شنبه٬ ١١ ارديبهشت ١٣٨٩ -١ مه ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٢٣

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

قطعنامه ها و بیانیه های اول مه 89

قطعنامه مشترک ده تشکل کارگران ایران

فراخون ده تشکل کارگرى ايران: قطعنامه مشترک روز جهانى کارگر

اول ماه مه روز همبستگي بين المللي طبقه کارگر و روز اعتراض جهاني کارگران به فقر و فلاکت و نابرابري است. در اين روز ميليونها کارگر در سراسر جهان دست از کار مي کشند، خيابانها را به تسخير خود در مي آورند و با اعلام خشم و انزجار از مصائب بي شماري که نظام سرمايه داري بر بشريت تحميل کرده است، رهائي از ستم و استثمار و بر پائي دنيائي بهتر را فرياد ميزنند.
طنين اعتراض به مشقات نظام سرمايه داري و برابري خواهي کارگران در اقصي نقاط جهان در حالي در روز اول ماه مه پهنه گيتي را در برميگيرد که علاوه بر ممنوعيت برگزاري مراسم اين روز در ايران، هم اکنون بسياري از کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه سال ٨٨ يا به زندان محکوم شده اند و يا در معرض صدور احکام سنگين قضائي قرار دارند و دهها تن از فعالين و رهبران کارگري به جرم برپائي تشکلهاي کارگري و دفاع از حقوق انساني شان در زندانها بسر ميبرند.
تحميل چنين ابعاد وحشتناکي از بي حقوقي اجتماعي بر کارگران ايران در شرايطي است که سيستم سرمايه داري ايران پس از گذشت سه دهه از انقلاب بهمن ٥٧، دستمزد کارگران را به يک چهارم مبلغ زير خط فقر تقليل داده و با عدم پرداخت بموقع اين دستمزدها و اخراج و بيکار سازي توده هاي عظيمي از کارگران و رواج قراردادهاي موقت و سفيد امضا شرايط به غايت جهنمي را بر ميليونها خانواده کارگري تحميل کرده است و امروزه براي تضمين بيش از پيش سود آوري سرمايه با به تعطيلي کشاندن کارخانه ها و طرح قطع يارانه ها در صدد است تا آخرين لقمه ها براي زنده ماندن ميليونها خانواده کارگري را از سفره آنان به جيب صاحبان سرمايه سرازير کند.
اما همانگونه که ما کارگران ايران در انقلاب بهمن ٥٧ و سالهاي اخير نشان داديم تاب تحمل اينهمه فلاکت و بي حقوقي را نخواهيم آورد و عليرغم زندان و سرکوب، پيشاپيش عموم مردم ايران در مقابل لگد مال شدن بديهي ترين حقوق انساني خود ايستادگي خواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و هستي ما را به تباهي بکشانند. ما توليد کنندگان اصلي تمامي ثروتها و تعمات موجود در جامعه هستيم و داشتن يک زندگي انساني مطابق با بالاترين استانداردهاي زندگي بشر امروز را حق مسلم خود و عموم توده هاي مردم ايران ميدانيم.
در اين راستا ما ضمن اعتراض به وضعيت موجود که از روز جهاني کارگر سال گذشته به اين سو کارگران و عموم توده هاي مردم ايران را بيش از پيش در معرض سرکوب و تحميل بي حقوقي قرار داده است بر تحقق مطالبات زير پاي مي فشاريم و خواهان تحقق فوري و بي قيد شرط همه آنها هستيم:

١- برپايي تشكل هاي مستقل از دولت و کارفرما، اعتصاب، اعتراض، راهپيمائي، تجمع و آزادي بيان حق مسلم ما است و اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران و عموم مردم ايران به رسميت شناخته شوند

٢- ما طرح قطع يارانه ها (هدفمند کردن يارانه ها ) و حداقل دستمزد ٣٠٣ هزار توماني را تحميل مرگ تدريجي بر ميليونها خانواده کارگري ميدانيم و خواهان توقف فوري طرح قطع يارانه ها و افزايش حداقل دستمزدها به يک ميليون تومان هستيم

٣- دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا" و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستي به مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائي تلقي گردد و خسارت ناشي از آن به كارگران پرداخت شود

٤- اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه بيكار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند و آماده به كار هستند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري متناسب با يك زندگي انساني برخوردار شوند

٥- ما خواهان محو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء، تامين امنيت شغلي كارگران و تمامي مزد بگيران ، رعايت بالاترين استاندارد هاي بهداشت و ايمني کار و بر چيده شدن تمامي نهادهاي دست ساز دولتي از محيطهاي کار هستيم

٦- ما خواهان لغو مجازات اعدام و آزادي فوري و بي قيد و شرط ابراهيم مددي ، منصور اسالو ، علي نجاتي و کليه فعالين کارگري و ديگر جنبش هاي اجتماعي و اعتراضي از زندان و توقف پيگرد هاي قضايي عليه آنان هستيم.

٧- ما ضمن محكوم كردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگري و اعتراضات مردمي، اعتراض به هر گونه بي حقوقي و ابراز عقيده را حق مسلم و خدشه نا پذير کارگران و عموم مردم مي دانيم

٨- ما خواهان لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابري کامل و بي قيد و شرط حقوق زنان و مردان در تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و خانوادگي هستيم

٩- ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان و بهره مندي آنان از تامين اجتماعي و خدمات درماني هستيم

١٠- کار کودکان بايد محو گردد و تمامي کودکان بايد جداي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين، نوع جنسيت و وابستگي هاي ملي و ن‍‍ژادي و مذهبي از امكانات آموزشي، رفاهي و بهداشتي يكسان و رايگاني برخوردار شوند

١١- ما بدينوسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبش هاي اجتماعي آزادي خواهانه اعلام مي داريم و دستگيري، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قويا" محكوم مي كنيم

١٢- ما ضمن اعلام حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان، پرستاران و ساير اقشار زحمتكش جامعه ، خود را متحد آنها مي دانيم و خواهان تحقق فوري مطالبات آنان هستيم

١٣- ما بخشي از كارگران جهان هستيم و اخراج و تحميل هر گونه تبعيض بر كارگران مهاجر افغاني و ساير مليت ها را به هر بهانه اي محكوم مي كنيم

١٤- ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين المللي از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از هر زمان ديگري بر همبستگي بين المللي كارگران براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم

١٥- اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعلام گردد و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد

زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبستگي بين المللي كارگران
١ مه ٢٠١٠
١١ارديبهشت١٣٨٩

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
سنديکاي کارگران شرکت نيشکر هفت تپه
اتحاديه آزاد کارگران ايران
هيئت بازگشائي سنديکاي فلز کار و مکانيک
هيئت بازگشايي سنديکاي کارگران نقاش
انجمن صنفي کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري
انجمن دفاع از کارگران اخراجي و بيکار سقز
شوراي زنان

اعلام حمايت كارگران ايرانخودرو از قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر
كارگران ايران خودرو ضمن تبريك روز جهاني كارگر به همه كارگران جهان از بيانيه صادر شده توسط تشكل هاي كارگران ايران حمايت كرده وخودرا در كنار كارگران جهان براي برگزاري يك جشن بزرگ روز جهاني كارگر آماده مي كنند

زنده باد اول ماه مي روز همبستگي كارگران جهان

جمعي از كارگران ايران خودرو
http://ikcokar.blogfa.com/

اطلاعيه شوراي موقت کارگران پتروشيمي ماهشهر بمناسبت اول ماه مه ، روز جهاني کارگر ( ١١ ارديبهشت )

دوستان کارگر
اول ماه مه ، روز جهاني کارگر در راه است . به اين روز مهم کارگري چند روز بيشتر نمانده است . با يد براي گراميداشت اين روز آماده شويم ، اين روز خودمان است و آنرا بايد هر چه باشکوهتر جشن بگيريم . روز جهاني کارگر بيانگر روز اعتراض جهاني کارگر به وضعيت موجودش است . بمناسبت اين روز مهم به هر شکلي که امکان پذير است بايد دور هم جمع شويم و اعلام کنيم که فقر و بيکاري ، سيه روزي و نداري و بي حقوقي حق کارگر نيست . کارگر در جهان امروز توليد کننده همه نعمتهاست ولي خود از حق داشتن و استفاده اين نعمتها محروم است . همه مواهب زندگي انساني مانند مسکن ، غذا ، امکانات بهداشتي و درمان ، ملزومات آموزش و پرورش و امکانات تفريحي محصول تلاش و عملکرد کارگر است ، ولي آنچه امروز بعيان شاهدش هستيم ، اينست که کارگران از دستيابي به اينهمه نعمت محروم اند . نصيب کارگر امروزي در همه کشورها و از همه بدتر در کشور خودمان بيکاري ، بي مسکني ، بي غذائي و سو تغذيه و بي بهداشتي است . در اول ماه مه ، به اين شرايط رقت بار اعتراض کنيم . به حقوق سيصد هزارتوماني اعلام شده از طرف دولت اعتراض داريم و اعلام ميکنيم که ديگر بس است ! ديگر نميشود به اين فقر و فاقه تن داد و ادامه داد ! با اين بي حقوقي نميشود زنده ماند . اصلا اعتراض حق کارگر است ، کارگر را نبايد بخاطر اعتراض داشتن و اعتراض کردن زنداني کرد و شلاق زد . تشکل حق کارگر است . سازمان يافتن در شورا هاي واقعي حق کارگر است . تشکيل شورا ابزار بهم پيوستگي کارگر است که صداي اعتراض اش را بگوش همه هم طبقه اي هاي خودش و جامعه برساند . شورا همبستگي کارگران در هر کارخانه و مجموعه کارخانجات را عملي ميسازد .

دوستان کارگر
براي اعلام خواسته هاي کارگري در روز اول ماه مه ، ما قطعنامه اي را به همه کارگران مجتمع ها در ماهشهر پيشنهاد ميکنيم و بدين طريق از همه شما ميخواهيم که مفاد اين قطعنامه را در ميان خودتان به بحث بگذاريد و به عنوان کيفر خواست کارگران بر عليه شرايط موجود ، تصويب و رو به جامعه اعلام کنيد و براي عملي کردن اين گام مهم ، قطعنامه را تکثير و پخش کنيد.

و اما قطعنامه :

١ - ما کارگران به دستمزد ٣٠٠٠٠٠ ( سيصد هزار تواني ) اعلام شده ازسوي دولت اعتراض داريم و خواست فوري ما اينست که با توجه شرايط فعلي و براي تامين يک زندگي انساني و در خور شان انسان ، حقوق کارگر نبايد کمتر از يک ميليون تومان باشد .

٢- ما خواهان پرداخت فوري حقوقهاي معوقه هستيم و دلايلي مانند مشکل بي پولي کاخانجات و مجتمع ها مشکل کارگر نيست که به اين بهانه حقوق ناچيزش پرداخت نگردد .

٣- حق تشکل و اعتراض از حقوق بديهي کارگر است و اين حق بايد برسميت شناخته شده و بنابراين هيچ کارگري را بدليل اعتراض به شرايط زيست و کار ، نبايد زنداني و شکنجه کرد .

٤- رهبران کارگران که هم اکنون در زندان هستند ، بايد فوري و بدون قيد و شرط آزاد گردند . ما خوهان آزادي منصور اصانلو ، ابراهيم مددي ، علي نجاتي و فرزاد کمانگر و همه زندانيان سياسي هستيم .

٥- ما خواهان لغو قراردادهاي موقت و سه ماهه و سفيد امضا در روابط کارفرما و کارگران هستيم .

٦- ما خواهان لغو مجازات اعدام از قوانين قضائي کشور که به مثابه ابزاري براي ترساندن جامعه و به انقياد کشاندن مردم و کارگران و در جهت به تمکين واداشتن کارگران به تحمل فقر و فاقه روز افزون در جامعه عمل ميکند ، هستيم .

٧- ما خواهان لغو تبعيض جنسيتي بين زن و مرد در محيطهاي کار بوده و خواست ما برابري زن و مرد در ابعاد حقوقي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي است .

٨- ما خواهان لغو کار کودکان در همه محيطهاي کار بوده و خواستار مجازات کساني هستيم که مبادرت به استثمار کار کودکان ميکنند .
٩- برچيده شدن دستگاههاي سرکوب کارگري در مجتمع ها که تحت پوشش حراست و غيره عمل مينمايند ، خواست فوري ماست .
١٠- ما خواهان آزادي بي قيد و شرط عقيده ، بيان ، اجتماعات ، تشکل و تحزب هستيم .
زنده باد همبستگي کارگران
شوراي موقت کارگران پتروشيمي ماهشهر-٣١ فروردين ٨٩

پيش به سوي اول ماه مه روز جهاني کارگر

کارگران عسلويه هم پيمان با ساير کارگران ايران در حالي روز جهاني کارگر را گرامي ميدارند که فشار اختناق ،ترس از اخراج و بيکار ساز ي هر لحظه بيشتر مي شود.کارگران عسلويه سال جديد را با بي حقوقي و بيکار سازي آغاز مي کنند.سالي که چشم انداز آن تورم،فقر بيش ازپيش و تعطيلي کارخانه ها و کارگاه ها است.هم بندان عزيز بياييد مبارزه اي متحدانه را براي گرفتن حقوق اوليه انساني که همانا کار و دستمزد متناسب با يک زندگي انساني است به پيش ببريم. تنها با اتحاد بين همه کارگران ايران و جهان است که عفريت سرمايه و کارفرما از سرما گم مي شود.با شرکت در مراسم اول ماه مه اتحاد خود را نشان دهيم
پيش به سوي ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري- ٢١ فروردين٨٨
جمعي از کارگران عسلويه

بيانيه جمعي از کارگران عسلويه و کارگران پروژه اي نفت و گازبه مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر سال ٨٩

اول ماه مه ، مصادف با يازده ارديبهشت ، روز جهاني کارگر و روز اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران ، براي بيان خواست ها و مطالبات اين طبقه ، جهت بهبود وضعيت زندگي آنان ، رهايي از مشقات و نابرابري هاي نظام سرمايه داري و برپايي دنيايي عاري از ستم و استثمار طبقاتي است .
پيام روز جهاني کارگر ، در اول ماه مه ، اين است که کارگران در سرتاسر جهان ، فارغ از نژاد ، مليت ، زبان و مذهب ، يک طبقه ي واحد جهاني هستند زيرا همگي در يک چيز مشترکند :آنان با فروش نيروي کار خود به صاحبان سرمايه در قبال دريافت مزد امرار معاش ميکنند و نقش تعيين کننده اي در توليد همه ثروت هاي مادي و معنوي جامعه دارند .
کارگران به عنوان اکثريت افراد جامعه ، اگر متحد باشند و به تشکل هاي مستقل و متکي به نيرو و اراده خويش اتکا کنند ، و آن را با دانش و آگاهي طبقاتي همراه سازند ، اين قابليت و توانايي را دارند که علاوه بر بهبود شرايط کار و معيشت خويش ، در محو نظام طبقاتي ، نقش پيشرو و به سزايي بازي کنند و ايجاد جامعه اي آزاد ، برابر و انساني را مد نظر قرار دهند .

امسال ، کارگران مراسم اول ماه مه را در شرايطي برگزار مي کنند که نظام سرمايه داري، برخلاف تبليغات قلم به دستان و توجيه گران اين نظام همچنان در بحراني عميق و همه جانبه دست و پا مي زند و براي خلاصي خود از اين بحران، به هر دستاويزي چنگ مي اندازد .
سرمايه داري البته در سطح جهاني و در سطح داخلي تلاش مي کند تا در جهت تأمين سود هاي هنگفت و نجومي خويش ، حتي الامکان بار اين نابساماني ، فشار و بحران را بردوش کارگران بيندازد و فقر و بي حقوقي بي حد و حصري را به اين طبقه مولد جامعه تحميل نمايد .
در ايران سرمايه داري براي مهار بحران خود و انداختن بار اين بحران بر دوش كارگران و عموم مردم ، در طرح موسوم به " هدفمند کردن يارانه ها " اقدام به حذف سوبسيد ها از کالا هاي اساسي و مورد نياز توده هاي مردم ، كرده است.اين طرح ضد مردمي تعرض افسارگسيخته به سفره خالي کارگران و توده هاي تحت ستم مردم است و علاوه بر ساير مصائب و بلاياي اهدايي سرمايه ، ابعاد ظلم، بي حقوقي و فشار را بيش از پيش شدت مي بخشد و بر عمق و دامنه آن مي افزايد .كارگران و عموم مردم قطعا در مقابل اجراي اين طرح خانمان برانداز سكوت نخواهند كرد.
از ديگر نتيجه ها ي ستمگري ،بي حقوقي و نا برابري نظام سرمايه داري ،اعتراضات اخير مردم ايران است.اگرچه مطالبات مطرح شده در اين اعتراضات همگي مطالبات اساسي و راستين كارگران و عموم مردم نبود ،اما مردم بخش هايي از مطالبات عمومي از جمله رگه هايي از خواسته هاي دموكراتيك خود را مطرح نمودند.كارگران مي توانند و بايد با طرح مطالبات و خواسته هاي طبقاتي خود به شكلي مستقل و متشكل جهت اعتراضات و حركت ها را تعميق بخشند و جنبه اي طبقاتي به آن دهند.
به عنوان نمونه، دستمزدهاي به مراتب زير خط فقر ( ٣٠٣٠٠٠ تومان ) ،حذف سوبسيد ها ، اخراج و بيکار سازي گسترده کارگران، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها کارگر ، تحميل قراردادهاي موقت و سفيد امضاء و حاکم کردن شرکت هاي پيمان کاري و رواج فرم قراردادهاي برده وار جديد ، بازداشت و زنداني کردن کارگران و مردم به جان آمده و اجراي احکام قرون وسطايي شلاق عليه کارگران و فعالان ديگر جنبش هاي اجتماعي و . . . صرفاً نمونه هايي از اين بي حقوقي و فشار را به نمايش مي گذارند و نشان از تعرض سرمايه ، حتي به سفره خالي کارگران دارند .
ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انساني و گسترش عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و هستي ما را به تباهي بكشانند . ما توليد كنندگان اصلي ثروت و نعمت در جامعه هستيم .داشتن يك زندگي انساني و مطابق با بالاترين استانداردهاي حيات بشر امروزحق مسلم ماست و ما براي تحقق آن تمامي موانع پيش روي خود را با برپايي تشكل هاي مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگي مان از سر راه خويش بر خواهيم داشت .
در اين راستا ما تشكل هاي امضا كننده زير ، ضمن محکوم کردن هر گونه تهاجم به مراسم هاي اول ماه مه از جمله مراسم هاي سال گذشته ،و تاکيد بر خواسته ها ي قطعنامه ي کارگران در سال ٨٨ ، به طو ر يکپارچه و متحد ، مطالبات زير را به عنوان حداقل خواست هاي خود در سال ٨٩ طلب مي کنيم و خواهان تحقق فوري آن هستيم :

١ ــ حذف يارانه ها يا طرح موسوم به " هدفمند کردن يارانه ها " ، چيزي جز فلاکت و خانه خرابي بيشتر براي کارگران و توده محروم مردم به ارمغان نمي آورد .ما خواهان حذف اين طرح ضد كارگري و ضد مردمي هستيم .

٢ ــ در حالي كه خط فقر اعلام شده توسط نهاد هاي رسمي ٩٠٠ هزار تومان در ماه است، حداقل دستمزد اعلام شده از سوي شوراي عالي كار( ٣٠٣٠٠٠ تومان ) تحميل مرگ تدريجي برميليون ها خانواده كارگري است.ما ضمن رد روش سه جانبه گرايي و تعيين دستمزد توسط شوراي عالي كار ،خواهان افزايش فوري دستمزد ها بر اساس حداقل هاي يك زندگي شرافتمندانه و انساني و با اعلام نظر كارگران از طريق نمايندگان واقعي و منتخب انان در تشكل هاي مستقل كارگري هستيم.

٣ ــ ما خواهان تامين كار توسط دولت براي تمامي افراد بالاي ١٨ سال و تامين امنيت شغلي و لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء هستيم .

٤ ــ برپايي تشكل هاي مستقل كارگري و حق اعتراض و اعتصاب ، حق تجمع و راهپيمايي ، حق آزادي بيان و نشر، جزء حقوق مسلم ما کارگران است . اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران به رسميت شناخته شوند .

٥ ــ دستمزدهاي معوقه كارگران و خسارت هاي ناشي از ان بايد فوراً و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شوند و عدم پرداخت آن ها مي‌بايست به مثابه جرم قابل تعقيب تلقي گرديده و مورد پيگرد قضائي قرار گيرد .

٦ ــ اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه اخراج يا بيكار شده اند و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به كار هستند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري مکفي و متناسب با يك زندگي انساني برخوردار شوند

.٧ ــ ما خواهان برابري کامل حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي اجتماعي و اقتصادي و محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان مي باشيم .
٨ ــ ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي هستيم و هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان را قوياً محكوم مي كنيم .

٩ــ ما ضمن اعلام حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان ، پرستاران و ساير اقشار کارگري و زحمتكش جامعه ، خود را متحد آنها مي دانيم و خواهان تحقق فوري مطالبات آنان مي باشيم .

١٠ ــ از آنجا كه كارگران فصلي و ساختمان به طور كامل از قوانين تامين اجتماعي محروم هستند ، ما از اعتراضات اين بخش از طبقه كارگر براي رسيدن به حقوق انساني آنها دفاع مي كنيم .

١١ - كارگران بايد در محل كار خود از استاندارد هاي مربوط به ايمني و بهداشت كار برخوردار باشند . به علاوه تمامي قوانين و استاندارد هاي جهاني مربوط به مشاغل سخت و زيان آور بايد بدون قيد و شرط و هر گونه عذر و بهانه اي به مرحلۀ اجرا گذاشته شود .
١٢-ما خواهان تامين موارد حداقلي رفاه اجتماعي از جمله خدمات بيمه هاي اجتماعي براي عموم ، آموزش رايگان در تمامي سطوح ، بهداشت و درمان رايگان و خدمات عمومي رايگان از جمله حمل و نقل عمومي ميباشيم.

١٣ ــ نظام سرمايه داري به حهت سودآوري و استثمار بيش تر،عامل كار كودكان است . تمامي كودكان بايد جداي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين ، نوع جنسيت و وابستگي هاي ملي و ن‍‍ژادي و مذهبي از امكانات آموزشي ، رفاهي و بهداشتي يكساني برخوردار شوند .

١٤ ـ ما خواهان آزادي كليه كارگران و فعالان کارگري زنداني و لغو احكام صادره و توقف پيگرد هاي قضايي و امنيتي عليه کارگران و فعالان کارگري هستيم .

١٥ ــ ما بدينوسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبش هاي آزادي خواهانه و برابري طلب همچون جنبش دانشجويي و جنبش زنان و حق تشكل يابي آنان اعلام مي داريم و دستگيري ، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قوياً محكوم مي كنيم.

١٦ - ما ضمن محكوم كردن سركوب اعتراضات مردمي و اعلام همدردي با خانواده هايي كه افرادي از آنان تحت تعقيب تهديد ،شكنجه، حبس ،كشتار و يا اعدام قرار گرفته اند ،هر گونه اعتراض ، ابراز عقيده و آزادي بيان را حق مسلم و خدشه نا پذير مردم مي دانيم و خواستار آزادي كليه ي زندانيان سياسي و توقف پيگرد هاي قضايي عليه آنان هستيم.

١٧ ــ ما بخشي از طبقه كارگر جهاني هستيم و اخراج و تحميل بي حقوقي مضاعف بر كارگران مهاجر افغاني و ساير مليت ها را به هر بهانه اي محكوم مي كنيم.

١٨ ــ ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين المللي از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از هر زمان ديگري بر همبستگي بين المللي طبقه كارگر براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم . .

١٩ ــ اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعلام و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد .
ما ضمن گراميداشت روز جهاني کارگر و تجمع در مقابل اداره کار عسلويه اعتراض خود را نسبت به شرايط کار و اسکان خود و هم چنين اخراجهاي دسته جمعي اعلام ميکنيم

بيانيه جوانان ودانشجويان آزاديخواه و برابري طلب ايران درباره اول ماه مه روز جهاني كارگر ٨٩

زنده باد اول ماه مه )

مبارزه ي جنبش دانشجويي جزئي از مبارزه ي جنبش هاي اجتماعي(کارگري، زنان، جوانان و کل جامعه......) براي ساختن دنيايي انساني است. دنيايي که در آن خبري از استثمار انسان ها و مناسبات استبدادي سرمايه داري نيست. دنيايي که در آن اثري از ستم جنسي نيست. دنيايي که در آن انسان ها آزادانه سرنوشت خويش را تعيين مي کنند.
جنبش دانشجويي بر پايه ي منافع عيني و مشخصي که از نفس دانشجو بودن نشات بگيرد شکل نمي گيرد. به خصوص در شرايطي که هر گونه اعتراضي با زندان و سرکوب پاسخ ميگيرد. انسانهاي معترض را بخاطر بيان نظرات و اعتراضشان به زندان ميبرند، در شرايطي که بخش عظيم دانشجويان فرزندان کارگران و بخش محروم جامعه هستند، دانشگاه بيش از بيش به تريبون اعتراض جامعه تبديل مي شود. و از همينرو دانشگاه همواره سنگر آزاديخواهي بوده است.
طي يک سال گذشته شاهد گسترش سرکوب جنبش هاي اجتماعي و از آن جمله سرکوب جنبش دانشجويي بوده ايم. توطئه و پرونده سازي عليه فعالين جنبش دانشجويي،بازداشت، اخراج و تعليق شمار زيادي از فعالين اين جنبش، کنترل پوشش دختران دانشجو وسهميه بندي جنسيتي تنها گوشه اي از پرونده ي سرکوب جنبش دانشجويي بوده است. درمقابل ما شاهد اعتراضات هر روزه دانشجويان بوده ايم. اما اين اعتراضات محلي، غيرمتشکل و دانشگاه به دانشگاه بوده است. ضرورت مقاومت سراسري و پيگيرانه به صورت بلاواسطه اي به مساله ي تشکل هاي مستقل دانشجويي گره مي خورد. تشکل هايي که سخنگوي اعتراض دانشجويان است. مستقل از دولت است. قدرت خود را در اتحاد و تشکل خود مييبنيد. تشکلهايي که خود را در همبستگي با مبارزات کل جامعه ميداند. و امروز در آستانه اول مه خود را کنار صف ميليوني کارگران مي بيند.
خصوصا اينکه اول مه بهترين فرصت براي اعتراض به کل اين بيحقوقي ها و نابرابري هاست. و اول ماه مه نه تنها روز کارگران بلکه روز همه ما مردم، همه ما دانشجويان، همه معلمان و همه بخش هاي جامعه استاست. در اول مه ما دانشجويان نيز دوش به دوش همه کارگران جهان، به خيابانها مي آييم و صداي اعتراض خود را بلند ميکنيم. ما در اول مه بر خواستهاي فوري زير تاکيد داريم:
١- آزادي بي قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي از زندان. از جمله دانشجويان زنداني(مجيد توكلي ، شيوا نظر و تمامي دانشجويان در بند بايد آزاد شوند و پرونده هاي قضايي آنها لغو گردد و همه دانشجويان اخراجي بايد به کلاس هايشان بازگردند. همچنين منصور اسانلو، ابراهيم مددي و علي نجاتي از کارگران زنداني بايد فورا آزاد شوند. فرزاد کمانگر و عليرضا قنبري دو معلمي که حکم اعدام بر روي سرشان قرار دارد، بايد فورا آزاد شوند و احکام صادر شده براي آنها لغو شود. ما خواهان آزادي فوري همه زندانيان سياسي از زندان هستيم.

٢- مجازات اعدام بايد لغو شود. سنگسار بايد لغو شود. ما يک جامعه شاد و انساني ميخواهيم

٣- نيروهاي سرکوبگر از جمله کميته هاي انضباطي و حراست بايد از دانشگاه اخراج شوند. نيروهاي سرکوبگر بايد از کارخانجات و از همه مراکز کار و از خيابانها جمع شوند. دانشگاه بايد از يورش نيروي انتظامي مصون باشد. دوربين ها مداربسته در دانشگاهها و در اماکن عمومي جمع شوند. ما جامعه اي آزاد و امن ميخواهيم.

٤- ما خواهان آزادي بدون قيد و شرط عقيده هستيم. داشتن حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع از حقوق پايه اي همه مردم و ما دانشجويان است.

٥- تحصيل رايگان عمومي حق همه مردم است. دانشجويان بايد از امکانات کافي رفاهي، شرايط مناسب تحصيلي برخوردار شوند.

٦- بايد فشار از روي استادان آزاديخواه برداشته شود. به روال بازنشسته کردن اجباري اين استادان و اخراج و تهديد آنان خاتمه داده شود.

٧- ما خواهان لغو همه قوانين تبعيض آميز عليه زنان و برابري کامل زن و مرد در همه عرصه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در جامعه هستيم. ما خواهان فوري هر گونه تبعيضي عليه دختران و جدا سازي جنسيتي و حجاب اجباري براي زنان نه تنها در دانشگاه بلکه در کل جامعه هستيم. بايد به سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه

٨- بايد بساط هر گونه سانسور و تفتيش و کنترل در جامعه و بويژه در دانشگاهها جمع شود. از جمله فيلترينگ سايت هاي اينترنتي در دانشگاه و جامعه متوقف شود. از نشريات توقيف شده دانشجويي رفع توقيف شود. انتشار آزاد عقايد و نظرات و چاپ نشريات حق مسلم ماست. بايد به تجسس پياپي خوابگاههاي دانشجويي خاتمه داده شود

٩- حق هر کس به اينکه بتواند به زبان مادري خويش در کليه فعاليت هاي اجتماعي شرکت کند و از کليه امکانات اجتماعي مورد استفاده همگان بهره مند شود محفوظ باشد. بايد همه شهروندان جامعه از رفاه و نعمات جامعه بدور از هر گونه تبعيض قومي، نزادي، جنسي، مذهي و غيره. برخوردار باشند.

١٠ – فشار بر روي کارگران و مهاجران افغان و خارجي بايد فورا برداشته شود. مهاجران افغان بايد از حقوق برابر با هر شهروند ايراني برخوردار باشند. کودکان آنها بايد از حق تحصيل رايگان برخوردار باشند.

١١- ما از خواستهاي فوري کارگري همجون پرداخت دستمزدهاي پرداخت نشده، لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضا، متوقف شدن فوري بيکارسازيها، ايمني محيط هاي کار و در راس همه حداقل دستمزد در قدم اول يک ميليون تومان حمايت و پشتيباني ميکنيم.

١٢- ما از خواستهاي معلمان براي يک آموزش و پرورش مدرن و انساني و جدايي مذهب از آموزش و پرورش و زندگي اي شايسته انسان براي معلمان و حداقل حقوق يک ميليون تومان براي آنان حمايت ميکنيم.

١٣- ما بر لغو فوري کار کودکان و برخورداري همه کودکان از امکانات رفاهي و تحصيل رايگان، بدور از اينکه در چه وضعيت خانوادگي قراردارند تاکيد ميکنيم. همه انسانهاي جامعه بايد بدور از هر گونه تعبيض جسنيتي، نزادي و مذهبي از موقعيتي برابر برخوردار باشند. رفاه حق همه کودکان است.

١٤- نزديک به يکسال است که مردم براي همه اين خواستها مبارزه ميکنند. جواب خواستهاي مردم سرکوب بوده است. ما سرکوب اعتراضات مردمي را محکوم ميکنيم. ما خواستار محاکمه عاملين و مسببين کشتار مردم هستيم.
در آخر باري ديگر حمايت قاطعانه خود را از خواستها و مطالبات کارگران، معلمان، پرستاران و همه مردم اعلام ميکنيم و خود را متحد مبارزات برحقشان ميدانيم. از همين رو ما اعلام ميکنيم که قطعنامه ده تشکل کارگري که به مناسبت اول مه داده شده را مورد حمايت و پشتيباني قرار ميدهيم. خواستهاي اين قطعنامه خواستهاي همه مردم است. در عين حال ما مردم آزاديخواه جهان را به حمايت گسترده از مبارزات خود فرا ميخوانيم.
جوانان ودانشجويان آزاديخواه وبرابري طلب ارديبهشت ٨٩
زنده باد اتحاد جوانان ودانشجويان وكارگران وزنان معلمان

 

پيام جوانان ودانشجويان آزاديخواه وبرابري طلب ايران به مناسبت اول ماه مه روز جها ني كارگر ٨٩

رفقا ودوستان كارگر اعضا وفعالين تشكلهاي مستقل كارگري
در آستانه اول ماه مه روز جها ني كارگر درودهاي بي پايان ما جوانان ودانشجويان ازاديخواه وبرابري طلب را بپذيريد دوستان روز جهاني كارگر در شرايطي برگزار مي شود كه جامعه در يكسال گذشته با اعتراضات وسيع توده اي همراه بوده وتوده وسيعي از مردم وجوانان ودانشجويان به خيابانها آمدند ورژيم تماما در مقابل موجي از اعتراضات توده اجتماعي مردم قرار گرفت مردم به خيابانها آمدند وخواهان بزير كشدن كل بساط حيات ننگين رژيم سرمايه شدند.حضور شما كارگران نيز در يكسال گذشته بي تاثير نبوده است وشما كارگران حركت انقلاب را چندين گام به جلو برديددر يازه ارديبهشت ا مسا ل نيز ما جوانان ودانشجويان صفوف يكپارچه ومتحد خود را همراه شما كارگران حول پرچم ازاديخواهي وبرابري طلبي وشعار ازادي وبرابري حكومت كارگري محكم تر كرده وناقوس مرگ رژيم سرمايه را به صدا در خواهيم آورد وطوما ر سي سال جرم وجنايت وكارگر ستيزي را در هم خواهيم پيچيد.
زنده باد اول ماه مه زنده باد همبستگي كارگران وجوانان ودانشجويان- ارديبهشت ٨٩

اول مه مه و روز معلم گرامي باد به نام آزادي

فرهنگيان شريف و بزرگ و زحمتکش، مردم آزاديخواه ايران، کارگران، رنجبران از ظلم و ستم در اين جامعه نابرابر و پر از فقر و محروميت، اول مه و روز معلم را شادباش ميگوييم.
ما معلمان ضمن گراميداشت اول ماه مه، روز جهاني کارگر که روز همه ما مردم است، از قطعنامه ده تشکل کارگري به مناسبت اول ماه مه و خواستهايي که اعلام شده حمايت ميکنيم. آنها را خواستهاي خود ميدانيم. اما اين مناسبتها فرصتي است که ما معلمان نيز مشکلات خود و خواستهاي مشخص تر خودمان را اعلام کنيم
در شرايطي به استقبال و بزرگداشت روزهاي اول ماه مه و روز معلم ميرويم که از طرفي همه ما براي رهايي از اين فقر و بردگي بر روي خواستهاي برحق انساني مان تاکيد و مبارزه ميکنيم و از سوي ديگر حکومت با سرکوب و تهديد و فشار ميخواهد ما را از خواستهايمان عقب بزند. هم اکنون دهها نفر از کارگران، معلمان، دانشجويان و بسياري از انسانهاي آزاديخواه در بازداشتگاهها و زندانهايي همچون اوين، و ساير زندانها در اسارت بسر ميبرند. حتي براي برخي از اين زندانيان احکام اعدام صادر شده است. زندانيان دلير و آزاديخواهي همچون فرزاد کمانگر، رسول بداغي، خاکسار، قنبري ، منصور اسانلو، ابراهيم مددي و علي نجاتي، تنها شماري بسيار اندک از جمله اين زندانيان و بازداشت شدگان دلير و قهرمان مي باشند. و دهها و بلکه صدها زنداني بي نام و نشان در شمار همين نامهاي بزرگ و شريف و آزاده قرار دارند. ما معلمان قبل از هر چيز سرکوب مبارزات برحق مردم را محکوم ميکنيم. معلمان زنداني، کارگران زنداني و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند. احکام اعدام فرزاد کمانگر و عليرضا قنبري بايد لغو شود و فورا از زندان آزاد شوند و مجازات اعدام بايد لغو شود.
همچنين در حاليکه گراني هر روز بيشتر ميشود و معلم در خط فقر مطلق زندگي ميکند حکومت مصمم به اجراي قانون حذف يارانه هاست. اين وضعيت جز تيره روزي، فقر و بدبختي و آشفتگي و افسردگي براي معلمان و همه مردم نتيجه و محصولي ندارد. اين وضعيت همچنين باعث افت تحصيلي، تبعيض و طبقاتي شدن آموزش، شکاف و فاصله شديد طبقاتي و فرهنگي ميان نسلها ، گسترش فقر و اعتياد و خودکشي و پايين آمدن سن تن فروشي به زير پانزده سال شده است و همه اينها بخشي از مصايبي است که کل جامعه با آن درگير است. مصايبي که همه ما بطور مستمر و روزمره آنها را با پوست و گوشت و استخوان خود حس ميکنيم. اما شور و شوق آزادي و آزاديخواهي در ميان مردم آزاديخواه و بويژه فرهنگيان و دانشجويان و دانش آموزان آگاه و آزادي طلب گسترش روزافزوني مي يابد. چنانچه عليرغم همه سرکوب ها و تهديدات نيروهاي سرکوب، مبارزات مردم تداوم دارد. ما کوتاه نمي ياييم و ديگر مردم را از خواستهاي بحقشان نميشود عقب زد.
فرهنگيان مبارز، فرهنگيان شريف آزاده در راستاي نکاتي که اشاره کرديم و با توجه به شرايط جديد مبارزاتي و گسترش اعتراضات و کشيده شدن آن در ميان اقشار گوناگون جامعه از جمله معلمان، کارگران، و دانش آموزان بطور مشخص نياز به سازماندهي و متشکل شدن اين اعتراضات است. با توجه به ضعف و ناکارآمدي و سازشکاري محفل و محافلي که در تهران و در شهرستانها به اسم کانون صنفي معلمان خود نمانيده کارگران قلمداد ميکنند، در حاليکه هيچگاه و در هيچ دوره اي از آغاز تاسيس اين کانون تا به امروز نمايندگي حتي بخش کوچکي از فرهنگيان را هم نداشته و ندارند. که شرح سازشکاريهاي آنها بسيار است، ما بعنوان گروهي از معلمان و فرهنگيان استان تهران و سايراستانها و شهرستانها ي ايران ، تصميم به گردهم آمدن و تاسيس.و ايجاد تشکلي به نام "کانون معلمان آزاديخواه" گرفتيم. "کانون معلمان آزاديخواه" پيش از هر چيز و قبل از همه تشکل است، آزاديخواه و برابري طلب . ما معتقديم که تا هنگاميکه آزدي در جامعه وجود نداشته باشد. و آزادي هاي گوناگون ، سياسي ، اجتماعي، صنفي ، مدني، وجود نداشته باشد. حق تشکل، حق تجمع و اعتصاب وجود نداشته باشد. احزاب و مطبوعات آزاد نباشند، دم زدن از هر حق و حقوقي، حتي حقوق صنفي پوچ و بي معناست است. ما معلمان گرد آمده در کانون معلمان آزاديخواه براي بدست آوردن اين حقوق طبيعي و مسلم خود هر گز به دريوزگي نمي نشينيم. ما باور قطعي داريم که ميتوانيم با متشکل ساختن فرهنگيان و ساير اقشار و بخش هاي مردم، بزرگترين حق به سرقت رفته خود، يعني آزادي و برخورداري از زندگي انساني و جامعه اي مرفه و پيشرفته را باز پس گيريم. کانون معلمان آزاديخواه، براي رسيدن به چنين خواستهايي تلاش ميکند.
ما ايمان داريم که در جامعه اي انساني آموزش و پرورش مهمترين بخش جامعه است. که در نگاه بلند مدت کارخانه انسان ساز است. که با پرورش انسانهاي آگاه و آزاده تاثير بزرگي در سازندگي و رشد مباني آزاديخواهي در ايران خواهند داشت. براي محقق شدن اين آرزو و آرمان والا سيستم آموزشي بايستي داراي ويژگي هاي زير باشد:
١- يک سيستم آموزشي مدرن و سکولار. همچنانگه بايد دين و مذهب از آموزش و پرورش و دولت جدا باشد تا همه مردم را نمايندگي کند. طبيعي است در چنين حکومتي هيچ فردي خود را غريبه و ناخودي تصور نکرده و داراي حقوق برابر ميباشد.

٢- آموزش و پرورشي انساني. محيطي شاد و خلاق براي کودکان

٣- همه مردم بدور از تبعيض جنسي، نژادي، مذهبي از يک زندگي مرفه و برابر برخوردار باشند.

٤- رايگان بودن تحصيلات. آموزش براي همه افراد از مقطع ابتدايي تا آموزش عالي بايد رايگان باشد.

٥- آزادي تشکل براي معلمان ، کارگران و همه جامعه. معلمان بايد آزاد باشند در هر شکلي که ميخواهند متشکل شوند

٦- به رسميت شناختن حق تجمع و اعتصاب

٧- برطرف شدن نيازهاي مادي، اقتصادي و معيشتي معلمان. از قبيل حقوقي متناسب با زندگي اي انساني، برخورداري از بيمه و درمان رايگان و ايجاد تسهيلات لازم براي تامين مسکن، حقوق معلم از يک ميليون تومان امروز نبايد کمتر باشد
٨- معلم محور بودن آموزش و پرورش و مدرسه. و اداره آنها توسط شوراي منتخب خود معلمان
ما معلمان همراه با کارگران و همه مردم در مراسم هاي اول مه شرکت خواهيم کرد.
همچنين و در پايان يکبار ديگر ضمن گراميداشت روز معلم گرمترين درودهاي خود را نثار زندانيان سياسي بويژه معلمان زنداني نموده و از همکاران گرامي ميخواهيم که با تجمع پرشکوه خود در روز معلم در تهران در مقابل آموزش و پرورش و در شهرستانها در مقابل اداره آموزش و پرورش، خواهان افزايش حقوق معلمان تا حداقل يک ميليون تومان و آزادي معلمان دربند بشوند.
کانون معلمان آزاديخواه
٨ ارديبهشت ١٣٨٩