کارگر کمونيست

 شماره ٢ -  مرداد ١٣٨٢، اوت ٢٠٠٣
Email:  kargar_komonist@yahoo.com
Fax:  001 309 404 1794
   
مطالب کارگر کمونيست شماره ۲

٭ شوراى کارگرى کارخانه ايرانيت  - بخش دوم
   سعيد مدانلو

٭ معرفى کتاب جنبش اول ماه مه در کردستان
  نسان نودينيان

٭ مبارزات کارگرى ٤ ماهه اول سال ٨٢
  شهلا دانشفر

٭ گزيده اخبار اعتراضات کارگرى جهان
  کاظم نيکخواه

٭ معرفى اتحاديه بيکاران عراق
  کاظم نيکخواه

٭ نامه اتحاديه بيکاران در عراق
  به تشکلهاى کارگرى جهان
  عصام شکرى

٭ رحمان حسين زاده
   در ميان کارگران متحصن بيکار در بغداد

٭ وحدت طبقاتى - صفهاى سياسى
  کورش مدرسى

٭ مبارزه کارگران فلز آلمان براى ٣٥ ساعت کار
  نازنين برومند

٭ مساله دستمزد معوقه امر همه کارگرن است
  فاتح بهرامى

 

٭ انتشار مجدد کارگر کمونيست
   فاتح بهرامى

٭ پيام به کارگران نفت
   کورش مدرسى

٭ کارگران و انقلاب
   منصور حکمت

٭ طبقه کارگر و احزاب سياسى
   گفتگو با کورش مدرسى

٭ تشکيل شوراى کارگران نفت کرکوک

٭ درباره اعتراضات کارگران چيت بهشهر
   گفتگو با شهلا دانشفر

٭ صندوق همبستگى مالى با کارگران اعتصابى
  شهلا دانشفر

٭ خواب آقايان رياکار بخير!
   مصطفى صابر

٭ سنديکاليسم، باز هم توکل به وزارت کار
   فاتح بهرامى

٭ ضرورت برپائى جنبش مجمع عمومى
   خالد حاج محمدى

٭ "ويژگى ملى"، پوششى براى سازش بر سر
    بيحقوقي  کارگران
    محمود قزوينى

٭ جنبش کميته هاى کارخانه در روسيه  - بخش دوم
  نسرين جلالى