شنبه٬ ٤ مهر١٣٨٨ -٢٦سپتامبر ٢٠٠٩

    کارگر کمونيست  ١٠٨

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

کارگران ايران خودرو با اعتراض به کشتار وشکنجه وسرکوب مردم زحمتکش ايران سالروز مرگ همکار خود پيمان رضي لو را گرامي مي دارند

کارگران ايران خودرو
با اعتراض به کشتار وشکنجه وسرکوب مردم زحمتکش ايران سالروز مرگ همکار خود پيمان رضي لو وتمام جانباختگان حوادث کار وياد شهيدان راه آزادي زحمتکشان را گرامي مي دارند!
دوستان و همكاران گرامي

روز بيست دوم شهريورماه مصادف با سالروز مرگ همكار عزيز مان پيمان رضي لو مي باشد.در چنين روزي در سال 1382 پيمان در شيفت بعد از ظهر در اثر فشار كار زياد جان خود را از دست داد.ما ياد پيمان و تمام كارگراني كه در اثر محيط هاي نا امن كاري وياد تمام شهيدان راه آزادي که جان خودرا نثار آزادي ما کارگران کردند را گرامي مي داريم

و اعتراض خودمان را بر عليه سياستهاي ضدمردمي دولت برعليه مردم که باهمراه با کشتار و سرکوب وشکنجه است اعلام مي داريم

دوستان وهمکاران گرامي

۶ سال از مرگ همكار عزيزمان پيمان رضي لو مي گذرد پيمان رضي لو کارگر خط مونتاژ پژوبود که شش سال پيش در چنين روزي جان خودرا در اثر فشار کار زياد از دست داد

دوستان کارگر

امروز درحالي ياد عزيزان مان را گرامي مي داريم علاوه بر دهها کشته از کارگران در اثر نا امن بودن محيط کار دهها نفر نيز از هموطن مان در طي حوادث اخير جان خودرا از دست داده اند ودهها نفر دستگير ودر زندانها بسر مي برند

امروز وظيفه ما بس سنگينتر و سخت تر شده است ما کارگران قربانيان اول صف سرمايه داران چاره اي جزء مبارزه براي بقا و براي ايجاد يک زندگي بهتر نداريم

ما امروز چاره اي جز مبارزه براي آزادي ورهايي از سرکوب و اختناق نداريم

ما و مردم امروزدريافته ايم ديگر بعضي از خواسته هاي ما نه تنها دادني نيست بلکه براي بدست آوردن آن بايد مبارزه کرد امروز در اين سنگر مبارزه ما تنها نيستيم بلکه همراه ما مردم زحمتکش و جوانان اگاهي قرار دارند که چاره اي جز مبارزه براي ايجاد يک دنياي بهتر ندارند

دولت و مجلس حامي سرمايه داران در مقابل ما ايستاده اند آنها دوباره يکسري قوانين ضدکارگري را بر ما تحميل مي کنند اخراجهاي بي رويه ادامه دارد از ايجاد تشکل جلوگيري مي کنند قراردادهاي موقت همچنان باقي مانده شرکتهاي پيمانکاري به کار خودادامه مي دهند.کارگران آنها به صورت برده خريد و فروش مي شوند . مزاياي دريافتيمان پايين آمده است تورم روز بروز سرسام آورتر مي شود.

در عوض دولت ومجلس جواب ما را با کشتار وزندان وشکنجه مي دهند

دوستان کارگر

براي رسيدن به خواسته ها يمان بايد تلاش کرد ما براي بهتر كردن زندگي خود نبايد دست از تلاش بر داريم مبارزه و اتحاد راه رسيدن ما به خواسته يمان مي باشد ما همچنان خواهان شرايط محيط كاري بهتر و ساعت كاري مناسبتر هستيم ما مي دانيم تا زماني كه سرمايه داران بر ما حکومت مي کنند وکار مزدوري وجود دارد شركتهاي پيمانكاري نيزوجود خواهند داشت تا زماني كه قراردادهاي موقت لغو نشده اند حرف زدن از محيط كار مناسب و امنيت شغلي يك شوخي بيش نيست و براي آن ما خواهان انحلال شركتهاي پيمانكاري هستيم ما خواهان لغو قراردادهاي موقت و استخدام تمام همكاران خود در شركت مي باشيم ما خواهان افزايش حقوق هايمان متناسب با تورم مي باشيم ما کارکردن را حق مسلم هر کارگر بيکار مي دانيم اما بيکار سازي و اخراج کارگران شرکتهاي پيمانکاري را محكوم و از خواستهاي آنان پشتيباني مي كنيم. ما براي سلامتي همكاران خود و براي ايجاد يك محيط امن خواهان آزادي تمام تشکل هاي کارگري در شركت مي باشيم.

ما ياد عزيزان مان را گرامي مي داريم که قرباني سرمايه داران مي شوند وجان خودرا از دست داده اند

براي همين مناسبت روز سه شبه ۲۴ شهريور ۸۸ ضمن گراميداشت ياد همكار عزيزمان پيمان رض لو و تمام جان باختگان شرايط نا امن محيط كار وياد شهيدان راه آزادي زحمتکشان در سالنهاي غذا خوري گرد مي آئيم

وضمن اعلام همبستگي با جنبش انقلابي مردم ايران ُ اعتراض خودمان را بر عليه سياستهاي ضدمردمي دولت برعليه مردم وکشتار و سرکوب وشکنجه اعلام مي داريم و خواهان آزادي تمامي زندانيان سياسي و خواهان دستگيري و محاکمه تمام عاملين سرکوب و کشتار مردم ايران در يک دادگاه مردمي وبا حضور وکلاي انقلابي ومردمي هستيم

گرامي باد ياد پيمان و تمام كارگران جان باخته شرايط نا امن كاري

گرامي باد تمام شهيدان راه آزادي زحمتکشان

زنده باد جنبش انقلابي مردم ايران

جمعي از كارگران شركت ايران خودرو

۸۸/۰۶/۲۲

***

گزارش محمود درخشان خبرنگار کانال جديد از تهران

جمعه ٢٧ شهريور

امروز جمعيت ميليوني بود. با بيست سي نفر از کارگران همکارم از کارخانه ... به تظاهرات رفته بوديم. در تمام اين سه ماه هيچ حرکتي مثل امروز نديده بوديم. مردم شاهکار کردند. کمک رساني عالي بود. تا يکي را ميخواستند بگيرند مردم ميريختند و نيروهاي سرکوبگر وحشت زده شده بودند. يکجا جند نفر باتوم خورده بودند و از سرشان خون ميريخت پزشکي همانجا بود و شروع به مداوا کرد باقي مردم کمک ميکردند. احساس همبستگي و مراقبت از همديگر بسيار بالا بود. هرکس احساس ميکرد وظيفه اي دارد. مردم بويژه مراقب جوانان بودند که دستگير نشوند. سرنشينان خودروها با بوق هاي ممتد همبستگي شان را نشان ميدادند. شعارها عالي بود. اطراف دانشگاه آنها شعار ميدادند مرگ بر آمريکا مردم جواب ميدادند مرگ بر ديکتاتور. آنها ميگفتند مرگ بر اسراييل مردم جواب ميدادند مرگ بر روسيه و چين و زنداني سياسي آزاد بايد گردد. خلاصه جوک شده بود. وضع طوري بود که نتوانستند براي صدا و سيما برنامه اي درست حسابي تهيه کنند. فضا شاد اما بسيار تعرضي بود. مردم شعار ميدادند و دست ميزدند. يکجا جمعي لباس شخصي با سنگ به مردم حمله کردند. فکر ميکردند گارد ويژه پشت سرشان است. يکباره متوجه شدند تنها هستند. مردم هم سرشان ريختند و حسابي کتکشان زدند. در کريمخان زند بود. جمعيت کلا از دانشگاه به کريمخان زند و هفت تير ميرفتند. مسيرهاي وليعصر و هفت تير قيامت بود. يکي داد ميز ميگفت نماز را براي اين اوباش بگذاريد. برويم خيابان کريمخان. روي پل کريمخان آنقدر جمعيت بود که ميگفتم اين پل ميريزد.

امروز باور کنيد روزي تاريخي بود. مردم جواب کهريزک و شکنجه ها و قلدري هايشان را دادند.

***

ده خواست فوري مردم!

حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گيري هر چه بيشتر جنبش انقلابي مردم، تثبيت دستاوردهاي آن، و تسهيل پيشروي آن در جهت سرنگوني جمهوري اسلامي مفاد زير را بعنوان ده خواست فوري و حداقل مردم اعلام ميدارد:

١- بازداشت و محاکمه علني آمرين و عاملين کشتارهاي اخير و کليه جنايات جمهوري اسلامي در سي سال گذشته

٢- آزادي زندانيان سياسي

٣- لغو مجازات اعدام

٤- لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي

٥- لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز عليه زنان. برابري کامل حقوق زن و مرد

٦- جدائي کامل مذهب از دولت، از سيستم قضائي، و از آموزش و پرورش. آزادي کامل مذهب و بي مذهبي بعنوان عقيده و امر خصوصي افراد

٧- آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب

٨- برسميت شناسي حقوق مساوي براي همه شهروندان ايران مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت

٩- محاکمه آيت الله ها و مقامات حکومتي و ايادي آنان بجرم غارت و چپاول اموال مردم و باز پس گرفتن اموال غارت شده از آنان

١٠- تامين و تضمين يک زندگي مرفه و منطبق بر آخرين استانداردها و امکانات در پيشرفته ترين جوامع براي همه شهروندان. افزايش فوري حداقل دستمزد و حقوق به يک ميليون تومان

اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است. اينها خواستهاي حداقل و فوري مردمي است كه در صفوف ميليوني به خيابان آمده اند و شعار مرگ بر جمهوري اسلامي سر داده اند. اين حداقل شرايطي است كه هركس كه داعيه همگامي با اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند.

مردم ايران براي تحقق اين خواستها و سرنگوني جمهوري اسلامي با قدرت به مبارزه خود ادامه خواهند داد.

حزب كمونيست كارگري ايران

٥ تيرماه ١٣٨٨ ، ٢٦ ژوئن ٢٠٠٩

***

سعيد رستمي از کارگران دستگير شده اول ماه مه تهران از زندان آزاد شد

سعيد رستمي کارگر مهاجر افغاني که در مراسم اول ماه مه امسال در پارک لاله به همراه حدود ١٥٠ نفر ديگر دستگير شده بود، ساعت دو و نيم روز چهارشنبه ٢٥ شهريور ساعت پس از تحمل چهار و نيم ماه حبس از زندان آزاد شد.

بازپرس شعبه ٢ امنيت ابتدا براي وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي قرار وثيقه صد ميليون توماني صادر کرده بود که پس از اعزام وي به دادگاه و اظهارات سعيد مبني بر اينکه تبعه کشور افغانستان است و کارت اقامت ندارد، دادگاه شعبه ٢ امنيت، پرونده وي را به دادسراي بعثت فرستاد و سعيد رستمي تا طي شدن مراحله اداري اين دادگاه به وضعيت وي در چهارشنبه ١٨ شهريور ماه که حکم آزادي وي را صادر کرد، بصورت بلاتکليف در زندان ماند. پس از صدور حکم آزادي سعيد رستمي در ١٨ شهريور، او روز شنبه ٢١ شهريور ماه در حالي که با حکم آزادي قاضي دادسراي بعثت در حال خروج از زندان بود، توسط افسر نگهبان درب خروجي زندان اوين با اعلام اينکه شما بايد از ايران اخراج شويد، مجددا به زندان بازگردانده شد و روز يکشنبه ٢٢ شهريور ماه بار ديگر به دادسراي بعثت اعزام شد و مقامات فاشسيست جمهوري اسلامي از همانجا سعيد رستمي را جهت اخراج از ايران به کمپ فرستادند که مسئولين کمپ از پذيرش وي خودداري کردند و بار ديگر سعيد به زندان اوين عودت داده شد تا اينکه روز چهارشنبه ٢٥ شهريور بار ديگر به دادسراي بعثت اعزام گرديد و سرانجام در اين روز از زندان آزاد شد.
جمهوري اسلامي زير فشار اعتراضات و کمپيني جهاني ناگزير شد دستگير شدگان اول مه را از زندان آزاد کند و زير فشار همين اعتراضات سعيد رستمي نيز از زندان آزاد شد. آزادي سعيد رستمي را صميمانه به خانواده و دوستان سعيد، به اتحاديه آزاد کارگران ايران که فعالانه در جهت آزادي او تلاش کردند و همه انسانهاي آزاديخواه تبريک ميگويد.

***

حكم بازگشت به كار براي ابراهيم نوروزي از کارگران شرکت واحد صادر شد .
به گزارش آزانس خبر محمد ابراهيم نوروزي گوهري راننده و عضو هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه که بعد از اعتصاب بهمن٨٤ از کار بيکار و به زندان افتاده بود، بدنبال اعتراضات فشرده و کمپين گسترده بين المللي سرانجام بر سر کار بازگشت. اين در حاليست که او در هيئت هاي تشخيص اداره کارغرب و حل اختلاف اين اداره به اخراج محکوم شده بود و حتي بعد از شکايت در ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي، حکم اخراج او و ديگران کارگران اخراجي سنديکاي شرکت واحد تاييد شده بود. اما اکنون تحت فشار اعتراضات کارگران، جمهوري اسلامي ناگزير به عقب نشيني شده و سرانجام در ٢١ تير ٨٨ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري کليه احکام اخراج كارگران سنديكاي را لغو كرده و پرونده هاي اين كارگران را براي رسيدگي مجدد به هيئت هم عرض حل اختلاف در اداره كار ارسال نمود. متعاقب اين تصميم بود که ابراهيم نوروزي حکم بازگشت بکار گرفت.
. بازگشت به کار ابراهيم نوروزي و لغو حکم ديگر کارگران اخراجي شرکت واحد يک پيشروي مهم براي کارگران واحد و همه کارگران است. اين پيروزي و موفقيت را به کارگران شرکت واحد تبريک ميگوييم.

***

آخرين اخبار از منصور اسانلو و ابراهِيم مددي

 ابراهيم مددي از کارگران شرکت واحد هنوز در زندان است. به گزارش يوسف مولايي وکيل کارگران سنديکاي شرکت واحد که در ١٧ شهريور با وي ملاقات داشته است، عليرغم اينکه ٢٥٠ روز از زندان بودن وي ميگذرد، هنوز حتي با مرخصي او از زندان موافقت نميشود. همچنين منصور اسانلو در زندان رجايي شهر بسر ميبرد و در تاريخ ١٨ شهريور وکلاي او يوسف مولايي و پرويز خورشيدي با وي ملاقات داشتند. و بنا به گزارشهاي منتشر شده از جانب آنان، با وجود وضعيت جسمي بد منصور اسانلو ، از بردن وي به بيمارستان بيرون از زندان خودداري ميشود و او در بندي بسر ميبرد که در آن بشدت تحت فشار است و سلامتي اش در خطر است. گزارشات قبلي نيز حاکي از شکنجه منصور اسانلو و ضرب و شتم وي بود. منصور اسانلو و ابراهيم مددي در رابطه با اعتصاب سال ٨٤ کارگران شرکت واحد و مبارزه براي خواستهاي برحق کارگران در زندانند. منصور اسانلو، ابراهيم مددي و کليه دستگير شدگان اخير و زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند. اين خواست فوري مردم است.

***

اخراج كارگران رسمي شركت نير پارس به دليل قراردادي نشدن

به گزارش ايلنا جمعي از كارگران رسمي شركت نيرپارس در رابطه با اجبار كارفرماي اين شرکت به قراردادي كردن كارگران، قطع مزاياي شغلي و اخراج، و با خواست متوقف شدن اين تصميمات به دفتر احمدي نژاد نامه اي اعتراضي دادند. به گفته خود کارگران، آنها هر يک با سوابق ٢٠ سال کار تا سال ٨١ در منطقه شادآباد تهران کار کرده اند. بعد از آن بدليل اينکه کارخانه در منطقه مسکوني قرار داشت، با تصويب وزارت کار جمهوري اسلامي در ازاي دريافت روزانه ٢ ساعت حق اياب و ذهاب، به هلجرد واقع در كيلومتر ١٢ اتوبان كرج -قزوين بلوار كاوش انتقال يافتند سپس درسال ٨٦ کارخانه به بخش خصوصي واگذار شد و کارخانه به دو بخش دفتر تهران به نام شرکت نيرپارس و کارخانه اي به نام شرکت مهندسي و ساخت تجهيزات مينا تقسيم گرديد. متعاقب آن به كليه نيروهاي رسمي مستقر در كارخانه (تجهيزات مهندسي مپنا) كه حدود يكصد و اندي بودند اعلام شد كه در صورت تمايل به ادامه همكاري با شركت بايد طي امضا برگه‌اي (قرارداد صوري) و با دريافت يك ماه و نيم از نيرپارس تسويه حساب کنند و به صورت قراردادي جذب تجهيزات مپنا شوند. اما بعد از چندي معلوم شد كه آن قرارداد صوري جهت ارائه به يك شركت پيمانكاري كاريابي بوده كه بتواند به دولت بگويد كه با تاسيس شركت جديد در منطقه اشتغالزايي كرده و از مزايايي همچون دريافت وام از دولت و ٢٠ درصد معافيت مالياتي برخوردار شود و در عين حال شرايط اخراج تدريجي کارگران را فراهم سازد. با اين کلک از آن يكصد و اندي پرسنل رسمي حدود ٨٠ نفر قراردادي شدند و حدود ١٠ نفر نيز تا پايان سال ٨٨ ظاهرا بازنشسته مي‌شوند و باقي كه ١٥ نفر هستند، كماكان رسمي مانده اند و قراردادي نشده‌اند كه اين عدم پذيرش باعث شده است که از مهرماه ٨٧ تمامي مزاياي قانوني اين ١٠ کارگر قطع شود كه برخي از امتيازات حذف شده به شرح ذيل است:
١) عدم دريافت كالاهاي نقدي و غيرنقدي با اين توضيح كه حتي پرسنل نير پارس در مرحله بازنشستگي نيز آن را دريافت مي‌كنند.
٢) عدم دريافت پاداش
٣) عدم دريافت وام
٤) حذف اضافه‌كاري (اين ١٥ کارگر به‌رغم فعاليت مشابه همانند ساير همكاران نميتوانند اضافه‌كاري کنند)
از همين رو اين ١٥ کارگر پرسنل رسمي باقي‌مانده در نامه اعتراضي خود خواستهاي زير را طرح کرده اند::
١) همانند ساير کارکنان شرکت امنيت شغلي داشته باشند.
٢) عدم تبعيض در پرداخت پاداش كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي، وام، اضافه كاري و ...
٣) جلوگيري از تحميل شرايط خاص و ناحق.
٤) اجراي كامل تعهدات شركت نيرپارس توسط مديريت تجهيزات مپنا نسبت به پرسنل رسمي.
همچنين در اين نامه اعتراضي نسبت به وضعيت کارگراني که قراردادي شده و از حالت رسمي خارج شده‌اند ابراز نگراني شده است. زيرا اين کارگران به علت تغيير كد كارگاه و كد بيمه قانون از تاريخ ١٨ بهمن ٨٥ نمي‌توانند با سوابق ٢٥ سال بازنشسته شوند. چون از سازمان گسترش و نوسازي منفك و زير نظر وزارت نيرو هستند. بعلاوه موضوع ديگري که کارگران به آن معترضند اينست که شركت تجهيزات مهندسي مپنا درصدد است تا پايان سال ٨٨ پروانه بهره‌برداري شركت نيرپارس را به پروانه بهره‌برداري تجهيزات مپنا تغيير دهد كه در صورت انجام اين كار در خصوص بازنشستگي ٢٥ سال با مشكل مواجه شده و بايد ٣٠ سال کار کنند تا بازنشسته شوند. و بالاخره مديريت شرکت ١٥ نفر از پرسنل رسمي را با غيرفعال كردن كارت پرسنلي از كارخانه اخراج كرده است. مجموعه اين وضعيت موجب اعتراض عموم کارگران در اين شرکت شده است.

***

خطر اخراج کارگران پارس متال، آلمونيوم اراک و ارج را تهديد ميکند
روز سه شنبه ٢٤ شهريور بار ديگر کارگران شرکت پارس متال در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان و خطر تعطيلي شرکت دست به اعتراض زدند. بنا به گزارشها، شايعه است که توليد اين شرکت تا پايان سال جاري به حال تعطيل خواهند آمد و اين موضوع موجب نگراني کارگران و خطر بيکارشدنشان شده است. اعتراض در اين شرکت ادامه دارد.
همچنين خطر تعطيل شدن شرکت ارج کارگران اين شرکت را دچار نگراني و خطر از دست دادن کار کرده است. از سوي ديگر بنا به گرارشها ٤ هزار کارگر در کارخانه آلومنيوم اراک در خطر بيکار شدن از کار قرار دارند. به گزارش ايلنا رضايي رئيس هيأت مديره اين شرکت طي سخناني با خبرنگاران ضمن اشاره به زيان ده بودن کارخانه وحشت زده ميگويد : " مسئله كارخانه آلومينيوم بايد با نگاه به مسئله اشتغال حل شود زيرا 4 هزار نفر پرسنل اين شركت در صورت بيكاري قطعا با مشكلات فراواني مواجه خواهند شد و اين مشكلات به شهر اراك نيز تحميل خواهد شد.". وي با اشاره به مصوبه دولت در خصوص تعطيلي ديگهاي واحد قديم آلومينيوم از تعطيلي کارخانه و احراج ٢٥٠٠ کارگر سخن ميگويد. بدين ترتيب مديريت با هشدار دادن نسبت به خطر گسترش اعتراض در کارخانه مشغول امتيازگيري از دولت است. واقعيت اينست که اين اخبار فضاي اعتراض در کارخانه را شدت داده است. در سال گذشته نيز کارگران اين شرکت چندين بار دست به تجمعات اعتراضي زدند.
هم اکنون ٤٠٠٠ کارگر شرکت آلومنيوم سازي با خانواده هايشان نيروي بزرگي هستند که اعتراض آنها کل شهر اراک را به تحرک در خواهد آورد. خصوصا اينکه در شهر اراک مراکز کارگري بسياري در شرايطي مشابه با کارخانه آلومنيوم سازي وجود دارد که اين موضوع موجب نگراني کارفرمايان و دولت شده است. بايد همه اين نيرو را بکار گرفت و در مقابل اين تعرض ايستاد. بايد هوشيار بود و فرصت نداد. اين بيکارسازي ها خصوصا در فضاي سياسي امروز جامعه، بهاي گراني براي دولت و کارفرمايان خواهد داشت. بايد براي مبارزه اي متحد، صف آرايي کنيم.

***

زمزمه اعتصاب در ميان کارگران کيان تاير(لاستيک البرز)
اين کارگران پنج ماه از دستمزدهاي معوقه خود را دريافت نکرده اند

بنا بر گزارش سايت اتحاد، اتحاديه آزاد کارگران ايران، بدنبال اسقرار هيئت مديره منتصب سازمان حمايت از صنايع در کارخانه کيان تاير(لاستيک البرز) که منجر به پايان يافتن چندين ماه اعتراض کارگران اين کارخانه و شروع بکار آن در اوايل بهمن ماه سال ٨٧ شد، مديريت جديد در آنزمان به کارگران وعده داد ٥ ماه از دستمزدهاي معوقه آنان را در فروردين ماه سال جديد (٨٨) پرداخت خواهد کرد اما با فرا رسيدن روزهاي پاياني فروردين ماه ٨٨ اين وعده محقق نشد و در ادامه کشمکشهاي کارگران با مديريت جديد براي دريافت ٥ ماه از دستمزدهاي معوقه خود، نهايتا مديريت وعده داد آخر شهريور ماه دستمزدهاي معوقه کارگران را پرداخت خواهند کرد.
بنا بر اين گزارش با رسيدن به روزهاي پاياني شهريور ماه و اصرار کارگران براي دريافت ٥ ماه از دستمزدهاي معوقه و همچنين طرح عدم پرداخت اين معوقه ها از سوي مديريت کارخانه، زمزمه اعتصاب در ميان کارگران کيان تاير قوت گرفته است.
مسئله عدم پرداخت دستمزدهاي معوقه کارگران در پايان شهريور ماه در حالي از سوي مديريت کارخانه کيان تاير مطرح شده است که کارگران اين کارخانه متوجه شده اند موجوديهاي تعاوني مصرف و دو صندوق پس انداز و قرض الحسنه آنان توسط کارفرماي قبلي به يغما رفته و اين امر علاوه بر خلف وعده مديريت کارخانه در پرداخت دستمزدهاي معوقه، بر شدت خشم کارگران کيان تاير افزوده است و آنان را مصمم به شروع اعتصاب در صورت عدم رسيدگي به خواستهايشان در ٣١ شهريور ماه کرده است.
لازم به يادآوري است تمامي موجودي دو صندوق قرض الحسنه و پس انداز کارگران کارخانه کيان تاير به صورت ماهيانه در طول سالها کار و زحمت اين کارگران از دستمزدهاي ماهيانه آنان کسر شده است و تعاوني مصرف کارگران که هم اکنون ٢٦٢ ميليون تومان کسري دارد توسط خود آنان راه اندازي و سرمايه اش فراهم شده است.

صندوق قرض الحسنه کارگران کيان تاير به منظور رفع نيازهاي عاجل و فوري کارگران از قبيل مسائل مالي مربوط به فوت و عروسي و ساير نيازهاي اظطراري آنان و صندوق پس انداز نيز به منظور پرداخت وام گردشي به صورت دائمي به کارگران، از سوي خود آنان و با سرمايه اين کارگران در طول سالهاي گذشته راه اندازي شده است.

***

کارفرماي کارخانه پرريس نخهاي توقيف شده براي پرداخت دستمزدهاي معوقه کارگران را به فروش رسانده است

بنا بر گزارش سايت اتحاد، اتحاديه آزاد کارگران ايران دادگاه اجراي احکام شهر سنندج بر اساس حکم ديوان عدالت اداري در مورخه ٦ مرداد ٨٨ دو تن نخ توليدي شرکت پرريس را جهت پرداخت دستمزدهاي معوقه کارگران توقيف کرد و قرار شد اين نخها براي پرداخت دستمزدهاي کارگران بفروش برسد. اما کارگران اين کارخانه بطور غير مترقبه اي متوجه شدند اين نخها توسط کارفرما به فروش رسيده است و بلافاصله دادگاه را در جريان اين مسئله قرار دادند و کارفرما در عکس العمل به آن اعلام کرد اين نخها، نخهاي توقيف شده و ومتعلق به شرکت پرريس نبوده و نخهاي توقيف شده همچنان در کارخانه هستند.
بنا بر اين گزارش در ادامه شکايت و پيگيري کارگران، قاضي دادگاه، بازرسي را جهت معلوم شدن صحت و سقم مسئله به کارخانه اعزام کرد و بازرس مزبور با بازرسي از کارخانه طي صورتجلسه اي اعلام کرد هيچ نخي در کارخانه وجود ندارد به همين دليل قاضي دادگاه از آنجا که اين نخها توسط مامور اجراي احکام قبلا مشاهده و توقيف شده بود، مدير کارخانه را به اتهام "خيانت در امانت" احضار کرد و قرار است يازدهم مهر ماه مدير کارخانه در اين رابطه دادگاهي بشود.
از سوي ديگر بنا بر همين گزارش بر اساس توافقات صورت گرفته با کارگران پرريس براي اجراي حکم ديوان عدالت، کارفرما و مسئولين استانداري با اعمال فشار بر کارگران و بر خلاف راي ديوان عدالت تا کنون ٦ نفر از اين کارگران را با قرارداد سه ماهه بر سر کار بازگردانده اند و قرار است بقيه کارگران را نيز بتدريج با اين نوع قرار داد بر سر کارهاي خود بازگردانند و کارفرما ساير مطالبات معوقه اين کارگران را (به استثناي مبلغي که با نخ توقيف شده قرار است به کارگران پرداخت شود) هنگام پرداخت دستمزد ماهيانه در هر ماه بتدريج پرداخت کند.

***

اعتراض صنايع فلزي شماره ١ به عدم پرداخت دستمزد

اين کارگران از شروع سال ٨٨ دستمزدهاي خود را دريافت نکرده اند

بنا بر گزارش سايت اتحاد، سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران صنايع فلزي شماره ١ از اول سال ٨٨ تاکنون دستمزدي دريافت نکرده اند.

در طول اين مدت اين کارفرما مشکل تهيه مواد اوليه را بهانه آورده است و کارگران با اعتراضاتشان خواستهايشان را پيگيري کرده اند که تحت فشار اين اعتراضات مدير عامل و مدير کارخانه،ناگريز شرکت را رها کردند و هيئت مديره به ناچار اقدام به انتصاب مدير عامل جديدي براي اين کارخانه شد.

اما انتصاب مدير عامل جديد نيز تغييري در پرداخت دستمزدهاي کارگران ايجاد نکرد و تداوم عدم پرداخت دستمزدهاي کارگران باعث شد که کارگران روز دو شنبه ٢٢ تير ماه در حرکتي معترضانه اقدام به بيرون کردن مديران فروش و توليد و ساير مديران مياني از کارخانه کنند. اما مدير عامل کارخانه در اين روز در شرکت حضور نداشت.

در پي اين حرکت اعتراضي از سوي کارگران، وزارت کار و پليس امنيت که نگران تشديد اعتراضات کارگران و به خيابان کشيده شدن آن شده بودند روز سه شنبه 23 تير ماه در اقدامي عاجل مدير عامل شرکت را عليرغم ترس وي از کارگران، به حضور در محل کارخانه وادار کرده و از وي خواستند هر چه سريعتر وضعيت را به حالت عادي در بياورد.

به همين دليل مدير عامل شرکت با همراهي پليس امنيت در محل کارخانه حاضر شد و با حضور در اجتماع کارگران از آنان خواست تا مطالبات خود را مطرح نمايند.

بنا بر اين گزارش مدير عامل شرکت بدليل نگراني از تشديد اعتراضات کارگران با گفتن "چشم" به خواستهاي آنان پاسخ ميداد.

کارگران در اين اجتماع خواهان عوض کردن سرپرستها و عدم بازگشت مديراني شدند که روز دوشنبه ٢٢ تير ماه خود راسا اقدام به بيرون نمودن آنان از کارخانه کرده بودند.

بنا بر اين گزارش مدير عامل کارخانه در پاسخ به اين خواست کارگران به آنان اظهار داشت مديران بيرون رانده شده به کارخانه باز نخواهند گشت و کساني را که شما(کارگران) انتخاب کنيد مسئوليت آنان را بر عهده خواهند گرفت.

در ادامه اين اجتماع کارگران خواهان پرداخت دستمزدهاي معوقه خود شدند و مدير عامل کارخانه اعلام کرد از آخر مرداد، دستمزد مرداد ماه پرداخت خواهد شد و ساير مطالبات معوقه کارگران نيز به صورت تدريجي پرداخت خواهد گرديد. بدنبال اين حرکت اعتراضي بود که کارفرماي اين کارخانه، چهار ماه از دستمزدهاي معوقه اين کارگران را قسط بندي کرده و متعهد گرديد که در پانزدهم هر ماه مبلغ يکصد هزار تومان به آنان پرداخت کند. بدين ترتيب تا کنون کارفرما ١٥ مرداد و ١٥شهريور ماه، مبلغ يکصد هزارتومان از چهار ماه از دستمزدهاي معوقه اين کارگران را پرداخت کرده است و قرار است اين روال تا تسويه کامل مطالبات معوقه اين کارگران همچنان ادامه يابد، اما بدليل عدم توليد عادي در اين کارخانه، کارگران نگران وضع خود هستند.
لازم به ياد آوري است کارگران صنايع فلزي شماره ٢ نيز علاوه بر دستمزد شهريور ماه، حدود نصف دستمزد خرداد ماه و همچنيبن دستمزدهاي تير و مرداد ماه خود را دريافت نکرده اند.

***

کارگران ايران خودرو:دهان شکم هاي گرسنه با رمضان بسته نمي شود

روز بيست دوم شهريورماه مصادف با سالروز مرگ همکار عزيز مان پيمان رضي لو مي باشد. در چنين روزي در سال ٨٢ پيمان در شيفت بعد از ظهر در اثر فشار کار زياد جان خود را از دست داد.
چهار سال از مرگ همکار عزيزمان پيمان رضي لو مي گذرد هنوز ياد اين عزيز جان باخته را فراموش نکرده ايم هنوز از مرگ همکار عزيزمان محمود خيامي که به علت فشار روحي جان باخت رهائي نيافته بوديم که شاهد مرگ عزيز ديگري شديم. علي اکبر شورگشتي نيز قرباني محيط هاي نا امن کاري که سوغاتي سرمايه داران مي باشد گرديد.

بيست دوم شهريور سالروز مرگ رضي لو همکار عزيزمان در خط توليد پژو مي باشد. پيمان يک جوان پر شوري بود که جهت کار به شرکت ايران خودرو آمده بود. او همچون ديگر همکاران خود در سه شيفت متوالي روزانه بيش از يازده ساعت کار مي کرد به اميد روزي که در ايران خودرو استخدام شود و شرايط سخت کاري را تحمل مي کرد. اما محيط هاي کاري سرانجام پيمان و خيلي هاي ديگر همچون اميد اولادي را از پا انداخت. چهار سال از آن روز گذاشته است. شرکتهاي پيمانکاري گسترش يافته است. استخدام هاي رسمي رنگ باختند، محيط هاي کاري نه تنها امن نشدند بلکه دهها نفر ديگر در همين محيط جان خود را از دست دادند. دهها نفر از کار افتاده و خانه نشين شدند. رکورد توليد را قطع کردند. در حاليکه تورم هر روز بالا مي رود نه تنها حقوق ما افزايش نيافت بلکه با قطع بسياري از مزايا باعث تحميل فشارهاي بيشتري به ما کارگران شدند. توليد هر روز افزايش مي يابد. از سهم صادرات چيزي نصيب ما نمي شود. اکنون استخدام رسمي در شرکت به يک روياي دست نيافتني تبديل شده است.

اگر پيمان جان خودرا از دست داد به خاطر ساعت کار زياد بود. اگر اميد اولادي مرد به خاطر شرايط سخت کاري بود و اگر امروز دهها نفر ديگر معلول و از کار افتاده شده يا جان خودرا از دست مي دهند به خاطر محيط نا ايمن کار مي باشد. آيا شرايط کاري بهتر شده است؟ آيا محيط هاي کار ايمن شده اند؟ آيا رفاه زندگي ما بالا رفته است؟ مطمئنا جواب همه مان منفي است.

ماه رمضان از راه رسيده است. ماهي که براي ما کارگران چيزي جز زجر و عذاب دست آوردي ديگري ندارد. چون بايد طبق معمول ۱۰ ساعت کار کنيم و از طرفي نتوانيم بدهي مان را پرداخت کنيم و يا با آرامش زندگي کنيم.

در حاليکه دولت با بوق کرنا اعلام کرده است در ماه رمضان ساعت کاري کاهش خواهد يافت شرکت ما نه تنها ساعت کاري را کاهش نداده است بلکه با زدن از وقت چاي خودمان آنرا زياد کرده است. طبق اعلام مديريت هاي سالن ها ساعت شروع کار از ساعت ۵۵/۶ دقيقه به ساعت ۴۵/۶ دقيقه تغيير يافته است و از طرفي پايان کار نيز به ساعت ۴۵/۱۵ اعلام شده است. همانطوريکه ملاحظه مي کنيم ساعت کاري حتي نسبت به زمان عادي افزايش يافته است، چون مديريت دلش به حال ما سوخته و نگذاشته زمان صبحانه تلف شود.

در حاليکه طبق اعلام رسمي دولت ساعت کاري در همه ادارات حدود دو ساعت کاهش يافته است پس چرا ساعت کاري ما کاهش نيافته است. چطور ما کارگران ۱۱ ساعت يکسره کار کنيم ولي ديگران ۵ ساعت؟

خيلي از دوستان تحمل اين وضع را ندارند. در اين هواي گرم خيلي ها از پا مي افتند، براي اينکه خيلي دوستان مريض نشوند يا مريض هستند مجبورند چيزي بخورند ولي کجا و چطوري؟

نيروهاي حراست بالاي سر کارگر بدبخت ايستاده اند. اگر از دست حراستي ها نجات پيدا کني انجمني ها اجازه اين کار را نخواهند داد.

با کمال تاسف تنها جاي امن براي کارگر دستشوئي ها مي ماند. نان هاي ريخته در دستشوئي نشان از اين کارها مي دهد.

کارکردن احتياج به انر‍ژي دارد. اگر امروز پيمان در ميان ما نيست قرباني همين شرايط کار شد.

ا- ساعت کاري بايد کاهش يابد. کار کردن ۱۲ساعت ( ورود به اکثر سرويسها ٣۰/۵ و خروج از اکثر سرويسها ٣۰/۵ مي باشد) بدون خوردن و آشاميدن در اين هواي گرم و ساعت طولاني غير قابل تحمل مي باشد

۲- مديريت بايد درب رستورانها را باز گذاشته و غذاي سرد و آماده در اختيار همکاران که قادر به روزه گرفتن نيستند قرار بدهد.

٣- نيروهاي حراست و انجمنها حق تفتيش کارگران را در محيطهاي سالن بخصوص موقع ناهار و شام را نداشته باشند.

۴- شرايط اعلام شده از طرف شرکت براي کم نکردن بدهي در ماه رمضان مورد قبول ما نيست چون چيزي براي ما ندارد، بلکه فقط يک قسط عقب مي افتد ولي اکثر کارگران خرج زندگي دارند، بيرون بدهي دارند، درآستانه بازگشائي مدارس هستيم، بچه ها لباس مي خواهند وسايل مي خواهند اکثر کارگران بدهکار هستند. بيش از ۷۰% حقوق دريافتي به بانک ها پرداخت مي شود. کارگران نمي توانند با اين حقوق دريافتي بدون اضافه کاري امور زندگي خودرا بچرخانند. مديريت يا بايد سرويس اضافه کاري را داير کند و يا به همه ساعت اضافه کاري طبق ماه تير پرداخت کند.
ما ياد پيمان و تمام کارگراني که در اثر محيط هاي ناامن کاري به خصوص اميد اولادي و همکاران تازه جان باخته مان علي اکبر شورگشتي و محمود خيام و دهها کارگر ديگر که در طي يک هفته درزمان تعطيلات تابستاني جان خودرا از دست دادند را گرامي مي داريم. ما ياد همه زندانيان در بند به خصوص کارگران زنداني آقاي اسانلو و محمود صالحي را گرامي مي داريم.

جمعي از کارگران شرکت ايران خودرو

***

اخراج ٤٠ تن از کارگران پلي اتيلن سنگين کرمانشاه و خطر اخراج ٥٠ تن ديگر از کارگران اين شرکت
طبق خبر رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، روز پنج شنبه ٢٦ شهريور، تعداد ٤٠ تن از کارگران شرکت پلي اتيلن کرمانشاه – پترشيمي بيستون- از کار اخراج شدند. اين کارگران به بهانه مشکلات مالي تسويه حساب شده اند. کارگران پروژه اي با وجودي که از حقوق هاي آنان ماليات ده درصدي کسر شده و هم چنين حق بيمه مي پردازند، مشمول دريافت بيمه بيکاري نمي شوند. اين کارگران براي برخورداري از بيمه بيکاري اولا بايد ثابت کنند که کارفرماي شان با وجود نياز به کار آنان را اخراج نموده و در ثاني ثابت نمايند که کارفرماي آنان يک نفر ديگر را عينا و در همان پست آنان به کار گماشته که ثابت نمودن هر دوي اين شروط از محالات مي باشد. روز شنبه ٢٨ شهريور نيز ٥٠ تن ديگر از کارگران شرکت پلي اتيلن از کار اخراج خواهند شد.

اتحاديه آزاد کارگران ايران

جمعه ٢٧ شهريور ٨٨

***

مديريت اضافه‌كاري كارگران هفت تپه را كاهش داد
به گزارش ايلنا، رضا رخشان از فعالان سنديكاي شركت هفت تپه گفت: مديريت بدون توجه به سخت و زيان‌آور بودن كاردر شركت هفت تپه اضافه‌كاري كارگران را كاهش داده‌است.
وي يادآور شد: به موجب قانون كار درحالي ساعت كار روزانه در مشاغل سخت و زيان‌آور به جاي ٨ ساعت، ٦ ساعت است كه مديريت هفت تپه بدون توجه به اين موضوع از كارگران انتظار دارد كه روزهاي عادي ٨ ساعت كار كنند و انتظار دريافت 2 ساعت اضافه‌كاري را نداشته باشند.
وي افزود: بر اين مبنا كارگران هفت تپه بابت كار در روزهاي شنبه تا چهارشنبه به طور ماهانه ٣٠ ساعت اضافه كاري ازكارفرما طلب كار هستند.
رخشان يادآوري اينكه درروزهاي‌عادي ديگر اضافه‌كاري مانند گذشته وجود ندارد گفت: كارفرما مي‌گويد كه به هركارگر بابت كاردر روزهاي تعطيل پنجشنبه و جمعه ٤٠ ساعت اضافه‌كاري خواهد داد و اين در حالي است كه به موجب قانون،كارگران بابت كار در اين ايام ٤٨ ساعت اضافه‌كاري طلب كار هستند.
اين عضو سنديكاي كارگران هفت تپه افزود: هركارگردر روز پنجشنبه و جمعه هر هفته به ترتيب ٤ و ٨ ساعت اضافه‌كاري مي‌كند كه برآورد آن در طول يك ماه ٤٨ ساعت اضافه‌كاري مي‌شود.
وي با يادآوري شد در گذشته‌كارگران بابت كار در ساعات اضافي درروزهاي تعطيل١٣٠ ساعت اضافه‌كاري دريافت مي‌كردند. وي افزود: از حدود ١٥ سال پيش تاكنون طرح طبقه‌بندي مشاغل در هفت تپه بازنگري نشده است. او همچنين از ادامه احضار كارگران اين شركت به دستگاه‌هاي قضايي كه به اعتراض‌هاي سال گذشته مربوط مي‌شود خبر داد .

***

تجمع واعتصاب کارگران شرکت آلومينيوم اراک (ايرالکو)
روز دوشنبه ٣٠ شهريور کارگران ايرالکو اراک با ، شهريور در اعتراض به عدم پرداخت برخي مزاياي خود در حقوق پرداختي شهريور ماه ۸۸ و همچنين عدم توزيع لباس مخصوص کار ، در قسمت بارگيري شرکت و توقف فرآيند بارگيري محصولات ايرالکو تجمع کرده و خواستار پرداخت مزاياي خود از جمله پاداش افزايش توليد به ميزان ۲۵۰ هزار تومان براي هر کارگر شدند. در اين تجمع اعتراضي مرتضي مرجاني ؛ مدير عامل ايرالکو در جمع کارگران حاضر شده و قول پرداخت اين مزايا را در ظرف چند روز آينده داد. اين در حالي است که کارگران به فشارهاي مسئولين استاني براي بستن کارخانه قديم توليد آلومينيوم اعتراض دارند.
عيسي رضايي ؛ رئيس هئيت مديره شرکت مهر اقتصاد ايرانيان که وابسته به بسيج است چندي پيش از مشکلات مالي شرکت و احتمال اخراج صدها کارگر در اين شرکت خبر داده بود. به گفته کارگران وي از بستگان محسن رضايي ؛ نامزد انتخابات رياست جمهوري ۸۸ و فرمانده سابق سپاه است.

***

کارگران زاگرس خودرو در بروجرد دست به اعتصاب زدند
روز چهارشنبه اول مهر کارگران زاگرس خودرو(پروتن) بروجرد در اعتراض به ٦ ماه دستمزد پرداخت نشده خود واخراج ها دست به اعتصاب زده و در مقابل درب وردوي اين کارخانه تجمع کردند و خواهان طلب هايشان شدند. در ادامه اين حرکت اعتراضي بعضي از مسوولين کارخانه تلاش کردند با کارگران مذاکره کرده و براي خود وقت بخرند، اما اين اقدام آنان بي نتيجه ماند و کارگران همچنان بر خواست خود پاي فشردند. بنابه گزارشها سرويس هاي اياب و ذهاب از انتقال کارگران به محل کار خودداري کردند و همچنين در اين دو ماه ٧٠ نفر از کارگران از کار اخراج شده اند. اعتراض کارگران ادامه دارد.

***

اعتصاب کارگران شرکت آلومينيوم اراک (ايرالکو)

روز دوشنبه ٣٠ شهريور کارگران ايرالکو اراک با ، شهريور در اعتراض به عدم پرداخت برخي مزاياي خود در حقوق پرداختي شهريور ماه ۸۸ و همچنين عدم توزيع لباس مخصوص کار ، در قسمت بارگيري شرکت و توقف فرآيند بارگيري محصولات ايرالکو تجمع کرده و خواستار پرداخت مزاياي خود از جمله پاداش افزايش توليد به ميزان ۲۵۰ هزار تومان براي هر کارگر شدند. در اين تجمع اعتراضي مرتضي مرجاني ؛ مدير عامل ايرالکو در جمع کارگران حاضر شده و قول پرداخت اين مزايا را در ظرف چند روز آينده داد. اين در حالي است که کارگران به فشارهاي مسئولين استاني براي بستن کارخانه قديم توليد آلومينيوم اعتراض دارند.
عيسي رضايي ؛ رئيس هئيت مديره شرکت مهر اقتصاد ايرانيان که وابسته به بسيج است چندي پيش از مشکلات مالي شرکت و احتمال اخراج صدها کارگر در اين شرکت خبر داده بود. به گفته کارگران وي از بستگان محسن رضايي ؛فرمانده سابق سپاه است.
اعتصاب کارگران زاگرس خودرو در بروجرد اعتصاب
روز چهارشنبه اول مهر کارگران زاگرس خودرو(پروتن) بروجرد در اعتراض به ٦ ماه دستمزد پرداخت نشده خود واخراج ها دست به اعتصاب زده و در مقابل درب وردوي اين کارخانه تجمع کردند و خواهان طلب هايشان شدند. در ادامه اين حرکت اعتراضي بعضي از مسوولين کارخانه تلاش کردند با کارگران مذاکره کرده و براي خود وقت بخرند، اما اين اقدام آنان بي نتيجه ماند و کارگران همچنان بر خواست خود پاي فشردند. بنابه گزارشها سرويس هاي اياب و ذهاب از انتقال کارگران به محل کار خودداري کردند و همچنين در اين دو ماه ٧٠ نفر از کارگران از کار اخراج شده اند. اعتراض کارگران ادامه دارد.

***

اعتصاب کارگران پارچه بافي کرپ ناز

به گزارش سايت اتحاد٢٥٠ کارگر شاغل در کارخانه پارچه بافي کرپ ناز در روزهاي ٢١ تا ٢٤ شهريور در اعتراض به عدم پرداخت ٤ ماه حقوق معوقه خود دست از کار کشيدند. اين کارخانه وابسته به بانک ملت و زير نظر وزارت صنايع و معادن مي باشد و کارگرانش در سه شيفت مشغول کار مي باشند. طي روزهاي اعتصاب از طرف فرمانداري هرسين و اداره کار اين شهرستان و نيز از طرف استانداري نمايندگاني جهت بررسي وضعيت به کارخانه رفته اند و در پايان کارگران از بيم اخراج به بهانه ورشکستگي کارخانه و با قبول دريافت حقوق يک ماه خود در دو نوبت، بر سر کارهاي خود بازگشتند. اين کارگران توافق کردند که ابتدا ٢٠٠ هزار تومان به عنوان علي الحساب و سپس در نوبت ديگري در اوايل مهر ماه مابقي حقوق ماهانه خود را که تنها ٢٧٥ هزار تومان است، دريافت کنند. ضمن آن که به کارفرماي خود اولتيماتوم دادند که درصورتي که تا پايان مهر ماه تمامي حقوق معوقه خود را دريافت نکنند، دوباره دست از کار خواهند کشيد.

***

آزادی چهار فعال کارگري، افشين نديمي، کاوه گلمحمدي ، شعيب صابري و آزاد منيري نيا از زندان را تبريک ميگوييم

به گزارش کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري چهار شنبه ۱ مهر ماه ۸۸، چهار نفر از فعالين کارگري و از اعضاي "اين کميته " به اسامي افشين نديمي، کاوه گلمحمدي، شعيب صابري و آزاد منيري نيا که روز ۴ شهريور ۸۸ در شهر کامياران دستگير شده بودند با قرار وثيقه ۱۵ و ۲۰ ميليون توماني از زندان مرکزي شهر سنندج آزاد شدند. ساعت ۸ شب، خانوادهاي نامبردگان همراه با جمعي از فعالين کارگري و اعضاي کميته هماهنگي ... با حلقه‌هاي گل در نزديکي زندان سنندج آنها را مورد استقبال قرار دادند و سپس راهي شهر کامياران شدند. آزادي اين عزِيزان از زندان را به آنها و به خانواده و بستگانشان، و به کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري و همه انسانهاي آزاديخواه تبريک ميگوييم .