شنبه٬ ١١ ارديبهشت ١٣٨٩ -١ مه ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٢٣

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

چند خبر از اعتراضات کارگری در ایران

اعتصاب مهم کارگران مجتمع پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر

کارگران شيفت روز بخش تعميرات پتروشيمي فجر١ (شرکت رامکو) در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر در روز چهارشنبه اول ارديبشهت با اعلام خواسته هاي زير دست به اعتصاب زدند:
١ - لغو قراردادهاي موقت سه ماهه
٢- پرداخت حقوق هاي معوقه (حقوق اسفند ٨٨ و بخشي از حقوق بهمن ماه )
٣ - اجراي طرح طبقه بندي مشاغل
٤ - لغو کم کردن ساعت وقت نهار (يک ساعت) از کارکرد روزانه کارگران
٥ - لغو بخشنامه داخلي کسر بيشتر از قانون ماليات از حقوق کارگران. شرکت در ماههاي اخير دلبخواهي اقدام به کم کردن حقوق کارگران بيش از آنچه قوانين مالياتي تعيين کرده است ميکرد.
١٠٠ نفر از کارگران روز کار صبح روز چهاشنبه با تجمع در محوطه کارخانه اعلام کردند که تا رسيدن به خواسته هاي خود بر سر کار حاضر نخواهند شد. بلافاصله حراست دست بکار شد و از کارگران خواست که به سر کار بروند. مديريت نيز از کارگران خواست که به سر کارشان بروند ولي کارگران با تاکيد بر خواسته هاي خود اعلام کردند که بر خواسته هايشان مصر هستند و تا به هدفشان نرسند سر کار نخواهند رفت. در پي اين وضعيت بخراني و بويژه با توجه به اهميت نقش اين کارگران در مجتمع فجر به مثابه مجتمعي محوري در منطقه که تامين کننده برق، آب و ساير مواد پشتيباني ١٥ مجتمع در منطقه ميباشد، مسئولين حراست منطقه ويژه و حتي استان نيز در محل حضور پيدا کردند و در نهايت با قول مساعد به کارگران در ساعت ١١ صبح به سر کارشان برگشتند و اعلام کردند در صورت عدم تحقق خواسته هايشان از روز دوشنبه ٦ ارديبهشت اعتصابشان را از سر خواهند گرفت.
حزب کمونيست کارگري قاطعانه از خواستهاي کارگران دفاع ميکند و همه مراکز کارگري و بويژه کارگران منطقه اقتصادي ماهشهر را به حمايت همه جانبه از کارگران پتروشيمي فجر يک فراميخواند.
حزب کمونيست کارگري ايران
٣ارديبهشت١٣٨٩- ٢٣ آوريل ٢٠١٠

تجمعات اعتراضي كارگر ان كيان تاير

بنا بر گزارش سايت اتحاد "اتحاديه آزاد کارگران ايران" کارگران کيان تاير در ادامه اعتراض به بلاتکليفي خود روز ٣١ فروردين ماه ٨٩ در پشت نرده هاي کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر دست به تجمع اعتراضي زدند. بنا بر اين گزارش ساعت ٨ صبح حدود ٣٠٠ نفر از کارگران کيان تايردر مقابل ساختمان اداري در محل کارخانه تجمع کرده و خواهان پاسخگوئي مسئولين کارخانه به خواستهاي خود شدند. اما هيچگونه پاسخي دريافت نكردند. بدنبال اين وضعيت حدود ٥٠٠ نفر از اين کارگران حدود ساعت ٩ صبح تجمع اعتراضي خود را به پشت نرده هاي کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر کشاندند و با آتش زدن لاستيک و سر دادن شعار خواهان رسيدگي به خواستهاي خود شدند. در ادامه اين تجمع بخشدار اسلامشهر طي تماسي تلفني با نماينده هاي کارگران به آنان وعده داد كه روز اول ارديبهشت ماه با حضور در محل کارخانه به خواستهاي آنان رسيدگي خواهد کرد.اين تجمع اعتراضي حدود ساعت ١ ظهر و پس از وعده بخشدار چهاردانگه مبني بر رسيدگي به خواستهاي کارگران پايان گرفت. قبل از اين حركت اعتراضي، روز ٢٨ فروردين ماه نيز حدود چهارصد نفر از کارگران کيان تاير در اعتراض به همين موضوع در پشت نرده هاي کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر دست به تجمع اعتراضي زدند و تلاش کردند توجه ماشينها و عابرين بيرون از کارخانه را به اعتراض خود جلب کنند. مديران کارخانه ضمن خارج کردن نقدينگي کارخانه به بهانه خريد مواد اوليه، از شروع روز کاري در سال جديد تاکنون به کارخانه مراجعه نکرده اند و شيفت شب کارخانه تعطيل شده است و کارگران شيفت صبح و بعد از ظهر بدليل نبود مواد براي توليد بدون انجام کاري در محل کارخانه سرگردانند. اين کارگران علاوه بر عدم دريافت ۵ ماه از مطالبات خود در سال ٨٧ نيمي از دستمزد اسفند ماه خود را نيز دريافت نکرده اند.

تجمع اعتراضي كارگران قند بردسير- كرمان
روز يكشنبه ٢٩ فرودين ماه از ساعت ٨ صبح تا ١١ بيش از ۴٠ نفر از كارگران كارخانه قند بردسير در اعتراض به تعطيل شدن كارخانه قند و براي پيگيري حقوق معوقه خود كه بعضا تا دوسال حقوق دريافت نكرده اند مقابل كارخانه قند بردسير تجمع كردند. ساعت ١١ كارگران به مقابل فرمانداري رفته و تجمع خود را در آنجا ادامه دادند. اعتراضات كارگران ادامه دارد.

تجمع اعتراضي رانندگان اتوبوس در لنجا ن اصفهان

روز ٣ ارديبهشت رانندگان اتوبوس حمل و نقل همگاني شهرستان لنجان در استان اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه دستمزدشان دست به تجمع زدند. فرماندار اين شهرستان در مقابل اين خواست به حق رانندگان، ، به تهديد رانندگان پرداخت و گفت : اين مسايل ربطي به او ندارد و از رانندگان معترض خواست که بر سر کار خود برگردند و به دنبال ماجراجويي نباشند. اين مساله موجب خشم رانندگان شد. اين اعتراضات ادامه دارد. رانندگان اتوبوس در لنجان ماهانه تنها ٢٦٠ هزار تومان حقوق دريافت ميكنند.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه ساسان
كارگران شركت ساسان به دنبال تجمع اعتراض خود درروز چهارشنبه اول ارديبهشت ٨٩، روز شنبه ٤ ارديبهشت ٢٥٠ نفر از كارگران شركت ساسان در اعتراض به عدم پرداخت بيمه بيكاري به آنان، در مقابل درب اين شركت تجمع كردند. در اين حركت اعتراضي نيروي انتظامي همزمان در مقابل كارخانه حاضر بود و كارگران را مورد تهديد قرار داده و هشدار داد كه پراكنده شوند. اما كارگران پاسخي ندادند و گفتند چرا نميگذاريد ما حقمان را بگيريم، چرا داريد ازكساني كه حق خوري كرد ه اند دفاع ميكنيد ؟ ما تا گرفتن حقمان به اعتراض خود ادامه خواهيم داد. اين كارگران روز ١ ارديبهشت نيز در همين رابطه تجمع برپا كرده بودند. اين اعتراضات ادامه دارد.

تجمع كارگران شركت ميلاد در برابر دفتر مجتمع صنايع قايم رضا

بنا به گزارش سايت شوراي موقت كارگران ذوب آهن اصفهان صبح روز دوشنبه ٣٠ فروردين ٦٠ نفر از كارگران شركت ميلاد از توابع مجتمع صنايع قايم رضا در برابر دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهراصفهان تجمع كردند. كارگران شركت ميلاد ماه هاست كه حقوق نگرفته اند وشركت در حالي درصدد اخراج آنان است كه پولي براي تسويه حساب به آنان پرداخت نميشود. كارگران به اين وضعيت معترض بوده و خواهان روش شدن وضعيت خود و دريافت حقوق عقب افتاده شان هستند.