صفحه اول      

    منتخبی از مطالب کارگر کمونيست درباره

    

     رهبری کارگری  


 

قطعنامه در مورد ابراز وجود اجتماعى رهبران عملى و فعالين چپ
مصوب پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب

 

* حزب و جامعه در ايران - بحثى پيرامون ابراز وجود رهبران عملى
  حميد تقوائى

 

* حزب و رهبران عملي جنبش كارگري - بخش اول
  گفتگوي شهلا دانشفر با حميد تقوايي

 

* حزب و رهبران عملي جنبش كارگري - بخش دوم

  گفتگوي شهلا دانشفر با حميد تقوايي 

 

* مانع مقابل کارگران:قدرت خود را دست کم ميگيرند!
  گفتگو با حميد تقوايي در مورد رهبران كارگري، ابراز وجود علني و تشکل