پنجشنبه٬ ٣ ارديبهشت  ١٣٨٨ - ٢٣ آپريل ٢٠٠٩

    کارگر کمونيست  ١٠٣

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات كارگري در ايران

کارگران اخراجي لوله سازي اهواز
کمپين انتخاباتي مير حسين موسوي در اهواز را
به ادعانامه طبقه کارگر عليه سرمايه
تبديل کردند

بعد از ظهر امروز سه شنبه 25 فروردين 88 صدها نفر از کارگران اخراجي لوله سازي اهواز در ادامه تجمعات و راهپيمائي هائي روزهاي اخير خود از ساعت 5 بعد ازظهر به مسجد ارشاد اهواز محل سخنراني انتخاباتي مير حسين موسوي در کوي امانيه اهواز رفتند و در حالي که پلاکاردها و دست نوشته هائي با خود حمل ميکردند به اخراج خود از کار اعتراض کردند . کارگران در حاليکه دست ميزدند به شعار دادن پرداختند.آنها با تجمع پرشور خود روبروي جايگاه را گرفته بودند و کوبنده و محکم شعار ميدادند:
معيشت زندگي حق مسلم ماست
کارگر بيدار است از استثمار بيزار است
مرگ بر سرمايه دار
دستي که نان مي دزدد،نمي تواند آزادي ببخشد
مرگ بر ظالم
منادي عدالت،خجالت خجالت
کار مسکن آزادي
عدالت کارگري اخراج کارگر نيست
کارگران جهان متحد شويد
و بر روي پلاکاردهائي جداگانه نوشته بودند :
چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است
همچنين دو عبارت " اخراج کارگر " و " کار قرار دادي " که بر روي هر کدام بطور مجزا ضربدر قرمز کشيده شده بود در ميان پلاکاردها ي کارگران بچشم ميخورد .
تعدادي از دانشجويان هم بمحل آمده بودند که با سر دادن شعار "کارگر دانشجو اتحاد اتحاد " به حمايت از کارگران پرداختند . کارگران نيز با شعار " کارگر دانشجو متحد بايد گردند "دانشجويان را به اتحاد و همبستگي فرا خواندند.
يکي از کارگران طي سخنراني کوبنده اي خطاب به جمعيت حاضر گفت : ما جزء هيچ گروه و يا جناح سياسي نيستيم نه چپيم نه راستيم و نه ميانه رو و براي حمايت از کسي به اينجا نيامده ايم . ولي بخاطر اينکه کسي به داد ما نميرسد و همه فقط به وعده دادن اکتفا ميکنند چاره اي جز تجمع وادامه اعتراض متحدانه نداريم ... ما و خانواده هايمان انتخابات را تحريم ميکنيم که با تائيد کارگران و دانشجويان مواجه شد . همه ي مردمي که در آنجا حضور داشتند شديدا" تحت تاثير فضاي پر شوري که کارگران بوجود آورده بودند قرار گرفتند.
بدين ترتيب کارگران معترض اخراجي لوله سازي اهواز توانستند کمپين انتخاباتي مير حسين را نا کام و فضاي حاکم بر آنرا بنفع مبارزات طبقاتي خود تغيير دهند و خواستهاي بر حقشان را عليه سرمايه و نمايندگانش با صداي بلند فرياد بزنند .
ميرحسين ساعت 7 و20 دقيقه بمحل آمد و با تجمع اعتراضي کارگران روبرو شد. او سعي کرد از تجمع کارگران بنفع خود بهره بر داري کند ولي کارگران آنقدر کوبنده شعار دادند که نتوانست فضاي حاکم بر جلسه را عوض کند و بنفع خود از آن بهره بر داري نمايد . چون کارگران براي اعتراض آمده بودند و نه براي حمايت از کسي و اينرا بارها با صداي رسا اعلام کردند.
تعداد زيادي خبر نگار از رسانه هاي مختلف در آنجا حضور داشت که کارگران از آنها خواستند وضعيت و اعتراضاتشان را منعکس کنند.
اين تجمع اعتراضي کارگران که از ساعت 5 بعداز ظهر آغاز شده بود در ساعت 8 و نيم بعد از ظهر پايان يافت .

مهرداد اميري
گزارشگر حزب و کانال جديد

***

کارگران لوله سازي اهواز دست به راهپيمائي زدند
بنا به گزارش رسيده به حزب، روز دوشنبه ٢٤ فروردين نيز کارگران لوله سازي اهواز دست به تجمع و راهپيمائي زدند، شعار دادند و تصميم خود به ادامه اعتراض تا رسيدن به خواسته خود را اعلام کردند.
در اين روز كارگران از ساعت هفت صبح درمقابل درب اصلي کارخانه که دو روز تعطيل بود، تجمع كردند. ساعت ده صبح حدود ٣٠٠ نفر از آنان از مقابل کارخانه بطرف استانداري به حرکت درآمدند و در حاليکه پلاکاردهائي در دست داشتند و شعار ميدادند دست به راهپيمائي زدند. كارگران ديگر نيز آنها را با ماشين و موتور سيكلت همراهي ميکردند. كارگران چندين کيلومتر راهپيمائي کردند و مردم مسير با تكان دادن دست و بوق زدن ماشين آنها را مورد حمايت قرار ميدادند. بر روي برخي از پلاكاردها نوشته شده بود: معيشت حق مسلم ماست. ما خواهان كار كارگريم از استثمار بيزاريم. عدالت كارگري حق مسلم ماست. فلسطين را رها كن فكري بحال ما كن. كارگران به انتهاي نادري كه رسيدند در پل معروف به پل اعدام تجمع كردند و بعد فلكه شهدا و پل سفيد را پشت سر گذاشتند و در مقابل فرمانداري ايستادند و شعار دادند و سپس به سمت استانداري رفتند. کارگران حدود سه ساعت درمقابل استانداري تجمع کردند اما هيچکدام از مقامات جوابگوي كارگران نبود. پس از سه ساعت تجمع درمقابل استانداري كارگران به تجمع خود پايان دادند و قرار گذاشتند روز بعد به تجمع خود ادامه دهند. كارگران اعلام كرده اند كه تا حق خود را نگيرند به تجمعاتشان ادامه خواهند داد.
حزب کمونیست کارگری قاطعانه از خواست بحق کارگران لوله سازی برای بازگشت به کار دفاع میکند و کارگران را به تشکیل مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان و تصمیم گیری جمعی و متحدانه فرامیخواند. حزب همچنین از خانواده های کارگران و از همه مردم آزادیخواه اهواز میخواهد که در تجمعات کارگران لوله سازی شرکت کنند و این تجمعات را به اعتراض پرشور خود علیه جهنمی که جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرده است تبدیل کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٣ آوریل ٢٠٠٩، ٢٤ فروردین ١٣٨٨

***

اعتراض كارگران صنايع مخابراتي راه دور

بنا به اخبار منتشر شده، كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران، در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه حقوق و همچنين عدم دريافت عيدي، روز ٢٢ فروردين در مقابل كارخانه تجمع كرده و با بستن خيابان شروع به سر دادن شعار كردند كه با دخالت و تهديد نيروي انتظامي مواجه شدند و مجبور شدند زير فشار و تهديد نيروهاي انتظامي راه ورودي به داخل كارخانه را باز كنند.

لازم به يادآوري است كه كارگران اين مركز در اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدها و ديگر مطالباتشان بارها در يکي دو سال گذشته دست به تجمعات اعتراضي زده اند.

حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران قاطعانه حمايت مي كند و از آنها مي خواهد كه متحدانه و يكپارچه تا رسيدگي به مطالباتشان و پرداخت كامل دستمزدهاي خود به اعتراض ادامه بدهند. حزب همچنين از اين كارگران مي خواهد كه مرتبا مجمع عمومي تشکيل دهند و نمايندگان خود را انتخاب کنند. حزب از خانواده هاي کارگران و کارگران ساير مراکز و مردم آزاديخواه ميخواهد فعالانه در تجمعات اعتراضي کارگران صنايع مخابراتي راه دور شرکت کنند و از آنها حمايت کنند.

زنده باد مجمع عمومي كارگران
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران
٢٤ فروردين ١٣٨٨، ١٣ آوريل ٢٠٠٩

***

تجمع كارگران كارخانه صدرا بوشهر در مقابل مجلس
كارگران خواهان بازگشت به كار خود شدند

بنا به خبري كه ايلنا، خبرگزاري كار جمهوري اسلامي امروز ٢٣ فروردين منتشر كرده است، كارگران كارخانه صدرا بوشهر در مقابل مجلس اسلامي تجمع كردند. اين كارگران كه به نمايندگي از ديگر كارگران بيكار شده تجمع كرده بودند، خواهان بازگشت به كار خود بودند. كارگران اخراجي، رسمي و ١۵ سال سابقه كار دارند و به بهانه اصلاح ساختار اقتصادي طي ٦ ماه گذشته بيكار شده اند. به گفته اين كارگران كار آنها بلافاصله به شركتهاي پيمانكاري سپرده شده و كارگران از دروغگوئي مديريت خشمگين هستند و خواهان بازگشت به كار خود شده اند.

حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران کارخانه کشتي سازي صدرا قاطعانه حمايت مي كند و از همه كارگران شاغل و اخراجي اين كارخانه مي خواهد كه متحدانه بر عليه بيكارسازيها بايستند و خواهان بازگشت به كار فوري کليه همكاران اخراجي خود شوند. حزب كارگران را به تشكيل منظم مجامع عمومي خود فرا مي خواند و از همه كارگران و خانواده هاي آنها مي خواهد كه پرشور و پيگير در اين مجامع شركت كنند، نمايندگان خود را انتخاب کنند و ساير مردم را از مبارزه خود مطلع سازند تا متحد و متشکل و با نيروي هرچه بيشتر خواست خود را به کرسي نشانند.

زنده باد مجمع عمومي كارگران
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران
٢٣ فروردين ١٣٨٨، ١٣ آوريل ٢٠٠٩

***

معدن باب نيزوي کرمان بار ديگر قرباني گرفت!
بنا به خبري كه اخيرا منتشر شده است، روز ٣٠ فروردين ماه امسال حداقل ١٤ تن از معدنكاران مشغول بكار در معدن باب نيزوي كرمان در يك انفجار گاز جمع شده متان جان خود را از دست دادند. يکي از رسانه هاي نزديك به رژيم تعداد قربانيان را حداقل ١٨ نفر گزارش كرده است. بر اثر انفجار در همين معدن در سال گذشته ٢ معدنكار و در سال ١٣٨٤ نيز ٩ معدنكار جان خود را از دست دادند. بدنبال انفجار سال ٨٤، حكم تعطيلي اين معدن صادر شده بود، اما از آنجا كه اين معدن در مالكيت افراد بانفوذ استان كرمان است با زد و بند با مقامات محلي، بعد از يك تعطيلي كوتاه و بدون رسيدگي به شرايط ايمني آن، مجددا بازگشائي شد. دولت براي مقابله با اعتراض مردم، حكم بازداشت مدير عامل اين معدن را صادر و معدن را فعلا تعطيل كرده و کليه كارگران آن بيكار شده اند.

فاجعه اي که بار ديگر در اين معدن صورت گرفت، بار ديگر عمق محروميت و بيحقوقي طبقه کارگر و عمق گنديدگي و وارونگي نظام سرمايه داري و حکومت جنايتکار اسلامي سرمايه داران را عيان ساخت. شرايط ناامن کار در معدن باب نيزو نه تنها کيفرخواستي عليه کارفرماي اين کارخانه بلکه همچنين کيفرخواستي مستقيم و بي ابهام عليه جمهوري اسلامي است. صرفنظر از عدم رسيدگي به ناامني در اين معدن و فعاليت مجدد آن در چهار سال گذشته که بدون بند و بست و رشوه دهي به مقامات صورت نگرفته است، اما فقر و بيکاري چند ميليوني و نداشتن بيمه بيکاري و بي تاميني، و از طرف ديگر سرکوب اعتراض کارگران به اين وضعيت، آنها را به کار در چنين قتلگاه هائي سوق ميدهد و مسئول اين وضعيت نيز مستقيما جمهوري اسلامي است.

حزب كمونيست كارگري صاحبان اين معدن و جمهوري اسلامي را مسببين آشکار اين جنايت ميداند و آنها را شديدا محکوم ميکند. حزب خواهان:
- تأمين استانداردهاي امروزي براي كار در معادن زير نظر نمايندگان مستقيم کارگران است. معادني كه پائين تر از استانداردهاي امروزي هستند بايد تعطيل شوند.
- تمام كارگران بيکار شده اين معادن و از جمله معدن باب نيزو تحت پوشش بيمه بيكاري مكفي، تا زماني که کار مناسب ديگري براي آنها تامين شود، قرار بگيرند.
- به خانواده هاي جانباختگان معدن باب نيزو بايد غرامت کامل پرداخت شود. بايد اين خانواده ها شامل بيمه و مزايائي بشوند كه بعد از مرگ نان آور خانواده شان، مجبور به تقلا براي زنده ماندن نباشند.

حزب كمونيست كارگري به بازماندگان و همكاران کارگران جانباخته معدن باب نيزو صميمانه تسليت مي گويد و خود را در غم از دست رفتن اين عزيزان شريك مي داند.

حزب كارگران معدن باب نيزو را به تشكيل مجمع عمومي و تصميم گيري درمورد سرنوشت اين معدن و پيگيري مطالبات بحق خود فرا مي خواند. حزب کارگران باب نيزو را فراميخواند که کميته اي براي پيگيري علت بازگشائي مجدد معدن بدون اقدامات ايمني و زد و بندهاي پشت برده آن ايجاد کنند و کليه کارگران و خانواده هاي آنها و افکار عمومي را از نتيجه کار خود مطلع کنند. حزب از همسران و ساير اعضاي خانواده کارگران ميخواهد در تجمعات و اعتراضات کارگران معدن فعالانه شرکت کنند. حزب مردم آزاديخواه و زحمتکش در کرمان را به حمايت از مبارزه کارگران فراميخواند و آنها را تحکيم اتحاد و همبستگي خود براي مقابله با اين شرايط فراميخواند.

زنده باد مجمع عمومي كارگران
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران
١ ارديبهشت ١٣٨٨، ٢١ آوريل ٢٠٠٩

***

اعتصاب قدرتمند كارگران نيشكر هفت تپه مديريت را عقب راند
كارگران خواهان آزادي علي نجاتي شدند

بنا به گزارشهاي رسيده، حدود ٤٠٠ تن از كارگران شاغل در قسمت توليد شركت نيشكر هفت تپه صبح روز ١٨ فروردين ماه دست از كار كشيدند و درمقابل دفتر مديريت اين شركت تجمع كردند. مطالبات كارگران در اين حركت اعتراضي عبارت بود از آزادي علي نجاتي رئيس هيأت مديره سنديكاي كارگران، پرداخت حقوق معوقه دو ماهه، عدم قطع اضافه كاري و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل. کارگران اعتصابي همچنين همبستگي خود را با كارگران لوله سازي اهواز اعلام کردند. مديريت كه با اعتراض متحدانه كارگران روبرو شده بود، خود را مجبور ديد در جمع كارگران حاضر شود و قول داد كليه مطالبات مالي را تا ٤٨ ساعت آينده عملي کند و خواست هاي ديگر را نيز مورد بررسي قرار دهد. گزارشات بعدي حاکي است كه پس از شروع اعتصاب، مديريت اعلام كرد اضافه كاريها قطع نخواهد شد و دستمزدهاي معوقه طي ٤٨ ساعت آينده پرداخت خواهند شد. در رابطه با خواست اجراي طرح طبقه بندي مشاغل، مديريت براي اجراي آن فرصت خواست. با اين وعده ها، كارگران به اعتراض خود كه از ساعت ٧ صبح شروع شده بود، در ساعت ١١ صبح پايان دادند.

لازم به يادآوري است كه سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه از مدتها پيش نامه اجراي طرح طبقه بندي مشاغل را از وزارت كار گرفته بود و مديريت عليرغم دريافت اين نامه، آنرا مسكوت گذاشته بود و از اجراي آن سر باز مي زد. همچنين مدتي بود كه زمزمه هايي در رابطه با قطع اضافه كاريها در كارخانه شنيده شده بود.

حزب كمونيست كارگري همه كارگران نيشكر هفته را به مبارزه اي متحد و يكپارچه تا رسيدن تمامي مطالبات خود از جمله آزادي بدون قيد و شرط علي نجاتي و پايان دادن به اذيت و آزار رهبران کارگري و مسئولين سنديکا فرا مي خواند و از همه مردم مي خواهد كه با تمام قوا از کارگران نيشکر هفت تپه حمايت کنند.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران
٢٠ فروردين ١٣٨٨، ٩ آوريل ٢٠٠٩

***

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگري
تنظيم : محمد شكوهي

علي نجاتي از زندان آزاد شد٬ ٥ نفر از كارگران نيشكر هفت تپه به احكام زندان و محروميت از حق فعاليت هاي اجتماعي محكوم شده اند
علي نجاتي رئيس هيئت مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه روز ٢٥ فروردين٬ پس از تحمل ٤٠ روز حبس از زندان آزاد شد. آزادي علي نجاتي را به خانواده او و به كارگران نيشكر هفت تپه و به همه انسانهاي آزاديخواه تبريك ميگوييم.
از سوي ديگر علي گِردالي يکي ديگر از کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه صبح روز ٢٥ فروردين توسط اداره اطلاعات شهرستان شوش احضار و از وي خواسته شد تا ساعت ٩ صبح فردا چهار شنبه ٢٦ فروردين خود را به ستاد خبري اين اداره معرفي نمايد. در غير اينصورت با وي برخورد خواهد شد. بنا به گزارش علت اين احضار٬ صحبت هاي علي گردالي در اخرين اعتصاب کارگران است. او در اين حركت اعتراضي خطاب به مديران شرکت و مامورين امنيتي گفته بود: "سنديکا نهاد صنفي قانوني کارگران است و شما نمي توانيد با اين فشارها ما را از داشتن اين تشکل صنفي محروم کنيد." .
همچنين روز ٢٥ فرودين از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب دادگاه دزفول حکم ٥ نفر از متهمين پرونده اعتصابات کارگري شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه ابلاغ شد. در اين ابلاغيه آمده است كه به استناد ماده ٥٠٠ آيين دادرسي متهمين آقايان جليل احمدي، فريدون نيکو فر،علي نجاتي، قربان عليپور ومحمد حيدري مهر به يکسال حبس محکوم شدند. در اين حکم ٦ ماه از محکوميت جليل احمدي ، فريدون نيکو فر،علي نجاتي، قربان عليپورو ٨ ماه از محکوميت محمد حيدري مهر به مدت ٥ سال تعليق گرديد. کارگران نامبرده به مدت سه سال نيز از حضور در کليه فعاليت هاي کارگري وانتخابات صنفي کارگران محروم شدند. حكم صادره براي كارگران نيشكر هفت تپه يك توهين آشكار به كارگران و كل جامعه است. با اين حكم كارگران رسما به محروميت از حق فعاليت هاي اجتماعي محكوم شده اند و بايد وسيعا به آن اعتراض كرد.
شرکت آهنگري تراکتور سازي تبريز
١٥٠ تن از کارگران اخراجي کارخانه شرکت آهنگري تراکتور سازي تبريز در نتيجه مقاومت و مبارزه متحدانه و يکپارچه خود اداره کار و کارفرما و مقامات دولت را وادار به عقب نشيني كردند. اين کارگران موفق شدند احکام اخراجشان را پس زده و مجددا به سر كار خود بازگردند. به اين معني كه روز شنبه ٢٩ فروردين اعلام شد كه بر اساس توافقات انجام شده همه کارگران اخراجي اين واحد توليدي از اول ارديبهشت دو باره کارشان را شروع خواهند کرد.

كارخانه سرب و روي زنجان
کارگران کارخانه سرب و روي زنجان در اعتراض به بهانه هاي کارفرما براي تعطيل كردن كارخانه و اخراج آنها از كار روز شنبه ٢٩ فروردين در مقابل استانداري زنجان دست به تجمع زدند. در اين حركت اعتراضي كارگران اعلام كردند كه اين سياست کارفرما بهانه اي بيش نبوده و بعكس کارخانه تا كنون سود آوري داشته است. کارگران مي گويند مدت بيش از چهار ماه است که كارفرما به بهانه هاي مختلف از انجام اقداماتي در جهت بهبود استانداردهاي کاري و محيط زيستيدر كارخانه سر باز مي زند و اكنون در نظر دارد كه اين واحد توليدي را به اين بهانه تعطيل نمايد. کارگران خواهان رسيدگي به اين موضوع شده و اعلام کرده اند تا گرفتن جواب روشن به تجمعات خود ادامه خواهند داد.

*تجمع کارگران كارخانه كشت و صنعت شمال
کارگران كارخانه كشت و صنعت شمال روز پنجشنبه ٢٧ فروردين ماه در اعتراض به اخراج همکاران خود دست به تجمع اعتراضي زدند. لازم به توضيح است که کارفرماي اين شرکت با صدور اطلاعيه اي اعلام کرده است که تعداد ٢٠٠ تن از کارگران تا آخر فروردين ماه اخراج خواهند شد . در اين اطلاعيه از کارگران خواسته شده است که براي تسويه حساب مراجعه نمايند. مديريت كارخانه كشت و صنعت شمال به بهانه نبود مواد اوليه از تمديد قرارداد اين كارگران خود‌داري كرده است. در اين بين کارگران معترض اعلام کرده اند که ادعاي مديريت صحت ندارد بلكه خود مديريت در خارج كردن بخشي از ابزار توليد از كارگاه نقش دارد. در اين تجمع اعتراضي كارگران خواهان تمديد قراردادهاي کاري خود شده و اعلام كردند كه ادعاهاي کارفرما بهانه اي بيش نيست. ، كارگران بدنبال قول رسيدگي به خواستهايشان از سوي مقامات دولتي٬ به تجمع خود پايان دادند. در اين تجمع اعتراضي نيروي انتظامي حضور گسترده اي داشت. كارخانه كشت و صنعت شمال با هزار كارگر در استان مازندران قرار دارد و از واحدهاي توليد روغن خوراكي است.

شركت ايران‌تفال
کارفرماي اين شرکت در بهمن ماه سال گذشته ١٥ تن از کارگران اين شرکت را با قول اينكه به آ.ان بيمه بيكاري تعلق خواهد گرفت٬ از كار اخراج كرد. اما عملا پرداخت بيمه بيکاري کارگران و نحوه پرداخت آن معلوم نشده و هم اكنون اين کارگران در بلا تکليفي بسر مي برند.

”تاژ” و ”تولي پرس” قزوين
بيکارسازي و اخراج ٥٠٠ کارگر کارخانه هاي تاژ و تولي پرس قزوين را تهديد مي کند. اين کارگران معمولا با قراردادهاي موقت و دستمزدهاي کم محبور به کار هستند. در هفته آخر فروردين ماه به كارگران اعلام شد که با پايان قرارداد هاي منعقد شده، امکان تمديد مجدد كار آنها در اين كارخانه وجود ندارد و در نتيجه اين کارگران از كار بيكار خواهند شد. لازم به يادآوري است که کارخانجات و واحدهاي توليد در استان قزوين در طول کمتر از شش ماهه گذشته هزاران کارگر را اخراج کرده اند.