شنبه٬ ٥دي١٣٨٨ -٢٦دسامبر٢٠٠٩

    کارگر کمونيست  ١١٤

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگری در ايران وتظاهرات  ميليوني مردم

جمهوري اسلامي بايد برود!
مردم تهران در ابعاد ميليوني در حال تظاهرات عليه حكومت هستند

از اوايل صبح امروز ٦ دي كه مصادف با ده محرم و روز مذهبي عاشوراست، تظاهراتهاي عظميي در تهران به جريان افتاده است. شعارهاي سرنگوني طلبي در تمام خيابانها و ميدان هاي اصلي تهران طنين انداخته است. برخي گزارشها از حضور ميليونها نفر از همان اول صبح در خيابانها و ميدانهاي شهر سخن ميگويند. وسعت تظاهرات و درگيريها و شعار دادن از تمام روزهاي ديگر بيشتر است. نيروهاي سركوب و بسيج و پاسداران حكومت كه قرار بود مانع تظاهرات و شعار دادن عليه حكومت شوند و "خط قرمز" را كنترل كنند، اكنون خود به وحشت افتاده اند و به هيچوجه قدرت كنترل اوضاع را ندارند. هر لحظه بر جمعيت مردم تظاهر كننده افزوده ميشود. در خيايان آزادي، ميدان انقلاب، ميدان فردوسي، ميدان آزادي، تقاطع اسكندري – وصال شيرازي، خيابان سميه، ميدان حر، ميدان امام حسين و بسياري از نقاط ديگر جمعيت انبوهي در حال شعار دادن عليه حكومت هستند و درگيري شديدي با نيروهاي مسلح حكومت جريان دارد. مردم شعار ميدهند: "مرگ بر خامنه اي"، "مرگ بر ديکتاتور"، "زنداني سياسي آزاد بايد گردد"، "اين ماه ماه خونه، سيد علي سرنگونه"، "تجاوز، جنايت مرگ بر اين ولايت، ديكتاتور بدونه بزودي سرنگونه" و شعارهاي ديگر.
جمهوري اسلامي تلفنها و وسايل ارتباطي را قطع كرده است. از شهرهاي ديگري مثل كرمانشاه و شيراز و اصفهان نيز خبر از تظاهرات و درگيريهاي گسترده و تيراندازي و کشته و زخمي شدن مردم ميرسد. يك گزارش حاكي از اين است كه در شيراز سه نفر كشته شده اند. در تهران تاكنون شمار بسياري دستگير شده اند. در برخي نقاط صداي تيراندازي بگوش ميرسد. از تعداد زخمي ها و تلفات گزارشي منتشر نشده است.
تظاهراتهاي وسيع امروز نقطه اوجي از انقلاب براي به زير كشيدن كل بساط جمهوري اسلامي است. جمهوري اسلامي بايد برود. هيچ راه ديگري جز اين مقابل اين حكومت نيست. همه چيز بر اين تاكيد دارد كه مردم عليرغم توحش نيروهاي حكومت مصممند كار جمهوري اسلامي را تمام كنند. تمام تقلا و لشكركشي و تهديد و مانور و اخطارهاي سران حكومت و دستگيريها و زندان و شكنجه و جنايتهاي حكومت باز هم نشان داد كه قادر به آرام کردن اوضاع نيست. اين انقلابي است كه آمده است تا به حيات ننگين و پر از جنايت و توحش اين حكومت پايان دهد. مردم از پير و جوان و زن ومرد، ميليوني پا به انقلاب گذارده اند. و قصد كوتاه آمدن ندارند و سران جنايتكار جمهوري اسلامي بايد بدانند كه هر درجه از ادامه جنايت پرونده هايشان را سنگين تر خواهد کرد و خشم مردم را افزايش خواهد داد.
تلاش جناح مغضوب حكومتي نيز به رهبري موسوي و کروبي و هاشمي براي حفظ حكومت، توسط مردم به جان آمده به شكست كشيده خواهد شد. اين جريان و كل ايادي و سينه چاكان و رسانه هاي مرتجع ميخواهند از فضاي روزهاي اخير كه با مرگ منتظري و ايام مذهبي عاشورا و تاسوعا مصادف بود استفاده كنند و انقلاب براي سرنگوني را به حركتي در چارچوب نظام كثيف اسلامي شان قلمداد كنند. اما اين تلاش نيز به جائي نخواهد رسيد. جمهوري اسلامي بايد برود. هيچ قانون و نهاد و دستگاه حكومت نبايد بر سر پا بماند. مردمي كه در برابر توحش حاكمين اسلامي سينه سپر ميكنند و قرباني ميدهند و از پاي نمي نشينند، انگيزه اصلي و اساسي و فوري شان خلاص شدن از كل جمهوري اسلامي است. خلاصي از اعدام و زندان و شكنجه و بيحقوقي و تبعيض و تجاوز و فقر و فلاكت و يكه تازي اوباش حكومتي است. وقتي مردم شعار ميدهند "مرگ بر اصل ولايت فقيه" يا "مرگ بر ديكتاتور" و "زنداني سياسي آزاد بايد گردد" دارند همين خواست فوري خود را به وضوح بيان ميكنند. حزب كمونيست كارگري همچنان كه تاكنون اعلام كرده است، تاکيد ميکند که در مقابل تقلاها و تلاشها و توطئه هايي كه براي جلوگيري از سرنگوني جمهوري اسلامي صورت ميگيرد خواهد ايستاد. مردم حق دارند از هر مناسبت و بهانه اي براي تظاهرات و شعاردادن عليه حکومت استفاده كنند. وقتي كه انقلاب آغاز ميشود همه روز روز تظاهرات و شعار دادن است و مردم از هر امكاني براي گسترش تظاهرات و شعار دادن عليه حكومت استفاده ميكنند. از نظر مردم و از نظر حزب كمونيست كارگري هيچ روز و ساعتي، روز حكومت نيست. جمهوري اسلامي به رعشه مرگ افتاده و عملا امكان تجمعات دولتي و فرمايشي و مذهبي اش را از دست داده است. اين كاري است كه مردم با اين حكومت تا همينجا كرده اند.
حزب كمونيست كارگري مردم را به تداوم انقلاب تا برچيده شدن كل بساط حكومت جنايت اسلامي و برپايي جامعه اي سكولار و آزاد و برابر و انساني، براي برپائي يک جامعه سوسياليستي فراميخواند و همه كارگران و مردم را به پيوستن به پرچم اين حزب و آزادي و برابري و حكومت انساني فرا ميخواند. اين انقلاب بايد به دوره توحش و سركوب و فقر و ستمگري يك اقليت مفتخور براي هميشه پايان دهد.
زنده با انقلاب انساني براي حکومتي انساني
آزادي برابري حكومت كارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب كمونيست كارگري ايران
٧ دي ١٣٨٨، ٢٧ دسامبر ٢٠٠٩

مردم سيرجان عليه مراسم اعدام بپاخاستند و اعدامي ها را فراري دادند، فيلم
دو جوان اعدامي مجددا دستگير و اعدام شدند
و دهها نفر از مردم توسط جنايتکاران حکومت کشته و مجروح شدند

سه شنبه اول ديماه، شهر سيرجان شاهد حركت عظيم مردم عليه اعدام بود. به محض ورود كاميون حمل دو جوان که متهم به سرقت از بانک هستند و ورود دادستان و مامورين و مزدوران حكومتي به بهشت زهراي سيرجان که محل اجراي اعدام بود٬ مردم شروع به سنگباران مزدوران کردند و عليه حكومت شعار دادند. گارد ضد شورش حكومت وارد صحنه شد و دو محكوم به اعدام را در حاليكه بسوي مردم گاز اشك آور شليك كرده بودند٬ پاي چوبه دار بردند. اما مردم دست به حمله زدند، کنترل محل اعدام را بدست گرفتند، طنابهاي دار را از گردن دو جوان باز كردند و آنها را نيمه جان از محل فراري دادند.
مردم سيرجان سکوي اعدام را به آتش کشيدند
چند ساعت بعد حكومت اعلام كرد كه دو محكوم به اعدام را دستگير كرده و براي ترساندن مردم اعلام کردند که چند ساعت بعد آنها را در ملاء عام اعدام ميکنند. درمقابل، ٥٠٠٠ نفر از مردم بار ديگر در بهشت زهراي سيرجان تجمع كردند و به محض ورود دو جوان محكوم به اعدام به محل٬ درگيري و زد و خورد شديدي بين مردم و جلادان در گرفت. جنايتکاران رژيم ابتدا تير هوايي و سپس به سوي مردم شليک کردند و چند نفر از مردم را به قتل رساندند و تعداد بيشتري را مجروح کردند. گفته ميشود که حداقل سه نفر كشته و دهها نفر مجروح شده اند که حال هفت نفر از آنها وخيم است. حکومت اسلامي عليرغم اين سبعيت و از ترس مردم موفق به اعدام علني اين دو جوان نشد و شبانه آنها را اعدام کرد.
حزب کمونيست کارگري به مردم سيرجان به خاطر اين اقدام شجاعانه شان درود ميفرستد و همه مردم در سراسر کشور را فراميخواند مراسم هاي جنايتکارانه اعدام را به صحنه مقابله با حکومت تبديل کنند. حزب از مردم در سراسر کشور ميخواهد از مردم سيرجان حمايت کنند، عمل جنايتکارانه حکومت و آتش گشودن به سوي مردم را محکوم کنند و خواهان آزادي دستگيرشدگان اين واقعه شوند.

اعدام بهنود شجاعي ٬ دلارا دارابي٬ فاطمه حقيقت پژوه ٬ احسان فاتحي٬ مصلح زماني و دهها نفر ديگر در ماههاي اخير، به موجي از خشم و انزجار مردم عليه اعدام و عليه جانيان اسلامي تبديل شده است. مردم در مقابل اعدام ها، دست به تجمع اعتراضي در برابر زندانها ميزنند، عليه آن موضع ميگيرند، آنرا محکوم ميکنند، و هرجا بتوانند مانند سيرجان يکپارچه دست به شورش ميزنند. جنبش عليه اعدام يك جنبش مهم عليه حكومت اسلامي و بخشي از مبارزه براي سرنگوني اين حکومت است و شورش مردم سيرجان در روز اول ديماه بخشي از اين جنبش آزاديخواهانه است. به جرات ميتوان گفت که امروز جامعه ايران يک جامعه ضداعدام است و خواست لغو مجازات اعدام يک خواست مهم عموم مردم است.
همراه با سرنگوني حکومت اسلامي، مجازات شنيع و ضدانساني اعدام، يعني قتل عمد دولتي، نيز براي هميشه در ايران به پايان خواهد رسيد.

درود به مردم آزاده سيرجان

سرنگون باد حكومت اعدام

حزب كمونيست كارگري ايران
٢٢ دسامبر ٢٠٠٩، ١ ديماه ١٣٨٨

***

زنده باد همسران کارگران صنايع اراک
حدود ٥٠ نفر از همسران کارگران صنايع اراک در مقابل استانداري اين شهر دست به تجمع اعتراضي زدند و خواهان پرداخت حقوق معوقه همسران خود شدند. اين اعتراض زماني انجام شد که شوراي اداري استان مرکزي تشکيل جلسه داده بود. اعتراض همسران کارگران در ادامه چندين تجمع اعتراضي ٢٥٠ کارگر شاغل اين کارخانه است که پنج ماه حقوق دريافت نکرده اند. چندصد نفر از کارگران کارخانه نيز از کار اخراج شده و به خيابان رها شده اند.
حزب کمونيست کارگري به همسران کارگران صنايع اراک درود ميفرستد و اقدام آنها را عميقا ارج مينهد. اين يک اقدام مبارزاتي مهم است که بايد توسط همسران کارگران در سراسر کشور بعنوان يک روش مهم مبارزاتي بکار گرفته شود. در مقابل مفتخوري ها و اجحافات بايد با تمام قوا شرکت کرد. همسران کارگران بخشي از طبقه کارگرند و در تمام مصائب شريک و همدرد همسران شاغل و بيکار خود هستند و بايد در تجمعات کارگري شرکت کنند. و نه تنها اين بايد در مجامع عمومي کارگران شرکت کنند، نظر بدهند و در تصميم گيري هائي که درمورد تعطيلي کارخانه، بيکاري کارگران، عدم پرداخت حقوقها و امثالهم صورت ميگيرد شريک شوند. اين يک راه قدرتمند شدن اعتراض کارگران و يک راه موثر اجتماعي شدن اعتراضات است.
وقت آن است که تمام اعضاي بزرگسال خانواده هاي کارگران دوش بدوش کارگران مراکز کارگري به ميدان بيايند، به اشکال مختلف متشکل شوند، همبستگي ساير مراکز کارگري و مردم شهر را به مبارزه کارگران جلب کنند و مردم شهر را براي حرکت هاي بزرگ و يکپارچه عليه شرايط مشقت بار کارگران و عليه حکومت اسلامي سرمايه داران به حرکت درآورند.
حزب کمونيست کارگري ايران
٢٣ دسامبر ٢٠٠٩، ٢ ديماه ١٣٨٨

زندگي، معيشت حق مسلم ما است:
اعتراض كارگران و كارمندان مخابرات راه دور شيراز

بنا به ويديو كليپي كه روز ٢٦ آذرماه منتشر شده است، كارگران و كارمندان مخابرات راه دور شيراز در ادامه اعتراضات خود بار ديگر به خيابان آمده و به عدم پرداخت حقوق خود در ١٢ ماه گذشته اعتراض كردند. كارگران علاوه بر حمل پلاكاردهائي كه بر آن شعار "كارگر مي ميرد ذلت نمي پذيرد"، "ما كارگران را به سرمايه داران خون آشام فروخته اند" نوشته شده بود، يكپارچه شعار مي دادند: "زندگي، معيشت، حق مسلم ماست!" لازم به يادآوري است كه كارگران و كارمندان مخابرات راه دور شيراز، طي سال گذشته بارها در برابر ادارات گوناگون رژيم در تهران و شيراز تجمع كرده و خواهان رسيدگي به مطالبات خود، از جمله پرداخت دستمزدهاي خود شده اند.
حزب كمونيست كارگري از اعتراض به حق كارگران و كارمندان مخابرات راه دور شيراز قاطعانه حمايت مي كند و از همه مردم و كارگران بويژه خانواده هاي کارگران مي خواهد كه آنها را مورد حمايت خود قرار داده و در تجمعات اعتراضي آنها فعالانه شرکت کنند. حزب کمونيست کارگري کارگران مراکز کارگري در سراسر کشور را فراميخواند که براي تحقق خواست هاي رفاهي خود به ميدان بيايند. جمهوري اسلامي در بن بست همه جانبه گرفتار است و مبارزه شما به سرعت با حمايت مردم مواجه خواهد شد و عمر جمهوري اسلامي را کوتاه تر خواهد کرد. مبارزه کارگران لوله سازي اهواز نمونه بسيار مهمي از مبارزات کارگري بود که بلافاصله با حمايت دانشجويان، جوانان و مردم شريف اهواز مواجه شد. کشاندن مبارزه به مراکز شهرها و راهپيمائي در خيابانها شکل بسيار موثر مبارزه در اين دوره است.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٢٧ آذر ١٣٨٨، ١٨ دسامبر ٢٠٠٩
***

تجمع كارگران فرنخ و مه نخ قزوين

بنا به خبري كه ايلنا، خبرگزاري كار جمهوري اسلامي منتشر كرده است، كارگران كارخانه فرنخ و مه نخ قزوين صبح روز ٢٨ آذرماه يكي از مسيرهاي اطراف كارخانه را در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه و نيم مطالبات خود، براي مدتي مسدود كردند. اين خبر مي افزايد كه تجمع كارگران نيم ساعت به درازا كشيد و با پادرمياني برخي مسئولان به پايان رسيد.
حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران كارخانه فرنخ و مه نخ قاطعانه حمايت ميكند و از همه كارگران اين كارخانه ميخواهد كه با برگزاري مجمع عمومي و تصميمات متحد و يکپارچه تا رسيدن به مطالبات خود به اعتراض خود ادامه بدهند. حزب همچنين از كارگران مراكز كارگري و مردم قزوين و همچنين خانواده كارگران معترض ميخواهد كه از اعتراض كارخانه فرنخ و مه نخ به هر شکل که ميتوانند حمايت كنند. تنها مبارزه پيگير و متحدانه كارگران و حمايت مردم است كه عوامل جمهوري اسلامي در كارخانجات را وادار به عقب نشيني خواهد کرد.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٣٠ آذر١٣٨٨، ٢١ دسامبر ٢٠٠٩

***

طبق خبري كه ايلنا، خبرگزاري كار جمهوري اسلامي روز ٢٥ آذرماه منتشر كرده است، كارگران شركت آونگان اراك در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوقه خود در ٦ ماه گذشته، صبح روز ٢٣ آذرماه براي چهارمين بار طي ماه جاري اعتراض كرده و در مقابل فرمانداري اراك دست به تجمع اعتراضي زدند. اين خبر مي افزايد كه كارگران ابتدا در مقابل در ورودي شركت تجمع مي كنند و سپس در مقابل فرمانداري اراك جمع شده و خواهان دريافت مطالبات معوقه، عيدي و پاداش سال گذشته و ٦ ماه حقوق عقب مانده سالي جاري ميشوند. اين گزارش مي افزايد كه آصفري، فرماندار اراك به جمع كارگران مي آيد و با انداختن تقصير به گردن مديريت جديد كارخانه، ميگويد با نمايندگان شوراي اسلامي كارخانه و تني چند از مسئولين اين كارخانه روز ٢٥ آذرماه به دفتر وزارت در تهران مراجعه خواهد كرد و تكليف كلي كارخانه را مشخص مي كند!
حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران شركت آونگان اراك قاطعانه حمايت مي كند و از کارگران ميخواهد که درمقابل اجحافات و شوراي اسلامي کار، مجمع عمومي خود را تشکيل دهند، نمايندگان واقعي خود را انتخاب کنند. مديران و کارفرمايان با وعده هاي توخالي سعي ميکنند کارگران را سر بدوانند و در حالت انتظار نگهدارند و آنها را فرسوده و پراکنده کنند. درمقابل بايد تا تحقق خواستهاي خود قاطعانه و متحدانه به اعتراض ادامه داد. بسيج خانواده ها و کارگران و مردم شهر فاکتورهاي مهم در موفقيت کارگران است. مبارزات را بايد هرچه بيشتر به جامعه کشاند و همبستگي و حمايت مردم شريف و زحمتکش و قبل از همه خانواده هاي کارگران را جلب کرد.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٢٧ آذر ١٣٨٨،١٨ دسامبر ٢٠٠٩

***
بنا به گزارش هاي منتشر شده روز ١ دي كارگران كارخانه صنايع مخابرات راه دور در محل سخنرانی احمدي نۛراد ورزشگاه حافظیه در شيراز تجمع كردند و سخنراني او را به صحنه اعتراض خود تبديل كردند. در اين تجمع اعتراضي بيش از ٥٠٠ كارگر اين كارخانه با پلاكاردهايي از جمله «نان در سفره نداريم» دستمزدهاي خود را طلب ميكردند.
در اين كارخانه حدود ٨٠٠ كارگر به كار اشتغال دارند و از دو سال قبل تا كنون بطور مكرر با مشكل دستمزدهاي پرداخت نشده روبرو بوده و بخاطر اعتراضات پي در پي كارگران از سوي استانداري و هيات دولت مبلغ ٢٣٠ ميليارد ريال براي حل موقت اين مشكل اختصاص داده شده است كه هنوز هيچ اقدامي در اين رابطه صورت نگرفته است.

تجمع کارگران فولاد آلياژ ملاير در مقابل فرمانداري و بانک تجارت اين شهرستان

صبح روز ٢٨ آذر ١٥٠ نفر از کارگران شهرک صنعتي فولاد و مجتمع فولاد آلياژي ملاير در اعتراض به تعويق چند ماه حقوق، مقابل فرمانداري و بانک تجارت ملاير تجمع کردند. به گزارش ايلنا، جعفري مديرعامل شرکت فولاد آلياژي ملاير شرکت فولاد ملاير مبلغ ٥ ميليارد تومان طلب از بانک تجارت طلب بهانه نپرداختن دستمزد ها اعلام كرد و گفت قرار بوده كه بابت اين طلب به صورت علي‌الحساب يک ميليارد تومان به شرکت پرداخت شود. به گفته او در اين شركت ٤٥٠ کارگر در شهرک صنعتي فولاد و مجتمع فولاد آلياژي ملاير مشغول به کار هستند. در پايان اين تجمع و تحت فشار اعتراض كارگران، معاون فرماندار ملاير پيگيري هر چه سريع‌تر و به موقع اين مشکل را به كارگران وعده داد

کارگران کارخانه آزمايش تهران و معضل دستمزدهاي پرداخت نشده

به گزارش ايلنا ١٦٠ کارگر کارخانه آزمايش تهران ماههاست که با مشکل دستمزدهاي معوقه روبرويند. از جمله در ماه گذشته حقوق کارگران با يک ماه تاخير و در سه مرحله پرداخت شد. بعد از واگذاري کارخانه به بخش خصوصي در سال ٨٤ مديريت بدهي و نبود نقدينگي را بهانه اي براي فشاربه کارگران و اعلام حالت بحراني در کارخانه قرار داده است. گزارشات حکايت از موارد متعدد دزدي هاي مديران متعدد اين کارخانه و همکاري شوراي اسلامي در اين دزدي ها و فشار بر روي کارگران دارد. کارگران خواهان پرداخت فوري دستمزدهايشان و کوتاه شدن دست شوراهاي اسلامي از کارخانه هستند.

تجمع اعتراضي كارگران معادن زغالسنگ داربید، خون و حتکن .
بنا به گزارش هاي منتشر شدد روز ٢ دي حدود ١٧٠ كارگر معادن زغالسنگ داربید، خون و حتکن در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده و بيكارسازيها و عدم تمديد قراردادهايشان در دفتر معدن دست به تجمع زدند. بعضی از اين كارگران ١٨سال سابقه کار دارند. مديريت عدم پرداحت مطالبات خود از دولت و كاهش توليد را بهانه بيكارسازيها اعلام كرده اند. اين اعتراضات ادامه دارد.