٥١٠

 

سه ١ اسفند   ١٣٩٦

 ٢٠ فوریه   ٢٠١٨

 
     
 نشریه اى از حزب کمونیست کارگرى ایران - درباره مسائل جنبش کارگرى

سه شنبه ها منتشر میشود

 آرشیو شماره های قبل: دوره اول   -   دوره دوم   -   دوره سوم  - دوره چهارم
 

سردبیر:

 

نسان نودینیان

nandiniannasroola@yahoo.de

 

هيئت  تحريريه

 

ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com

شهلا دانشفر

shahla_daneshfar@yahoo.com

داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com

ياشار سهندى

y_sahandi@yahoo.com

محمد شکوهی

moshokohi@yahoo.de

حسن صالحى

hasan_salehi2001@yahoo.com

 

محمدرضا پویا

Mohammadreza.pooya@gmail.com

 

کارگر کمونيست

 

را تکثير کنيد و آنرا
بدست دوستان و آشنايانتان برسانید

 

  


 

 

منتخبی از مطالب

کارگر کمونیست درباره:

* تشکل و تحزب

* وضعيت و مسائل
  جنبش کارگری

* شورا، سندیکا، سنديکاليسم

* نقد

* فقر - دستمزد

* اول مه

* بيکاری - ساعت کار

* اعتصاب - ارزيابي مبارزات

* ناامنی محيط کار

* رهبری کارگری

* شورای اسلامی، خانه کارگر

* تجارب تاريخی

* سنديکای واحد -
  سنديکای هفت تپه

* ساير مباحث