شنبه٬ ١٦ آبان١٣٨٨ -٧نوامبر ٢٠٠٩

    کارگر کمونيست  ١١١

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخباری از اعتراضات کارگری در ایران

اعتصاب در كارخانه آلومينيوم اراك
بنا به اخبار منتشر شده، كارگران شركت آلومينيوم اراك، ايرالكو، روز دوشنبه ١١ آبانماه، در اعتراض به عدم پرداخت مزاياي خود و عدم توزيع لباس مخصوص كار، در شركت مزبور تجمع كرده و دست به اعتصاب زدند. كارگران با تجمع در قسمت بارگيري شركت و توقف پروسه بارگيري محصولات ايرالكو، خواستار پرداخت مزاياي خود از جمله پاداش افزايش توليد به ميزان ٢٥٠ هزار تومان براي هر كارگر شده اند. بنابه اين خبر مدير عامل ايرالكو در جمع كارگران حاضر شده و قول پرداخت مزاياي كارگران را در ظرف چند روز آينده به كارگران داده است.
لازم به يادآوري است كه اين دومين تجمع كارگران ايرالكو در سال جاري است. روز ٨ شهريورماه نيز صدها كارگر اين شركت در اعتراض به فشار مقامات استان براي تعطيلي ديگهاي خط قديم شركت و به خطر افتادن شغلشان تجمع كرده بودند. اعتراض شهريورماه كارگران با حضور كارگران بخشهاي مختلف شركت در پاركينگ سرويس اياب و ذهاب كاركنان و عليرغم تلاش شوراي اسلامي ايرالكو که سعي در آرام کردن كارگران داشت، شکل گرفت.
حزب كمونيست كارگري از اعتصاب كارگران شركت آلومينيوم قاطعانه حمايت ميكند و از همه كارگران اين شركت مي خواهد تا رسيدگي كامل به خواسته هايشان به وعده هاي كارفرمايان و دولت اعتماد نكنند. حزب از همه مردم آزاده اراك و كارگران ديگر بخشهاي اين استان مي خواهد كه يكپارچه از اعتصاب هم طبقه ايهاي خود در ايرالكو حمايت كنند.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٢ نوامبر ٢٠٠٩، ١١ آبان ١٣٨٨

اعتراض كارگران حاجي آباد هرمزگان به بيكارسازيها
بنا به خبري كه خبرگزاري جمهوري اسلامي، ايرنا، روز ١٠ آبانماه منتشر كرده است، كارگران قراردادي بخش نظافت و فضاي سبز شهر حاجي آباد هرمزگان در اعتراض به از دست دادن شغل خود مقابل شهرداري و فرمانداري اين شهر تجمع كرده و دست به اعتراض زدند.
حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران قراردادي حاجي آباد هرمزگان حمايت مي كند و از همه كارگران رسمي و قراردادي اين شركت مي خواهد از اعتراض همكاران خود حمايت كنند. حزب همچنين از خانواده كارگران و همه مردم شريف اين شهر مي خواهد در اعتراض كارگران فعالانه شركت كنند.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٢ نوامبر ٢٠٠٩، ١١ آبان ١٣٨٨

کارگران چيني البرز جاده اصلي شهر صنعتي البرز را مسدود كردند
بنا به خبري كه خبرگزاري كار جمهوري اسلامي منتشر كرده است، صبح روز ٢ آبانماه، كارگران چيني البرز در اعتراض به عدم پرداخت٤ ماه حقوق وعده هاي دروغ كارفرما، براي مدتي جاده اصلي شهر صنعتي البرز را مسدود كردند. اين خبر از مراجعه نماينده استاندار به محل تجمع كارگران خبر مي دهد اما از نتيجه مذاكره ايشان با كارگران چيزي نگفته است.
لازم به يادآوري است كه در جريان اعتراضات قبلي، كارگران چيني البرز موجودي انبار محصولات اين كارخانه را توقيف کرده بودند كه كارفرما به کارگران وعده داد اگر موجودي انبار را واگذار كنند مطالبات كارگران را برآورده خواهد كرد. كارگران انبار توقيف شده را آزاد کردند، اما وقتي اين اموال فروخته شد، چيزي عايد كارگران نشد.
حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران چيني البرز قاطعانه حمايت مي كند و از ساير مراکز کارگري و خانواده هاي کارگران و مردم شريف منطقه ميخواهد از مبارزه و خواست بحق کارگران حمايت کنند و فعالانه در تجمعات اعتراضي آنها شرکت کنند. راهپيمائي کارگران لوله سازي خوزستان و حمايت مردم آزاده اهواز نمونه خوبي از مبارزه کارگران و همبستگي مردم با آنها است. اين نمونه را همه جا گسترش دهيم.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٣ آبانماه ١٣٨٨، ٢۵ اكتبر ٢٠٠٩

كارگران صنايع مخابرات راه دور خواهان ٨ ماه دستمزد پرداخت نشده خود هستند
روز ١٨ آبان تعداد كثيري اﯼ كارگران صنايع مخابرات راه دور در اعتراض به هشت ماه دستمزد پرداخت نشده خود و توقف فعاليت كارخانه براي چندمين بار در محل كارخانه دست به تجمع زدند.
ايلنا: درحالي‌كه مطالبات معوقه‌كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران درآستانه هشت ماهه‌ شدن قرار دارد،اين كارگران مدعي هستند كه كارفرماي موقت آنها ماهانه بابت اداره كارخانه حقوق و مزاياي خود را به موقع دريافت مي‌كند. قبلا نيز كارگران اين كارخانه در ٤ آبانماه در مقابل استانداري استان فارس تجمع اعتراضي داشتند و با سر دادن شعارهائي چون "زندگي و معيشت حق مسلم ماست"، "بخش خصوصي شديم بيكار و بي پول شديم" "استاندار، فرماندار ما اهل غزه هستيم"، و "انرژي رو رها کن فکري به حال ما کن" وضعيت وخيم معيشتي را که به آنها تحميل شده است محکوم کردند. و در شعارهايشان، خواستار برکناري فرماندار فارس که پيش تر فرمانده سپاه شيراز بوده است، شدند. در اين حركت اعتراضي يکي از كارگران ميگفت: "وضعيت بحران زده شرکت علاوه بر بي پولي و عدم پرداخت حقوق براي کارگران مشکلات روحي، رواني را نيز براي آنها به دنبال داشته به طوري كه در طول اين مدت ٣٠ نفر از کارگران به دليل بحران پيش آمده مجبور به جدايي و طلاق از همسران خود شده اند و ٢ نفر هم خودکشي کرده اند، ضمن اينکه حکم مصادره منازل تعدادي از کارگران هم صادر شده است".
يكي ديگراز كارگران در گفتگو با ايلنا گفت كه آخرين بار و در شهريور ماه، ٣٠٠ هزار تومان از طلب چند ميليون توماني هركارگر پرداخت شد و با وجود اعتراضات پي در پي كارگران، مسوولان به جاي پيگيري براي پرداخت مطالبات كارگران و بازگشايي كارخانه، كارگران را به بيمه بيكاري حواله ميدهند و مسوولان استاني سعي ميكنند تا ازحركت‌هاي اعتراضي كارگران جلو گيري كنند. كارگران اين كارخانه ميگويند كه پيش از اين نيز جمعي از اعضاي كمسيون اجتماعي مجلس پس از بازديد از اين كارخانه به كارگران وعده داده ‌بودند تا در تهران به اين وضع رسيدگي كنند. ولي هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.
در حركت اعتراضي ٤ آبان كارگران مخابرات راه دور التيماتوم دادند كه تا زمان رسيدگي به مطالبات خود، اعتراض خود را ادامه خواهند داد. و در ادامه همين اولتيماتوم روز ١٨ آبان دوباره اين كارگران تجمع اعتراضي خود را برپا كردند. مسوولان اداري استان به كارگران اعلام كرده اند كه از هرگونه تجمع و يا حركت اعتراضي ديگر در بيرون‌كارخانه خودداري كنند. اما كارگران همچنان به اعتراض خود ادامه ميدهند. يكي از كارگران در گفتگو با ايلنا ميگويد: از بعد از سفر رئيس‌جمهور به استان فارس كه در ارديبهشت‌ماه انجام شد، اداره‌كارخانه بطور موقت به هياتي مركب از سه نفر محول شد، اما تاكنون اين هيات بدون آنكه هيچ اقدامي درجهت راه‌اندازي مجددكارخانه و يا پرداخت مطالبات كارگران انجام داده باشد ماهانه حقوق و مزاياي خود را بطوركامل دريافت كرده است.
کارگران لوله سازي خوزستان الگوي مناسبي را مقابل کارگران در سراسر کشور و از جمله کارگران مخابرات راه دور قرار داده اند. حزب كمونيست كارگري ايران طي اطلاعيه اي در ٤ آبانماه، از ساير مراکز کارگري و خانواده هاي کارگران و مردم شيراز ميخواهد كه از مبارزه و خواست بحق کارگران اين كارخانه حمايت كرده و فعالانه در تجمعات اعتراضي آنها شرکت کنند.
كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران كه در استان فارس واقع است؛ پس از واگذاري به بخش خصوصي به حالت نيمه تعطيل در‌آمد و پرداخت مطالبات ٩٠٠ كارگر آن به تعويق افتاد.
عدم پرداخت دستمزد و حقوق كارگران يک جنايت آشکار است. جمهوري اسلامي بعنوان حکومت اقليت مفتخور سرمايه دار و بعنوان يک حکومت سرکوبگر و ضدانسان تنها و تنها شايسته سرنگوني است.

تجمع اعتراضي کارگران بخش فروش نوشابه ارم
روز دوشنبه چهارم آبانماه ٨٨ بيش از صد نفر از کارگران بخش فروش نوشابه ارم در اعتراض به شرايط برده وارشان با تجمع مقابل وزارت کار به کارگران اخراج شده و معترض بخش توليد پيوستند.
بنا بر گزارش اين کارگران پس از تجمع در مقابل وزارت کار و ملاقات با يکي از معاونين وزير کار به طرف محل "رسيدگي به شکايات دفتر احمدي نژاد" رفته و با تجمع در آنجا خواهان رسيدگي به وضعيت خود شدند که تحت فشار كارگران اين نهاد با دادن نامه اي به وزارت کار، اين وزارتخانه را موظف به رسيدگي به خواستهاي اين کارگران کرد و مسئولين وزارت کار نيز کارگران را با توجه به محل کارشان(خيابان داروپخش) به اداره کار کرج معرفي کردند.
از طرف ديگر در حالي که حدود دو ماه و نيم از اعتراضات کارگران بخش توليد نوشابه ارم ميگذرد و پرونده آنان در اداره کار غرب تهران در هيئت تشخيص در حال رسيدگي است، کارفرماي اين کارخانه نمايندگان کارگران را به کارخانه دعوت کرد و طي ملاقاتي با آنان تلاش كرد كه ضمن به رخ کشيدن روابط خود در وزارت کار، کارگران شاکي را از ادامه شکايتشان منصرف کند. اما نمايندگان کارگران با طرح خواستهاي خود اعلام کردند تا تحقق کامل آنها به اعتراضات و شکايت خود ادامه خواهند داد. لازم به ياد آوري است بخش توليد و فروش کارخانه نوشابه ارم در دو نقطه مختلف قرار دارد و کارفرماي نوشابه ارم براي فشار گذاشتن کارگران بخش توليد از چند روز قبل با جمع آوري وسايل طبخ و گرم کننده غذا، آنان را وادار به خريد از آشپزخانه کارخانه با قيمت هر پرس غذا دو هزار تومان ميکند. اعتراضات كارگران نوشابه ارم ادامه دارد.

٦٥ هزار بازنشسته و كارمند تامين اجتماعي خواهان افزايش حقوقهايشان هستند
با گذشت ٦ ماه از آغاز سال جاري هنوز مستمري بيش از ٦٥ هزار كارمند شاغل و بازنشسته تامين اجتماعي كه قرار بود مطابق وعده قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوقها افزايش يابد، تغيير ي نكرده است. به گزار ش ايلنا بابت اجراي اين طرح در ابتداي سال٨٨ مبلغ ٥٠٠ ميليارد وام به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شده است.

کارخانه سيمان مسجد سليمان

بنا به گزارش فاز ٢ کارخانه سيمان مسجد سليمان که در حال اجرا است، به دليل نبود مواد اوليه و به دليل مشکلات مالي تعطيل شده است. اين کارخانه حدود ٤٠٠ نفر کارگر دارد که هم اکنون در بلاتكليفي بسر ميبرند. همچنين توليد فاز ز ١ اين کارخانه نيز به دليل اختلاس مديرانش هم اکنون به نصف کاهش يافته است.

محل «جمعيت تلاش براي جهان شايسته کودکان» پلمپ شد

بنا به گزارشات منعكس شده از سوي جمعيت تلاش براي جهان شايسته کودکان در تاريخ ١٠ آبان، دفتر اين جمعيت پلمب شد. اين جمعيت از ۴ سال پيش در شهر ري آغاز به کار کرد و طي اين سال ها فعاليت خود را در حوزه هاي آموزش، مددکاري، بهداشت و ... براي کودکان بازمانده از تحصيل و کودکاني که امکان تحصيل در ديگر مدارس را ندارند گسترش داد. هم اکنون حدود ٢٠٠ کودک تحت پوشش برنامه هاي جمعيت قرار دارد.
سال گذشته تلاش فعالان جمعيت براي گرفتن مجوز از سازمان بهزيستي با مشکل رو به رو شد و درنهايت صبح روز دوشنبه ۴/٨/٨٨ مسئولان با درب پلمپ شده جمعيت مواجه شدند. بر در ورودي محل جمعيت كاغذي نصب شده که در آن نوشته شده بود كه بنا به تصميم مقامات دولت و دستور پليس هيچ کس حق ورود به آنجا را ندارد. پس از يک هفته مراجعه مکرر مدير و اعضاي هيئت مديره هنوز هيچ گونه پاسخي از طرف پليس امنيت و وزارت اطلاعات شهر ري داده نشده است.

کارگران جهاد نصر دستمزد ٤ ماه خود را طلب دارند
به گزارش ١١ آبان آژانس ايران خبر «جهاد نصر» کردستان يکي از مؤسسات راه سازي است که تا چندي پيش در مالکيت وزارت جهاد کشاورزي بود. اين شرکت نيمه دولتي پروژه آماده سازي زمين مسکن مهر را به عهده دارد و در قبال اجراي آن اقلام بسيار سنگين و کلاني پول دريافت مي کند. فقط در بخشي از شرکت ٢٥٠ راننده كار ميكنند. همه رانندگان چهار ماه است که هيچ ريالي دستمزد دريافت نکرده اند. تعويق ٤ ماهه حقوق کارگران در شرايطي روي مي دهد که شرکت جهاد نصر مشغول خريد ماشين آلات جديد و مدرن از شرکت هيتاچي ژاپن است. گزارش هاي مختلف همه حاکي است که جمع حقوق و مطالبات کارگران شرکت حتي از يک صدم بهاي در حال پرداخت ماشين آلات بسيار کمتر است. كارگران جهاد نصر خواهان دستمزدهاي پرداخت نشده خود هستند.

کارگران پرريس خواهان بارگشت به كارشان هستند
بنا به گزارش سايت اتحاد، بدنبال صدور حکم اخراج کارگران پرريس از تاريخ ٢٧ مهر٨٨ توسط کارفرما و شکايت آنان به اداره کار سنندج در مورخه ٢٩ مهر، روز ٧ مهر هيئت تشخيص اداره کار سنندج، براي رسيدگي به شکايت اين کارگران تشکيل جلسه داد. دز اين روز كارگران نيز در مقابل استانداري کردستان دست به تجمع زدند و خواست خود را پيگيري كردند.
لازم به يادآوريست كه کارگران پرريس اواخر شهريور ماه سال ٨٧ و بدنبال اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدهايشان با راي هيئت تشخيص اداره کار سنندج در تاريخ ٢٧ مهر از کار خود اخراج شدند. اما در پي تداوم اعتراضاتشان، هيئت حل اختلاف اداره کار سنندج راي به ابقا بکار آنان و حذف قيد موقت از قراردادهايشان را داد. در رابطه با اين راي، کارفرماي پرريس به ديوان عدالت شکايت کرد و نهايتا با اعتراضات و پيگيريهاي کارگران ديوان عدالت نيز راي هيئت حل اختلاف اداره کار سنندج را تائيد کرد.
اما عليرغم راي هيئت حل احتلاف اداره کار سنندج و ديوان عدالت مبني بر بازگشت بکار کارگران پرريس، کارفرما با همکاري اداره کار و استانداري و ديگر نهادهاي مسئول در سنندج عملا اين کارگران را بر سر كارشان باز نگرداند و تحت فشار شوراي تامين استان کردستان، کارگران پرريس در ٢٧ تير ٨٨ وادار به امضاي قرارداد موقت با کارفرماي کارخانه پرريس شدند. در نتيجه کارفرما از تاريخ انعقاد اين قرارداد تا پايان آن يعني مورخه ٢٧ مهر ٨٨، فقط شش نفر ازاين کارگران را بکار گرفت و باقي کارگران را به کارخانه راه نداد. كارفرما نهايتا روز ٢٧ مهر ٨٨ به اين کارگران اعلام کرد آنان را بکار نخواهد گرفت.
در اعتراض به اين موضوع کارگران پرريس روز چهار شنبه ٢٩ مهر در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند و شکايتي را از کارفرما به اداره کار تسليم کردند. جلسه هيئت تشخيص اداره کار سنندج نيز روز ٦ آبان رسيدگي به شکايات کارگران پرريس را آغاز کرد.
کارگران پرريس در شکايت خود به اداره کار سنندج خواهان اجراي راي ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي و بازگشت خود بكار شدند و روز ٦ آبان در اعتراض به فشاري که شوراي تامين استان براي امضاي قرارداد موقت به اين کارگران وارد کرده بود، در مقابل استانداري دست به تجمع زده و خواهان رسيدگي به وضعيت خود شدند. بدنبال اين تجمع اعتراضي، مامورين لباس شخصي و انتظامي بلافاصله به نحو چشمگيري در مقابل استانداري حضور پيدا کردند. اما کارگران با تاکيد بر خواستهاي خود با معاون امنيتي استانداري کردستان ديدار کرده و بر رسيدگي فوري به خواست هايشان تاکيد کردند. مبارزه كارگران پرريس براي بازكشت به كارشان ادامه دارد.

کارگران شيلر مهاباد ٨ ماه است که حقوق نگرفته اند
به گزارش ٥ آبان آژانس ايران خبر کارگران شيلر در شهر مهاباد ٨ ماه است که حقوق نگرفته اند. کارگران در طول اين ٨ ماه چندين بار دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. آنان به همه جا شکايت کرده اند اما اين مبارزات و کوشش ها تا اين لحظه به هيچ نتيجه اي نرسيده است. مبارزه کارگران شيلر مهاباد ادامه دارد و خواستار همه طلب هايشان هستند.

تجمع اعتراضي كارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان
به گزارش خبرگزاري ايسنا، صبح روز ١٠ آبان تعدادي از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان پس از ١١ روز تاخير در دريافت حقوق‌هاي خود از صندوق بازنشستگي، مقابل استانداري و روز ١١ آبان مقابل كانون بازنشستگان اصفهان تجمعي اعتراض برپا كردند. مسئولين امر با اعلام اينكه صندوق بازنشستگي خاليست، جوابي به كارگران نداده اند. يكي از كارگران در گفتگو با ايسنا ميگويد كه "طبق ماده ٥ آيين نامه حقوقي از نخستين روز استخدام در ذوب آهن به ما اعلام كردند كه در زمان بازنشستگي هر حقوقي به شاغلان تعلق بگيرد مشمول حال بازنشستگي هم مي‌شود. " . او به سخنانش ادامه ميدهد و ميگويد:" سال گذشته دستورات دولت مبني بر اجراي طرح نظام هماهنگ بود، اما متاسفانه اين طرح از ابتداي بازنشستگي ما اجرا نشده است و پايه حقوقي بازنشستگان با شاغلان متفاوت است. ". كارگران بازنشسته ذوب آهن اعلام كرده اند كه اگر تا چند روز ديگر حقوق بازنشستگان ذوب آهن پرداخت نشود به تجمع خود در گردنه زرين شهر- ذوب آهن ادامه خواهيم داد.

پيروزي مبارزه کارگران خباز سنندج در جلوگيري از کاهش دستمزدها و افزايش آن
بنا بر گزارش سايت اتحاد( اتحاديه آزاد کارگران ايران) بدنبال اعتصاب سه ساعته کارگران نانوائي هاي سنندج در روز چهارم آبانماه و اولتيماتوم اين کارگران مبني بر اينکه در صورت عدم تحقق خواستهايشان اعتصاب خود را به يک روز افزايش خواهند داد، ديروز ١١ آبانماه آنان نه تنها موفق به جلوگيري از کاهش تعداد چانه هاي خمير براي جلوگيري از افت دستمزدهايشان شدند بلکه با مبارزه اي پيگيرانه موفق به افزايش دستمزدهاي خود نيز شدند.
بنا بر اين گزارش ديروز يازدهم آبانماه پس از مذاکرات نماينده هاي کارگران خباز با مسئولين فرمانداري مسئله افزايش ده گرم به وزن هر چانه خمير منتفي و دستمزد کارگران شاطر نانوائي ها از ٣٧٠ تومان دستمزد قبلي به ازاي پخت هر تخته نان ( ١٢٠ قرص نان)، به ٤٣٥ تومان به ازاي پخت هر تخته نان افزايش پيدا کرد و دستمزد ساير کارگران نانوائي ها نيز بر اساس دستمزد قبلي شان با همين درصد افزايش پيدا کرد.
لازم به ياد آوري است کارگران خباز در سنندج روزانه ٣٢ تخته نان مي پزند و با اين حساب روزانه ٢٠٨٠ تومان به دستمزد کارگران شاطر و به همين نسبت به تناست دستمزد ساير کارگران بر دستمزدهاي آنان نيز افزوده شد.
بنا بر اظهارات کارگران خباز سنندج در صورت همراهي بيشتر کارگران خباز در اعتصاب سه ساعته آنان، امکان افزايش دستمزدهاي کارگران خباز بيش از اين چيزي که محقق شد نيز مقدور بود.
اين حركت موفقيتي براي كارگران خباز سنندج بود. ضمن اينكه امروز خواست كارگران افزايش دستمزدها در گام اول يك ميليون تومان است. در شرايطي كه در آمارهاي خود دولت از خط فقز ٨٠٠ هزار تومان در ماه گزارش ميشود، در شرايطي كه. قيمت اجناس هر روز افزايش بيشتري مي يابد و با تصويب حذف همان چندرقاز يارانه اي كه به چند قلم كالاي اساسي، تعلق ميگرفت، رشد قيمت ها شتاب بيشتري گرفته است و دارند از شوك تورمي سخن ميگويد، ٢٦٠ هزار تومان دستمزد حداقل به هيچ وجه كفاف زندگي كارگران را نميكند. خواست افزايش دستمزدها خواست همه كارگران است.

راه پيمايي اعتراضي هفت کيلومتري کارگران گوشت زياران
به گزارش ٧ آبان ايلنا ٢٠٠ كارگر گوشت زياران ٦ ماه است که دستمزدي نگرفته اند. كارگران اين شركت در اين مدت با تجمعات پي در پي خود، خواستار طلبهايشان شده اند، اما مديريت آنها را تهديد به اخراج كرده است. کارگران مي گويند که بيش از اين تحمل فشار فقر و گرسنگي و بدهکاري برايشان ممكن نيست. روز ٧ آبان اين كارگران در اعتراض به اين موضوع مسيري هفت كيلومتري را تا فرمانداري قزوين راهپيمايي كردند. کارگران خطاب به فرماندار فرياد مي زدند که خواستار پرداخت فوري همه دستمزدهاي معوقه خود هستند.

صدور حكم زندان براي فعالان كارگري را محكوم مي كنيم
بنا بر خبرهاي منتشرشده در سايت هاي اينترنتي، شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامي براي سه تن از فعالان كارگري دستگير شده در اول ماه مه امسال حكم صادر كرده است. بر اساس احکام اين دادگاه محمد اشرفي به يک سال حبس و مهدي آموزش به مبلغ چهار ميليون ريال جريمه و يونس ارژنگ از اتهامات خود تبرئه شده است. همچنين آقايان عليرضا ثقفي و محسن ثقفي طي احضاريه اي کتبي قرار است ١٢ آبانماه مورد محاکمه قرار بگيرند. همچنين، پنج تن از فعالان شركت نيشكر هفت تپه به نام هاي علي نجاتي، فريدون نيكوفرد، قربان علي پور، جليل احمدي و محمد حيدرپور به زندان قطعي محكوم شده اند.
در اين رابطه اتحاديه آزاد كارگران ايران بيانيه اي داده است. كه در بخشي از اين بيانيه آمده است:
" از نظر ما در اتحاديه آزاد کارگران ايران، محکوميت محمد اشرفي به يک سال حبس و مهدي آموزش به جريمه نقدي و محکوم کردن اعضاي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه به زندان، حاکي از تهاجمي گسترده تر به بخش پيشرو و آگاه طبقه کارگر و وادار کردن آنان به سکوت در برابر تحميل بردگي بيش از پيش بر کارگران ايران است.
بدون ترديد فرصت دادن به دشمنان طبقه کارگر براي محاکمه و به زندان افکندن بخش پيشرو و آگاه اين طبقه، دست طبقه حاکم را براي يورش هاي هر چه وسيعتر به حتي نازلترين حقوق انساني کارگران بازتر خواهد کرد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران با محکوم کردن صدور حکم زندان بر عليه کارگران نيشکر هفت تپه و احضار و محاکمه و محکوميت بازداشت شدگان مراسم اول ما مه امسال و در راستاي ايستادگي در مقابل اين يورش گسترده به کارگران آگاه و پيشرو، ضمن فرا خواندن عموم بازداشت شد گان مراسم اول ماه مه تهران به اطلاع رساني دقيق و فوري در باره احضار و محاکماتشان، عموم تشکلها و کارگران را در سراسر ايران به ايجاد صفي متحد و يکپارچه براي ايستادگي در برابر تعرضات جاري طبقه حاکم به بديهي ترين حقوق انساني طبقه کارگر فرا مي خواند."
همچنين كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري طي اطلاعيه اي در ٦ آبان ضمن محكوم كردن اين احكام مينويسد:"ما فعاليت كارگري را حق بي چون و چراي تمام افراد جامعه از جمله فعالان كارگري فوق مي دانيم، اين احكام و احضارها را كه براساس اتهام هاي كاملا بي اساس صورت گرفته و مي گيرد در جهت جلوگيري و ممانعت از فعاليت كارگري مي دانيم، آن ها را محكوم مي كنيم و خواستار لغو بي قيد و شرط شان هستيم.".

تجمع اعتراضي کارگران پارسيلون درجلوي دادگاه درخرم آباد
بنا برخبر آژانس ايران خبر بيش از صد تن از كارگران شرکت پارسيلون خرم آباد در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود مقابل مجتمع قضايي خرم آباد تجمع نمودند . يکي از كارگران گفت که ما چندين ماه است که حقوق نگرفته ايم وحتي بعضي از ما که سه سال است باز نشسته شده ايم حقوق نگرفته ايم . وي گفت رييس کارخانه آدمي زوردار است و هيچ کسي را قبول ندارد ما ناچار شده ايم که به دادگاه بياييم وشكايت كنيم .
کارگران که نيروهاي انتظامي دادگاه به صورت نامحسوس آنها را کنترل مي کردند با سرو صداي زياد وبا قاطعيت مي گفتند : ”ما فردا هم مي آييم ”. كارگران شرکت پارسيلون خرم آباد خواهان دستمزدهاي پرداخت نشده خود هستند.

کارخانه شاهزند اراک
کازخانه شاهزند اراک٢٥٠٠ کارگر دارد. در اين پالايشگاه شرکتهاي ديگر از جمله شرکت چيني فعال است. اما جديدا شرکت به دليل مشکلات مالي کارگران را به مرخصي اجباري بدون دستمزد فرستاده است و تعدادي را نيز تسويه کرده است. در حال حاضر هر شرکت فقط تعداد ١٠- ١٢ کارگر را حفظ کرده است، تا بيند وضعيت مالي اش به کجا مي رسد. بدين ترتيب در اين كارخانه که قرار است به خط توليد برسد و در صورت شروع توليد روزانه قرار است ٢٧٨٠٠ بشکه بنزين توليد کند، در خطر بيكاري و ناامني شغلي بسر ميبرند.

کارگران شرکت راه آهن مهاباد- اروميه ٨ ماه است حقوق دريافت نكرده اند

كارگران شركت راه آهن مهاباد- اروميه مدتهاست كه با معضل دستمزدهاي پرداخت نشده روبرويند. اين كارگران بارها در رابطه با اين موضوع دست به اعتراض زده اند. در آخرين حركت اعتراضي خود اين كارگران توانستند ٢ ماه حقوق معوقه خود را دريافت كنند و در برابر وعده مديريت مبني بر پرداخت باقي طلبهايشان، كارگران موقتا به سركارشان باز گشتند. مديريت كارگران را تهديد كرده است كه اگر دوباره دست به اعتصاب بزنند، از كار اخراج خواهند شد. كارگران خواهان دريافت فوري دستمزدها پرداخت نشده خود هستند.

كارگران شرکت گازرساني اذريام دو ماه حقوق خود را طلب دارند

شرکت گازرساني اذريام پروژه اجراي طرح لوله کشي گازي به روستاهاي حومه مهاباد(روستاي قم قلعه تا لج) بوده است و اکنون دو ماه از پايان اين پروژه ميگذرد، اما حسين اقدسي مديريت اين شرکت دوماه از حقوق کارگران را به بهانه تست نهايي پروژه، پرداخت نکرده است. کارگرين اين پروژه چند بار به نشانه اعتراض با مسولين درگير شده اند و کارفرما همواره با وعده هاي دروغين کارگران را سردوانده است.

اخراج چند کارگر در شرکت دام وطيور ميلاد مهاباد

شرکت دام وطيور ميلاد مهاباد تحت عنوان تعديل نيرو تعدادي از کارگران خود را اخراج کرد

کارگران شرکت شهد شيلر مهاباد خواهان ٨ ماه دستمزد معوقه خود هستند.

مديريت شرکت شهد شيلر مهاباد به بهانه اينکه در شرف ورشکستگي قرار دارد، اعلام کرده است که تعدادي از کارگران اين شرکت اخراج خواهند شد. اين موضوع موجب اعتراض در ميان کارگران شده است. مديريت کارگران را تهديده کرده است که اگر به اعتراض خود ادامه دهند، از کار اخراج خواهند شد.

اجبار کارگران به قرار دادهاي يکساله شرکت کشت و صنعت مهاباد

کارفرماي شرکت کشت و صنعت مهاباد در اقدام بسيار عجيبي به کارگران خود که اکثر انها داراي سابقه هاي بلند ١٠و ١٥ ساله هستند، آنها را مجبور به امضاي قرار داد هاي يکساله کرده است. كارفرماي كشت و صنعت مهاباد با اجراي اين سياست ميکوشد که بدون پرداخت حق بيمه براي کارگران، تعداد زيادي از کارگران را از کار بيکار کند.