صفحه اول      

    منتخبی از مطالب کارگر کمونيست درباره

    

     برگی از تاريخ - تجارب تاريخی  


* "كارخانه بدون كارفرما"

  سيري در جنبش كنترل كارگري آرژانتين و
  اشغال کارخانه ها توسط کارگران

  بخش (۱) - (۲) - (۳) - (۴) - (۵) - (۶) - (۷)
  ناصر اصغري

 

* جنبش اشغال کارخانجات
  از آرژانتين به آمريکاي شمالي و اروپا
  محمد كاظمي

 

* شوراى متحد گيلان تجربه اى آموزنده
   شهلا دانشفر

 

* به ياد کمون
  منصور فرزاد

 

* سنديکاي کارگران پروژه اي آبادان در سال ٥٧
  يک تجربه آموزنده از سازمانيابي کارگران بيکار
  شهلا دانشفر