صفحه اول      

    منتخبی از مطالب کارگر کمونيست درباره

    

     تشکل و تحزب


* ايجاد سازمانهاى کارگرى امر خود کارگران است
   منصور حکمت

 

* آزادي تشكل و نمايندگي کارگران و

  مراجع تعيين تکليف در قانون کار
  مباحث منصور حكمت در دوفصل از كتاب

  كارگر ارزان كارگر خاموش

 

* بحث "حزب سياسي" و استنتاجات عملي و مبارزاتي آن
  گفتگو با حميد تقوايي

 

* انقلاب، تشكل توده اي و تحزب كمونيستي
  ناصر اصغری

 

* مبارزه پراكنده كارگران و تحزب كمونيستي
  ناصر اصغري

 

* حزبيت دادن به جنبش کارگري
مصاحبه شهلا دانشفر با حميد تقوايي

 

* دو ترجمه درباره تحزب كارگران

  يك نامه كوتاه از ماركس به انگلس و

  قطعنامه اي از انترناسيونال اول
  ناصر اصغري

 

* تشکلهاي توده‌اي کارگران: موانع و راه حل

  بخش اول: ارزيابيها از موانع
  فاتح بهرامي

 

 

* حزب و انقلاب بحث هميشه زنده
  ياشار سهندي

 

* "تشکل مستقل کارگرى"-  دعوار بر سر چيست؟ -  

  ناصر اصغرى

 

* آيا توده گير شدن خواست تشکل ممکن است؟
   ناصر اصغري

 

* سخني درباره تحزب کمونيستي کارگران
  حسن صالحي

 

* نقش مجمع عمومي در رشد آگاهي و ايجاد اتحاد
  آرمين شيباني از ايران

 

* ايجاد تشکل کارگري امر خود کارگران است
  شهلا دانشفر

 

* كارگران و تشكل
  گفتگوي شهلا دانشفر با كاظم نيكخواه

 

* كارگران و حزب
  كاظم نيكخواه

 

* کارگران و حزب کمونيست
  ياشار سهندي

 

* زمان کوتاه است، فرصت را دریابیم
  یاشار سهندی