صفحه اول      

    منتخبی از مطالب کارگر کمونيست درباره

    

     نقد


 * محلفليسم در برابر تحزب طبقه كارگر
   كاظم نيكخواه

 

* اولين مناديان جنبش اصلاحات

   پاسخي به نوشته رضا مقدم بنام "در اين بن بست..."

  بخش اول بخش دوم - بخش سوم
  كاظم نيكخواه

 

* در باره تز اصلي پرويز بابائي
  ناصر اصغري

 

* خروس مرده کارگر کارگريسم
  نکاتى پيرامون شورا و کمونيسم در جنبش کارگرى
  مصطفى صابر

 

* در دام قانون اساسي جمهوري اسلامي
  ناصر اصغري

 

* بن بست خط ضد تحزب
  ياشار سهندي

 

* زمينه سقوط را فراهم کنيم!

  ياشار سهندي

 

* "سياست خارجي" جنبش كارگري

  پاسخ به يك نامه و يك اعتراض
  ناصر اصغري

 

* رسالت شوراي اسلامي و خانه کارگرواگذارمي شود
  آرام دانشي

 

* مبارزه کارگران هفت تپه وسکوت و شماتت دوستان!

  ياشار سهندي

 

* روياهاي رفرميستي براي طبقه کارگرايران
  محمد کاظمي

* "كميته هماهنگي" و دشمني با مبارزات كارگران
   ناصر اصغري

 

* گيج سريهايي که پاياني ندارد
  ياشار سهندي

 

* جنبش منکوب شده يا جنبشي براي رهايي
  ياشار سهندي

 

* تحريف ديروز، تحقير مبارزات امروز و فردا...
  ياشار سهندي

 

* خط زدن طبقات مسائل جامعه طبقاتي را حل نميكند!
  ناصر اصغری

 

* علیه سندیكالیسم راست و سازشكار 
  در حاشیه نظرات مازیار گیلانی نژاد
  شهلا دانشفر

 

* لغو کار مزدی پیشکش، انقلاب مردم را تخطئه نکنید!
  یاشار سهندی

 

* معضلات روشنفکر با کارگر و کمونيسم
  ياشار سهندي

 

* توهم سنديکاليستى
 نگاهى به قطعنامه "کارگرى" حزب کمونيست ايران

 ناصر اصغرى

 

* در دفاع از اتحاديه سراسري كارگران بيكار و اخراجي
  نگاهي به دغدغه‌هاي مظفر محمدي

  حبيب بكتاش

 

٭ خواب آقايان رياکار بخير!
   مصطفى صابر

 

* در حاشيه اعلاميه اي از "كميته پيگيري.."

  کاظم نيکخواه

 

* سازش و راست روي تا كجا؟
  در حاشيه اطلاعيه "كانون صنفي معلمان"

  شهلا دانشفر