صفحه اول      

    منتخبی از مطالب کارگر کمونيست درباره

    

      سنديکای واحد - سنديکای هفت تپه


* در مورد اعتصاب و مبارزه كارگران شركت واحد

  مصاحبه با اصغر كریمی و شهلا دانشفر

 

* سازماندهی هفته همبستگی با کارگران شرکت واحد

   اصغر کریمی

 

* جمعبندي از مبارزات كارگران شركت واحد

  گفتگو ي شهلا دانشفر با اصغر كريمي

 

* دستاوردهاي مهم مبارزه كارگران شركت واحد
  كاظم نيكخواه

 

* سخني كوتاه با رهبران سنديكاي شركت واحد

  كاظم نيكخواه

 

* مبارزه كارگران شركت واحد: تاكيد بر دو نكته مهم
  شهلا دانشفر

 

* كارگران در گوشه و كنار جهان از مبارزه شركت واحد حمايت ميكنند
  حسن صالحي

 

* اعتصاب كارگران شركت واحد٬ اعتصابي با شكوه
  شهلا دانشفر

 

* نشريه "پيک" صداي کارگران واحد نيست
  شهلا دانشفر

 

* سنديكاي شركت واحد و دفاع از قانون كار جمهوري اسلامي
 شهلا دانشفر

* دستاوردها و جايگاه مبارزه كارگران نيشكر هفت تپه
  مصاحبه با اصغر كريمي  

 

* جايگاه مبارزات سازمان يافته كارگران هفت تپه
  ناصر اصغري

 

* اهميت اعتصاب هفت تپه از حد يك اعتصاب فراتر ميرود
* گفتگو با حميد تقوايي در برنامه ويژه كارگران هفت تپه در تلويزيون كانال جديد

 

* كارگران هفت تپه و مساله نوع تشكل
  ياشار سهندي

 

* اهميت اعتصاب كارگران نيشكر هفت تپه
  گفتگو با شهلا دانشفر

 

* درسهاي آموزنده يك مبارزه باشكوه ٥١ روز اعتصاب، و تجمع و تظاهرات كارگران هفت تپه
شهلا دانشفر

 

* گزارش ١١ روز اعتصاب و مبارزه
  كارگران نيشكر هفت تپه

  ناصر اصغری