پنجشنبه٬ ١٩ شهريور١٣٨٨ -٥ سپتامبر ٢٠٠٩

    کارگر کمونيست  ١٠٧

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگران در ایران

اعتصاب كارگران نيشکر هفت تپه

بنا به اخبار منتشر شده، صبح روز ١٨ شهريور ماه صدها تن از كارگران شركت كشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند. اين كارگران خواهان منظم شدن پرداخت حقوق خود و پاسخگوئي مديران به كاهش اضافه كاري و دستمزد دريافتي و همينطور اجرائي نشدن طرح طبقه بندي مشاغل هستند. اعتصاب كارگران با تجمع در مقابل دفتر مديريت كارخانه شروع شد و تا پايان ساعت كاري همان روز ادامه داشت. در اين خبر آمده است كه كارگران پاسخي از مديران اين شركت دريافت نكردند.
حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران شركت كشت و صنعت قاطعانه حمايت ميكند. و از ساير كارگران اين منطقه و مردم هفت تپه و شوش هم مي خواهد كه قاطعانه از اعتصاب و مطالبات كارگران حمايت كنند. حزب از كارگران نيشکر هفت تپه مي خواهد كه با برگزاري مجمع عمومي، متحد و يکپارچه درمقابل مديريت و بي اعتنائي آن به مطالبات خود بايستند.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
١٨شهريور١٠،٨٨ سپتامبر ٢٠٠٩


***

اعصاب کارگران نيشکر هفت تپه ادامه دارد

به گزارش آژانس ايران خبر اعتصاب كارگران صنعت نيشكر هفت تپه که از روز ۴ شنبه ١٨ شهريور شروع شده بود، ادامه دارد. . اعتراض و اعتصاب اين كارگران به خاطر كم كردن اضافه كاري ها از ١٢٠ ساعت به كمتر از ۴٠ ساعت و اجرا نشدن طرح طبقه بندي مشاغل مبني بر سخت و زيان آور بودن كار اين كارگران ميباشد .
روز ۴ شنبه كارگران از ساعت ابتدايي كار تا پايان كار با دست كشيدن از كار و تحصن در محوطه كار و روز ۵ شنبه از ساعت اوليه كار تا ساعت ١٢ ظهر يعني پايان كار دست به تحصن زدند. اين نكته حائز اهميت است كه هيچ يك از مسئولين هفت تپه براي رسيدگي به مشكل كارگران در جمع کارگران حاضر نشدند .
کارگران نيشکر هفته تپه دو سال قبل با مبارزاتشان توانستند، سنديكاي خود را تشکيل دهند. طي اين مدت اعضای هيات مديره اين سنديکا زير فشار قرار گرفته و بارها دستگير و به دادگاه احضار و برايشان احکام زندان صادر شده است. کارگران اعلام کرده اند که داشتن تشکل را حق خود ميدانند و براي تشکيل آن نيازی به مجوز نيست.

***

اعتراض چند روزه كارگران كارخانه واگن سازي پارس
كارگران كارخانه واگن سازي پارس، در روزهاي آخر مردادماه، بدنبال چندماه اعتراض، دست از كار كشيدند و دست به تحصن زده و با نشستن بر روي زمين و بستن درب ورودي كارخانه، از ورود مديران به كارخانه جلوگيري كردند. مديران كارخانه ابتدا كوشيدند با تهديد كارگران را پراكنده كنند و وقتي موفق به مرعوب کردن کارگران نشدند، بعد از تماس با سهامدار اصلي كارخانه، به كارگران اعلام كردند روز ٤ شهريوماه مبلغ ٢۵٠ هزار تومان به حساب كارگران واريز خواهند كرد. اين در حالي است كه كارگران از يك و نيم ميليون تومان تا ٢ ميليون و هشت صد هزار تومان از كارخانه طلبكارند. روز سوم شهريورماه پس از بازگشت كارگران به سر كارهاي خود، مديريت كارخانه اقدام به بيرون کردن كارگران از كارخانه مي كند و اعلام ميکند براي تنبيه آنان اضافه كاري و تمام مزاياي كارگران قطع شده و به زودي بقيه كارگران قراردادي اخراج خواهند شد. كارگران نيز روز ٤ شهريورماه در محوطه كارخانه حاضر شدند ولي از هر نوع فعاليت توليدي خودداري كرده و اعلام كردند در صورت منصرف نشدن مديريت از تصميمات خود، و در صورت عدم پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده و عدم تضمين بازنشستگي کارگران به دليل ورشكستگي كارخانه، دست به اعتراضات جدي تري خواهند زد.

لازم به يادآوري است كه كارخانه واگن سازي پارس تا مدتي پيش يكي از شركتهاي بزرگ دولتي بود كه بعد از خصوصي سازي بيش از نيمي از سهام خود را به شركت ايران خودرو فروخته است. اين شركت اكنون دچار بحران شديد مالي شده و طبق گفته كارگران، وامهائي توسط مديران دريافت شده اما صرف نوسازي کارخانه و پرداخت حقوق کارگران نشده است.

حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران كارخانه واگن سازي پارس قاطعانه حمايت مي كند و از كارگران مراکز مختلف و مردم مبارز مي خواهد كه بهرشکل که ميتوانند کارگران واگن پارس را در مبارزه براي تحقق خواست هاي بحق شان ياري رسانند. نپرداختن دستمزد كارگران بايد جرم تلقي شود. حزب از كارگران واگن پارس مي خواهد كه اعتراض خود را ادامه دهند و با برگزاري مجمع عمومي، متحد و يکپارچه درمقابل توطئه هاي مديريت بايستند.

آزادي، برابري، حکومت کارگري

مرگ بر جمهوري اسلامي

زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران

۵ شهريور ١٣٨٨، ٢٧ اوت ٢٠٠٩

***

گزارشي از اعتراضات کارگري شرکت واگن پارس
*مداخله ي استانداري استان مرکزي براي سرکوب اعتراض کارگران واگن پارس

* کارگران حکم توقيف اموال گرفتند

* زايش يک کارخانه در دل يک کارخانه ي ديگر

*بسيج دعواي هاشمي با احمدي نژاد را عامل ضعف ورشکستگي واگن پارس مي داند
در پي آنکه کارگران شرکت واگن سازي پارس در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود دست به اعتصاب زده و با نشستن بر روي زمين از ورود مديران اين شرکت به کارخانه جلوگيري کردند پاي استانداري، سپاه، پلس ضد شورش و قوه ي قضائيه هم به اين اعتراض کارگري باز شد.
فشار اقتصادي به کارگران در پي پرداخت نشدن چند ماه حقوق به قدري افزايش يافته است که حتي کارگراني که به هيچ وجه خود را درگير مسائل صنفي نمي کردند و از اعتراضات کارگري فاصله مي گرفتند نيز ديگر حاضر به کوتاه آمدن از حق خود نيستند. بسياري از کارگران به دليل عقب افتادن کرايه هاي منزل و اقساط وام مسکن در شرف بي خانمان شدن قرار دارند و کارگران براي سير کردن شکم خود چاره اي به جز دست دراز کردن در مقابل آشنايان و دوستان خود ندارند. اين فشار اقتصادي در پيش از ماه رمضان و ماه مهر (باز شدن مدارس) که به صورت سنتي با گرانيهاي همه جانبه در ايران همراه است کار را براي کارگران به جايي رسانده است که حتي شوراي اسلامي کار مستقر در کارخانه ي واگن پارس که مانند همه ي شوراهاي اسلامي کار ديگر يک تشکل کارگري زرد بوده بيشتر نماينده ي کارفرمايان در ميان کارگران است تا نماينده ي کارگران در مقابل کارفرمايان، از اين اعتراض کارگري حمايت کرده است.

پس از آنکه کارگران معترض واگن پارس تهديد کردند که درصورت رفع نشدن مشکلاتشان از کارخانه خارج شده و به سمت استانداري راهپيمايي خواهند کرد معاون سياسي استانداري استان مرکزي سريعا با مديران اين شرکت جلسه اي تشکيل داده و از آنان خواسته است به هر طريق ممکن اين اعتراض کارگري را خاموش کنند و تهديد کرده است در صورت سرايت اعتراضات کارگري واگن پارس به کارخانه هاي با وضعيت مشابه (آذر آب، ماشين سازي و ...) مديران واگن پارس را مواخذه خواهند کرد. همزمان با اين جلسه تعداد زيادي پليس ضد شورش و واحدهايي از سپاه پاسداران در يکي وروديهاي شهر (سه راه خمين) که در نزديکي اين کارخانه قرار دارد مستقر شد تا در صورت حرکت کارگران معترض به سمت استانداري آنان را سرکوب کنند.
پيرو اين جلسه مديران کارخانه ي واگن پارس از «ايران خودرو» و «رجا» درخواست کمک کرده و با کمک مالي اين دو شرکت حقوق کارگران را تا «پايان خرداد ماه» تسويه مي کنند. همچنين براي جلوگيري از تنش بيشتر دستور قبلي مدير عامل اين کارخانه مبني بر حذف اضافه کاري لغو شده و بعد از يک روز مسئله ي اضافه کاري به روند قبلي خود بازگشته است.

بحران در واگن پارس ادامه خواهد داشت
سود محوري و کوتاه بيني مديران جديد شرکتهاي صنعتي بزرگ سابقا دولتي سبب شده است که به کارخانه هاي واگذار شده ي شامل اصل 44 به چشم اموال سرمايه اي نگاه شود تا ابزار توليدي و اين عامل ورشکستگي تمام کارخانه ي بزرگ دولتي است که اکنون در دست بخش خصوصي قرار دارد. قطب جديد بورژوازي در ايران يعني سپاه پاسداران به هيچ وجه توان مديريتي و علمي لازم براي ادامه ي چرخه توليد اين کارخانه ها را نداشته و ندارند. مهره ها و شرکتها و بنگاه هاي اقتصادي ديگر وابسته به سپاه پاسداران در ادامه ي بلعيدن پروژه هاي نفتي،تجارت درياي، صادرات و واردات کالاهاي اساسي (برنج،چاي،شکر و ...) و حتي کالاهاي قاچاق (مشروبات الکلي، ديش و رسيورماهواره، مواد مخدر و ...)، پروژه هاي عمراني (سد سازي، راه سازي و ...) و همه ي گلوگاه هاي سودآور بازار ايران با روي کار آمدن دولت نهم به صورت سازماندهي شده به بخشهاي توليدي صنعت ايران يورش برده اند.
به دليل فقدان علم لازم در بين وابستگان سپاه پاسداران و روح دلالي حاکم بر مناسبات اقتصادي سپاه تنها نسخه ي سپاه پاسداران براي کسب سود از کارخانه هاي صنعتي در زمان واگذاريهاي بي برنامه ي اصل 44 اين بود که با زد و بند با مديران دولتي آنها کارخانه را در سراشيبي سقوط و زيان دهي انداخته و با خريد زير قيمت اين کارخانه هاي «اکنون» زيان دهنده دولتي آنها را با قيمت بسيار پائين تر از قيمت واقعي تصاحب کنند.

اين اختلاف قيمت به حدي زياد است که تنها ارزش زمين اين کارخانه هاي واگذار شده از قيمت خريد سپاه پاسداران بيشتر بوده و تنها سود دلالي دست به دست کردن اين کارخانه ها هم حدي وسوسه کننده است که صاحبان جديد ترجيح مي دهند با تعطيلي شرکت و فروش ماشين آلات و زمين کارخانه به صورت جداگانه در مدت کوتاهي سرمايه خود را چند برابر کنند.

واگن پارس مثال روشن و مهمي براي اين روند چپاول کارخانه هاي صنعتي ايران توسط مافياي اقتصادي جديد است. در کارخانه ي واگن سازي پارس بخشي وجود دارد به نام «بخش احيا» که در سالن شماره 10 اين کارخانه مستقر است و يک بخش فوق العاده سود آور در اين کارخانه محسوب مي شود. صاحبان جديد اين کارخانه چنان در بالا کشيدن اين کارخانه عجله داشته اند و چنان دستشان براي چپاول باز بوده است که به محض واگذاري اين کارخانه از دولت به بخش خصوصي اين بخش از کارخانه را جدا کرده و به عنوان يک کارخانه ي جديد براي خود ثبت کرده اند!!! اکنون فردي به نام جواد فراهاني (يکي از مديران رجا) مدير عامل اين کارخانه ي جديد است که در دل کارخانه ي واگن سازي پارس قرار دارد. نکته ي جالب اينکه رزازي مدير عامل واگن پارس از اعضاي هيئت مديره ي اين شرکت تازه تاسيس است. «شرکت احيا» دقيقا در دل کارخانه ي واگن پارس قرار دارد و حتي راه عبور و مرور مستقلي ندارد!

بحران کارگري کارخانه ي واگن پارس به کجا خواهد رسيد؟
طبق برنامه ي چهارم توسعه کارگران داران مشاغل سخت و دشوار مي توانند با 25 سال سابقه ي کار بازنشست شوند. اين روند بدين شکل است که کارفرما با واريز کردن 5 حق بيمه سال سنوات باقي مانده ي هر کارگر به بيمه و جايگزيني يک نيروي جديد مي توانند يکي از کارگران با 25 سال سابقه ي کار خود را بازنشسته کنند.
يا به دليل مديريت ناکارآمد و به صورت غير عمد و يا «به عمد» شرکت واگن پارس بسياري از قرار داد هاي خود را از دست داده و در يک بحران عميق مالي قرار دارد. اوضاع اين کارخانه به حدي بحراني است که از واريز مبلغ حق بيمه 5 ساله ي سنوات باقيمانده ي کارگران خودداري مي کند و به کارگران اعلام کرده است در صورتي که قصد بازنشستگي با 25 سال سابقه را دارند بايد خود مبلغ حق بيمه 5 سال سنوات را به حساب بيمه واريز کنند. تا کنون کارگران زيادي از ترس آينده و براي آنکه حداقل حقوق بازنشستگي آنان در خطر قرار نگيرد زير بار اين خواسته ي غير قانوني رفته و خود مبلغ حق بيمه 5 سال سنواتشان را به حساب بيمه واريز کرده و بازنشسته شده اند.
همچنين مديران واگن سازي پارس در هنگام بازنشستگي از کارگران تعهد مي گيرند که تا 2 سال حق درخواست دريافت سنوات پايان کار سي ساله را نداشته باشند. اين شرکت حتي بعد از 2 سال نيز از پرداخت سنوات پايان کار کارگران خودداري مي کند که اين عامل سبب شده است کارگران با مراجعه به مقامات قضايي و شکايت از اين شرکت حکم توقيف قسمتي از اموال اين شرکت را به دست بياورند.

تقريبا هر روز يک يا چند کارگر بازنشسته به همراه حکم قضايي توقيف اموال و مامورين دادگستري در جلوي شرکت واگن پارس حاضر بوده و قسمتي از اموال کارخانه را با خود مي برند. در تازه ترين اين احکام توقيف اموال 2 تن از کارگران بازنشسته جراثقال 10 تني اين کارخانه را در هنگام کار توقيف کرده و با خود برده اند.
هاشمي مشاور حقوقي شرکت واگن سازي پارس به کارگران اعلام کرده است تقريبا هر روز در بيش از 10 جلسه ي دادگاه شکايت کارگران بازنشسته از اين شرکت شرکت مي کند و اين احکام قضايي و احکام توقيف اموال او را خسته و سردرگم کرده است.

اعضاي پايگاه بسيج مستقر در کارخانه ي واگن پارس در روزهاي اخير مدام در بين کارگران حاضر شده و با اعلام اينکه فشار خانواده ي هاشمي رفسنجاني و در راس آنها فشار محسن هاشمي از طريق شرکت مترو به واگن پارس عامل اصلي ورشکستگي و بحران در اين کارخانه است مي کوشند مسئوليت اين نابساماني را از دوش دولت محمود احمدي نژاد بردارند و از نفرت بيشتر کارگران از رئيس جمهور ايران جلوگيري کنند.

اکنون تلفن همراه و تلفن منزل کارگراني از واگن پارس که در گذشته سابقه ي اعتراض و فعاليت کارگري داشته اند بدون حکم قضايي توسط اداره کل اطلاعات شهر اراک شنود بوده و حراست اين شرکت به طرز محسوسي کارگران بانفوذ و فعالان کارگري اين کارخانه را در محيط کار تحت نظر دارد. گاه و بيگاه نيز حراست واگن پارس گوشيهاي تلفن همراه کارگران را بازرسي مي کنند تا فيلم و يا عکسي از اعتراضات کارگري به بيرون درز پيدا نکند.

با توجه به اين نابساماني عميق و با توجه به اينکه کارگران واگن پارس هنوز 2 ماه حقوق کامل خود را از شرکت طلب دارند و همه ي مديران و کارگران اين کارخانه مطمئن هستند که در ماه شهريور هم از حقوق خبري نخواهد بود بايد منتظر بود در آينده اي نه چندان دور اعتراضات کارگري واگن پارس از سر گرفته شود که اين براي مقامات امنيتي استان مرکزي تبديل به يک کابوس شده است چرا که بيش از 10 کارخانه ي بزرگ صنعتي که همگي کمابيش در وضعيت واگن پارس قرار دارند دقيقا چسبيده به هم و در ورودي اصلي شهر اراک قرار دارند و هر لحظه ممکن است اين کارگران به صورت دسته جمعي همانند کارگران شرکت تعطيل شده ي آونگان اقدام به بستن بزرگراه جلوي کارخانه هاي خود کنند و با پليس و نيروهاي امنيتي درگير شوند. (برگرفته از ساِت افق کارگری)

***

کارگران ايرانخودرو از اعتصاب کارگران واگن پارس اعلام حمايت مي کنند

کارگران زحمتکش شرکت واگن پارس
داشتن حق زندگي حق مسلم شماست
عدم پرداخت چند ماه حقوق شما يک دزدي آشکار است
چپاوال گران حقوق کارگران بايد از کار برکنارشده و محاکمه گردند
براي رسيدن به حقوق خود اعتصاب و اعتراض تنها راه رهائي شما ست
ما به رزم شما درود مي فرستيم و اعلام همبستگي خودمان را با خواستهاي بر حق شما اعلام مي داريم
وبراي رسيدن به خواسته هايتان در کنار تان ايستاده ايم
ما از همه کارگران و سازمان هاي حقوق بشر و سازمان هاي کارگري مي خواهيم که کارگران واگن پارس را تنها نگذارند و دوش به دوش آنها براي مسولان حکومتي را وادار کنند که به خواست اين کارگران جواب بدهند
زنده باد همبستگي کارگري
زنده باد مبارزه بر حق کارگران واکن پارس
جمعي از کارگران ايران خودرو
ششم شهريور88
http://khodrokar.blogfa.com/

***

كارگران صنايع فلزي ۴ ماه است حقوق نگرفته‌اند
به گزارش ايلناکارگران صنايع فلزی شماره (١) ٤ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. کارگران در اين کارخانه بارها در رابطه با دستمزدهاي معوقه خود دست به اعتراض و مبارزه زده اند.

کارگران صنايع مخابرات راه دور در اعتراض به ٧ ماه حقوق معوقه خود تجمع کردند
به گزارش ايلنا روز ١١ شهريور کارگران کارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران (ITI) به دنبال تهديد کارفرماي موقت مبني‌بر برخورد انضباطي با كارگراني كه نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود معترض هستند، تمامي كارگران اين كارخانه در محل كارخانه تجمع كردند.
به گزارش ايلنا، يكي از كارگران ITI در تماس تلفني گفت: كاسه صبر كارگراني كه از پرداخت نشدن مطالبات هفت ماه گذشته خود عصباني بودند با تهديدهاي امروز صبح كارفرما سريز شد و در نتيجه كارگران در محوطه و اطراف كارخانه به شعار دادن عليه مديران كنوني كارخانه پرداختند.
وي گفت: از ابتداي هفته جاري كارگران در اعتراض به وضع موجود چندين بار تحصن کردند اما امروز صبح كارفرما به آنها گفت: اگر به اعتراض خود ادامه دهيد همه شما را از طريق كميته انضباطي اخراج خواهم كرد.
كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران يكي از واحدهاي صنعتي استان فارس است که تحت عنوان خصوصي سازي کارگران همواره زير فشار قرار گرفته اند. در ارديبهشت ماه گذشته در سفر استاني هيات دولت به استان فارس، مقرر شد تا اداره اين كارخانه به طور موقت به عهده هيات نظارت بر صنايع گذاشته شود. كارگران مي‌گويند عليرغم اعتراضاتي که داشته اند، هنوز هيچ اقدامي در خصوص پرداخت مطالبات و از سرگيري توليد در اين كارخانه انجام نشده است.
بنا به گزارش ديگري از ايلنا صبح همين روز يكي از كارگران كارخانه صنايع مخابرات راه دور ايران (ITI) در اعتراض به پرداخت نشدن چندين ماه مطالبات معوقه به بالاي منبع آب كارخانه رفت تا از آنجا خود را پرتاب كند. به گفته يكي از كارگران، پس از آن‌كه ديگر كارگران متوجه ماجرا شده به دنبال اين كارگر به بالاي منبع آب رفتند و مانع شدند.
اين كارگر ITI افزود: پس از اين ماجرا كارگران معترض در مقابل در ورودي كارخانه تجمع كردند و ضمن سنگ‌پراني به سمت اتومبيل‌هاي عبوري راه را مسدود كردند. به گفته اين كارگر در پي اين اقدام نيروهاي انتظامي در اطراف كارخانه مسقر شدند و ضمن كنترل اوضاع به هدايت خودروهاي عبوري پرداختند.
از تابستان سال گذشته تاكنون اين دومين مورد اقدام خودكشي در كارخانه ITI است، سال گذشته نيز يكي ديگر از كارگران در پي پرداخت نشدن مطالبات خود را از منبع آب حلق آويز كرد كه با اقدام به موقع ساير كارگران زنده ماند.
كارگران صنايع مخابرات راه دور كه تعداد آنها در حال حاضر به كمتر از هزار نفر رسيده نزديك به هفت ماه است که حقوقي دريافت نکرده اند.

اخراج کارگران در پالايشگاه بندر عباس

بنا بر گزارش سايت اتحاد، کارفرماي پالايشگاه بندر عباس به شيوه اي نيرنگ آميز تلاش دارد تا ٨٦ نفر از کارگران اين پروژه را از کار اخراج کند.
بنا به اين گزارش روز شبنه چهاردهم شهريور کارفرماي پالايشگاه بندر عباس اوراقي را بدست ٨٦ نفر از کارگران داد که در آن اين کارگران علت قطع رابطه کاريشان ا با پالايشگاه را استعفا عنوان کرده اند و بر اين اساس کارفرما از کارگران خواسته است به قسمتهاي مختلف کارگاه جهت آوردن برگ تسويه حساب مراجعه کنند.
اين در حالي است که اين کارگران چهار ماه است دستمزدهاي خود را دريافت نکرده اند و کارفرما در حال حاضر و عليرغم اتخاذ اين شيوه براي اخراج کارگران به آنان اعلام کرده است پولي براي پرداخت دستمزدهاي معوقه کارگران ندارد.

بنا بر اظهار اين کارگران آنان در گرماي شديد تابستان در اين پالايشگاه مشغول به کار بوده اند و بارها به علت شدت کار و گرما در حين کار از هوش رفته اند. اما با بهتر شدن هوا و نزديک شدن پايان کارهاي کشاورزي و هجوم کارگران بيکار از نقاط مختلف به بندر عباس، کارفرما در تلاش است با اخراج اين کارگران، کارگران ديگري را با دستمزدهاي بسيار پايين به استخدام در آورد و در اين راستا طي روزهاي گذشته اقدام به استخدام ٣٦ نفر کارگر جديد با دستمزدهاي بسيار پايين کرده است.

بنا بر اين گزارش اين کارگران به اعتراض خود ادامه ميدهند و کارفرما نيز کارگران را تهديد به استفاده از نيروهاي انتظامي و امنيتي جهت اخراج آنان از محيط کار کرده است. اين کارگران بمدت يکسال با کارفرما براي کار در پالايشگاه بندر عباس قرارداد بسته اند و کارفرما تلاش دارد با تحميل استعفا به کارگران، آنان را از کار خود اخراج و کارگران جديدي را با دستمزدهاي بسيار پايين تر به استخدام در بياورد.

لازم به ياد آوري است است در اين پالايشگاه هم اکنون ١٦٠٠ نفر کارگر مشغول کار هستند و کارگران معترض طي روزهاي گذشته براي ايستادگي در مقابل کارفرما اقدام به انتخاب نماينده کرده و مصمم هستند متحدانه در مقابل اخراج خود ايستادگي کنند.

اعتراض کارگران کارخانه خصوصي قند کامياب به پرداخت نشدن حقوقشان
صبح روز پنجشنبه ٥ شهريور حدود ٢٠ نفر از کارگران کارخانه " قند کامياب " خميني شهر در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق خود مقابل فرمانداري شهرستان خميني شهر تجمع کردند. در اين تجمع اعتراضي مديريت کارخانه ناکزير شد همراه با مسئولين فرمانداري ، نيروي انتظامي و اداره کار با کارگران نشستي داشته باشد. هم اکنون کارگران در بلاتکليفي بسر ميبرند و اعلام کرده اند در صورت عدم پاسخگويي کارفرما به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

تعداد کارگران در عسلويه به ١٠ هزار نفر کاهش يافته است
بنا به گزارشهاي دولتي طرح توسعه منطقه صنعتي عسلويه که حدود ٦ سال قبل با حدود ٦٠ هزار کارگر آغاز بکار کرد، اکنون كمتر از ١٠ هزار نفر كارگر دارد. در اين منطقه از سال ٨٤ به بعد با خروج پيمانكاران خارجي و تحت عنوان كمبود منابع مالي بيکارسازها شروع شد.

***

بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران در باره اصلاح قانون کار
ما خواهان تغييرات بنيادي در قانون کار از طريق تصويب آن توسط نماينده هاي منتخب مجامع عمومي کارگران هستيم

بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران در باره اصلاح قانون کار
ما خواهان تغييرات بنيادي در قانون کار از طريق تصويب آن توسط نماينده هاي منتخب مجامع عمومي کارگران هستيم
بنا بر اظهارات محمد جهرمي، كليات لايحه اصلاح قانون كار براي تصويب نهايي در مجلس به تازگي در جلسه هيأت دولت تصويب شد.

کارگران
قانون کار فعلي تماما ضد کارگري است. گسترش قراردادهاي موقت، عدم پرداخت بموقع دستمزدها، اخراج سازيها، عدم وجود ذره اي امنيت شغلي، دستمزدهاي زير خط فقر و ساير بي حقوقي هاي تحميل شده بر ما کارگران، تا آنجا که به حيطه قوانين مربوط ميشود نتيجه همين قانون کار موجود است.
بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار موجود، انعقاد قرار داد موقت با کارگران در کارهاي دائمي به رسميت شناخته شده است و در نتيجه وجود اين نوع قراردادها و ترس دائمي کارگران از عدم تمديد قرارداد و اخراج سازي، صاحبان سرمايه در ايران قادر شده اند برده وارترين شرايط را بر کارگران تحميل کنند و به بهاي فقر و گرسنگي روز افزون ميليونها خانواده کارگري، دست به انباشت ثروتهاي افسانه اي بزنند. با اين حال به زعم مسئولين بلند پايه دولت، قانون کار فعلي بايد در راستاي ايجاد انگيزه‌هاي كارآفريني بيشتر تغيير کند.
ايجاد انگيزه براي صاحبان سرمايه، چيزي جز تضمين سود بيشتر براي آنان و تحميل بي حقوقي هر چه بيشتر بر ما کارگران نيست. گويي تا کنون صاحبان سرمايه از قانون کاري که توسط آن قادر به تحميل بي حقوقي مطلق بر کارگران بشوند، بي بهره بوده اند و امروزه بايد قانون کار در راستاي تضمين منافع هر چه فزون تر صاحبان سرمايه و به اين ترتيب ايجاد انگيزه در آنان جهت غارت بيش از پيش دسترنج ما کارگران تغيير کند.
خواست بر چيده شدن قراردادهاي موقت، افزايش دستمزدها، جلوگيري از اخراج سازي، تامين امنيت شغلي و ايجاد تشکلهاي مستقل کارگري از اساسي ترين خواستهاي ما کارگران در طول ساليان گذشته بوده است که در هر فرصتي آنها را فرياد زده ايم.
اصلاح قانون کار فعلي در پشت درهاي بسته بدون ترديد متضمن هيچ يک از خواستهاي اساسي ما کارگران نخواهد بود و همانگونه که مسئولين بلند پايه دولت و وزير کار اذعان کرده اند اين تغييرات در راستاي تضمين هر چه بيشتر سود صاحبان سرمايه است و بدون ترديد برخورداري صاحبان سرمايه از تضمين بيشتر براي سود آوري سرمايه، مستلزم تحميل شرايط به غايت برده وارتري بر ما کارگران از طريق گذراندن قوانين جديد است.

کارگران و هم سرنوشتان
قانون کار در هر کشوري اهرم اصلي تعيين سرنوشت زندگي و معيشت ما کارگران است و گواه اين امر قانون کار موجود است که با برسميت شناحته شدن قراردادهاي موقت در آن، امروزه ما به بردگاني براي صاحبان سرمايه تبديل شده ايم.
در قانون کار فعلي بايد تغييرات بنيادي صورت بگيرد، اما نه آن تغييري که در پشت درهاي بسته و بدون حضور نماينده هاي منتخب کارگران صورت ميگيرد و عده اي از کارفرمايان و صاحب منصبان دولتي در مورد سرنوشت ما تصميم ميگيرند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران از آنجا که هر گونه تصميم گيري در مورد قانون کار را، تصميم گيري در مورد سرنوشت کارگران مي داند، بدينوسيله با محکوم کردن تغييراتي که در قانون کار در پشت درهاي بسته صورت گرفته است، خواهان تغييرات بنيادي در قانون کار موجود از طريق دخالت مستقيم نماينده هاي منتخب مجامع عمومي کارگران است و از تمامي اعضاي خود و عموم کارگران ميخواهد ضمن اعتراض گسترده به تصويب کليات اصلاح قانون کار در پشت درهاي بسته و عدم انتشار آن، يکپارچه و متحدانه خواهان تغيير قانون کار موجود از طريق دخالت مستقيم نماينده هاي منتخب خود در مجامع عمومي کارگري و با محوريت تضمين خواستهاي اساسي کارگران در آن بشوند.

اتحاديه آزاد کارگران ايران دهم شهريور ماه 88
www.ettehadeh.com
ايميل: k.ekhraji@gmail.com
فاکس: 02144514795

دانشجويان، دانش آموزان، معلمان

سال تحصيلي جديد در شرايطي آغازميشود که بسياري از عزيزان ما توسط جانيان اسلامي در کوي دانشگاه، در خيابان ها، کهريزک ها و اوين ها بطور وحشيانه مورد يورش نيروهاي جنايتکار رژيم قرار گرفته، دستگير و شکنجه شده و جان باختند و صدها تن از همکاران و دوستانمان در زندانها اسير اين جانيان هستند.

سال تحصيلي جديد را با ياد اين عزيزان جانباخته آغاز کنيم و آزادي کليه زندانيان سياسي و محاکمه جنايتکاران را در سرلوحه خواسته هايمان بگذاريم.

در تمام مراکز آموزشي:
اولين روز سال تحصيلي جديد را با گراميداشت ياد عزيزانمان و با شاخه هاي گل سرخ و يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان راه آزادي و انسانيت و با مبارزه براي تحقق خواست هاي انساني مان آغاز کنيم.

زنداني سياسي آزاد بايد گردد

حزب کمونيست کارگري ايران
شهريور ١٣٨٨

***

با تمام قوا به استقبال اول مهر روز بازگشائي دانشگاهها برويم

با نزديک شدن به اول مهر ميليونها نفر از مردم آزاديخواه چشم به دانشگاهها دوخته اند. منتظرند که اين سنگر آزادي به ياري انقلاب برخيزد و دور تازه اي از مبارزه عظيم و توده اي در دانشگاهها و در سراسر کشور شروع شود. جامعه همچنان در تب و تاب اعتراض ميسوزد، شکاف در بالاترين سطح حکومت به اوج خود رسيده است و هرروز دامنه دارتر ميشود. در چنين فضائي بازگشائي دانشگاهها به معني شروع اعتراضات سراسري دانشجويان و برآمد مجدد اعتراضات توده اي مردم خواهد بود. بايد با تمام قوا به استقبال اين دوره جديد برويم و خود را براي اعتراضات يکپارچه آماده کنيم. شيپور اعتراضات قدرتمند را از همان روز اول مهر همه جا به صدا درآوريم.

دانشگاهها هميشه يکي از مراکز مهم و پرشور مبارزه آزاديخواهانه مردم بوده است. جمهوري اسلامي از همان ابتداي سر کار آمدن، وحشيانه به دانشگاهها حمله کرد و دو سال دانشگاهها را تعطيل کرد، اما عليرغم همه اين جنايات بيشمار نتوانست اين سنگر آزاديخواهي را در هم شکند. با شروع اعتراضات ميليوني مردم در خرداد امسال نيز دانشگاهها اولين سنگري بودند که با همين محاسبه و با نقشه اي از پيش تعيين شده مورد هجوم جنايتکارانه حکومت قرار گرفتند تا دانشجويان را مرعوب کنند و يکي از مراکز پرقدرت انقلاب مردم را خنثي سازند. ابتدا در روز ٢٤ خرداد به کوي دانشگاه حمله کردند و جنايت فجيعي را سازمان دادند و سپس دانشگاههاي ديگر از جمله اصفهان، شيراز، مازندران و همدان يکي پس از ديگري مورد هجوم قرار گرفت.

اگر امروز خامنه اي مجبور ميشود به جنايت حکومت در کهريزک و کوي دانشگاه اعتراف کند و آنها را در کنار هم قرار دهد و قول رسيدگي بدهد، اين ناشي از قدرت عظيم مردمي است که کوتاه نيامده اند و مرعوب نشده اند. آنها ميدانند که بازگشائي دانشگاهها، به معني شروع اعتراضات هرروزه دانشجويان در سراسر کشور خواهد بود. چنان به وحشت افتاده اند و چنان از تاثير سرکوب نامطمئن هستند که از هم اکنون در بالاترين سطح حکومت، بحث از تعطيل کردن دانشگاه تهران ميکنند.

عاملين و آمرين جنايت در کوي دانشگاه بايد به مردم معرفي شوند و در يک دادگاه علني محاکمه شوند. نيروهاي انتظامي و سرکوب نبايد مطلقا حق ورود به دانشگاه ها و خوابگاه هاي دانشجويان را داشته باشند. تمام ارگانهاي سرکوب در داخل دانشگاهها از حراست و کميته هاي انضباطي و بسيج دانشجوئي بايد منحل شوند، کليه دانشجويان زنداني و کليه زندانيان سياسي بايد فورا و بي قيد و شرط آزاد شوند، بساط جداسازي جنسيتي بايد در هم شکسته شود و دخالت در زندگي روزمره دانشجويان پايان يابد، آزاديهاي سياسي، بيان و عقيده و انتشار نشريات و متشکل شدن حاکم شود. اينها فوري ترين خواست هاي دانشجويان و بخشي از خواست هاي بحق انقلاب مردم است و بايد با صداي بلند در بيانيه ها و فراخوان هاي دانشجويان اعلام شود . اما بعلاوه دانشگاه هميشه پيشقراول مبارزه براي آزادي کل جامعه بوده است و امروز که جامعه وارد فاز تازه اي از مبارزه خود با اين رژيم سفاک و ارتجاعي شده است، دانشجويان نقش به مراتب مهمتري پيدا ميکنند و جامعه نيز همبستگي بيشتري با مبارزه آنها نشان ميدهد. با تمام قوا بايد پرچم خواست هاي آزاديخواهانه مردم توسط دانشجويان آزاديخواه و حق طلب برافراشته شود و دانشجويان سراسر کشور را به حرکت درآورد.

به استقبال اول مهر برويم، جاي خالي دوستانمان را که بدست جلادان حکومت در کوي دانشگاه و کهريزک و اوين و در خيابانها و در ساير زندان هاي مخفي و غير مخفي رژيم به قتل رسيدند با اعتراض يکپارچه و قدرتمند گرامي بداريم. شيپور يک مبارزه قدرتمند و سراسري را در دانشگاهها و همزمان در محلات شهرها به صدا درآوريم و خون تازه اي در رگهاي انقلاب آزاديخواهانه مردم براي به گور سپردن حکومت جنايتکار اسلامي جاري کنيم.

حزب کمونيست کارگري ايران

٣٠ اوت ٢٠٠٩، ٨ شهريور ١٣٨٨
 

دانشجويان، دانش آموزان، معلمان

سال تحصيلي جديد در شرايطي آغازميشود که بسياري از عزيزان ما توسط جانيان اسلامي در کوي دانشگاه، در خيابان ها، کهريزک ها و اوين ها بطور وحشيانه مورد يورش نيروهاي جنايتکار رژيم قرار گرفته، دستگير و شکنجه شده و جان باختند و صدها تن از همکاران و دوستانمان در زندانها اسير اين جانيان هستند.
سال تحصيلي جديد را با ياد اين عزيزان جانباخته آغاز کنيم و آزادي کليه زندانيان سياسي و محاکمه جنايتکاران را در سرلوحه خواسته هايمان بگذاريم.
در تمام مراکز آموزشي:
اولين روز سال تحصيلي جديد را با گراميداشت ياد عزيزانمان و با شاخه هاي گل سرخ و يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان راه آزادي و انسانيت و با مبارزه براي تحقق خواست هاي انساني مان آغاز کنيم.
زنداني سياسي آزاد بايد گردد
حزب کمونيست کارگري ايران
شهريور ١٣٨٨