شنبه٬ ٢١آذر١٣٨٨ -١٢دسامبر٢٠٠٩

    کارگر کمونيست  ١١٣

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در همبستگي با همكاران زنداني خود اقدام به جمع آوري كمك مالي كردند
حراست كارگران را بخاطر اين اقدام تهديد كرد.
بنا بر اخبار منتشر شده روز ١٧ آذر ماه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه دستمزد مهر ماه خود را پس از نزديک به دو ماه دريافت کردند. در اين روز كارگران دست به اقدام بسيار جالبي زده و براي خانواده هاي ٥ همکار زنداني خود، كمك مالي جمع كردند کردند.
بدنبال اين حركت متحدانه و همبستگي با نمايندگان محبوب خود كه هم اكنون بخاطر مبارزه براي داشتن تشكل كارگران، سنديكاي نيشكر هفت تپه و دستمزدهاي معوقه و ديگر خواستهايشان در زندانند، روز ١٩ آذر حراست شرکت نيشکر هفت تپه با احضار رضا رخشان نسبت به انجام اين كار هشدار داد و آنان را از جمع آوري کمک مالي براي خانواده هاي ٥ همکار زنداني خود بشدت منع کرد. ٥ هزار كارگر نيشكر هفت تپه خواهان آزادي فوري همكارانشان از زندان و بازگشت آنها به كار و باطل شدن پرونده هاي تشكيل شده براي آنان هستند. اين خواست همه كارگران و همه انسانهاي آزاديخواه است. كارگران نيشكر هفت تپه و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.

شکايت آي تي يو سي و آي يو اف از دولت ايران به سازمان جهاني کار در ارتباط با سنديکاي هفت تپه
دبير کل کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري(آي تي يو سي) و دبير کل اتحاديه مواد غذايي طي نامه اي از دولت ايران به خوان ساومويا(مسئول هماهنگي سازمان جهاني کار) اعلام شكايت كرده و در آن به زنداني بودن فعالين کارگري هفت تپه علي نجاتي، فريدون نيکوفر، قربان عليپور، محمد حيدري مهر و جليل احمدي اعتراض شده است و خواهان آزادي آنها گرديده اند. همچنين در نامه به احضار محمد اوليايي فرد وکيل سنديکا به دادگاه در هفته آينده و پرونده رضا رخشان نيز اشاره شده است. اين شکايت به بخش آزاديهاي تشکلات آي ال او است که در ماه ژوئن به وضعيت آزادي تشکل درايران ميپردازد.
 

به احكام صادر شده براي كارگران نيشكر هفت تپه، اخراج آنها از كار وسيعا اعتراض كنيم
با كمك هاي مالي خود به صندوق همبستگي مالي كارگران نيشكر هفت تپه، اين كارگران را مورد وسيعترين حمايت خود قرار دهيم.

بنا بر گزارشهاي منتشر شده، پس از اخراج علي نجاتي، اكنون ٤ نفر ديگر از كارگران دستگير شده نيشكر هفت تپه كه نمايندگان محبوب و منتخب كارگران هستند، به نامهاي فريدون نيکوفرد، قربان عليپور، محمدحيدري مهر و جليل احمدي با حکم کارگزيني اين شرکت به بهانه ١٥ روز غيبت از کار خود اخراج شدند.
كارگران نيشكر هفت تپه به جرم مبارزه براي خواستهاي برحق خود و دفاع از حق مسلم كارگران و ايجاد تشكل خود ٦ ماه حكم زندان گرفته و هم اكنون در بازداشت بسر ميبرند. ٥٠٠٠ كارگر نيشكر هفت تپه با خانواده هايشان و با اتكا به نيروي مردم شهر و كل كارگران نيروي عظيمي هستند كه ميتوانند و بايد جمهوري اسلامي را به خاطر صدور احكام زندان براي كارگران و احكام اخراج براي كارگران دستگير شده زير فشار قرار دهند و به عقب نشيني وادارند. كارگران نيشكر هفت تپه، منصور اسانلو و ابراهيم مددي از كارگران شركت واحد، مهدي فراهي شانديز از بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه امسال كه هم اكنون پس از گذشت بيش از شش ماه از زمان دستگيري، بصورت بلاتکليف در زندان نگه داشته شده است، فرزاد كمانگر معلم معترضي كه خطر حكم اعدام بر روي سرش هست و همه زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند.
لازم به يادآوريست كه از سوي علي نجاتي رييس هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه، در حمايت از كارگران زنداني صندوقي براي كمك به آنها اعلام شده است. كمك به صندوق همبستگي با كارگران نيشكر هفت تپه اولين گام در حمايت از مبارزات برحق اين كارگران و خواستها و مطالباتشان كه خواستهاي كل كارگران و كل جامعه است ، مي باشد. وسيعا به اين كمپين بپيونديم و با كمك هاي مالي خود كارگران نيشكر هفت تپه را مورد حمايت و پشتيباني خود قرار دهيم.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه گوشت زياران
بنا به اخبار منتشر شده، كارگران كارخانه گوشت زياران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هشت ماه گذشته خود، روز ٤ آذرماه جلوي سازمان خصوصي سازي تجمع اعتراضي برگزار كردند. كارگران كه با سه دستگاه اتوبوس به تهران آمده بودند، پس از چند ساعت تجمع با وعده پرداخت دو ماه حقوق خود به قزوين بازگشتند؟ بنا به گزارش، مدير امور اداري اين كارخانه گفته است كه از ارديبهشت امسال مديران كارخانه در محل كار خود حاضر نشده اند و كارخانه را با بيش از سه ميليارد تومان بدهي به كارگران و آب و برق و گاز به حال خود رها كرده اند.
در حال حاضر اين كارخانه كه از بزرگترين كشتارگاه هاي ايران است، ٢٦٠ كارگر دارد كه ١٤٠ نفر از اين كارگران قراردادي هستند. اين كشتارگاه در سال ٨٥ به بخش خصوصي واگذار شد و اكنون تحت عنوان اينكه بودجه ندارد به حال تعطيل درآمده و كارگران هشت ماه است كه دستمزدي نگرفته اند. كارگران گوشت زياران خواهان پرداخت فوري دستمزدهايشان هستند؟

تجمعات اعتراضي كارگران شركت ساسان و نساجي مازندران
بنا به خبر منتشره، كارگران شركت نوشابه سازي ساسان تهران براي تحويل شكايت خود، در اداره كار تهران تجمع كردند. كارگران اين كارخانه در چند سال گذشته بارها با اخراج روبرو بوده اند، چنانكه پرسنل اين كارخانه از ١٢٠٠ نفر به ١٠٠ نفر تقليل يافته و اخيرا ٥٠ نفر ديگر نيز اخراج شده اند.
طبق خبر ديگري که خبرگزاري دولتي فارس منتشر كرده است، كارگران نساجي مازندران در قائمشهر، روز ٢ آذرماه در اعتراض به عدم دريافت ٤ ماه حقوق خود دست به تجمع اعتراضي زدند. اين گزارش از زبان كارگران اين شركت مي گويد كه مديران اين واحد كارگران را به داخل شركت هدايت کردند تا به به مشكلات آنها رسيدگي کنند اما در داخل شركت کارگران را تهديد کردند كه اگر به اعتراض خود پايان ندهند، اخراج خواهند شد.
اين گوشه اي از وضعيت ميليونها کارگر و اعتراض هرروزه آنها تحت حاکميت سرمايه داران و دولت سرکوبگر آنها است. زورگوئي ها و اجحافات غيرقابل توصيف کارفرمايان تنها به کمک نيروهاي سرکوب و دادگاه و زندان جمهوري اسلامي و قوانين ضدکارگري اين حکومت امکانپذير است. و کارگران در مبارزه براي احقاق خود خود نه تنها با کارفرما بلکه در هر قدم با دولت و ابزار سرکوبش مواجه ميشوند. جمهوري اسلامي مانع اصلي کارگران و مردم براي احقاق حقوق پايمال شده آنها است و سرنگوني آن اولين شرط رهائي کارگران و همه مردم است.
حزب کمونيست کارگري قاطعانه از اعتراض كارگران نوشابه سازي ساسان و نساجي مازندران حمايت مي كند و آنها را به شرکت هرچه فعالتر در مبارزات توده اي عليه جمهوري اسلامي فراميخواند. ١٦ آذر روز اعتراض سراسري عليه جمهوري اسلامي است. حزب کمونيست کارگري کليه کارگران در سراسر کشور را فراميخواند که با بلند کردن پرچم آزادي هاي سياسي و خواست هاي رفاهي خود به ميدان بيايند. هردرجه اين مبارزه قدرتمندتر و گسترده تر باشد عمر جمهوري اسلامي نيز کوتاه تر خواهد بود و رهائي مردم از شر اين حکومت و محروميت هاي بيشماري که به اکثريت مردم شريف ايران تحميل کرده است سريعتر خواهد بود. حزب کمونيست کارگري کارگران را به برگزاري مجمع عمومي و تصميمات جمعي براي تداوم مبارزه به اشکال مختلف فراميخواند. ٣ آذر ١٣٨٨، ٢٤ نوامبر ٢٠٠٩

كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران بازهم تجمع كردند
به گزازش ايلنا جمعي از كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران (ITI) صبح روز ٩ آذر در اعتراض به ١١ ماه حقوق پرداخت نشده خود و پيگيري خواسته‌‌هايشان براي چچندمين بار در مقابل استانداري فارس تجمع كردند.
كارگران مي‌گويند در حالي كه به آنها وعده داده شده است تا با اجراي قانون مشاغل سخت و زيان‌آور كارگران داراي ٢٠ سال سابقه بازنشسته شوند؛ ادراه تامين اجتماعي استان فارس با اين موضوع مخالفت مي‌كند. به‌گفته كارگران در صورت اجراي اين قانون حداقل تكليف ٣٠٠ نفر از كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران با بازنشسته شدن مشخص خواهد شد. درماه‌هاي اخير اين چندمين بار است كه كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران در اعتراض به تعطيلي كارخانه و دريافت نكردن مطالبات خود در مقابل استانداري تجمع مي‌كنند. كارگران مخابرات راه دور خواهان دستمزدهاي پرداخت نشده خود و حفظ اشتغال خود هستند و تامين زندگي و يك زندگي انساني هستند. با توجه به تجمعات پي در پي اين كارگران و فضاي اعتراضي جامعه و از ترس پيوستن مردم به صف اعتراض كارگران، مسولين استان از بيم تكرار تجربه كارگران لوله سازي خوزستان و به تحرك درآمدن شهر شيراز به كارگران اين كارخانه هشدار داده اند ، كه از تجمع در بيرون از كارخانه خودداري كنند.

اعتراض کارگران قديمي کارخانه شاهو در سازمان تامين اجتماعي تهران به عملکرد تامين اجتماعي استان کردستان

بنا بر گزارش ٩ آذر مندرج در سايت اتحاد، بدنبال کارشکني سازمان تامين اجتماعي استان کردستان براي بازنشسته کردن ١٦ کارگر قديمي شاهو، اين کارگران امروز نهم آذر ماه ٨٨ با مراجعه به سازمان تامين اجتماعي در تهران اعتراض خود را به عملکرد سازمان تامين اجتماعي استان کردستان اعلام کردند.

در پي اين اعتراض جلسه اي با شرکت دو نفر از نمايندگان اين کارگران با يکي از کارشناسان سازمان تامين اجتماعي تشکيل شد. در اين جلسه نمايندگان کارگران شاهو مستندات خود را در باره کارشکني سازمان تامين اجتماعي استان کردستان ارائه کردند و نهايتا قرار شد يک گروه از کارشناسان سازمان تامين اجتماعي نظر خود را در اين رابطه به سازمان تامين اجتماعي استان کردستان اعلام کنند.

لازم به ياد آوري است بدنبال تغيير ساختار در کارخانه شاهو و تبديل آن به کارخانه توليد نوشابه (ايستک)که از ١ تير ٨٨ با نام کارخانه خورشيد زريبار، فعاليت توليدي خود را شروع کرده است، شرايط کار در اين کارخانه بشدت سخت شده و کارگران اين کارخانه در طول تابستان مجبور به تا ١٦ ساعت كار در روز بوده اند. همچنين طبق قراردادي که کارفرما با اين کارگران منعقد کرده است، آنان متعهد شده اند هر زمان که توليد بود کار کنند و هر زمان که نيازي به توليد نبود، بدون دريافت دستمزد کار را تعطيل کنند.
بنا بر اظهار کارگران قديمي شاهو با توجه به اينکه پس از تغيير ساختار در کارخانه شاهو و شروع توليد در کارخانه جديد، کارفرما اقدام به استخدام ١٦٠ کارگر جوان کرده و آنان را در بدترين شرايط و با نصب دوربين در کارخانه وادار به کار بي وقفه ١٢ ساعته و ١٦ ساعته ميکند، آنان ديگر با سن و سالي که دارند قادر به کار نيستند و به همين دليل با استفاده از مقررات بازنشستگي پيش از موعد و طبق روالي که ١٣٠ نفر از همکاران آنان بازنشسته شده اند، خواهان بازنشستگي خود هستند. کارفرما نيز با اين خواست موافقت کرده است، اما سازمان تامين اجتماعي استان کردستان به بهانه اينکه کارخانه شاهو ديگر وجود ندارد، در اين رابطه دست به کارشکني زده است. اين درحالي است که هنوز پروانه بهره برداري کارخانه شاهو باطل نشده و تاکنون بيمه هاي ١٦ کارگر قديمي با نام کارخانه شاهو به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز شده است.
لازم به ياد آوري است در حال حاضر کارخانه خورشيد زريبار به دليل عدم توليد تعطيل شده است و ١٦٠ کارگر آن بدون دستمزد بيکار شده اند و کارفرما با قراردادي که با اين کارگران منعقد کرده است هر زمان که خود بخواهد دوباره آنان را به کار فرا خواهد خواند.

کارگران شرکت مهر کام پارس به افزايش ساعت کار و دستمزدهاي پرداخت نشده خود معترضند
بنا به گزارش دوشنبه نهم آذر وب لاگ خودرو كار، زمان کاري در شرکت مهر کام پارس ايران خودرو٬ که قبلا ٣ شيفت ٨ ساعته بود٬ اخيرا بنا به دستور کيانمهر مدير جديد مهر کام پارس٬ به دليل افزايش توليد و با استفاده از همان تعداد کارگران سابق٬ به ٢ شيفت کاري ١٢ ساعته تغيير داده اند. اين كار با بكار گرفتن همان تعداد كارگر اما اكنون در دو شيفت صورت صورت ميگيرد. بدين ترتيب با اجراي اين تصميم ضد کارگري کيانمهر، عملا روزي ٤ ساعت به زمان کاري کارگران افزوده شده است. كارگران به اين مساله معترض شده و در پاسخ به اعتراض آنان ٬ کيانمهر وعده اضافه كردن ١٥ درصد به مبلغ آکورد (حق بهره وري) کارگران را داده است. قابل توجه است که ميانگين دريافت آکورد هر کارگري حدود ٦٠ هزار تومان است که ١٥ درصد افزايش آن در ماه ميشود ٩ هزار تومان!! بنابراين حتي اگر مديريت به اين وعده خود نيز عمل كند باز معني عملي اين تصميم، افزايش بيش از ١٠٠ ساعت کار کارگران در ماه در ازاي مبلغ ٩ هزار تومان دستمزد خواهد بود! تازه اگر دستمزد كارگران، بموقع پرداخت شود.
اين وعده در حالي به كارگران داده ميشود كه ، ه حق آکورد ٤ ماه گذشته آنان، يعني ماههاي ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد، بدليل دزدي سرمايه داران و عوامل کارفرما تاکنون پرداخت نشده است. کيانمهر به سنت ديگر كارفرمايان كارگران را به مدير عامل قبلي زركش حواله داده و با گستاخي به کارگران معترض گفته است: اين طلب شما مربوط به دوره زرکش مدير سابق است٬ تا ببينيم چکار ميکنيم! همچنين دستمزد مهر ماه کارگران در ماه پيش با بيش از ٢٠ روز تاخير پرداخت شد. در مقابل اين تاخير بود كه کارگران دست به اعتراض زدند و مديريت ناگزير شد دستمزدآبانماه آنها را بموقع و بسرعت به حسابشان واريز كند.
شر کت مهر کام پارس با بيش از ٤٠٠٠ کارگر قراردادي سفيد امضا و پيماني با پايه دستمزدهاي ٢٦٤ هزار توماني٬ هم اکنون در ٢شيفت ١٢ ساعته٬ واقع در جاده مخصوص کرج ازجمله مراکز اصلي توليد سپر و داشبرد و ديگر لوازم جانبي اتومبيل ميباشد.
بنا بر همين گزارش شرکت مهرکام پارس در برابر ايران خودرو متعهد است كه اگر روزانه قطعه هاي سفارشي ايران خودرو را با يک دقيقه تاخير ارسال کند، بايد به آنان يک ميليون تومان خسارت بپردازد. بنابراين اگر کارگران اين شركت فقط با يکروز اعتصاب کار را بخوابانند ، روشن است كه مديريت را در مخمصه اي جدي قرار خواهند داد و اين قدرت واقعي كارگران در هر اعتراض و مبارزه ايست. اين موضوع و فضاي اعتراضي كل جامعه هم اكنون كارگران مهركام پارس را در موقعيتي قدرتمندي قرار داده است كه نه تنها در برابر افزايش ساعت كارشان و تحميل شرايط برده وار كار با قدرت بايستند، بلكه همراه با كارگران ايران خودرو براي خواستهاي اساسي خود، كوتاه شدن دست حراست از كارخانه، رسمي شدن كارگران قراردادي، افزايش فوري دستمزدها و در گام اول يك ميليون تومان، و تحميل تشكل خود مبارزه كنند و خواستهاي خود را تحميل كنند. امروز بهترين شرايط براي متحد شدن حول خواستهاي سراسري براي كارگران و كل بخش هاي جامعه است، بايد از اين شرايط براي متحد شدن و به جلو بردن خواستهايمان، ده خواست فوري مردم و در راس آزادي آزادي فوري همه زندانيان سياسي و محاكمه آمرين و عاملين جنايات اخير و سي سال جنايت اين رژيم استفاده كنيم.

تشديد فضاي امنيتي در ايران خودرو

به گزارش ٧ آذر آژانس ايران خبر، يكي از كارگران ايران خودرو با سابقه ٢٠ سال كار ميگويد : ”در شرکت ايران خودرو که يکي از بزرگترين شرکت هاي خودروسازي خاورميانه است، نظام برده داري حاکم شده است و کارگران هيچ مدافع و نماينده اي ندارند و به هر بهانه اي آنان را با ضرب و شتم و دستبند در محوطه شرکت بازداشت و به اتهامهاي واهي با اينگونه پرونده ها به کلانتري و زندان و دادسرا تحويل مي دهند.
با اتهام هايي از قبيل اقدام عليه امنيت ملي و بر هم زننده نظم و اغتشاش در محوطه کارخانه حکمهاي غير قانوني براي اين کارگران صادر مي شود .
براي آزادي کارگر که محتاج روزمرگي خود مي باشد جريمه نقدي بعد از طي سنوات زندان صادر مي کنند.
کارگراني که هزاران مشکل دارند و دستمزدشان کفاف يک زندگي ساده را هم نمي دهد چگونه بايد جريمه پرداخت کنند؟ "
ايران خودرو همواره يكي از مراكز مهم اعتراضات كارگري بوده است. كارخانه اي با نزديك به ٣٠ هزار كارگر و با چنين سابقه اي جايگاه مهمي در مبارزات كارگري دارد. جمهوري اسلامي از بيم اعتراض كارگران در اين كارخانه، آنهم در دل اوضاع سياسي امروز فضاي امنيتي در اين كارخانه را شدت داده است. جمهوري اسلامي در طول تمام حياتش تلاش كرده است، با استقرار مستقيم نيروي سركوبش در اين كارخانه جلوي اعتراضات كارگران را بگيرد. كارگران ايران خودرو در رابطه با اين وضعيت بارها دست به اعتراض زده اند. كوتاه شدن دست حراست از اين كارخانه خواست فوري كارگران ايران خودرو است.

ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي حكم اخراج منصور اسانلو را صادر كرد
منصور اسانلو بيش از دو سال است كه در زندان است
منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديكاي شركت واحد كه به خاطرات مبارزات سال ٨٤ كارگران شركت واحد براي ايجاد تشكل خود و خواستهاي برحقشان، حكم زندان گرفت، هم اكنون بيش از دو سال است كه در اسارت جمهوري اسلامي در بازداشت بسر ميبرد. به گزارش ايلنا، بنا به خبري كه از جانب پرويز خورشيد وكيل او منتشر شده است، شعبه عدالت اداري جمهوري اسلامي، حكم اخراج از كار گرفته است. ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي، ادامه دستگاه بوروكراسي و سركوب جمهوري اسلامي، حكم اخراج منصور اسانلو را صادر كرده است، براي اينكه كارگران شركت واحد و كل جامعه را از تلاش براي متشكل شدن و پيگيري خواستها و مطالباتشان عقب براند. بايد به اين حكم اعتراض كرد. منصور اسانلو و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند. تمامي پرونده هاي تشكيل شده براي كارگران و دستگير شدگان بايد فورا باطل اعلام شود. آزادي فوري همه زندانيان سياسي حكم انقلاب مردم است و خواستي است كه مردم هر روزه آنرا فرياد ميزنند.

اعتراض کارگران ايران خودرو به سياست ثغيير ساعت کاري شرکت
تصميم مديريت ايران خودرو براي تغيير ساعت کار وفشار بيشتر براي کارگران بخصوص در سالنهاي توليدي با اعتراض شديد کارگران به شکست انجاميد

طبق خبرهاي رسيده حاکي از آن بود که مديريت تصميم گرفته بود که ساعت کاري شيفت صبحکاري را از ساعت ۷صبح تا ۷ بعد از تغيير دهد که با اين تغييرات مديريت مي خواست از ساعت اضافه کاري کاسته وساعت اضافه را عملا بر دوش کارگران بياندازد وبا کاهش ساعت کاري در شيفت بعداز ظهر جبران ساعت کرده وکارگران را واردار کند بدون اضافه کاري روزانه ۱۲ ساعت کار طاقت فرسا آنهم در سالنهاي توليدي داشته باشند. که اين مسله با اعتراض يکپارچه کارگران روبروشده و هنوز اعلام نشده شکست خورد.

خودرو کار
١٢ آذر

دستگيري دهها نفر از خانواده کارگران در مراسم روز دانشجو

دوستان وهمکاران گرامي

برگزاري مراسم روز دانشجو با وجود فضاي امنيتي و حمله نيروهاي پليس به شرکت کنندگان در ميان هزاران نفر دانشجو و ديگر زحمتکشان برگزارشد

حضور گسترده زحمتکشان وبخصوص کارگران در اين مراسم وايستادن کارگران در کنار دانشجويان يکي از ابعاد بزرگ مراسم روز ۱۶ آذر امسال بود .به همين دليل در ميان دستگير شدگان دههانفر از خانواده کارگران بخصوص کارگران ايران خودرو ديده مي شود.

ماجمعي از کارگران ايران خودرو ضمن محکوميت حمله نيروهاي پليس به شرکت کنندگان خواهان آزادي فوري همه دستگير شدنگان روز دانشجو هستيم

دستگيري چند تن از فعالين کارگري در سنندج
روز جمعه ١٣ آذر ، در حمايت از کارگران زنداني، توسط فعالين کارگري و اعضا کميته هماهنگي تجمعي اعتراضي در سنندج برگزار شد.
به گزارش کميته هماهنگي براي ايجاد تشکل هاي کارگري، اين مراسم از ساعت ١٠ صبح آغاز شد. در اين مراسم يکي از شرکت کنندگان در مورد حمايت از کارگران زنداني و كارگران سنديکاي نيشکر هفت تپه نوشته‌ايي را قرائت كرد. در حين بازگشت از مراسم اما در آبادي نايسر از توابع سنندج، يک اتوبوس که حامل ١٤ نفر از شرکت کنندگان بود، توسط نيروهاي امنيتي متوقف و سرنشينان آن دستگير شدند.
اسامي دستگير شدگان بدين شرح است: وفا قادري، دياکو قادري (فرزند ١٠ ساله وفا قادري)، صديق سبحاني و همسرش، يدالله حمدي، کيومرث قادري، حبيب الله کله کاني، عرفان نادري، کاوه بهرامي، جمال خاني، واحد خاني، فايق سبحاني، کيو مرث سبحاني و ظهير رضوي.
لازم به ذکر است سه تن از دستگير شدگان ساعاتي پس از بازداشت آزاد شده اند اما قاضي پرونده به ازاي آزادي باقي ايشان، مبلغ ١٠٠ ميليون تومان وثيقه براي هر کدام صادر کرده است.
گفتني است روز شنبه نيز، ١٥ نفر از بستگان دستگير شدگان در مقابل دادگستري سنندج دست به تجمع زدند و خواستار آزادي اين فعالين کارگري شدند.

با شانزده آذر، انقلاب گام بلندي به پيش برداشت

شانزده آذر امسال يكبار ديگر بر تصميم و عزم مستحكم مردم ايران براي خلاص شدن از شر حكومت توحش اسلامي سرمايه دارن تاكيد گذاشت. شانزده آذر يكبار ديگر نشان داد كه مردم ايران مصممند حکومت جنايتکار و فاسد اسلامي را به زير بکشند و هيچ درجه از توحش و بيرحمي آنها را تسليم نخواهد کرد. شانزده آذر اعلام كرد كه انقلاب آمده است كه بماند و به پيش رود و قصد توقف ندارد.
حكومت اسلامي قبل از شانزده آذر تمام چنگ و دندان كثيفش را نشان داد تا اين روز را بي دردسر پشت سر بگذارد. دانشجويان بسياري را در خانه و دانشگاه و خوابگاهها دستگير كردند، عربده كشيدند، رژه رفتند، اينترنت و تلفن ها را قطع كردند، حكومت نظامي برقرار كردند و لشكر اوباش را به خيابانها فرستادند، و در روز روشن اعلام كردند كه از جنايت و بيرحمي دريغ نخواهند كرد. اما دانشجويان و مردم آزاديخواه همه اين تقلاها را به ضد حكومت تبديل كردند. نشان دادند كه وقتي حكومت بيرحمي و توحش خود را به رخ ميكشد، بيش از پيش حقانيت انقلاب و سرنگوني طلبي را به ژرفاي جامعه ميبرد. حكومتي كه با جامعه سر جنگ دارد و اعلام جنگ ميكند، راهي جز زباله دان در پيش خويش نمي بيند. شانزده آذر با جسارت و از خود گذشتگي و قهرماني خيل عظيمي از جوانان و مردم، اين راه را به حاكمين منفور اسلامي نشان داد. جمهوري اسلامي لشكر مزدور و جنايتكار كم ندارد. هزاران نفر از مزدورانش را در تمام شهرهاي بزرگ سر هر كوچه و خيابان و ميداني مستقر كرد و بلندگوهاي لجن پراكنيش طي چند هفته قبل از شانزده آذر يك ريز رجز خواندند و دانشجويان و مردم سرنگوني طلب را تهديد و تحقير كردند. اما جوابشان را با "مرگ بر ديكتاتور" و "ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم" و "بسيجي برو گمشو"، "دانشجو ميميرد ذلت نمي پذيرد" و "زنداني سياسي آزاد بايد گردد" و "مرگ بر خامنه اي" و "موسوي بهانه است كل رژيم نشانه است" گرفتند.
شانزده آذر گام بلند ديگري در پيشروي انقلاب مردم ايران بود. بويژه از اين نظر كه در اين روز دانشجويان و مردم نه زير پوشش كشاكش جناحهاي حكومت يا روزهاي حكومتي و امثال آن، بلكه مستقيما عليه حكومت و با شعارهاي راديكال به ميدان آمدند و در برخي از تجمعات پرچمهاي سرخ به اهتزاز درآوردند. دانشگاههاي تهران، شيراز، تبريز، كرمان، اصفهان، مشهد، ياسوج، سنندج، رشت، بندرعباس، بروجرد، زنجان، اراك، بندر عباس، نجف آباد و برخي دانشگاههاي ديگر صحنه حضور گسترده دانشجوياني بود که عليرغم حضور گسترده نيروهاي سرکوب دست به تظاهرات زدند. مردم در کنار دانشجويان به خيابان آمدند و عليرغم محاصره دانشگاهها، دانشگاه و خيابان به هم پيوستند و رو درروي اوباش و سركوبگران ايستادند و چشم در چشم آنها، شعار مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر خامنه اي و زنداني سياسي آزاد بايد گردد سردادند. دانشجويان و مردم معترض بي محابا عليه سران حكومت و نيروهاي سركوب شعار ميدادند. فرياد "آزادي آزادي" سر ميدادند و احمدي نژاد و خامنه اي را آشغال خطاب ميكردند.
در شانزده آذر جهانيان اين پيام را شنيدند كه عليرغم صحنه سازيها و ادعاهاي تبليغي حكومتيان، انقلاب تداوم دارد و توقفهاي چند روزه و چند هفته اي به معناي فروكش انقلاب در ايران نيست. پوشش وسيع و گسترده و بيسابقه شانزده آذر در رسانه هاي بين المللي با تيترهايي نظير اينكه "شانزده آذر معادلات سياسي را بهم زد"، "شانزده آذر يك رويداد سياسي مهم بود"، "حكومت راه خلاصي از اعتراضات ندارد" و امثال اينها نشانگر ابعاد و اهميت و پژواك وسيع سانزده آذر بود. بيش از دو هزار رسانه بين المللي خبر تظاهراتهاي شانزده آذر را در صدر اخبار خويش قرار دادند. و اين بي سابقه بود و با واقعيت شانزده آذر خوانايي داشت.
حزب كمونيست كارگري به همه دانشجويان و جوانان و زنان و مردان آزاده كه با فداكاري و از خودگذشتگي گام مهمي انقلاب براي سرنگوني حكومت اسلامي را به جلو سوق دادند، صميمانه درود ميفرستد. ما همه مردم را فرا ميخوانيم كه براي آزادي فوري دستگير شدگان شانزده آذر كه شمارشان به صدها نفر ميرسد، پا به ميدان بگذارند. جمهوري اسلامي بايد بداند كه ادامه بازداشتها و هرگونه شكنجه و جنايتي، تنها خشم مردم را افزايش ميدهد.

انقلاب آزاديخواهانه مردم ادامه دارد.
زنده باد شانزده آذر
مرگ بر جمهوري اسلامي
حزب كمونيست كارگري ايران
١٧ آذر ١٣٨٨، ٨ دسامبر ٢٠٠٩