان و زندگي شان در خطر است هر روز ميايند توي کارگاها و هم وحشيانه از آنها كار كشيده ميشود و هم حرمتشان مدام زير پا گذاشته ميشود. به اين كارگران توهين ميكنند و يا ازشان پول مي گيرند تحقيرشان ميكنند و آنها را دنبال ميكنند و مدام زير تعقيب هستند. دستگيرشان ميكنند و هر جا هم كه بخواهند از نيرويشان استفاده ميكنند. مثلا در شهرداري از ترس اعتصاب و يا بخاطر سودجويي شان و براي اينكه حق بيمه پرداخت نكنند، از وجود كارگران افغان استفاده ميكنند وهر وقت هم خواستند بيرونشان ميكنند. ما كارگران وظيقه داريم كه از هم طبقه اي هاي افغانستاني خود فعالانه دفاع كنيم. نبايد اجازه دهيم اين فاشيستهاي سرمايه دار اينچنين با كارگران برخورد كنند.