شنبه٬ ٢٨ فروردين ١٣٨٩ -١٧ آپريل ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٢٢

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخباری از اعتراضات و مسائل كارگران

تجمع اعتراضي كارگران نساجي بافت هاي كرمان
روز ٢٢ فروردين تعدادي از كارگران نساجي بافت‌هاي كرمان به دليل تعطيلي کارخانه و عدم پرداخت سنوات خدمتشان در محل استانداري كرمان دست به تجمع اعتراضي زدند. بنا به گزارشهاي منتشر شده به دنبال اتمام اعتبار قرارداد كار در نيمه اول فروردين ماه امسال، كارفرما تمامي در‌هاي كارخانه را پلمپ و يكصد كارگر را اخراج كرده است. با تجمع و اعتراضات كارگران ناگزير به حضور در جمع کارگران شده و به کارگران وعده دادند که خواستهاي آنان را در نشست بعدي شورای تامين مطرح خواهند کرد. بيشتر اخراج شدگان بالاي ١٠ سال سابقه کار دارند و بدليل آلودگي هوای كارخانه از ناراحتي ريوي رنج مي‌برند و حالا کارفرما آنها را از کار بيکار کرده و حتي حاضر به پرداخت حق سنوات به آنها نيست. بنا بر خبرها هر كارگر اخراج شده بابت سنوات خود از ١٠ تا ١٢ ميليون تومان طلبكار است. کارگران ميگويند که در اين کارخانه هيچگاه طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نشده است و كارفرما بايد با كارگران برمبناي سالي ٦ ماه تسويه حساب كند. بنا بر خبرهاي منتشر شده، كارفرما قصد دارد زمين ١۴ هكتاري كارخانه را برای احداث واحدهاي مسكوني بفروشد. در جريان اين تجمع كارگران به مسوولان گفتند "به جاي آوردن پول نفت برسفره‌ها، اشتغال ما را تضمين كنيد". اعتراضات كارگران ادامه دارد.

تجمع اعتراضي كارگران چينی ‌حميد قم مقابل اداره كل كار
صبح روز ٢٢ فروردين حدود ۵٠ نفر ازكارگران كارخانه چيني حميد قم در مقابل درب "اداره كل كار و امور اجتماعي" استان تجمع كرده و سپس به سمت دفتر مديركل اين اداره حركت كردند. مديركل اين اداره به كارگران گفت ‌كه درخواست خود را كتبا به او ارائه دهند تا اينكه او در صحبتي با سازمان تامين اجتماعي استان، مشكلات كارگران را مورد بررسي قرار دهد. كارخانه چيني قم دو سال است كه بحالت تعطيل در آمده و كارگران خواهان دستمزدهاي پرداخت نشده اين دوسال خود هستند. بعضا كارگراني كه سابقه كار طولاني دارند خواهان اعلام بازنشستگي خود هستند.

اخراج ۴٠٠ كارگر قراردادي كارخانه نوشابه زني ساسان

بنا به گزارشها از حدود آذر ماه سال ٨٨ به بهانه مشكلات مالي، كارخانه نوشابه زني ساسان واقع در جاده قديم كرج اقدام به خصوصي سازي كرده و به تدريج دست به اخراج كارگران قرادادي زده است. در همين رابطه مديريت اين كارخانه يك هفته به عيد مانده حدود ۴٠٠ كارگر قراردادي را بدون پرداخت هيچگونه مزايايي از كار اخراج كرد. اين كارگران هم اكنون تحت فشار اقتصادي شديدي قرار دارند.

اعتصاب رانندگان اتوبوس در اهواز
روز ٢٢ فروردين تعداد زيادي از رانندگان اتوبوس در ترمينال اهواز در اعتراض به سطح پايين دريافتي هايشان دست به اعتصاب زدند. تجمع رانندگان سبب اجتماع تعداد زيادي از مسافران در ترمينال شد شهر شد. دقايقي پس از اعتصاب، اتوبوسهاي سپاه پاسداران وارد ترمينال شدند و اقدام به جا به جايي مسافران كردند. دخالت سپاه با اعتراض شديد مسافران و رانندگان اعتصابي روبرو شد.

گزارشي از فرش غرب کرمانشاه

بنا به گزارش ٢٢ فروردين آزانس ايران خبر، با گذشت بيش از هفت ماه از بازگشايي مجدد کارخانه فرش غرب کرمانشاه، سازمان تامين اجتماعي از پذيرش ليست بيمه ي کارگران سر باز مي زند. دليل اين سازمان اين است که تاکنون شركت " آتيه دماوند " كه مديريت جديد اين كارخانه است، هيچ سند و يا مهري که بيانگر مالکيت آنها باشد، ارائه نکرده است و آنها ليست بيمه ي کارگران را تحويل نگرفته اند. شرکت " آتيه دماوند " نيز مدعي است که اين وضعيت ناشي از خودداري مالک قبلي از انتقال سند کارخانه به آنهاست. بدين ترتيب مديريت جديد و قديم كارگران را پاسكاري كرده و حق و حقوقشان را نميدهند و در نتيجه ٢٠٤ كارگر رسمي و قراردادي اين شركت در شرايطي به كار اشتغال دارند که هنوز مالک و هويت محل کارشان مشخص نيست و اين مسئله موجب نگراني آنها شده است. کارخانه فرش غرب در مهر ماه سال ١٣٨٧، به حال تعطيل در آمد و بعد از مدتي منحل اعلام شد. اما كارگران بدنبال ٩ ماه مبارزه و با تجمعات پي در پي و اعتراضات متحد خود، توانستند مسئولين را وادار کنند که کارخانه را بار ديگر در تاريخ اول شهريور ١٣٨٨، راه اندازي کنند.

تجمعات اعتراضي كارگران تامين اجتماعی به عدم افزايش دستمزدها ادامه دارد

روز ٢٢ فروردين كاركنان سازمان تامين اجتماعي به دليل عدم افزايش دستمزد و عدم پرداخت بخشي از بهره وري و كارانه دست به تجمعي اعتراضي زدند. اين تجمعات از قبل از سال جديد شروع شده و كارگران اعلام كرده اند كه در صورت تحقق نيافتن وعده ها به تجمعات اعتراضي شان ادامه خواهند داد.

كارگران صنايع مخابرات راه دور فارس ١٢ ماه دستمزد خود را طلب دارند
به گزارش آژانس ايران خبر يك فعال كارگري در اين خصوص ميگويد : ما كارگران شركت مخابرات راه دور بخاطر گرفتن حقوق كاري كه انجام داده ايم براي گذران زندگي روزانه بارها و بارها تجمع و تحصن و اعتراض كرديم اما جوابي نگرفته ايم. زندگي كارگران از هم پاشيده و تعداد قابل توجهي از خانواده هاي كارگران اين شركت كارشان به طلاق كشيده و حتي دو نفر از كارگران خودكشي كرده اند. اما هنوز نتيجه اي نگرفته ايم. احمدي نژاد هم قبل ازعيد انبوهي وعده و وعيد مشخصا به ما داده بود تنها براي عيد مبلغ ناچيزي براي فرونشاندن خشم كارگران دادند ولي هنوز حد اقل ١٢ ماه حقوق معوقه را به ما ندادند و اين درحالي است كه بقول خودشان پول توجيبي آقازاده هاي مقامات بيش از حقوق كارگران ميباشد . او همچنين مي گويد: وزير كار اين مملكت ميگويد نميدانم خط فقر چه ميزان است. البته درست ميگويد چون با درد ورنج و شرايط اسفبار زندگي كارگران كه مرگ را بر اين زندگي ترجيح ميدهند هيچ رابطه اي ندارد! تنها در سال گذشته بيش از ٣٠٠ نيروي كار اين شركت را بازنشست كردند. شركتي كه ١٤٠٠ كارگر داشت اكنون تنها ٦٠٠ نيروي كار آنهم با اين وضعيت اسفبار دارد . كارگران مخابرات راه دور به اين وضعيت معترضند.

تجمع اعتراضی كارگران كارخانه شيريني پزي در ملارد كرج
روز شنبه ٢١ فروردين ٦٠ نفر از كارگران كارخانه شيريني پري در ملارد کرج در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود، مقابل كارخانه دست به تجمع زدند.

اخراج ٥٠ كارگر در شركت متروي تهران
بنا به گزارش آژانس ايران خبر روز ٢٢ فروردين شركت متروي تهران ۵٠ نفر از كارگران خود را كه در قسمت هاي مختلف از جمله نگهباني، كنترل بليط، مسئول كنترل ايستگاه، متصديان فروش بليط كار ميكنند و بيش از پنج سال است كه به صورت قراردادي در استخدام اين شركت هستند را از كار اخراج كرد. در اعتراض به اين اخراج ها كارگران براي بازگشت بكار و استفاده از بيمه بيكاري دادخواستي تنظيم كرده و به ادارات كار سپرده اند و منتظر پاسخ هستند. كارگران به اين اخراجها معترضند.

اولتيماتوم كارگران شركت سازمايه

بنا به گزارشها حدود ٢٠٠ نفر از كارگران اخراجي شركت سازمايه بدليل تعطيل كردن كارخانه حقوق و مزاياي چند ماهه خود را نگرفته اند. اين كارگران در همين رابطه قبل از سال جديد تجمعي اعتراضي برپا كردند و در آن اولتيماتوم دادند كه اگر مديريت تا بعد از تعطيلات نوروزي طلب هاي آنها را پرداخت نكند، در فاصله ٢٥-١٥ فروردين بهمراه خانواده هايشان در مقابل كارخانه دست به تجمع بزنند و تا گرفتن كامل طلبهايشان به تجمعات خود ادامه دهند. گزارشهاي بعدي حاكي از اينست كه اين كارگران در تدارك حركتي اعتراضي براي گرفتن حقوق هاي خود هستند.

كارخانه سبلان پارچه اردبيل
حدود ١٥٠ نفر از كاركنان كارخانه سبلان پارچه اردبيل قبل از ظهر ديروز ١٨ فروردين در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هفت ماهشان در مقابل ساختمان استانداري اردبيل تجمع كردند. اين كارخانه با تسهيلات زود بازده تاسيس شد و در مراسم افتتاح آن گفته شد كارخانه ياد شده حداقل ٥ هزار نفر از تعداد بيكاران استان را در آينده نزديك كاهش خواهد داد اما اكنون همچون چند كارخانه مشابه ديگر كاركنان خود را به حدود ١٥ درصد تقليل داده و آنها نيز دچار مشكلات هستند.

معضل دستمزدهای پرداخت نشده در بخش عظيمی از مراکز کارگری

بنا به گزارشي در ١٠ فروردين، كارگران ماينكس سايپاي تهران دوماه است دستمزد نگرفته اند. اين وضعيت آنهم در ايام سال نو و افزايش سرسام آور قيمتها كارگران را بطور جدي در فشار و تنگنا قرار داده است. كارگران خواهان فوري دستمزدهايشان هستند. همچنين گزارشات منتشر شده حاكيست كه كارگران كارخانجات محور جاده قديم كرج چندين ماه است كه دستمزدهايشان به تعويق افتاده است. اين وضعيت جنب و جوش اعتراضي در مراكز كارگري در اين منطقه را شدت داده است. از جمله اين كارخانجات كارگران كارخانه صنايع فلزي هستند كه در اين رابطه بارها تجمع اعتراضي برپا داشته اند.

نيمي از عيدي كارگران رنگ سازي ايران به بهانه جريمه پرداخت نشد

بنا بر خبرهاي منتشر شده، روز ٢٩ اسفند قرار بود به كارگران كارخانه رنگ سازي ايران مبلغ ٨٠٠ هزار تومان بعنوان عيدي پرداخت شود. اما در آخرين لحظه , به بهانه جريمه هاي نقدي كه براي تعدادي ازكارگران مشخص شده بود , مبلغ ٤٠٠ هزار تومان از عيدي اين كارگران كسر گرديد. ١٢٠ كارگر در اين كارخانه كار ميكنند كه عمده آنها قراردادي هستند. هر كدام از اين كارگران سالهاست كه در آنجا كار ميكنند و دستمزد ماهيانه آنها رقمي بين ٢٧٠ هزار تا ٢٩٠ هزار تومان است.

شركت قند اصفهان در چند قدمي تعطيلی
شركت قند اصفهان يكي از شركت هاي بزرگ قند در سطح كشور است. بنا بر گزارشها دو قسمت اساسي اين كارخانه هم اكنون تعطيل شده است. در اين شركت قبلا ٧٠٠ كارگر به كار اشتغال داشتند كه تعداد آن به حدود ٤٠٠ نفر كاهش يافته است. اين درحاليست كه گفته ميشود امسال توليد اين كارخانه ٧٥ درصد كاهش يافته و خطر بيكارسازي بيشتري از كارگران وجود دارد. يكي از کارگران به خبرنگار آژانس ايران خبر در اين رابطه ميگويد: ”مشكلات عمده كارگران ما بيمه تامين اجتماعي است. اگر كارگر دفترچه بيمه داشته باشد تازه به او به عنوان گدا نگاه مي شود. در حاليكه ٣٠ درصد حقوق كارگران بابت بيمه كم مي شود. من ١٨ سال است كه دارم پول بيمه مي دهم. در اين مملكت در اين شهر در اين سازمان مشكل داريم. من دو تا پول بيمه دارم مي دهم. چرا؟ يا بيمه را اختياري كنند يا خصوصي . يك تناقض اين وسط است. اكثر كارگران حداقل حقوق را مي گيرند. ما پول بابت بيمه تامين اجتماعي مي دهيم ولي به ما به عنوان فقير نگاه مي كنند. فكر مي كنند مجاني دارند انجام مي دهند. نمي توانند اداره كنند بدهند خودمان بهترين مديريت را داريم."

دستمزدهاي پرداخت نشده و لغو قراردادهاي موقت در كارخانجات رشت
كارگران كارخانه ريسندگي خاور رشت دستمزد ما ه هاي بهمن واسفند ونيمي ازعيدي وپاداش خود را هنوز دريافت نكرده اند. تحت فشار اعتراضات مكرر كارگران به كارگران وعده داده شده است كه اموال كارخانه را توقيف وبفروش برسانند و از محل فروش آن طلبهاي كارگران پرداخت شود. اما تا كنون اقدامي در اين جهت صورت نگرفته است. كارگران بازنشسته اين كارخانه نيز حقوق وسنوات خود را دريافت نكرده اند و هريك ازآنها بين ٦-٤ ميليون تومان طلب دارند. كارگران خواهان فوري طلبهايشان هستند. همچنين در كارخانجات ريسندگي ايران برك رشت در آستانه سال نو بيش از ١٠٠ كارگر قراردادي از كار بيكار شدند. بازنشستگان كارخانه خاور رشت ازسال ٨١-٨٠ هنوز مطالباتشان را نگرفته اند. اين در حاليست كه مديران كارخانه تا كنون به بهانه پرداخت طلب كارگران وامهاي ميلياردي گرفته اند، اما اقدامي در جهت پرداخت طلب هاي كارگران صورت نگرفته است. كارگران به اين مساله معترضند. همچنين در كارخانه دستمال كاغذي نوظهور درماه اسفند نصف حقوق كارگران به آنها پرداخت شد و مدير كارخانه به بهانه كسري درآمد كارخانه پرداخت مزد كارگران را به تعويق مي اندازد. در اين شركت حدود ٢٥٠ نفر كارگر به كار اشتغال دارند, كه اكثرآنها كارگران قراردادي هستند. اين كارخانه قبلا دولتي بوده كه بدليل ورشكستگي دولت اين كارخانه را به بخش خصوصي واگذار كرده است .

تدارک اعتصاب در صنايع اراك

بيش از ١٥٠ كارگر صنايع اراك در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ٦ ماه خود و بيكارسازي تعدادي از آنان و حواله دادن كارگران اخراج شده به بيمه بيكاري جمهوري اسلامي، تهديد به تجمع در مقابل دفتر احمدي نژاد كرده اند. بنا بر خبر با واگداري كارگران اخراجي به بيمه بيكاري عملا اين كارگران كه هر كدام سالها سابقه كار دارند و بعضا تا سه سال آينده بازنشسته ميشوند، براي استفاده از حق بازنشستگي خود دچار مشكل ميشوند. اين موضوع بر اعتراض كارگران شدت داده است.

تجمعات كارگران تامين اجتماعی در اعتراض به عدم افزايش دستمزدها
روز ٢٢ فروردين كاركنان سازمان تامين اجتماعي به دليل عدم افزايش دستمزد و عدم پرداخت بخشي از بهره وري و كارانه دست به تجمعي اعتراضي زدند. اين تجمعات از قبل از سال جديد شروع شده و كارگران اعلام كرده اند كه در صورت تحقق نيافتن وعده ها به تجمعات اعتراضي شان ادامه خواهند داد.

اخراج كارگران كارخانه كبريت توكلي تبريز
به گزارش رآژانس ايران خبر كارخانه كبريت توكلي تبريز در بهمن ماه سال گذشته (سال ٨٨) تعداد ٤٩ نفراز كارگران يك شيفت خود را تحت عنوان نداشتن بازار فروش كبريت، بطور كامل اخراج كرد. كارگرهاي اين كارخانه همگي بصورت قراردادي كار ميكنند. تعداد كارگران اين كارخانه تا قبل از سال هاي ٧٥ تا ٧٨ حدود ٤٠٠ نفر بود. اما اكنون به ١٣٠ نفر كاهش يافته است. و در اين مدت بيش از ٢٠٠ نفر از كارگران اخراج شده اند.

***

گزارش ها حاكي از اعتراضات گسترده کارگران واحدهاي کاري در خوزستان است. اين اعتراضات عليه دستمزدهاي پرداخت نشده و بيكارسازي هاست. از جمله در اين هفته اتوبوس‌رانان اهواز، کارگران شهرداري آبادان، نوشابه خرمنوش و کارگران تخليه و بارگيري خرمشهر اعتراض و مبارزه داشته اند. اخبار اين اعتراضات را ميخوانيد.

تجمعات اعتراضي كارگران لوله سازی اهواز عليه اخراجها
كارخانه لوله سازي اهواز حدود ٦٠٠ كارگر به كار اشتغال دارند كه حدود ٣٠٠ نفر آن قراردادي هستند كه از اين ميان ١٥٠ نفر اخراج شده اند. بنا به گزارشها روز ١٠ فروردين هنگاميکه کارگران لوله سازي اهواز با پايان تعطيلات نوروزي خود به کارخانه بازگشتند، متوجه شدند که نه تنها عيدي و پاداشي به آنها تعلق نگرفته است، بلکه حدود ١٥٠ نفر از کارگران قراردادي از کار اخراج شده اند. اين درحاليست كه كارگران اين كارخانه ١٤ ماه است كه دستمزد نگرفته اند. در اين رابطه كارگران لوله سازي اهواز در اين مدت تجمعات اعتراضي متعددي برپا كرده و با مراجعه به استانداري و مراجع مختلف دولتي بر خواست پرداخت فوري طلبهايشان و بازگشت به كار خود تاكيد گذاشته اند.
از جمله بعد از ظهر روز ١١ فروردين بود كه در مسجد كارخانه تجمعي اعتراضي برپا كردند. و اعلام داشتند که همه كارگران اخراجي بايد به سركار بازگردند و حقوقها پرداخت شود و گرنه اعتراض خود را ادامه خواهند داد. در اين روز قرار بود مديريت كارخانه در جمع كارگران حاضر شود و پاسخ آنها را بدهد. اما مديريت حاضر نشد. لذا كارگران براي شكايت به مقابل استانداري رفته و در آنجا به تجمع اعتراضي خود ادامه دادند. ابتدا با كارگران برخوردهاي اهانت آميز ميشد، اما بعد كه اتحاد و اعتراض جدي كارگران را مشاهده كردند، از كارگران خواستند ٣ تا ٤ نفر را به نمايندگي به داخل استانداري بفرستند. بعد از آن به كارگران قول داده شد كه تا روز دوشنبه ٢١ فروردين به آنها پاسخ داده خواهد شد. از جمله به كارگران وعده داده شد كه آنها را بجاي كارگراني كه قرار است بازنشست شوند، دوباره به كار خواهند گرفت. بدين ترتيب كارگران تصميم گرفتند كه تا ٢١ فروردين صبر كنند و در صورتيكه به وعده هاي داده شده عمل نشود، در اشكال گسترده تر به اعتراضات خود ادامه دهند. همچنين دراين روز، كارگران اخراجي در اعتراض به اخراج ها و ١٤ ماه حقوق پرداخت نشده خود با نماينده مجلس اسلامي (به اسم سيدحسين شريفي) ديدار كردند. شريفي به كارگران قول داد كه شكايت آنها را پيگيري خواهد كرد. او در حاليكه از ادامه اعتراضات كارگران هراس داشت، با گفتن اينكه تجمع نكنيد كه سياسي نشود، از كارگران خواست موضوع را بصورت آرام حل و فصل كنند.
در رابطه با همين موضوع يک هفته قبل از ٢٢ بهمن نيز اين كارگران در مقابل منزل امام جمعه اهواز تجمعي اعتراضي برپا کردند. که با حمله نيروهاي انتظامي رژيم به فرماندهي سرهنگ خلفي روبرو شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
اين بيکارسازيها بخشي از کارگران با سابقه را نيز دربرميگيرد و کارگران را بشدت در مضيقه مالي گذاشته است. بعد از ظهر ١١ فروردين کارگران اين کارخانه در مسجد کارخانه تجمع کردند كارگران لوله سازي اهواز به اخراج ها معترضند.

اعتصاب کارگران شهرداری آبادان
صبح روز دوشنبه ٢٣ بيش از ٥٠ نفر از كارگران شركت طريق آفتاب كه در شهرداري منطقه ٢ آبادان مشغول به كار هستند در اعتراض به ٣ ماه دستمزد معوقه خود دست به اعتصاب زدند و در شهرداری شهر تجمع کردند. وقتی کارگران با بی اعتنايي مسئولين روبرو شدند، در مقابل شوراي شهر به تجمع اعتراضي خود ادامه دادند. تحت فشار اين تجمعات به كارگران وعده داده شد كه تا هفته آينده دستمزدهاي پرداخت نشده شان را پرداخت خواهند كرد. كارگران اولتيماتوم دادند كه اگر به اين وعده عمل نشود دوباره دست به اعتصاب خواهند زد

تعطيلي كارخانه نوشابه سازي خرمنوش خرمشهر و بيكارسازي كارگران

به گزارش روزنامه جمهوري اسلامي كارگران كارخانه نوشابه سازي خرمنوش خرمشهر يكي از بزرگترين كارخانه هاي نوشابه سازي خاورميانه تعطيل و تمامي كارگران آن از كار بيكار شدند. بنا به اين گزارش مديريت اين كارخانه در دي ماه گذشته با خريد سنوات پرسنل خود از قرار سالي شش ماه با آنان تسويه حساب و كارخانه را به حال تعطيل درآورد. گزارشات حاكي از پولهاي كلاني است كه مديريت اين شركت تحت عنوان مزاياي حقوقي و اضافه كاري و غيره به جيب ميزند. بنا به گزاشها در ميان اخراجها، دو نفر از كاركنان بخش فني هستند كه اخيرا براي توجيه و آموزش دستگاه هاي جديد خط توليد به كشور آلمان اعزام شده بودند و اكنون يكي از اين دو نفر براي امرار معاش بر روي تاكسي كار مي كند

اعتصاب کارگران و اتوبوسرانان ترمينال زاگرس در اهواز
صبح روز ٢٢ فروردين، کارگران و اتوبوسرانان ترمينال زاگرس واقع در بلوار پاسداران اهواز در اعتراض به دستمزدهاي معوقه چند ماه خود دست به اعتصاب زدند و جمعييت انبوهي از مسافران و مردم هم با دادن شعار رانندگان و کارکنان را همراهي كردند. اين تجمع سرانجام منجر به دخالت نيروي انتظامي شد. كارگران بر ادامه اعتراض خود تاكيد كردند.

کارگران بارانداز در آبادان دست به تجمع اعتراضي زدند
روز ٢٢ فروردين ٤٠٠ كارگر ٢٣ شركت تخليه و بارگيري فعال در بارانداز شلمچه در مقابل ساختمان مركزي منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر تجمع اعتراضي برپا كردند. كارگران به سختي شرايط كارشان و بيكارسازي به بهانه واگذاري بارگيري و تمام امور بارانداز شلمچه به يك شركت خصوصي، معترضند. كارگران طي نامه اي به رسانه هاي خبري از اينكه زندگي بيش از ٤٠٠ كارگر و خانواده هايشان به خطر افتاده است سخن گفته اند.

كارگران صيد ماهی بندر ميناب دست به اعتصاب زدند
روز ٢٠ فروردين ٨٨ نفر از کارگران صيد ماهي در بندر ميناب بندر عباس در اعتراض به سطح نازل دستمزدهايشان دست به اعتصاب زدند. لازم به ذكر است فروش ماهی در بندر عباس مانند گذشته بازار خوبی ندارد و بدليل افزايش ٤٠ درصدي قيمت ماهي و گراني اجناس مردم هم ديگر مانند گذشته از آنها ماهي نميخرند و اين وضعيت فشار اقتصادي بسياري بر روي كارگران صياد وارد كرده است.
 

گزارشي از عسلويه
در چند ساله اخير شركت هاي مختلف خارجي كه در عسلويه كار ميكردند، قراردادهايشان تمديد نشده و به كار خود خاتمه داده اند. از جمله شركت شل كه از ٥ سال پيش از ايران خارج شد، اكنون نمايندگانش را از عسلويه و تهران به دبي برده است. نمونه ديگر شركتي نروژي از Statoil است که از ٤٠ سال پيش كارش را در ايران شروع كرد و مسئول راه اندازي فاز ٦ و ٧ و ٨ را بر عهده داشت. اين شركت از سال گذشته قراردادشان تمام شد و دولت هنوز هيچ قرارداد جديدي با آن نبسته است. در گذشته اين شركت در ميرداماد و بخارست برج داشتند. اما در حال حاضر بسياري از كارمندان و مديران اين شركت به كشورهاي خود بازگشته اند و تنها يك دفتر آن در ميدان آرژانتين باقي مانده است. همين شركت قبلا در عسلويه دو دفتر داشت. درصورتي كه هم اكنون تنها يك دفتر دركيش و يك دفتر در بوشهر دارد و در شهرهاي ديگر اساسا دفتري ندارد. در كل هم اكنون اين شركت در ايران بيش از ۵٠ نفر نيرو ندارد. از زماني كه شركت شل اين محل را ترك نموده، تعداد زيادي از كارگران اين پروژه بيكار شده اند. از جمله پروژه اي كه در دست انجام بود بيش از ١۵٠٠ كارگر در آن شاغل بودند و بصورت قراردادي كار مي كردند و هم اكنون همه اين افراد از كار بي كار شده اند. بدين ترتيب هم اكنون تنها چند شركت سطح پايين کره اي و چيني هستند كه در عسلويه باقي مانده اند و كارگران بسياري را به استخدام در آورده اند و اين كارگران در كمپ مستقرند و کسي خارج از کمپ نميتواند وارد انجا شود. نتيجه اين تغيير و تحولات در عسلويه بيكارسازي وسيع كارگران بوده است. اردوگاهي با بيش از ٤٠ هزار كارگر، اكنون گفته ميشود بيش از ٤ هزار كارگر در آنجا كار نميكنند. كارگراني كه بصورت ماموريتي رفت و آمد مي كنند، استخدام آنها بصورت قراردادي يا پيماني است و به دليل خطر فوري اخراج، ناگزيرند به شرايط سخت كار تن دهند.

اكبر پيرهادي در گفتگو با دويچه وله

به گزارش ٢١ فروردين دويچه وله ، اکبر پيرهادي يکي از اعضاي سنديکاي واحد در گفتگو با اين راديو در توضيح وضع موجود كارگران سنديكاي واحد و فشار بر روي كارگران مي‌گويد:« پس از دستگيري آقايان اسانلو و مددي، ۲۴ نفر حکم تعليق از کار گرفتند. با پيگيري و ارائه دادخواست به ديوان‌عدالت اداري، حکم اخراج ۱۷ نفر از اين عده نقض شد. راي قبلي را هيات حل اختلاف اداره کار صادر کرده بود. اين‌ها حدود سه‌چهار ماه است که در دسته‌‌هاي سه چهارنفري به سر کار برگشتند.»
بنا بر اين گزارش در اين ميان، وضع ۷ نفر از فعالان کارگري شرکت واحد آقايان پيرهادي، کريمي‌سبزوار، حيات‌غيبي، غلامي، کريمي، کبيري و ميرزايي بيش از شش ماه است در شعبه‌هاي ديوان‌عدالت اداري دست به دست مي‌گردد.
اساس بررسي اين پرونده را ماده ۱۸ قانون کار جمهوري اسلامي اعلام كرده اند كه طبق آن، چنانچه کارگر بر اساس شکايت کارفرما دستگير شده و محکوم نشود، مدت توقيفش جزو سابقه خدمت محسوب مي‌شود و کارفرما وظيفه دارد، علاوه بر جبران زيان وارده، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت کند. تبصره اين ماده قانوني تصريح مي‌کند که کارفرما بايد تا زمان تعيين تکليف کارگر، دست‌کم ۵۰ درصد حقوق ماهيانه او را به‌‌طور علي الحساب به خانواده‌اش پرداخت کند. اين كارگران صرفا به جرم شركت در اعتصاب سال ٨٤ و خواستهاي برحقشان و ايجاد سنديكاي واحد دستگير و زنداني و از كار اخراج شدند و اكنون عليرغم قوانين خود دولت، به گفته اکبر پيرهادي هيچيک از اين ۷ نفر ديناري از حقوق قانوني خود را دريافت نکرده ند و چند سال است كه در بلاتكليفي بسر ميبرند. اكبر پيرهادي در اين گفتگو ميگويد: « ما با سختي و با انجام مسافرکشي، کارهاي موقت و حاشيه‌اي، بخشي از مخارج خود را تامين مي‌کنيم. آقاياني که در ديوان‌عدالت اداري نشسته‌اند، هرکدام حقوق‌هاي ميليوني مي‌گيرند و حتما از وضع ما بي‌خبرند که نمي‌توانند سريع تصميم بگيرند.»
اکبر پيرهادي مي‌گويد علت تعليق همه ۲۴ کارگر شرکت واحد، فعاليت براي داشتن سنديكايشان بوده است و بايد همه آنها به سر كار بازگردانده شوند. اكبر پيرهادي تشکيل سنديکا و فعاليت کارگري را جزو افتخارات خود محسوب مي‌کند و مي‌گويد: «کار ما درست بوده و هيچ‌وقت از اين راه باز نخواهيم گشت.»

دو گزارش از رضا فتحي همكار كارگر كمونيست

كارگران اخراجي شركت نئون فن آوران خواهان بازگشت به كار خود هستند.
در تاريخ ١٤ فروردين شركت نئون فن آوران جوان کل کارگرانش که ٢٥ نفر بودند و هر کدام از اين کارگران ٥ الي ٦ سال سابقه داشتند را اخراج کرد. اين شرکت پيمان کار مخابرات کرمانشاه است. شهر کرمانشاه داراي ٤٠٠٠ دستگاه تلفن همگاني کاردي است كه شركت نئون فن آوران كار تعميير و نگهداري اين تلفنها را انجام ميدهد. شيوه كار چنين است كه هر كارگر بايستي ٦٠ الي ٧٠ دستگاه تلفن را چک كند كه در واقع مي بايست بيست كارگر بيشتر در اين كار اشتغال ميداشتند. اما مديريت اين شركت كه شخصي به اسم امير كرمي است با استفاده از موج بيكارسازيهاي جديد فشار به كارگران را شدت داده است. از جمله از هر كارگري ٢ ميليون سفته گرو گرفته است و در حال حاضر هم آنها را بدون اينكه عيدي و سنوات سال قبل و امسالشان را بپردازد از كار بيكار كرده است. در اعتراض به اين موضوع كارگران به حراست و بازرسي مخابرات استان مراجعه كرده اند، ولي نتيجه اي نگرفته اند. اعتراض به اين وضعيت ادامه دارد.

اخراج صد نفر از كارگران پتروشيمي  پلي اتيلين سنگين كرمانشاه

در تاريخ ٢٧ اسفند ٨٨ در پتروشيمي پلي اتيلين سنگين، بدليل مرحله پاياني كار، صد نفر از كارگران از كار اخراج شدند. اين پتروشيمي كه در حال حاضر در حال اجرا است، توسط يك شركت پيمانكاري به اسم شركت مهندسي مشاوره رازي اداره ميشود. در اين پتروشيمي شرايط كار بسيار دشوار، ساعت كار طولاني و ايمني محيط كار بسيار پايين است. كارگران روزانه ١٢ ساعت يعني از ساعت ٦ صبح تا ٦ عصر كار ميكنند. و از سه سال قبل كه اين اين پتروشيمي كارش شروع شده و مراحلي را پشت سر گذاشته است، تا كنون بيشتر از ٥٠ نفر از كارگران در اثر عدم ايمني محيط كار، زخمي و بعضا از كار افتاده شده اند. در اين مركز كارگران تا كنون ٥ بار تحت عنوان تعديل نيروي كار بيكار سازي شده است.