کارگر کمونيست

 شماره ۳ -  مهر ١٣٨٢، اکتبر ٢٠٠٣
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
   
مطالب کارگر کمونيست شماره ۳

* سازمان دادن اعتصابی که رژيم شاه را فلج کرد
   برگردان: ناصر اصغری

* کارگران شرکت نيروگاه برق تهران
   خواهان افزايش دستمزد هستند

* سالروز يک اعتصاب تاريخی
   سامی نيکنام

* پاسخ به نامه ها
   فاتح بهرامی

* اخراجهاي جمعي، دستمزدهای معوقه
    و اعتراضات کارگران

* حمايت بين المللی از کارگران چيت بهشهر
   کاظم نيکخواه

* پليس در بغداد و موصل
   بيکاران را مورد حمله قرار داد

* اعتراضات سراسری معلمان در شهرهای ايران

* دولت فرانسه: باز کردن مجدد بحث ۳۵ ساعت کار
   کاظم نيکخواه

* دولت دست راستی شارون: جنگ در دو جبهه
   کاظم نيکخواه

* کارگر کمونيست نشريه روی ميز کارگران
  اسد گلچينی

 

* "شبحی جمهوری اسلامی را تعقيب ميکند!"
    فاتح بهرامی

* ما کارگران ميتوانيم بدهيم
   مباحث منصور حکمت درباره بيمه بيکاری

* اتحاد کارگری عليه بيکاری يک ضرورت فوری
   شهلا دانشفر

* عليه بيکاری متحد شويم
   محمود قزوينی

* قاتلين کارگران بايد محاکمه شوند

* مبارزه سياسی و اقتصادی طبقه کارگر
   سخنرانی منصور حکمت در کنگره سوم حزب

* ايران خودرو يک نمونه است
   کاظم نيکخواه

* گزارشی از شرکت مگاموتور تهران
   بهرام حسينی

* ميزگرد درباره "کارگر کارگريسم"
  ابراهيم ناصری، فهيمه صادقی، صابر آزاد

* موج اعتصابات و تظاهرات کارگری در هلند
   بهمن خانی

* جريان "کارگر کارگر"
   و سياست بورژوائی در طبقه  کارگر
   گفتگو با حميد تقوائی